Příspěvky se štítkem Papež

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2024

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2024

Národní ředitelé Papežských misijních děl ze 120 zemí celého světa spolu s hlavní radou této instituce se ve dnech 24. 5. – 31. 5. 2024 zúčastnili Generálního shromáždění PMD v Římě. Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Setkání se zúčastnil také Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Luis Antonio Gokim Tagle. „Epochální změna“, která se odehrává ve světě, také otevírá otázku o povaze a specifickém poslání Papežských misijních děl (PMD), která jsou povolána „pozorně číst, co se děje ve společnosti, aby opět vyšly vstříc hlubokým potřebám dnešních lidí,“ řekl ve svém zahajovacím proslovu arcibiskup Emilio Nappa, prezident Papežských misijních děl.

V sobotu přijal papež František na audienci všechny účastníky shromáždění a hned poté se v kapli Domu svaté Marty uskutečnila eucharistická slavnost, kterou slavil kardinál Luis Antonio G. Tagle.

V neděli pokračoval program kontinentálními setkáními. Příspěvky „praktických zkušeností“ během týdne představila Brazílie, Paraguay, Jižní Afrika, Nigérie, Uganda, Itálie, Portugalsko, Pákistán, Laos, Kambodža a Tichomořské ostrovy. V dalším programu proběhly zprávy a představení projektů za jednotlivá Papežská misijní díla. Ve středu a ve čtvrtek byla příprava a diskuse o novém statutu, který bude zohledňovat nové uspořádání vatikánských institucí.

Národní ředitel Leoš Halbrštát také navštívil slovenskou redakci Vatikánského rozhlasu, kde se podělil o své zkušenosti a přiblížil setkání s papežem Františkem: Návštěva slovenské redakce Vatikánského rozhlasu

Při audienci 25. 5. 2024 věnované Papežským misijním dílům papež František připomněl, že setrvávání ve společenství s Ježíšem přináší „nevyčerpatelnou“ tvořivost, která „vytváří stále nové způsoby evangelizace a služby našim bratřím a sestrám, zejména těm nejchudším“.

Promluva papeže Františka k národním ředitelům národních Papežských misijních děl

„Radostně vítám vás všechny, kteří jste přišli z více než sto dvaceti zemí na pěti kontinentech na výroční valné shromáždění Papežských misijních děl. Zdravím kardinála Tagleho, sekretáře biskupa Nwachukwua, pomocného sekretáře biskupa Nappu, prezidenta PMS, a čtyři generální sekretáře: vedení je dobré: Filipínec, Afričan a omáčka na těstoviny, Neapolský!

Nacházíme se v předvečer slavnosti Nejsvětější Trojice, která nás nutí vstoupit do rozjímání o tajemství Boha: tajemství lásky, která je nabízena, darována a zcela spotřebována pro spásu lidstva. Právě rozjímáním o tomto díle spásy objevujeme tři základní charakteristiky božského poslání od počátku: společenství, kreativitu a houževnatost. Zamysleme se nad těmito klíčovými slovy, která jsou relevantní pro církev v trvalém stavu poslání a ještě více pro naše misijní díla, která jsou nyní povolána k obnově pro stále pronikavější a účinnější službu.

Za prvé, společenství. Když rozjímáme o Trojici, vidíme, že Bůh je společenstvím lidí, je tajemstvím lásky. A láska, s níž nás Bůh přichází hledat a spasit, zakořeněná ve svém Jediném a Trojjediném bytí, je také základem misionářské povahy poutnické církve na zemi (srov. Redemptoris missio, 1; Ad gentes, 2). Z této perspektivy jsme povoláni žít spiritualitu společenství s Bohem a s našimi bratry. Křesťanským posláním není předávat nějakou abstraktní pravdu nebo nějaké náboženské přesvědčení – a tím méně proselytizovat, tím méně – ale především umožnit těm, s nimiž se setkáme, zažít základní zkušenost lásky Boží a oni budou jsme schopni jej nalézt v našich životech a v životě církve, jsme-li toho zářivými svědky, odrážejícími paprsek trinitárního tajemství. O proselytismu bych rád řekl osobní zkušenost. Když jsem byl na jednom z Dnů mládeže, při odchodu z divadla, kde se setkání konalo, přistoupila žena, která patřila ke katolické skupině – ultra, příliš, spravedlivá, „podle zápachu“ to bylo vidět – a ona paní byla s chlapcem a dívkou a řekla mi: ‚Vaše Svatosti, chci vám říci, že jsem tyto dva obrátil! Přeměnil jsem je!“ Podíval jsem se jí do očí a řekl: ‘A kdo tě obrátí?’ Tato konverzní mise, existují náboženské skupiny, které vedou katalog konverzí, to je velmi špatné. Je to jen anekdota.

Vyzývám proto všechny, aby pokročili v této spiritualitě misijního společenství, které je dnes základem synodní cesty církve. Zdůraznil jsem to v Constitution Praedicate Evangelium a nyní to zopakuji i vám, zejména pro váš proces obnovy stanov. Je důležité, aby byly stanovy aktualizovány. Cesta misionářského obrácení je nezbytná pro každého, a proto je důležité, aby existovaly příležitosti pro osobní a komunitní formaci k růstu v dimenzi „komunální“ misijní spirituality. Poslání církve má ve skutečnosti za cíl „zvěstovat všem a vést je k tomu, aby žili ‚nové‘ společenství, které v Synu Božím, stvořeného člověkem, vstoupilo do dějin světa“ (Apoštolská konstituce Praedicate Evangelium, I. 4). A nezapomínejme, že výzva ke společenství implikuje synodální styl: to znamená chodit spolu, naslouchat si, vést dialog, diskutovat spolu, ale vždy ve společenství. To rozšiřuje naše srdce a vytváří v nás stále univerzálnější pohled, přesně jak bylo zdůrazněno v době založení Díla šíření víry: „Neměli bychom podporovat to či ono konkrétní poslání, ale spíše všechna poslání světa. “ (srov. biskup Cristiani a J. Servel, Marie-Pauline Jaricot, 39).

Druhé klíčové slovo, první bylo společenství, druhé klíčové slovo, které vám navrhuji, je kreativita. Zakořeněni v trojičním společenství jsme začleněni do stvořitelského díla Boha, který všechno činí novým (srov. Zj 21,5). I my se na této kreativitě podílíme a rád bych k tomu řekl dvě věci. První je, že tvořivost je spojena se svobodou, kterou Bůh vlastní a dává nám v Kristu a v Duchu. Ve skutečnosti „kde je Duch Páně, tam je svoboda“ (2 Kor 3,17). To, co nám dává svobodu, je duch. Přečtěme si trochu první kapitoly Skutků apoštolů, tam je tvořivost, tam je Duch… A proto, prosím, nenechme se okrást o naši misijní tvůrčí svobodu! Za druhé, jak řekl svatý Maxmilián Maria Kolbe, františkánský misionář v Japonsku a mučedník lásky, „jen láska tvoří“, jen láska tvoří. Pamatujme tedy, že evangelní tvořivost se rodí z lásky, božské lásky a že veškerá misijní činnost je tvořivá do té míry, že Kristova láska je jejím původem, její formou a jejím cílem. S nevyčerpatelnou fantazií tak vytváří stále nové způsoby evangelizace a služby svým bratřím, zvláště těm nejchudším. Výrazem této dobročinnosti jsou i tradiční sbírky určené na univerzální fondy solidarity pro misie. A k tomu je musíme podporovat, chápat, že tato pomoc, kterou dávám, kterou dává každý křesťan, dává církvi růst a zachraňuje lidi, a proto napomáhá této účasti nejen jednotlivců, ale i skupin a institucí, které s duchem vděčnosti za milosti přijaté od Pána si přát podporovat tolik misijních skutečností Církve.

