Zapojte se

Všechna naše činnost by byla nakonec marná, pokud by ji provádělo pár zapálených misionářů kdesi v zahraničí a nikdo jejich úmysly a touhu neopětoval.
Pochopila jsem, že církev má srdce a že toto srdce plane láskou, že jedině láska pobízí členy církve k jednání, a kdyby se náhodou nedostávalo lásky, apoštolové by přestali hlásat evangelium, mučedníci by odmítali prolít svou krev… Pochopila jsem, že láska v sobě zahrnuje všechna povolání, že láska je vším, že zahrnuje všechny časy a všechna místa…” (Sv. Terezie z Lisieux)

Staňte se členy

Dárcovství

Dárci jsou dobrodinci misií – pravidelně finančně podporují bohoslovce na misiích, chudé děti, sirotky a další potřebné. Může jím být kdokoliv: jednotlivci, rodiny, mladé páry, farnosti, studenti, školy, třídy, oddíly, skupiny zaměstnanců… Být dárcem znamená rozhodnout se pro aktivní finanční podporu misií skrze PMD. Prostřednictvím variabilních symbolů lze rozhodnout o tom, na podporu koho bude…

Misijní růže

je modlitba živého růžence, kdy se člen Misijní růže denně modlí jeden desátek růžence za misie. Mohou se zapojit jak jednotlivci, tak skupiny, kteří jsou pak vzájemně spojeni modlitbou v jednu misijní růži, tu tvoří 20 lidí. S myšlenkou živého růžence přišla již v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila…

Misijní klubko

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu. heslo: „Děti pomáhají dětem.“ CHCEŠ PATŘIT DO…

Misijní klub

je společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl. Vznikl v naší vlasti během Jubilejního roku 2000. Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Je určen pro dospělé, jednotlivce i skupiny.   Členové Misijního klubu:  denně se modlí za misie (např. Otčenáš a Zdrávas Maria)  týdně…

Adorace pro misie

je aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze, farnosti a další zájemce. Co je cílem? setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem, který nás k modlitbě a bdění vybízí sklonit se před Pánem a celým svým bytím mu děkovat, chválit ho a naslouchat mu, předkládat Nejvyššímu své vlastní chvály i prosby nechat se vést…

Misijní unie

Papežská misijní unie je zvláštním druhem členství a podpory misií. Není členskou aktivitou, tak, jako členství v Misijním klubu nebo Misijní růži, ale jedná se  spíše o ponoření a odevzdání se do srdce papežských misií. Členy Unie se mohou stát lidé aktivně působící v církvi – kněží, řeholníci a pověření laici, kteří dále skrze svůj…

Přihláška člena

Členstvím v PMD nám skrze modlitbu a finanční dary pomáháte naplňovat všeobecné misijní poslání křesťanů, a tím podporujete mladé církve na jiných kontinentech a chudé lidi v misiích. Vyplněním formuláře na této stránce se přihlásíte ke členství v PMD.

Misijní neděle

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021 Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se…

Misijní most modlitby 2021

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši biskupové zvou věřící v letošním roce k této aktivitě v sobotu 23. 10. 2021 večer, ideálně v 18 hodin. Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat? Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní klubka a společenství …

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2021

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. 10. 2021 Milí přátelé misií, příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o…

Poselství papeže Františka k 95. světovému dni misií – 24. října 2021

„Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20) Milé sestry, milí bratři, když zakusíme sílu Boží lásky, když pocítíme jeho otcovskou přítomnost ve svém osobním životě i v životě společenství věřících, nemůžeme nezvěstovat a nesdílet to, co jsme viděli a slyšeli. Ježíšův vztah s učedníky, jeho lidství zjevené v…

Co je Misijní neděle

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,  MISIJNÍ NEDĚLE Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť…

Náměty ke slavení

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Do jejího slavení a do podpory misijních aktivit se můžete zapojit i Vy – ve farnosti, ve společenství, v rodině. Přinášíme řadu námětů, které vycházejí z praxe slavení u nás i v jiných částech světa a umožňují…

Sbírka na misie

Misijní neděle je každoročně spojena s tzv. sbírkou na misie, kostelní sbírkou určenou na podporu činnosti Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV). Sbírka na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů za sebe navzájem, protože probíhá ve všech farnostech a diecézích po celém světě (i v nejchudších zemích) a vybrané prostředky následně slouží k…

Misijní aktivity

Desítky lidí po celé zemi pořádají aktivity k podpoře a propagaci misií. Například Misijní jarmarky, štrúdlování, setkání, přednášky, plesy a jiné. Můžete se jich účastnit i Vy. Na této stránce naleznete přehled plánovaných misijních aktivit i důležité odkazy k přidání vlastní akce do našeho kalendáře či na Facebook PMD. Přijměte pozvání do misijní činnosti v České republice, rádi Vás uvidíme!

Misijní výchova dětí

Postní misijní kalendář pro děti 2022

Pro blížící se postní dobu, která začíná Popeleční středou 2. 3. 2022 jsme pro Vás připravili oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti. Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi doma, ve škole, v Misijním klubku a ve farnosti a každý dospělí může dětem úkol…

Adventní misijní kalendář 2020

I v letošním roce máme pro Vás oblíbený Adventní misijní kalendář 2020, který provede děti adventní dobou od 29. listopadu do 24. prosince, kdy budeme slavit Narození Pána Ježíše. Než děti doputují k vánočním svátkům, mohou plnit jednotlivé úkoly z kalendáře se svými rodiči, prarodiči, vedoucími Misijních klubek, katechety a učiteli. Jednotlivá zadání se mohou…

Pauline Jaricot – malá holka, která vykonala velké dílo

U příležitosti chystaného blahořečení zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry a živého růžence Pauliny Jaricot vydalo Nakladatelství Petrinum ve spolupráci s Papežskými misijními díly její životopisnou knihu, určenou dětskému čtenáři. Autorkami textu jsou Kateřina Šťastná, Hana Koukalová a Eva Muroňová, ilustroval Tomáš Velzel. Podobně jako u knih věnovaných Matce Tereze a Terezii z Lisieux se…

Postní misijní kalendář pro děti 2020

I pro letošní postní dobu, která začíná Popeleční středou 26. února, jsme pro Vás a Vaše děti připravili Postní misijní kalendář. Je naplněn obrázky, úkoly a výzvami, které mají děti inspirovat k hlubšímu a zodpovědnějšímu prožívání této přípravné doby na Velikonoce. Kalendář je vhodný pro práci s dětmi ve škole, v rodině, v Misijním klubku,…

Misijní klubka

Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes dva tisíce ve více jak 150 Klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí.   Co je Misijní klubko Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří…

MOST

MOST je materiál pro misijní výchovu dětí a umožňuje naplňovat hlavní motto PMDD: Děti pomáhají dětem.

Misijní baťůžek

Pro Vaše misionářské putování jsme připravili nápady, které je možné na cestě použít: buď jednorázově nebo jako ukazatele na cestu na celý rok. Najdete je hezky zabalené do baťůžků. Nakoukněte.

Pomůcky

Díky ochotě vedoucích Misijních klubek a práci diecézních ředitelů Vám můžeme nabídnout připravené pomůcky a materiály, které využijete při misijní výchově dětí.