Zapojte se

Všechna naše činnost by byla nakonec marná, pokud by ji provádělo pár zapálených misionářů kdesi v zahraničí a nikdo jejich úmysly a touhu neopětoval.
Pochopila jsem, že církev má srdce a že toto srdce plane láskou, že jedině láska pobízí členy církve k jednání, a kdyby se náhodou nedostávalo lásky, apoštolové by přestali hlásat evangelium, mučedníci by odmítali prolít svou krev… Pochopila jsem, že láska v sobě zahrnuje všechna povolání, že láska je vším, že zahrnuje všechny časy a všechna místa…” (Sv. Terezie z Lisieux)

Staňte se členy

6. ledna – Světový misijní den dětí

6. leden je ve světě svátkem Papežského misijního díla dětí, svátkem všech dětí v misiích. Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, totiž více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Miliony dětí ve 120 zemích světa je…

Dárcovství

Dárci jsou dobrodinci misií – pravidelně finančně podporují bohoslovce na misiích, chudé děti, sirotky a další potřebné. Může jím být kdokoliv: jednotlivci, rodiny, mladé páry, farnosti, studenti, školy, třídy, oddíly, skupiny zaměstnanců… Být dárcem znamená rozhodnout se pro aktivní finanční podporu misií skrze PMD. Prostřednictvím variabilních symbolů lze rozhodnout o tom, na podporu koho bude…

Misijní růže

je modlitba živého růžence, kdy se člen Misijní růže denně modlí jeden desátek růžence za misie. Mohou se zapojit jak jednotlivci, tak skupiny, kteří jsou pak vzájemně spojeni modlitbou v jednu misijní růži, tu tvoří 20 lidí. S myšlenkou živého růžence přišla již v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila…

Misijní klubko

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu. heslo: „Děti pomáhají dětem.“ CHCEŠ PATŘIT DO…

Misijní klub

je společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl. Vznikl v naší vlasti během Jubilejního roku 2000. Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Je určen pro dospělé, jednotlivce i skupiny.   Členové Misijního klubu:  denně se modlí za misie (např. Otčenáš a Zdrávas Maria)  týdně…

Adorace pro misie

je aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze, farnosti a další zájemce. Co je cílem? setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem, který nás k modlitbě a bdění vybízí sklonit se před Pánem a celým svým bytím mu děkovat, chválit ho a naslouchat mu, předkládat Nejvyššímu své vlastní chvály i prosby nechat se vést…

Misijní unie

Papežská misijní unie je zvláštním druhem členství a podpory misií. Není členskou aktivitou, tak, jako členství v Misijním klubu nebo Misijní růži, ale jedná se  spíše o ponoření a odevzdání se do srdce papežských misií. Členy Unie se mohou stát lidé aktivně působící v církvi – kněží, řeholníci a pověření laici, kteří dále skrze svůj…

Přihláška člena

Členstvím v PMD nám skrze modlitbu a finanční dary pomáháte naplňovat všeobecné misijní poslání křesťanů, a tím podporujete mladé církve na jiných kontinentech a chudé lidi v misiích. Vyplněním formuláře na této stránce se přihlásíte ke členství v PMD.

Misijní neděle

Světový den misií – Misijní neděle 22. října 2023

Světový den misií (Misijní neděle) letos vychází na neděli 22. října. V církvi se slaví vždy předposlední říjnovou neděli již od roku 1926, kdy byl vyhlášen papežem Piem XI. Motto letošní Misijní neděle zní:  “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35). Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu…

Malá misijní zamyšlení na měsíc říjen

Papežská misijní díla vám pravidelně každý rok nabízejí samostatný inspirativní materiál, který můžete využít jako přípravu na Misijní neděli. Zde najdete malá zamyšlení nad evangeliem, a to na každý den od 1. října až do Misijní neděle 22. října. Jejich autorem je P. Pavel Morávek, diecézní ředitel pro litoměřickou diecézi. Celý dokument: Malá misijní zamyšlení…

Misijní most modlitby 2023 – 21. října

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Papežská misijní díla zvou věřící v letošním roce k této aktivitě v sobotu 21. 10. 2023 večer, ideálně v 18 hodin. Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat? Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci,…

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2023

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2023 Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, letos na téma: “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35) Slavíme ho již od roku 1926 ve…

Poselství papeže Františka k Světovému dni misií – 22. října 2023

Poselství papeže Františka k 97. světovému dni misií – 22. října 2023 Drazí bratři a sestry! Pro letošní Světový den misií jsem zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35): „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Tito dva učedníci byli zmatení a zklamaní, ale setkání s Kristem ve slově a při…

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022 Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se…

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2022

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. 10. 2022 Milí přátelé misií, příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.…

Poselství papeže Františka k 96. světovému dni misií – 23. října 2022

„Budete mými svědky“ (Sk 1,8) Milé sestry, milí bratři, tato slova pronesl zmrtvýchvstalý Ježíš ke svým učedníkům těsně před svým nanebevstoupením, jak líčí Skutky apoštolů: „Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8). Právě tato slova…

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021 Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se…

Misijní most modlitby 2021

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši biskupové zvou věřící v letošním roce k této aktivitě v sobotu 23. 10. 2021 večer, ideálně v 18 hodin. Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat? Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní klubka a společenství …

Misijní aktivity

Desítky lidí po celé zemi pořádají aktivity k podpoře a propagaci misií. Například Misijní jarmarky, štrúdlování, setkání, přednášky, plesy a jiné. Můžete se jich účastnit i Vy. Na této stránce naleznete přehled plánovaných misijních aktivit i důležité odkazy k přidání vlastní akce do našeho kalendáře či na Facebook PMD. Přijměte pozvání do misijní činnosti v České republice, rádi Vás uvidíme!