A za třetí, třetí a poslední slovo je houževnatost, tedy pevnost a vytrvalost v záměrech a jednání. Tento rys můžeme také kontemplovat v Lásce Boha Trojice, který, aby uskutečnil plán spásy, s trvalou věrností posílal své služebníky do dějin a v plnosti času se vydal v Ježíši. Božské poslání „je tedy neúnavné směřování k celému lidstvu, aby je pozvalo k setkání a společenství s Bohem. Neúnavný!” Houževnatost. „Z tohoto důvodu bude církev i nadále překračovat každou hranici, bude i nadále vycházet znovu a znovu, aniž by se unavila a nezklamala tváří v tvář těžkostem a překážkám, aby věrně naplňovala poslání přijaté od Pána“ (Poselství pro Světový den misií 2024). A to až do mučednické smrti. A u toho bych se rád zastavil, abych poděkoval Bohu za svědectví o mučednictví, které v těchto dnech vydala skupina katolíků z Konga, ze Severního Kivu. Byli zmasakrováni jednoduše proto, že byli křesťané a nechtěli konvertovat k islámu. Dnes je tato velikost Církve v mučednictví. A vraťme se trochu zpátky, před pěti lety, na pláži v Libyi ti Koptové s podřezanými hrdly a na kolenou říkali: ‘Ježíši, Ježíši, Ježíši.’ Církev mučedníků je Církev houževnatosti Páně, která pokračuje vpřed.

Proto jsme i my povoláni být vytrvalí a houževnatí ve svých záměrech a činech. A také prožijte tento rozměr mučednictví naším příkladem. Vy, zástupci Papežských misijních děl, přicházíte do styku s velmi různorodými skutečnostmi, situacemi a událostmi, které jsou součástí velkého proudu života církve na všech kontinentech. A pak se můžeme setkat s četnými výzvami, složitými situacemi, tíhou a únavou, které doprovázejí církevní život. Nenechte se odradit! Zde bych si rád udělal pauzu, abych viděl slabosti mnohých z nás, bratří a sester, kteří jsme někdy upadli: buďme prosím trpěliví, vezměme je za ruku a doprovázejme je. Prosím, nenechte se těmito útržky pohoršovat. ‘Může se to stát’, každý musí říci ‘Mně se to může stát’: buďte velmi dobročinní, velmi delikátní a čekejte. Jedna z věcí, která se mě ze srdce Páně dotýká, je trpělivost: ví, jak čekat, ví, jak čekat. Podívejme se více na pozitivní stránky a v této radosti, která pramení z rozjímání o Božím díle, budeme také vědět, jak trpělivě čelit problematickým situacím, abychom nezůstali zajatci nečinnosti a poraženeckého ducha. Houževnatý a vytrvalý, pokrok v Pánu! A spolu s bratry a sestrami, kteří uklouznou a upadnou, pamatujte, že je dovoleno podívat se na člověka shůry jen jednou, a to jen jednou: pomoci mu vstát. Vždy toto gesto s bratry a sestrami, kteří udělali chybu.

Drazí bratři a sestry, ještě jednou děkuji vám všem a vašim spolupracovníkům za vaši štědrost a obětavost při prosazování misijní odpovědnosti věřících, zejména při péči o děti Papežského misijního díla dětí.

Kéž se za vás Panna Maria přimlouvá. Ze srdce ti žehnám. Děkuji vám za to, co děláte… A vy, nezapomeňte se za mě modlit, prosím!“

PAPEŽ FRANTIŠEK

 

Úmysly papeže Františka pro 2024 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem

Přinášíme v přehledu úmysly Apoštolátu modlitby, které papež František schválil pro rok 2024.

Leden

Úmysl papeže: Za dar rozmanitosti v církvi
Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství.

Národní úmysl: Za studenty
Modleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i k rozvoji svěřených darů.

Únor

Úmysl papeže: Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl: Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

Březen

Úmysl papeže: Za mučedníky dneška
Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu.

Národní úmysl: Za kajícníky
Modleme se, aby ti, kdo dosud odkládali svátost smíření, nalezli cestu k setkání s milosrdným Kristem.

Duben

Úmysl papeže: Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl: Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

Květen

Úmysl papeže: Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl: Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

Červen

Úmysl papeže: Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl: Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

Červenec

Úmysl papeže: Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl: Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

Srpen

Úmysl papeže: Za vrcholné politiky
Modleme se, aby političtí představitelé sloužili svému lidu nasazením pro všestranný lidský rozvoj i společné dobro a péčí o ty, kdo ztratili práci, s upřednostněním nejchudších.

Národní úmysl: Za účastníky exercicií
Modleme se, aby se ti, kdo se účastní duchovních a prázdninových pobytů, otevřeli Božímu vedení a načerpali nové síly pro své poslání.

Září

Úmysl papeže: Za trpící Zemi
Modleme se, aby každý z nás věnoval pozornost bolestnému volání Země a obětí přírodních katastrof a klimatických změn a abychom se osobně nasazovali v péči o svět, který obýváme.

Národní úmysl: Za novomanžele
Modleme se, aby ti, kdo vstupují do manželství, vytrvali v lásce, věrnosti a vzájemné velkorysosti.

Říjen

Úmysl papeže: Za společně sdílené poslání
Modleme se, aby si církev nadále všestranně osvojovala synodální způsob života vyznačující se společnou odpovědností za růst spolupráce, jednoty a poslání sdíleného mezi kněžími, řeholníky a laiky.

Národní úmysl: Za synodu o synodalitě
Modleme se, aby setkání synody v Římě prospělo církvi po celé planetě.

Listopad

Úmysl papeže: Za všechny, kteří ztratili dítě
Modleme se, aby všichni rodiče, kteří truchlí nad úmrtím syna nebo dcery, našli ve svém společenství podporu a získali od Ducha Utěšitele pokoj srdce.

Národní úmysl: Za pečující
Modleme se, aby ti, kdo dlouhodobě pečují o potřebné, nalézali prostor na obnovu svých sil v Božím slově, svátostech a přátelských vazbách.

Prosinec

Úmysl papeže: Za poutníky naděje
Modleme se, aby nás nadcházející jubilejní rok posílil ve víře, pomohl nám rozpoznat uprostřed našich životů vzkříšeného Krista a proměnil nás v poutníky křesťanské naděje.

Národní úmysl: Za osamělé
Modleme se za ty, kdo jsou sami, aby prožili Boží blízkost a požehnání.

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa,
ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů: to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Foto: L. Gomez

Děti z Papežského misijního díla dětí se sešly s papežem Františkem

6. listopadu 2023 se papež František setkal ve Vatikánu s dětmi z celého světa v rámci akce nazvané Učme se od dětí. 

Českou republiku zastupovaly děti z Papežského misijního díla dětí s Janou Trojovskou, asistentkou národního ředitele Papežských misijních děl v ČR a Angelikou Pintířovou, diecézní ředitelkou Papežských misijních děl v pražské arcidiecézi.

