Zapojte se

Všechna naše činnost by byla nakonec marná, pokud by ji provádělo pár zapálených misionářů kdesi v zahraničí a nikdo jejich úmysly a touhu neopětoval.
Pochopila jsem, že církev má srdce a že toto srdce plane láskou, že jedině láska pobízí členy církve k jednání, a kdyby se náhodou nedostávalo lásky, apoštolové by přestali hlásat evangelium, mučedníci by odmítali prolít svou krev… Pochopila jsem, že láska v sobě zahrnuje všechna povolání, že láska je vším, že zahrnuje všechny časy a všechna místa…” (Sv. Terezie z Lisieux)

Staňte se členy

Dárcovství

Dárci jsou dobrodinci misií – pravidelně finančně podporují bohoslovce na misiích, chudé děti, sirotky a další potřebné. Může jím být kdokoliv: jednotlivci, rodiny, mladé páry, farnosti, studenti, školy, třídy, oddíly, skupiny zaměstnanců… Být dárcem znamená rozhodnout se pro aktivní finanční podporu misií skrze PMD. Prostřednictvím variabilních symbolů lze rozhodnout o tom, na podporu koho bude dar využit. Výše, počet i četnost finančních darů pro misie se může měnit a záleží zcela na dárci. Je možné si vyžádat potvrzení o přijatém daru pro daňové účely. Zájemci též mohou věnovat finanční dar na mešní intence misionářům. Konkrétní úmysly se neposílají, na misiích…

Misijní růže

je modlitba živého růžence, kdy se člen Misijní růže denně modlí jeden desátek růžence za misie. Mohou se zapojit jak jednotlivci, tak skupiny, kteří jsou pak vzájemně spojeni modlitbou v jednu misijní růži, tu tvoří 20 lidí. S myšlenkou živého růžence přišla již v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé misijní úsilí církve. Úmysly modlitby:  Do každého desátku vkládáme misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí i své vlastní prosby. Misijní úmysly apoštolátu modlitby jsou uvedeny zde.  Při modlitbě prosíme za celý svět. Každý kontinent má na misijním růženci svou…

Misijní klubko

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu. heslo: „Děti pomáhají dětem.“ CHCEŠ PATŘIT DO MISIJNÍHO KLUBKA I TY? Protože podporujeme zakládání misijních skupinek (Klubek) v místě bydliště dětí, jsme s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří od nás pro svou skupinku vše potřebné dostanou.  Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí,…

Misijní klub

je společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl. Vznikl v naší vlasti během Jubilejního roku 2000. Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Je určen pro dospělé, jednotlivce i skupiny.   Členové Misijního klubu:  denně se modlí za misie (např. Otčenáš a Zdrávas Maria)  týdně spoří na Chléb pro misie – finanční dar pro chudé v rámci projektů PMD (získaný obnos se zasílá na PMD nejlépe jednou ročně, variabilní symbol: 888)  podporují aktivity PMD  Pro ty členy, kteří by si chtěli vybrat a zapojit se ve svém volném čase do…

Adorace pro misie

je aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze, farnosti a další zájemce. Co je cílem? setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem, který nás k modlitbě a bdění vybízí sklonit se před Pánem a celým svým bytím mu děkovat, chválit ho a naslouchat mu, předkládat Nejvyššímu své vlastní chvály i prosby nechat se vést Pannou Marií a pod její ochranou se stávat věrnými Božími služebníky modlit se za Sv. otce, který Papežská misijní díla a církev vede spojit se skrze Ježíšovu přítomnost s lidmi všech kontinentů a ve světle Jeho lásky vnímat potřeby chudých, nemocných a trpících vyprošovat milost…

Misijní unie

Papežská misijní unie je zvláštním druhem členství a podpory misií. Není členskou aktivitou, tak, jako členství v Misijním klubu nebo Misijní růži, ale jedná se  spíše o ponoření a odevzdání se do srdce papežských misií. Členy Unie se mohou stát lidé aktivně působící v církvi – kněží, řeholníci a pověření laici, kteří dále skrze svůj osobní příklad a vnitřní misijní zápal pomáhají šířit poslání k misijní činnosti ve svém okolí, a tam, kde v církvi působí. Co je Papežská misijní unie? Misijní unie je srdcem Papežských misijních děl jedná se o tzv. Dílo kněží a řeholníků podporuje ostatní tři Díla…

Přihláška člena

Členstvím v PMD nám skrze modlitbu a finanční dary pomáháte naplňovat všeobecné misijní poslání křesťanů, a tím podporujete mladé církve na jiných kontinentech a chudé lidi v misiích. Vyplněním formuláře na této stránce se přihlásíte ke členství v PMD.