Misijní výchova dětí

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2023 na podporu nejchudších

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2023 na podporu nejchudších. V době adventní se budeme připravovat na vánoční svátky a přát svým známým, spolupracovníkům, společenstvím radostné svátky a pokoj od Narozeného Ježíše. I v dnešní době, kdy se hodně používají sociální sítě, jsou lidé vděčni za zaslaný pohled nebo dopis. Aktivitou Papežských misijních děl Pohled pro misie chceme…

Adventní misijní kalendář 2023

I pro letošní adventní dobu jsme pro Vás a Vaše děti připravili oblíbený Adventní misijní kalendář 2023.  Začíná první adventní nedělí 3. prosince a provede malé misionáře adventním časem do 24. prosince. Rodiče, prarodiče, katecheté, učitelé a vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností. Kalendář připomene dětem i důležité svátky…

Poselství papeže Františka pro Papežské misijní dílo dětí

Poselství papeže Františka pro Papežské misijní dílo dětí Drazí misionáři – drahé děti a mládeži, drazí rodiče, animátoři a přátelé! 19. května tohoto roku jsme oslavili 180. výročí založení Misijního díla dětí a mnozí z vás slaví toto významné a požehnané výročí ještě i v těchto dnech. Mons. Charles de Forbin Janson, biskup z Nancy…

Příprava na Misijní neděli pro děti a dospělé

Pro malé misionáře jsme i letos připravili kalendář Misijní říjen 2023, který je bude provázet misijním měsícem a přípravami na oslavu Světového dne misií – Misijní neděli 22. října! Letošní téma Misijní neděle je z Lukášova evangelia: “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35) Kalendář Misijní říjen 2023 můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v…

Ruce naděje – postní modlitba z mír

Papežské misijní dílo dětí zve děti a mládež v České republice, aby se během postního období modlily za mír ve světě a zapojily se tím do misijní postní modlitební a zároveň výtvarné aktivity Ruce naděje s podtitulem Přilož ruku k míru. Papež František nás neustále prosí, abychom se modlili především za Ukrajinu, ale přidáváme k…

Postní misijní kalendář pro děti 2023

Pro postní dobu, která začíná Popeleční středou 22. února 2023, jsme opět připravili oblíbený Postní misijní kalendář pro děti. Je tentokrát trochu jiný a provede děti postním časem až do Velikonočního pondělí 10. dubna 2023. Chceme, aby se malí misionáři co nejlépe a co nejintenzivněji připravili na slavení největších křesťanských svátků, jimiž jsou Velikonoce. Kalendář je vhodný pro…

Adventní misijní kalendář 2022

I v letošním roce máme pro Vás oblíbený Adventní misijní kalendář 2022, který provede děti adventní dobou od 27. listopadu do 24. prosince, kdy budeme slavit Narození Pána Ježíše. Rodiče, prarodiče, katecheté, učitelé a vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností. Dětem připomene kalendář i důležité svátky adventní doby,…

Kalendář pro děti Misijní říjen 2022

Stejně jako v minulých letech, chceme, aby se děti, naši malí misionáři, připravili co nejlépe na letošní oslavu Světového dne misií, který připadá na 23. říjen! Letošní Misijní neděle se nese v duchu hesla z knihy Skutky apoštolů „Budete mými svědky“ (Sk 1,8). Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií:  “Připomenu i francouzského biskupa…

Postní misijní kalendář pro děti 2022

Pro blížící se postní dobu, která začíná Popeleční středou 2. 3. 2022 jsme pro Vás připravili oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti. Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi doma, ve škole, v Misijním klubku a ve farnosti a každý dospělí může dětem úkol…

Adventní misijní kalendář 2020

I v letošním roce máme pro Vás oblíbený Adventní misijní kalendář 2020, který provede děti adventní dobou od 29. listopadu do 24. prosince, kdy budeme slavit Narození Pána Ježíše. Než děti doputují k vánočním svátkům, mohou plnit jednotlivé úkoly z kalendáře se svými rodiči, prarodiči, vedoucími Misijních klubek, katechety a učiteli. Jednotlivá zadání se mohou…

MOST

MOST je materiál pro misijní výchovu dětí a umožňuje naplňovat hlavní motto PMDD: Děti pomáhají dětem.

Misijní baťůžek

Pro Vaše misionářské putování jsme připravili nápady, které je možné na cestě použít: buď jednorázově nebo jako ukazatele na cestu na celý rok. Najdete je hezky zabalené do baťůžků. Nakoukněte.

Pomůcky

Díky ochotě vedoucích Misijních klubek a práci diecézních ředitelů Vám můžeme nabídnout připravené pomůcky a materiály, které využijete při misijní výchově dětí.