PAPEŽ FRANTIŠEK k dětem z celého světa: Dětský hlas je nezbytný a dospělí mu mají naslouchat
Tisíce dívek a chlapců ze čtyřiaosmdesáti zemí celého světa zaplnily v pondělí odpoledne vatikánskou aulu Pavla VI., aby se setkaly s papežem Františkem v rámci akce nazvané Učme se od dětí.
Očekávám vás, abych se od vás něco naučil, pozval je papež 1. října, když se při polední modlitbě objevil v okně Apoštolského paláce s pěti malými zástupci všech kontinentů.
V krátké úvodní promluvě se papež dětem svěřil, že při každém setkání s nejmladší generací se něčemu novému naučí: „Například mi připomínáte, jak je život krásný ve své jednoduchosti, a také mě učíte, jak je krásné být spolu! To jsou dva velké dary, které nám Bůh dal: žít a prostě umět být spolu. (…) Vaše přítomnost zde je znamením, které míří přímo k srdcím nás, dospělých, a my, dospělí, máme následovat vaši spontánnost a naslouchat vašemu poselství“.
Mír se uzavírá srdcem a podanou rukou
Poté se papež František dotkl mnoha témat, když odpovídal na otázky dětí, týkající se překvapivě především situace ve válčícím světě. Rania, dívka palestinského původu, vznesla otázku: „Pokud začne třetí světová válka, mír se už nikdy nevrátí?“ „Položila jsi otázku, která se dotýká tvé země“, odpověděl papež František. „Válka už vypukla na celém světě, nejen v Palestině. Válka je zlá a bere nám mír a život. Musíme pracovat pro mír“, dodal a požádal děti, aby s ním toto předsevzetí opakovaly a mlčky pozdravily rukou Raniu a všechny obyvatele její vlasti.
Mír je krásný. Ale jak se mír vytváří? To byla otázka ukrajinského chlapce Ivana. Jak nastolit mír? Těžká otázka, odpověděl František, snadnější je říci, jak se dělá válka, protože tu působí nenávist s pomstou, ubližování druhému. „Neexistuje žádná metoda, jak se naučit dělat mír. Existuje gesto: ruka podaná na znamení přátelství, vždy se snažit zapojit druhé lidi, aby šli stejnou cestou. Mír se uzavírá srdcem a podanou rukou“.
Od syrského dítěte zazněla přímá otázka: Proč ve válce zabíjejí děti a nikdo je nebrání? Zabíjení dětí je krutost, odpověděl papež a požádal o minutu ticha za všechny zabité děti. Je to nespravedlnost, válka je krutá a kdo za to platí? Nevinné děti, dodal a vyzval všechny k modlitbě Otčenáš.
Péče o stvoření a plýtvání potravinami
Nechyběly ani otázky týkající se péče o stvoření a plýtvání potravinami, což jsou témata blízká srdci papeže Františka. Na otázku Isadory z Brazílie, zda mohou děti zachránit Zemi, papež odpověděl: Děti mohou zachránit Zemi, protože jste prosté a chápete, že ničit Zemi znamená ničit sebe sama. Země nám dává vše, co potřebujeme k životu.
Mám velké obavy o přírodu, odpověděl pak papež na další otázku: Vezměte si, že na severním pólu taje led. Moře stoupají, fauna a ryby v mořích jsou zničené, proto mám obavy. Všichni bychom měli být znepokojeni.
A na otázku Luxelle, africké dívky, která se ho zeptala: Proč je takové horko, i když je podzim?, František odpověděl: To je velmi důležitá otázka. Lidé nepečují o stvoření a příroda se bouří. Musíme se naučit stvoření střežit a neznečišťovat ho.
Salma, devítiletá dívka z Ghany, pak položila otázku: Jak můžeme zabránit plýtvání? Každý z nás se musí naučit neplýtvat jídlem, řekl papež a vyzval děti: „Pokud v poledne něco zbude, snězte to večer, ale nevyhazujte to. Plýtvání jídlem je ošklivý hřích“.
Někdy se rozčílím, ale nekoušu
O čem papež sní? Kdo jsou papežovi přátelé? Nakonec nebyla nouze ani o zvídavé otázky, na které papež pobaveně odpovídal, například když se ho Massimo z Říma zeptal: O čem se vám v noci zdá?: Nevím, o čem se mi v noci zdá, protože spím. Papež odpověděl bez zaváhání, čímž vzbudil smích a potlesk celé auly Pavla VI. Někdy, vysvětlil, se mi zdají sny, které jsou vzpomínkou na mé mládí, na dobu, kdy jsem byl dítětem, ale většinu času spím. Snění je krásné, když člověk sní, má v sobě něco ze života.
Jak se uklidňujete, když se rozčílíte? zněla otázka Sophie z Filipín. Někdy se rozčílím, ale nekoušu, odpověděl František a dal dětem radu: Když se rozčílíte, než odpovíte, vypijte sklenici vody. Nakonec na otázku, kdo jsou jeho přátelé, papež odpověděl: Moji přátelé jsou lidé, kteří žijí se mnou, doma. Mám mnoho přátel mimo domov, v některých farnostech, a také někteří kardinálové jsou mými přáteli. Mám milost mít přátele, a to je milost od Boha, protože člověk, který nemá přátele, je smutný člověk.
Celý článek na Vatican News
Pouť české výpravy podrobně popisuje Jana Trojovská, asistentka národního ředitele PMD:
Setkání dětí z celého světa s papežem Františkem

Na velkolepé setkání dětí z celého světa s papežem Františkem se v pátek 3. listopadu 2023 vypravila i skupinka členů Papežských misijních děl z České republiky, čítající 6 dětí a 2 dospělé. Své zástupce měla i královéhradecká diecéze.

Natěšené děti i dospělí se společně sešli ve vlaku z Prahy do Vídně. Hned od počátku bylo vidět, že děti vytvoří skvělou partu. A tak se taky stalo. Pohodovou atmosféru narušila ve Vídni informace, že noční vlak, kterým jsme měli jet z Vídně až do Říma, bude kvůli povodním v Toskánsku končit už v Bologni a nikdo neví, co bude dál. Nicméně pod tlakem okolností to Italové zvládli na jedničku, když všechny cestující přepravili do Říma expresními vlaky Frecciarossa, jedoucími rychlostí až 300 km/h. Neskutečný zážitek i to, že jsme nakonec dorazili do Říma ještě o pár minut dřív, než jsme plánovali!

V sobotu panovalo krásné počasí, a tak jsme vyrazili navštívit hlavní památky. Hned po uložení věcí do úschovny jsme jeli k bazilice sv. Pavla za hradbami. Jet metrem v Římě není jen tak – na naše poměry bylo přeplněné – nebylo třeba se ani držet a člověk neměl kam spadnout, ale na místní poměry prý bylo poloprázdné. No, neumíme si představit, jak vypadá plné. Navíc všechny věci musí mít člověk neustále pod kontrolou. Naštěstí jsme byli připravení, tak se nikomu nic neztratilo.

Bazilika sv. Pavla za hradbami je překrásná, monumentální, obklopená zelení a v sobotním dopoledni sem zavítalo jen několik desítek turistů, tak jsme si ji mohli nerušeně prohlédnout, udělat první fotografie, i si dát něco dobrého na zub v místní restauraci. Děti ocenily štědrost jednoho německého turisty, kterého upoutala informace, že putují na setkání se svatým otcem, a každému z nich zaplatil coca-colu.

Poté jsme metrem přejeli ke Koloseu, kde už se to zase turisty jen hemžilo. Nicméně i zde byly děti nadmíru spokojené a stále se snažily ulovit co nejhezčí fotografii této letité památky. Dále jsme pokračovali k bazilice sv. Klimenta, kde je hrob sv. Cyrila a pak do lateránské baziliky sv. Jana. Během cesty jsme měli zpestření u jednoho z pouličních pítek, ze kterého se děti snažily napít, ale umyly u toho nejen sebe, ale i jedno ze zaparkovaných aut. Díky tomu, že bylo krásné počasí, tak trocha vody všechny jen pobavila. U lateránské baziliky jsme nejprve zavítali do starobylého baptisteria a obnovili své křestní sliby. Následně jsme obdivovali velkolepost baziliky a připomněli si, že 9.11. se slaví svátek jejího posvěcení, protože je to papežská katedrála.

Po noční dobrodružné cestě vlakem, kdy jsme spali o 4 hodiny méně, než jsme očekávali, a celodenním ťapkání po Římě se už začala ozývat únava, tak jsme ji zahnali vynikající italskou zmrzlinou, díky které jsme došli až k bazilice Santa Maria Maggiore. Zde jen někteří z nás zahlédli krásnou ikonu P. Marie, a pod oltářem uložené jesličky. Připomněli jsme si, že právě v této bazilice byla položena na oltář kniha se staroslověnskou liturgií a Cyril s Metodějem ji tu zpívali a Řím ji následně schválil, jak o tom v nedávné katechezi mluvil i papež František. Podobně jako u sv. Pavla a u sv. Jana, i tady jsme našli sv. bránu, která se už za necelé dva roky zase otevře při milostivém létě.

Odtud už jsme zamířili pro naše objemná zavazadla a hurá k taxíku, který nás za vydatného deště odvezl na krásné ubytování do Sacrofana. Zde jsme si konečně natáhli znavená těla, osprchovali se, vzali si čisté oblečení a zamířili na skvělou několik chodů čítající večeři, kterou jsme ani při nejlepší vůli nemohli sníst. A po ní už nás čekala noc v pohodlných postelích, ze kterých nás vytáhla až vůně snídaně.