Misijní neděle

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2020

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2020 Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Od roku 1926, kdy ho ustanovil papež Pius XI., se věřící ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu…

Poselství papeže Františka k 94. světovému dni misií – 18. října 2020

Milé sestry, milí bratři, rád bych vyjádřil svou vděčnost Bohu za vaše nasazení, se kterým v říjnu minulého roku celá církev prožívala mimořádný misijní měsíc. Jsem přesvědčen, že v mnoha společenstvích napomohl k misijní konverzi na cestě pod názvem: „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě.“ V letošním roce, v němž nám pandemie Covid-19 přinesla utrpení a postavila před nás nové výzvy, pokračuje misionářské působení celé církve v duchu slov, která najdeme u proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8). Jsou stále novou odpovědí na Pánovu otázku: „Koho pošlu?“ (tamtéž). Toto volání vychází z Božího srdce, z jeho milosrdenství a v současné světové…

Světový den misií – Misijní neděle 18. října 2020

Misijní neděle, kterou oslavíme 18. října 2020, se nese v duchu hesla z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8) Toto volání vychází z Božího srdce, z jeho milosrdenství a v současné světové krizi se obrací na církev i na lidstvo. „Jako učedníci evangelia jsme byli náhle zasaženi nečekanou a prudkou bouří. Uvědomili jsme si, že plujeme na stejné lodi, jsme slabí a dezorientovaní, současně však důležití a potřební. Jsme povoláni, abychom veslovali společně. Potřebujeme vzájemné povzbuzení a útěchu. Všichni jsme na stejné lodi,” píše v poselství pro letošní rok papež František. Zatímco v minulém roce představovala Misijní neděle zakončení Mimořádného misijního měsíce…

Papež František slavil ve Vatikánu Misijní neděli

Ukázat životem, ba slovem, že Bůh miluje všechny Papež František spolu s biskupy, kteří se účastní synody o Amazonii, sloužili 20. října ve zcela zaplněné vatikánské bazilice eucharistii u příležitosti Misijní neděle. Říká se jí také Světový den misií, který v církvi od roku 1926 připadá každoročně na předposlední říjnovou neděli. V bohoslužbě byl použit mešní formulář za evangelizaci národů, mající vlastní liturgická čtení (Iz  2,1-5; Žl 96 1-3,7-10a; 1 Tim 2,1-8; Mt 28,16-20), která pak Petrův nástupce komentoval ve svojí homilii. V samotném jejím závěru řekl: „Církev zvěstuje dobře jedině, žije-li jako učednice. A učedník se denně drží Mistra a se všemi sdílí radost z učednictví. Nedobývá, nezavazuje, nepřetahuje proselytismem, nýbrž dosvědčuje, staví…

Světový den misií – Misijní neděle 20. října 2019

Světový den misií se v celé katolické církvi slaví každoročně už od roku 1926 vždy předposlední neděli v říjnu. Tento den se věřící společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Motto poselství papeže Františka ke Světovému dni misií, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě. “Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Tento dar jsme dostali zadarmo a zadarmo se o něj…

Co je Misijní neděle

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,  MISIJNÍ NEDĚLE Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření…

Náměty ke slavení

Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Do jejího slavení a do podpory misijních aktivit se můžete zapojit i Vy – ve farnosti, ve společenství, v rodině. Přinášíme řadu námětů, které vycházejí z praxe slavení u nás i v jiných částech světa a umožňují zapojení mužů, žen i dětí. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. Jistá přitažlivost neznámých krajů, uvědomění si sounáležitosti k celosvětové církvi a pomoc potřebným dávají radost, která je tak důležitá pro prožívání víry. Liturgie Mši o Misijní neděli můžete obohatit…

