Zapojte se

Všechna naše činnost by byla nakonec marná, pokud by ji provádělo pár zapálených misionářů kdesi v zahraničí a nikdo jejich úmysly a touhu neopětoval.
Pochopila jsem, že církev má srdce a že toto srdce plane láskou, že jedině láska pobízí členy církve k jednání, a kdyby se náhodou nedostávalo lásky, apoštolové by přestali hlásat evangelium, mučedníci by odmítali prolít svou krev… Pochopila jsem, že láska v sobě zahrnuje všechna povolání, že láska je vším, že zahrnuje všechny časy a všechna místa…” (Sv. Terezie z Lisieux)

Staňte se členy

Dárcovství

Dárci jsou dobrodinci misií – pravidelně finančně podporují bohoslovce na misiích, chudé děti, sirotky a další potřebné. Může jím být kdokoliv: jednotlivci, rodiny, mladé páry, farnosti, studenti, školy, třídy, oddíly, skupiny zaměstnanců… Být dárcem znamená rozhodnout se pro aktivní finanční podporu misií skrze PMD. Prostřednictvím variabilních symbolů lze rozhodnout o tom, na podporu koho bude dar využit. Výše, počet i četnost finančních darů pro misie se může měnit a záleží zcela na dárci. Je možné si vyžádat potvrzení o přijatém daru pro daňové účely. Zájemci též mohou věnovat finanční dar na mešní intence misionářům. Konkrétní úmysly se neposílají, na misiích…

Misijní růže

je modlitba živého růžence, kdy se člen Misijní růže denně modlí jeden desátek růžence za misie. Mohou se zapojit jak jednotlivci, tak skupiny, kteří jsou pak vzájemně spojeni modlitbou v jednu misijní růži, tu tvoří 20 lidí. S myšlenkou živého růžence přišla již v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé misijní úsilí církve. Úmysly modlitby:  Do každého desátku vkládáme misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí i své vlastní prosby. Misijní úmysly apoštolátu modlitby jsou uvedeny zde.  Při modlitbě prosíme za celý svět. Každý kontinent má na misijním růženci svou…

Misijní klubko

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu. heslo: „Děti pomáhají dětem.“ CHCEŠ PATŘIT DO MISIJNÍHO KLUBKA I TY? Protože podporujeme zakládání misijních skupinek (Klubek) v místě bydliště dětí, jsme s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří od nás pro svou skupinku vše potřebné dostanou.  Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí,…

Misijní klub

je společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl. Vznikl v naší vlasti během Jubilejního roku 2000. Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Je určen pro dospělé, jednotlivce i skupiny.   Členové Misijního klubu:  denně se modlí za misie (např. Otčenáš a Zdrávas Maria)  týdně spoří na Chléb pro misie – finanční dar pro chudé v rámci projektů PMD (získaný obnos se zasílá na PMD nejlépe jednou ročně, variabilní symbol: 888)  podporují aktivity PMD  Pro ty členy, kteří by si chtěli vybrat a zapojit se ve svém volném čase do…

Adorace pro misie

je aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze, farnosti a další zájemce. Co je cílem? setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem, který nás k modlitbě a bdění vybízí sklonit se před Pánem a celým svým bytím mu děkovat, chválit ho a naslouchat mu, předkládat Nejvyššímu své vlastní chvály i prosby nechat se vést Pannou Marií a pod její ochranou se stávat věrnými Božími služebníky modlit se za Sv. otce, který Papežská misijní díla a církev vede spojit se skrze Ježíšovu přítomnost s lidmi všech kontinentů a ve světle Jeho lásky vnímat potřeby chudých, nemocných a trpících vyprošovat milost…

Misijní unie

Papežská misijní unie je zvláštním druhem členství a podpory misií. Není členskou aktivitou, tak, jako členství v Misijním klubu nebo Misijní růži, ale jedná se  spíše o ponoření a odevzdání se do srdce papežských misií. Členy Unie se mohou stát lidé aktivně působící v církvi – kněží, řeholníci a pověření laici, kteří dále skrze svůj osobní příklad a vnitřní misijní zápal pomáhají šířit poslání k misijní činnosti ve svém okolí, a tam, kde v církvi působí. Co je Papežská misijní unie? Misijní unie je srdcem Papežských misijních děl jedná se o tzv. Dílo kněží a řeholníků podporuje ostatní tři Díla…

Přihláška člena

Členstvím v PMD nám skrze modlitbu a finanční dary pomáháte naplňovat všeobecné misijní poslání křesťanů, a tím podporujete mladé církve na jiných kontinentech a chudé lidi v misiích. Vyplněním formuláře na této stránce se přihlásíte ke členství v PMD.

Misijní neděle

Co je Misijní neděle

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,  MISIJNÍ NEDĚLE Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření…

Náměty ke slavení

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Do jejího slavení a do podpory misijních aktivit se můžete zapojit i Vy – ve farnosti, ve společenství, v rodině. Přinášíme řadu námětů, které vycházejí z praxe slavení u nás i v jiných částech světa a umožňují zapojení mužů, žen i dětí. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry. Liturgie Mši o Misijní neděli můžete obohatit…

Sbírka na misie

Misijní neděle je každoročně spojena s tzv. sbírkou na misie, kostelní sbírkou určenou na podporu činnosti Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV). Sbírka na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů za sebe navzájem, protože probíhá ve všech farnostech a diecézích po celém světě (i v nejchudších zemích) a vybrané prostředky následně slouží k podpoře v místech, kde je církev dosud mladá nebo chudá. Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí od místních odpovědných lidí. Vedoucí projektů, jež PMD podporují, jsou povinni vždy doložit způsob využití darovaných finančních prostředků na příslušný generální sekretariát v Římě. Papežská…

Misijní aktivity

Desítky lidí po celé zemi pořádají aktivity k podpoře a propagaci misií. Například Misijní jarmarky, štrúdlování, setkání, přednášky, plesy a jiné. Můžete se jich účastnit i Vy. Na této stránce naleznete přehled plánovaných misijních aktivit i důležité odkazy k přidání vlastní akce do našeho kalendáře či na Facebook PMD. Přijměte pozvání do misijní činnosti v České republice, rádi Vás uvidíme!

Misijní výchova dětí

Misijní klubka

Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes dva tisíce ve více jak 150 Klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí.   Co je Misijní klubko Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. Odkazy: O Klubku     Aktivity Členové Klubek nesedí za pecí, ale stále vymýšlí, jak pomoci dětem v misiích, jak přiblížit misijní činnost lidem ve farnosti,…

MOST

MOST je materiál pro misijní výchovu dětí a umožňuje naplňovat hlavní motto PMDD: Děti pomáhají dětem.

Misijní baťůžek

Pro Vaše misionářské putování jsme připravili nápady, které je možné na cestě použít: buď jednorázově nebo jako ukazatele na cestu na celý rok. Najdete je hezky zabalené do baťůžků. Nakoukněte.

Pomůcky

Díky ochotě vedoucích Misijních klubek a práci diecézních ředitelů Vám můžeme nabídnout připravené pomůcky a materiály, které využijete při misijní výchově dětí.