Po ní jsme vyrazili do místní kapličky na mši svatou, při které se několik dětí mělo příležitost aktivně zapojit při přinášení darů. Ale všichni se snažili odpovídat v italštině a s radostí četli liturgická čtení v češtině – pochopitelně z mobilů.

Po mši svaté a krátkém osobním volnu jsme začali vymýšlet, jaké dotazy svatému otci položíme, pokud budeme mít příležitost. Bohužel jsme ji nedostali, ale i tak byl tento čas strávený přemýšlením a dotazy určitě smysluplně využitý.

Vzhledem k tomu, že se naše zásoby z domovů netenčily, tak jsme v krásném prostředí zahrad v Sacrofanu poobědvali z bohaté nabídky našich zavazadel a poté už zase autobusem zamířili do Říma. Tentokrát už jsme ale nejeli sami – spolu s námi vyrazili také P. Fabian z Guineji t.č. z Milána vedoucí výpravy z Brazílie, Peru a Seychel. Bylo to velmi příjemné a snažili jsme se o komunikaci, i když to nebylo vůbec jednoduché. V Římě jsme měli asi hodinu na prohlídku okolí baziliky 12 apoštolů, ve které byl připravený program pro děti, které přijely z jiných zemí. Potkali jsme se zde hlavně se Slováky a krásně jsme si s nimi popovídali. Po asi hodinovém programu na nás čekala úžasná voňavá pizza, kterou nám připravili dobrovolníci přímo na náměstí před bazilikou a rozdávali ji všem zdarma. Byla to nejlepší pizza, jakou jsme kdy jedli a k tomu jsme dostali tolik pití, kolik jsme chtěli. Vše jsme mohli zajíst skvělými malými muffiny buď smetanovými, nebo čokoládovými. Prostě paráda! A protože se čas už nachýlil, krátkou oklikou jsme osvětleným Římem došli k zastávce, kde nás vyzvedl opět autobus a spolu s už známými kamarády, a navíc s Francouzi, zase vyrazili na ubytování. Cesta nám ubíhala velmi rychle, protože jsme ji celou trávili komunikací rukama-nohama právě s Francouzi.

Dotknout se papeže

Pondělní ráno už se neslo v lehké nervozitě z nastávajícího hlavního setkání s papežem. Nejprve jsme si ale museli sbalit, což nebylo nic jednoduchého, protože objem se nezmenšoval, naopak přibylo pár drobností, které jsme museli do zavazadel vměstnat. Po snídani jsme tedy vyrazili ke Svatopetrskému náměstí, kde jsme nejprve čekali na registraci. Ne, že by bylo vše jednoduché a rychlé, však jsme si také tento den nazvali „frontovým“, protože jsme neustále na něco čekali, ale nakonec jsme vše zvládli, zaregistrovali se, a vypravili se do fronty na návštěvu chrámu sv. Petra. Před tím jsme museli absolvovat bezpečnostní prohlídku, kterou jsme naštěstí prošli i s pitím. Na návštěvu monumentální úžasné stavby nám bohužel vyšlo asi jen 20 minut, ale i tak to byl nezapomenutelný zážitek. Neminuli jsme svatou bránu, pietu, hrob svatých Jana Pavla II. i Jana XXIII. Podařilo se nám i „vnutit“ do zóny s oltářem sv. Václava, který je jinak návštěvníkům dovoleno jen zahlédnout.

Poté už jsme zamířili do Auly sv. Pavla VI., kde nás čekal úvodní program. Bohužel vše bylo pouze v italštině, ale snažili jsme se pochytit, co bylo v našich silách. Program byl doprovázen písničkami i scénkami, které evidentně všechny italské děti znaly a mohutně se smály. Bylo to

krásné a nakažlivé, takže za chvíli jsme se k nim přidali i my. Poté už se zezadu začínal ozývat aplaus a nikdo nepochyboval, komu patří. Všechny děti se snažily dostat na co nejlepší místa, aby papeže alespoň zahlédly, nebo se ho mohly dotknout. Papež všem s úsměvem žehnal a ze společného setkání měl stejnou radost, jako děti. S úsměvem a vtipem reagoval na jejich otázky, které měly vybrané děti připravené. Bohužel my jsme mezi ně nepatřili, ale ani to nezkazilo báječnou atmosféru a náladu. Naopak jsme vděčni, že žijeme v míru a nejsme reprezentanty ze zemí, kde se válčí, nebo jsou jiné velké problémy. Papež s námi pobyl asi hodinu a poté se opět se svým doprovodem a za mohutného skandování dětí „Francesco“ vydal k východu, což vyvolalo další „stěhování národů“. Všichni se snažili vytipovat, kudy bude projíždět a co nejrychleji se tam dostat. Tři dívky z České republiky byly tak úspěšné, že se jim téměř podařilo papeže dotknout. Bylo to úžasné, skvělé, fantastické!

Ze všech zúčastněných zářila radost, odhodlání šířit křesťanskou víru mezi ostatní i touha znovu něco takového prožít.

Milé překvapení na nás čekalo i venku, kde jsme všichni dostali balíček s jídlem, včetně čokolády a pitíčka. Bylo to prostě báječné! Povečeřeli jsme tedy na svatopetrském náměstí spolu s francouzskými kamarády, které naše společnost velmi potěšila. Ještě jsme stihli poskytnout rozhovor pro nejčtenější katolický týdeník ve Španělsku a potom už hurá pro naše naditá zavazadla a úprk s nimi na římské vlakové nádraží Termini. Tady už na nás čekal P. Ondřej Talaš, který s námi natočil krátký rozhovor pro TV NOE. Ještě ale neměl být konec všem našim patáliím.

Bůh je táta, co se postará

Za hodinu po tom, co jsme dostali na informacích radostnou zprávu, že náš noční lehátkový vůz pojede už z Říma, a my si budeme moci v klidu odpočinout a vyspat se, vyskočila na tabuli informace, že je vlak zrušen. Běželi jsme tedy znovu na informace, kde jsme dostali náhradní lístek do rychlovlaku Frecciarossa, který nám ale jel už za 10 minut. Věřte, že přesunout se se všemi zavazadly na neznámém obrovském nádraží v tak krátkém čase není žádná sranda. Ale s vyplazenými jazyky jsme to zvládli a vyčerpaní dopadli do svých sedadel. Po necelých 3 hodinách jsme vystoupili v noční Bologni, kde nás opět čekal přesun přes obrovské třípatrové nádraží a poté téměř dvouhodinové čekání na nočním nástupišti. Naštěstí jsme se kolem půlnoci dočkali přistavení našeho lehátkového vozu, do kterého jsme s úlevou nastoupili a snažili se co nejrychleji usnout. Ještě během cesty do Vídně stihla Andulka dát rozhovor pro rádio Proglas. Ve Vídni už nás čekala jen hodinová pauza, a poté vlak, který nás v pořádku všechny dovezl do našich domovů.

Byly to dny plné překvapení, zcela jiné, než naše původní představy, stály nás sice mnoho sil, ale jsme všichni obdarovaní, především novými zkušenostmi, zažili jsme mnohá setkání a na vlastní kůži pocítili, že jsme všichni Boží děti – bratři a sestry a Bůh je táta, co se stará a postará.

 

Další fotografie naleznete na Facebooku Papežských misijních děl

Video ze setkání: https://www.youtube.com/watch?v=_Dc7yYAa-Sc&ab_channel=Ond%C5%99ejPFTala%C5%A1

Poselství papeže Františka pro Papežské misijní dílo dětí

Poselství papeže Františka pro Papežské misijní dílo dětí

Drazí misionáři – drahé děti a mládeži, drazí rodiče, animátoři a přátelé!

19. května tohoto roku jsme oslavili 180. výročí založení Misijního díla dětí a mnozí z vás slaví toto významné a požehnané výročí ještě i v těchto dnech.