Sbírka na misie

Misijní neděle je každoročně spojena s tzv. sbírkou na misie, kostelní sbírkou určenou na podporu činnosti Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV). Sbírka na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů za sebe navzájem, protože probíhá ve všech farnostech a diecézích po celém světě (i v nejchudších zemích) a vybrané prostředky následně slouží k podpoře v místech, kde je církev dosud mladá nebo chudá. Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí od místních odpovědných lidí. Vedoucí projektů, jež PMD podporují, jsou povinni vždy doložit způsob využití darovaných finančních prostředků na příslušný generální sekretariát v Římě. Papežská…

Misijní aktivity

Desítky lidí po celé zemi pořádají aktivity k podpoře a propagaci misií. Například Misijní jarmarky, štrúdlování, setkání, přednášky, plesy a jiné. Můžete se jich účastnit i Vy. Na této stránce naleznete přehled plánovaných misijních aktivit i důležité odkazy k přidání vlastní akce do našeho kalendáře či na Facebook PMD. Přijměte pozvání do misijní činnosti v České republice, rádi Vás uvidíme!

Misijní výchova dětí

Adventní misijní kalendář 2020

I v letošním roce máme pro Vás oblíbený Adventní misijní kalendář 2020, který provede děti adventní dobou od 29. listopadu do 24. prosince, kdy budeme slavit Narození Pána Ježíše. Než děti doputují k vánočním svátkům, mohou plnit jednotlivé úkoly z kalendáře se svými rodiči, prarodiči, vedoucími Misijních klubek, katechety a učiteli. Jednotlivá zadání se mohou rozvádět a upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností, které přináší současná situace. Neděle jsou označeny hvězdičkou – i my máme zářit pro ostatní jako hvězdy na nebi… Dětem zapojeným v Papežském misijním díle dětí připomene kalendář i jejich závazky: každodenní modlitbu za děti v…

Pauline Jaricot – malá holka, která vykonala velké dílo

U příležitosti chystaného blahořečení zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry a živého růžence Pauliny Jaricot vydalo Nakladatelství Petrinum ve spolupráci s Papežskými misijními díly její životopisnou knihu, určenou dětskému čtenáři. Autorkami textu jsou Kateřina Šťastná, Hana Koukalová a Eva Muroňová, ilustroval Tomáš Velzel. Podobně jako u knih věnovaných Matce Tereze a Terezii z Lisieux se jedná o bohatě ilustrovaný příběh převyprávěný do krátkých kapitol, který zahrnuje důležité milníky života a je doplněn o drobné úkoly a zamyšlení. Součástí je i detailní návod, jak se modlit misijní růženec. Formát 14x 14 cm, 80 stran, vysázeno písmem Dyslexie Knížku si můžete objednat zde

Postní misijní kalendář pro děti 2020

I pro letošní postní dobu, která začíná Popeleční středou 26. února, jsme pro Vás a Vaše děti připravili Postní misijní kalendář. Je naplněn obrázky, úkoly a výzvami, které mají děti inspirovat k hlubšímu a zodpovědnějšímu prožívání této přípravné doby na Velikonoce. Kalendář je vhodný pro práci s dětmi ve škole, v rodině, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkol upravit podle věku dítěte a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl,…

Misijní klubka

Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes dva tisíce ve více jak 150 Klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí.   Co je Misijní klubko Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. Odkazy: O Klubku     Aktivity Členové Klubek nesedí za pecí, ale stále vymýšlí, jak pomoci dětem v misiích, jak přiblížit misijní činnost lidem ve farnosti,…

MOST

MOST je materiál pro misijní výchovu dětí a umožňuje naplňovat hlavní motto PMDD: Děti pomáhají dětem.

Misijní baťůžek

Pro Vaše misionářské putování jsme připravili nápady, které je možné na cestě použít: buď jednorázově nebo jako ukazatele na cestu na celý rok. Najdete je hezky zabalené do baťůžků. Nakoukněte.

Pomůcky

Díky ochotě vedoucích Misijních klubek a práci diecézních ředitelů Vám můžeme nabídnout připravené pomůcky a materiály, které využijete při misijní výchově dětí.