Mons. Charles de Forbin Janson, biskup z Nancy a duchovní pastýř s velkým apoštolským srdcem, jej založil v roce 1843 poté, co se z dopisů od francouzského misionáře dozvěděl, že mnoho dětí v Číně umírá následkem hladu zanedbávání. V srdci pocítil hlubokou žízeň po jejich záchraně, a to nejen tělesné, ale i duchovní, protože Ježíš, Boží Syn, zemřel a byl vzkříšen ke spáse všech.

Při příležitosti tohoto výročí si chceme právě z jeho misionářské horlivosti vzít první důležité ponaučení: starost o spásu druhých. Vskutku, jako skuteční Ježíšovi učedníci se snažíme mít srdce podobná jeho srdci a nechceme bránit tomu, aby v nás nehořela touha po spáse všech. Právě proto vzniklo vaše nádherné misijní dílo, které i dnes, po 180 letech dynamické činnosti, učí velké množství dětí a mladých na celém světě, jak se stát učedníky – misionáři.

V tomto roce si připomínáme i 150. výročí narození zvláštního a vzácného člena Misijního díla dětí: svaté Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií, která do něj vstoupila ve věku sedmi let. Dnes – 1. října – slavíme její liturgickou vzpomínku a právě od ní si chceme vzít druhé velké ponaučení: i přesto, že jsme ještě velmi mladí, můžeme svými modlitbami přispět k tomu, aby mohli všichni poznat a milovat Ježíše, a v tichosti pomáhat jiným jednat dobro. Jak nás učí svatá Terezie, modlitba je prvním misijním skutkem – dokáže zasáhnout každé místo na světě, všechny děti a mladé a každého misionáře. Proto vás zvu, abyste díky modlitbě rostli v přátelství s naším Spasitelem, v přátelství mezi vámi a všemi dětmi a mladými světa, a stali se tak šiřiteli míru.

Drahé děti a drahá mládež – drazí misionáři, chci vám ze srdce poděkovat, protože svou horlivostí nám všichni pomáháte, abychom se stali odvážnými svědky Evangelia a podělili se s ostatními nejen o materiální dobro, ale také o to, co je pro nás nejvzácnější – o naši víru. Chci také poděkovat vašim rodičům a animátorům, kteří vás doprovázejí a šíří tak charisma a spiritualitu Misijního díla dětí.

Jde o „papežské dílo“ – to znamená univerzální dílo – katolické církve a papeže, a proto vás považuji za své zvláštní spolupracovníky. Chtěl bych vám však připomenout, že toto označení znamená i další důležitý závazek: budovat mosty a vztahy podle příkladu samotného Krista. A k tomu vás také ze srdce vyzývám.

Pokračujte dále v misijní horlivosti v souladu s charismatem, které vám svěřil Mons. Charles de Forbin Janson, a v následování malé cesty svaté Terezie od Dítěte Ježíše s věrností vašemu heslu: „děti se modlí za děti, děti evangelizují děti, děti pomáhají dětem“.

Ať vás Pán žehná a ať vás neustále doprovází – a nezapomeňte se za mě modlit.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Řím, 1. října 2023

Světový den misií – Misijní neděle 22. října 2023

Světový den misií (Misijní neděle) letos vychází na neděli 22. října. V církvi se slaví vždy předposlední říjnovou neděli již od roku 1926, kdy byl vyhlášen papežem Piem XI.

Motto letošní Misijní neděle zní:  “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35).

Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV).

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS – 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

 

Papež František ve svém Poselství ke Světovému dni misií mimo jiné píše:

“K misijnímu působení může přispět každý z nás: modlitbou, činností, obětováním finančních prostředků i utrpení a vlastním svědectvím. Papežská misijní díla jsou vhodným nástrojem, který usnadňuje koordinaci misijní spolupráce na duchovní i hmotné úrovni. Proto je sbírka během Světového dne misií věnována Papežskému dílu šíření víry.”

“Prvním a hlavním zdrojem misijního poslání jsou lidé, kteří poznali vzkříšeného Krista v Písmu a v eucharistii a nesou ve svém srdci jeho oheň a ve svém pohledu jeho světlo. Oni mohou svědčit o životě, který nikdy nekončí, ani v těch nejobtížnějších situacích a nejtemnějších chvílích.”

Celé Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií naleznete zde

Národní ředitel Papežských misijní děl v ČR k ve svém Dopise k Misijní neděli mimo jiné píše:

“Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun. Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.”

“Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše v eucharistii a všechny pozvali, aby kráčeli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.”

Celý Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde

Jako každý rok připravila Papežská misijní díla u příležitosti Světového dne misií materiály, které můžete využít při propagaci i oslavách Misijní neděle u vás ve farnosti.

Materiály ke stažení:

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií_2023

Dopis_národního_ředitele_PMD_ k_ MN_2023

Plakát_Misijní neděle_2023

Malá misijní zamyšlení na říjen 2023

Kalendar_Misijni_rijen_2023_cernobily

Kalendar_Misijni_rijen_2023_ barevny

Misijní zpravodaj 34

Malí misionáři se připravují na Světový den misií celý misijní měsíc říjen pomocí Kalendáře pro děti Misijní říjen 2023.

Malá misijní zamyšlení na měsíc říjen

Pro dospělé jsme připravili Malá misijní zamyšlení – sérii denních úvah nad evangeliem, která vás postupně připraví na Misijní neděli.

Dokument je jako pdf soubor ke stažení zde na webu a jednotlivá zamyšlení jsou od 1. října postupně každý den zveřejňovány také na misijním Facebooku. Nové misijní úvahy na rok 2023 najdete i v mobilní aplikaci Missio.cz.

 

Chcete-li poradit s misijní výzdobou kostela na Misijní neděli, sledujte také naše facebookové stránky, kde najdete další inspirace: Facebook Papežských misijních děl

 

Modlitba papeže Františka za světové misie 

Nebeský otče, když Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých,
odevzdal svým učedníkům důležité poslání:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“
Připomínáš nám, že mocí křtu máme účast na misijním poslání Církve
a neseme za ni odpovědnost. Dej nám dary Ducha Svatého,
abychom s odvahou a rozhodností svědčili o evangeliu.
Poslání, které svěřil Ježíš Kristus své Církvi, není ještě završené,
proto Tě prosíme o nové myšlenky a účinné formy,
jak přinášet do dnešního světa život a světlo.
Pomoz nám, aby všechny národy zakusily spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot

Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.
Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,
moji malost v Tvoji velikost, moji prchlivost v Tvoji mírnost,
moji zlobu v Tvoji svatost, moji bezvýznamnost v Tvé Božství,
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, světlo a pravdu.
Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.
Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti. Amen.

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití misijního měsíce října!

 

 

 

Poselství papeže Františka k Světovému dni misií – 22. října 2023

Poselství papeže Františka k 97. světovému dni misií – 22. října 2023

Drazí bratři a sestry!

Pro letošní Světový den misií jsem zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35): „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Tito dva učedníci byli zmatení a zklamaní, ale setkání s Kristem ve slově a při lámání chleba v nich zažehlo nadšenou touhu znovu se vydat na cestu do Jeruzaléma a hlásat, že Pán byl skutečně vzkříšen. V evangelijním příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali, a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit svou nadšení pro evangelizaci v dnešním světě.

1. Hořelo nám srdce „když odhaloval smysl Písma“. Při misijní činnosti Boží slovo osvěcuje a proměňuje srdce

Cestou z Jeruzaléma do Emauz měli oba učedníci sklíčené srdce – jak bylo patrné z jejich tváří –, protože Ježíš, ve kterého věřili, zemřel (srov. v. 17). Tváří v tvář neúspěchu ukřižovaného Učitele se zhroutila jejich naděje, že je Mesiáš (srov. v. 21).

A „jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim“ (v. 15). Tak jako na začátku, když povolal učedníky, i nyní se Pán chopí iniciativy ve chvíli, kdy jsou zmatení, připojí se ke svým učedníkům a kráčí po jejich boku. Ve svém velkém milosrdenství se nikdy neunaví a zůstává s námi navzdory našim selháním, pochybnostem a slabostem, i přes náš smutek a pesimismus, které způsobují, že jsme „nechápaví a váhaví“ (v. 25), lidé chabé víry.

Zmrtvýchvstalý Pán je dnes stejně jako tenkrát nablízku svým učedníkům misionářům a kráčí spolu s nimi, zvláště když se cítí zmatení, zdeptaní a vystrašení tváří v tvář tajemství nespravedlnosti, která je obklopuje a snaží se je přemoci. Proto „si nenechme ukrást naději!“1 Pán je větší než všechny naše problémy, zvláště když se s nimi setkáváme během našeho poslání hlásat světu evangelium, protože taková mise je koneckonců jeho a my jsme jednoduše jeho pokorní spolupracovníci, „neužiteční služebníci“ (srov. Lk 17,10).

Chci vyjádřit svou blízkost v Kristu všem misionářům a misionářkám ve světě, zvláště těm, kteří snášejí jakékoliv těžkosti: moji milí, vzkříšený Pán je stále s vámi a vidí vaši velkorysost a vaše oběti, které přinášíte pro poslání evangelizovat ve vzdálených oblastech. Každý den není prozářený sluncem, ale vždy si připomínejme slova Pána Ježíše, kterými se před svým utrpením obrací na své přátele: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět!“ (Jan 16,33).

Poté, co vzkříšený Ježíš naslouchal dvěma učedníkům cestou do Emauz, „začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje“ (Lk 24,27). A srdce učedníků se rozhořela, jak se později jeden druhému svěřili: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ (v. 32). Ježíš sám je živé Slovo, které může zapálit, osvítit a změnit naše srdce.

Lépe tak porozumíme výroku sv. Jeronýma: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“2 „Bez Pána, který by nás uvedl, není možné do hloubky pochopit Písmo svaté, ale pravdivý je také opak: bez Písma svatého zůstávají události Ježíšovy mise a jeho církve ve světě neproniknutelné“3 Znalost Písma je tedy důležitá pro křesťanský život a ještě více pro hlásání Krista a jeho evangelia. Co jiného bychom jinak předávali ostatním než své vlastní myšlenky a projekty? Copak chladné srdce dokáže zapálit srdce ostatních?

Nechme se tedy stále doprovázet vzkříšeným Pánem, který nám objasní smysl Písma. Dovolme mu, aby zapálil naše srdce, aby nás osvítil a proměnil, abychom mohli světu hlásat jeho tajemství spásy s mocí a moudrostí, které vycházejí z jeho Ducha.

2. Oči, které „se otevřely a poznaly ho“ při lámání chleba. Ježíš v eucharistii je vrcholem a zdrojem poslání

Srdce, která se rozhořela zásluhou Božího slova, povzbudila emauzské učedníky, aby požádali tajemného Pocestného, aby s nimi zůstal, protože nastával večer. U stolu se jejich oči otevřely a poznali ho, když lámal chléb. Tím rozhodujícím, co otevřelo oči učedníků, je sled činností, které Ježíš vykonal: vzal chléb, požehnal ho, lámal a dal jim. Jsou to běžná gesta židovské hlavy rodiny, ale Ježíš Kristus je vykonal v milosti Ducha Svatého a obnovil jimi pro své spolustolovníky znamení rozmnožení chlebů, především toho eucharistického, svátosti oběti kříže. Ale právě ve chvíli, kdy poznávají Ježíše při lámání chleba, „on jim však zmizel“ (Lk 24,31). Z toho můžeme pochopit jednu podstatnou skutečnost naší víry: Kristus, který láme chléb, se nyní stává lámaným chlebem, sdíleným s učedníky a jimi konzumovaným. Nelze ho spatřit, protože nyní vstoupil do srdcí učedníků, aby je ještě více zapálil a pobídl, aby se bez prodlení vydali na cestu a všem sdělili jedinečnou zkušenost setkání se Vzkříšeným! Zmrtvýchvstalý Kristus je tedy ten-který-láme-chléb a zároveň je Chléb-lámaný-pro-nás. A tak každý učedník misionář je povolán, aby se působením Ducha Svatého stal tak jako Ježíš a v Ježíši tím-který-láme-chléb a tím-který-je-lámaný-chléb pro svět.

Zde je třeba si připomenout, že běžné lámání materiálního chleba s hladovými ve jménu Krista je už misijní křesťanský úkon. Tím spíš je lámání eucharistického chleba, kterým je sám Kristus, dokonalé misijní působení, protože eucharistie je zdrojem a vrcholem života a poslání církve.

Papež Benedikt XVI. to připomenul: „Nemůžeme si nechat pro sebe lásku, kterou v této svátosti [eucharistie] slavíme. Už svou povahou si vyžaduje, abychom ji odevzdávali všem. To, co svět potřebuje, je Boží láska; setkat se s Ježíšem a uvěřit v něho. Proto eucharistie není jen zdrojem a vrcholem života církve, ale je i jejím posláním: ‚Autenticky eucharistická církev je církev misionářská.‘“4

Abychom přinášeli ovoce, musíme být s Ježíšem sjednoceni (srov. Jan 15,4–9). Takového sjednocení dosahujeme každodenní modlitbou, zvláště při adoraci, tichém setrvání v přítomnosti Pána, který zůstává s námi v eucharistii. Učedník misionář se může stát mystikem v činnosti, pěstuje-li s láskou toto společenství s Kristem. Kéž naše srdce stále touží po Ježíšově společnosti, prahne po naléhavém požadavku dvou učedníků z Emauz, především když se připozdívá: „Zůstaň s námi, Pane“ (srov. Lk 24,29).

3. Naše nohy se vydaly na cestu v radosti, že můžeme vyprávět o vzkříšeném Kristu. Věčné mládí církve, která neustále vychází ven

Učedníci „se vydali bez váhání na cestu a vrátili se do Jeruzaléma“ (srov. Lk 24,33) poté, co se jim otevřely oči a poznali Krista při „lámání chleba“. To, že spěchali, aby se s ostatními podělili o radost ze setkání s Pánem, ukazuje, že „radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost“.5 Se zmrtvýchvstalým Ježíšem se nemůžeme setkat, aniž bychom hořeli touhou sdělit to všem. Proto prvním a hlavním zdrojem misijního poslání jsou lidé, kteří poznali vzkříšeného Krista v Písmu a v eucharistii a nesou ve svém srdci jeho oheň a ve svém pohledu jeho světlo. Oni mohou svědčit o životě, který nikdy nekončí, ani v těch nejobtížnějších situacích a nejtemnějších chvílích.

Obraz „nohou, které se vydávají na cestu“ nám znovu připomíná trvalou hodnotu missio ad gentes, poslání, které zmrtvýchvstalý Pán svěřil církvi, aby evangelizovala každého člověka a každý národ až po všechny končiny světa. Dnes více než kdy jindy potřebuje lidstvo, zraněné mnoha nespravedlnostmi, rozděleními a válkami, dobrou zvěst o míru a spáse v Kristu. Využívám této příležitosti, abych potvrdil, že „každý má právo slyšet evangelium. Křesťané mají povinnost hlásat jej, aniž by kohokoliv vylučovali, a to nikoli jako někdo, kdo ukládá nový závazek, nýbrž jako někdo, kdo sdílí radost, ukazuje krásné obzory a nabízí lákavou hostinu.“6

Misijní obrácení zůstává hlavním cílem, který si musíme klást jako jednotlivci i jako společenství, protože „misijní působení je paradigmatem každého díla církve“.7

Jak dosvědčuje apoštol Pavel, Kristova láska nás uchvacuje a pobízí (srov. 2 Kor 5,14). Tato láska je dvojí: Kristova láska k nám, která přitahuje, inspiruje a probouzí naši lásku k němu. Taková láska činí církev, která stále vychází na cestu, stále mladou. Všichni její členové jsou pověřeni hlásat Kristovo evangelium v přesvědčení, že „umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých“ (v. 15). K misijnímu působení může přispět každý z nás: modlitbou, činností, obětováním finančních prostředků i utrpení a vlastním svědectvím. Papežská misijní díla jsou vhodným nástrojem, který usnadňuje koordinaci misijní spolupráce na duchovní i hmotné úrovni. Proto je sbírka během Světového dne misií věnována Papežskému dílu šíření víry.

Naléhavost misijního působení církve přirozeně vyžaduje stále užší misijní spolupráci všech jejích členů na všech úrovních. To je zásadní cíl synodálního procesu, kterým církev prochází pomocí klíčových slov: společenství, spoluúčast, poslání. Takový proces jistě neznamená, že se církev soustředí na sebe sama; není ani referendem o tom, čemu bychom měli věřit a co, ani záležitost lidských preferencí. Je to spíše proces, kdy se vydáváme na cestu jako emauzští učedníci a nasloucháme zmrtvýchvstalému Pánu. On se k nám vždy připojuje, aby nám objasňoval smysl Písma a lámal pro nás chléb, abychom mohli v síle Ducha Svatého dále plnit jeho poslání ve světě.

Tak jako ti dva učedníci vyprávěli ostatním, co se jim cestou přihodilo (srov. Lk 24,35), i naše hlásání bude radostné vyprávění o Kristu Pánu, jeho životě, jeho utrpení, smrti, zmrtvýchvstání a úžasných věcech, které jeho láska vykonala v našem životě.

Vykročme tedy i my, osvíceni setkáním se zmrtvýchvstalým Ježíšem a povzbuzeni jeho Duchem. Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše v eucharistii a všechny pozvali, aby kráčeli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.

Svatá Maria, která jsi na cestě, Matko Kristových učedníků misionářů a Královno misií, oroduj za nás!

Dáno v Římě u Sv. Jan v Lateránu dne 6. ledna 2023 v den slavnosti Zjevení Páně

FRANTIŠEK

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií_2023

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2023

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2023

Národní ředitelé Papežských misijních děl z celého světa spolu s hlavní radou této instituce se ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2023 zúčastnili Generálního shromáždění PMD v Římě. Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Generální shromáždění zahájil arcibiskup Emilio Nappa, prezident PMD a pomocný sekretář Dikasteria pro evangelizaci, který
poděkoval více než 100 přítomným národním ředitelům PMD a čtyřem generálním tajemníkům a zdůraznil: „Každý se podílí na univerzálním úkolu Svatého otce zajistit evangelizaci ve všech církvích a zvláště v těch, kteří nejvíce potřebují svědectví a pomoc. Zde v Římě neděláme nic jiného, ​​než že koordinujeme a interpretujeme naši společnou identitu: být „nástroji k prosazování misijní odpovědnosti každého pokřtěného a k podpoře nových partikulárních církví“ (čl. 67, § 1), jako sám papež František poznamenala nedávná apoštolská konstituce Praedicate Evangelium“.
S dalšími příspěvky vystoupili Luis Antonio Gokim kardinál Tagle, proprefekt a arcibiskup Marco Mellino – sekretář Rady kardinálů a Komise pro revizi římské kurie.
Po přednáškách vždy následovala diskuze a práce ve skupinkách.
Další dny jednání přednesli výroční zprávy o činnosti jednotliví sekretáři misijních děl. Za Papežskou misijní unii P. Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv,  za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI a za Papežské misijní dílo dětí sestra Roberta Tremarelliová, AMSS a za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Guy Bognon, P.S.S.
Prezentace vybraných národních kanceláří PMD připravili národní ředitelé papežských misií z Kanady, Islandu a některých afrických zemí.
Přítomní se věnovali také zprávě administrativního úředníka Mons. Carla Soldateschi, dále závěrečné finanční zprávě za rok 2022 a návrhu rozpočtu pro administrativu na rok 2023.

Národní ředitelé vykonali společnou pouť do Greciamísta prvních živých vánočních jesliček, které vytvořil svatý František a mohli obdivovat zázraky stvoření u vodopádů Marmore.

Vyvrcholením Generálního shromáždění PMD bylo setkání s papežem Františkem. Setkání s papežem se uskutečnilo po několikaleté koronavirové pauze, v níž se představitelé PMD namísto ve Věčném městě scházeli online. Loni vyrazili do francouzského Lyonu na svatořečení Pauline Jaricot, zakladatelky Díla šíření víry a Společenství živého růžence. Před audiencí spolu prožili dopolední bohoslužbu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Národní ředitel Leoš Halbrštát vyřídil Františkovi pozdravy od misionářů z České republiky, ujištění o modlitbách a poděkování za povzbuzení a požehnání. „Každý se mohl s papežem pozdravit, říct mu nějaké své poselství. Já mu sdělil, že všichni misionáři z České republiky se za něj modlí. On reagoval, že to velmi potřebuje a že si toho velmi váží. To je vlastně poselství přímo od něj lidem v Česku. František hovořil o potřebě tvořivosti, otevřenosti, o transparentnosti a o osobním přístupu ke každému člověku a zdůraznil důležitost modlitby.” 

Každoroční generální shromáždění je obrovskou příležitostí načerpat inspiraci ke své práci od ostatních národních ředitelů z různých zemí. Vždy si předáváme mezi jednotlivými jednáními tipy na úspěšné akce nebo aktivity s kterými má ta daná země nejlepší zkušenosti. Také je důležité osobní setkání s lidmi ze zemí, kam odchází naše pomoc s diskusemi o situaci, jaká je v jejich zemích v jejich církvích. Slavení eucharistie a každodenní společné modlitby nás utvrzují že jsme jedna celosvětová církev složená z bratří a sester-to na jedné straně, a to že tuto skutečnost musíme hlásat dál v naší zemi mezi našimi bratry a sestrami to na straně druhé.

PAPEŽ FRANTIŠEK K PAPEŽKÝM MISIJNÍM DÍLŮM

Drazí národní ředitelé Papežských misijních děl a všichni spolupracovníci Dikasterie pro evangelizaci, bratři a sestry, dobré ráno!

Při příležitosti generálního shromáždění Papežských misijních děl vás s radostí pozdravuji. Děkuji pro-prefektovi, kardinálovi Taglemu, za jeho milá slova, prezidentovi, arcibiskupovi Nappovi, a všem vám, kteří pracujete a sloužíte v evangelizačním poslání církve.
V této historické chvíli, kdy pokračujeme v synodálním procesu, je důležité pamatovat na to, že křesťanské společenství je ve své podstatě misionářské. Ve skutečnosti každý křesťan dostal dar Ducha svatého a je poslán pokračovat v Ježíšově práci, ohlašovat všem radost evangelia a přinášet jeho útěchu do různých situací našich často zraněných dějin. Ti, kteří se nechávají přitahovat Kristovou láskou a stávají se tak jeho učedníky, zároveň zažívají touhu přinášet všem milosrdenství a soucit, které proudí z jeho srdce.
Chci vás pozvat k rozjímání o Ježíšově srdci, jehož slavnost připadá na tento měsíc červen. Při pohledu na jeho milosrdné a soucitné srdce můžeme uvažovat o charismatu a poslání Papežských misijních děl.

1. Ježíšovo srdce a poslání.
Když kontemplujeme Kristovo srdce, objevujeme především to, jak velkolepý je Boží plán pro lidstvo. Vždyť Otec „tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale aby měl věčný život“ (Jan 3, 16). V probodnutém srdci Ukřižovaného můžeme objevit nekonečnou míru Otcovy lásky: miluje nás věčnou láskou, volá nás, abychom byli jeho syny a dcerami a měli účast na radosti, která pochází od něho. Přichází nás hledat, když jsme ztraceni. Zvedá nás, když padáme, a křísí nás z mrtvých. Sám Ježíš nám takto hovoří o Otcově lásce, když například prohlašuje: „A vůle toho, který mě poslal, je, abych nic neztratil z toho, co mi dal“ (Jn 6, 39).

Drazí bratři a sestry, Ježíš nám to prokazuje v celém svém životě: v jeho soucitu s těmi, kteří jsou zraněni, v jeho starosti o ty, kteří trpí, v milosrdenství, kterým maže hříšníky, v jeho oběti za hříchy světa. Ukázal nám Boží srdce, srdce Otce, který nás vždy očekává, vidí nás již z dálky a přichází k nám s otevřenou náručí. Otce, který nikoho neodmítá, ale všechny přijímá a který nikoho nevylučuje, ale každého volá.
Jsme posláni, abychom v tomto poslání pokračovali a abychom byli znamením Kristova srdce a Otcovy lásky, která objímá celý svět. Zde nacházíme „srdce“ evangelního poslání církve: prostřednictvím daru nekonečné Boží lásky všechny oslovovat, hledat a přijímat, nabízet všem svůj život a nikoho nevylučovat.

Každé naše poslání se tedy rodí z Kristova srdce, aby mohl všechny přitáhnout k sobě. Takový byl mystický a misijní duch blahoslavené Paulíny Marie Jaricotové, zakladatelky Misijního díla šíření víry, která byla velmi oddaná Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

2. Charisma Papežských misijních děl v současnosti.
V této souvislosti chci zopakovat to, co jsem zdůraznil v Apoštolské konstituci Praedicate Evangelium, když jsem připomněl povolání Misijních děl být „nástrojem na podporu odpovědnosti za mise ze strany všech pokřtěných a na podporu nových partikulárních církví“ (čl. 67 §1).

Misijní díla tedy nejsou jen obyčejným úřadem na rozdělování finančních prostředků pro ty, kteří potřebují pomoc, ale realitou, která je povolána podporovat „evangelizační poslání v církvi, jak univerzální, tak místní“ a „rozvíjení misijního ducha v Božím lidu“ (Poselství na Světový den misí 2O22, 3). Proto vás vyzývám, abyste s odvahou a tvořivostí Ducha svatého ještě více zintenzivnili různé aktivity zaměřené na vedení, výchovu a formování misijního ducha. Naléhavě vás žádám, abyste šířili misijní odpovědnost pokřtěných, podporovali kapilární síť národních kanceláří v nově evangelizovaných zemích i v zemích se starou křesťanskou tradicí. Víme, že tyto země jsou poznamenány vážnou krizí víry a potřebují novou evangelizaci a pastorační obrácení.

3. Vyhlídky a sny o obnově.
V tomto světle mi dovolte, abych s vámi nakonec „s otevřenýma očima“ snil, tedy spolu s vámi hleděl daleko dopředu, k těm horizontům, ke kterým jsou Papežská misijní díla povolána postupovat ve službě evangelizačního poslání celé církve.
Největším snem je dosáhnout ještě užší a koordinovanější misijní spolupráce mezi všemi členy církve. V tomto úsilí hrajete důležitou roli, kterou nám připomíná i motto otce Mannu pro Papežskou misijní unii: „Celá církev pro celý svět“. Ujišťuji vás o vašem povolání stát se kvasem, pomáhat šířit a rozvíjet misijní styl života v církvi a podporovat díla evangelizace.

Toto povolání, které od vás vyžaduje zvláštní schopnost pěstovat společenství a bratrství, se realizuje také prostřednictvím struktur zřízených ve všech biskupských konferencích a diecézích pro dobro celého Božího lidu. Je příznačné, že zakladateli Misijních děl byli biskup, kněz a dvě laičky, tedy zástupci různých kategorií pokřtěných lidí. Je to znamení, které nás zavazuje k tomu, abychom do misijní činnosti zapojovali všechny členy Božího lidu! Nepřestaňme snít o „nové éře misijní činnosti křesťanských společenství“ (Poselství na Světový den misí 2022, 3). Prosím, ať tento náš sen přetrvá!

Děkuji vám zde přítomným a všem vašim spolupracovníkům za vaši velkodušnou službu, kterou často vykonáváte „v pozadí“ a s mnoha obtížemi. Přeji vám, abyste vždy hořeli apoštolským zápalem a byli plní nadšení pro evangelizaci. Přinášejte evangelium s radostí, aby se šířilo po celém světě, a ať vás doprovází Panna Maria! Ze srdce vás žehnám a prosím vás, abyste se za mě modlili.”
papež František

Úmysly papeže Františka pro 2023 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem

Přinášíme v přehledu úmysly Apoštolátu modlitby, které papež František schválil pro rok 2023.

Leden
Úmysl papeže: Za vychovatele
Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl: Za volbu prezidenta
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

Únor
Úmysl papeže: Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm
nejpotřebnějším.

Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

Březen
Úmysl papeže: Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl: Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

Duben
Úmysl papeže: Za kulturu nenásilí
Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Národní úmysl: Za duchovní povolání
Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

Květen
Úmysl papeže: Za hnutí a skupiny v církvi
Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty.

Národní úmysl: Za mladé lidi
Modleme se za mladé lidi, kteří touží po manželství, aby nalezli svého životního partnera a měli odvahu odevzdat se jeden druhému podle nároků evangelia.

Červen
Úmysl papeže: Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl: Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

Červenec
Úmysl papeže: Za prohloubení života z eucharistie
Modleme se, aby katolíci postavili do středu svého života slavení eucharistie, které hluboce proměňuje lidské vztahy a otevírá je setkání s Bohem i bližními.

Národní úmysl: Za manžele
Modleme se za manžele, aby společně strávený čas dovolených a prázdnin prohloubil jejich vzájemnou úctu a věrnost.

Srpen
Úmysl papeže: Za světový den mládeže
Modleme se, aby Světový den mládeže v Lisabonu pomohl mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.

Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kdo se aktivně podílejí na životě farních společenství, aby pro ně byla služba zdrojem radosti a pokoje.

Září
Úmysl papeže: Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl: Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

Říjen 
Úmysl papeže: Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životnístyl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl: Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

Listopad
Úmysl papeže: Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl: Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

Prosinec
Úmysl papeže: Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl: Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa,
ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
úmysl papeže
národní úmysl
 
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie z Lisieux, oroduj za nás!
Foto: V. Pinto

 

 

Vánoce 2022 a PF 2023

Betlém nám ukazuje prostotu Boha, který se nezjevuje moudrým a učeným, ale maličkým, těm, jejichž srdce je čisté a otevřené (srov. Mt 11,25). Stejně jako pastýři se i my bez otálení vydejme na cestu a nechme se ohromit nepředstavitelnou událostí, kdy se Bůh stal člověkem pro naši spásu. Ten, který je zdrojem všeho dobra, se stává chudým a v almužně prosí o naše ubohé lidství. Nechme se pohnout Boží láskou a následujme Ježíše, který se svléknul ze své slávy, aby nás učinil účastníky své plnosti.
(papež František)
O Vánocích slavíme světlo Krista, který přichází na svět a přichází pro všechny, nikoli pouze pro některé.
Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotnými a velkodušnými, zejména vzhledem k lidem,
kteří jsou křehcí, nemocní a chudí.
Ať přinesou Vánoce všem lidem radost a naději!

                Krásné vánoční svátky

a v novém roce 2023 hodně Božího požehnání
                             přejí
      pracovníci Papežských misijních děl 
                  v České republice

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Motto letošní Misijní neděle zní: “Budete mými svědky” (Sk1,8)

Ve svém poselství papež František mimo jiné píše: V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik
významných výročí pro život církve a její poslání. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide (dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů) a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý, který vede univerzální církev, inspiruje k mimořádnému poslání i prosté lidi. Tak tomu bylo v případě francouzské dívky, Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry.

Na tomto místě připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“, aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“. Myslím také na paní Jeanne Bigardovou, která založila „Dílo sv. Petra apoštola“ na podporu seminaristů a kněží v misijních zemích. Tato tři misijní díla byla uznána jako „papežská“ právě před sto lety. A právě z inspirace a pod vedením Ducha Svatého bl. Paolo Manna, který se narodil před sto lety, založil současnou „Papežskou misijní unii“, aby oživil a povzbudil misijního ducha mezi kněžími, řeholníky a řeholnicemi a v celém Božím lidu. Zmiňuji tato čtyři papežská díla kvůli jejich velkým historickým zásluhám a zvu vás, abyste se spolu s nimi v tomto mimořádném roce radovali a děkovali za aktivity, které proběhly na podporu evangelizační misie jak v univerzální církvi, tak v místních církvích. Přeji si, aby místní církve našly v těchto dílech pevný nástroj pro oživení misijního ducha Božího lidu.

Celé Poselství papeže Františka naleznete zde

Národní ředitel Papežských misijní děl v ČR k ve svém Dopise k Misijní neděli mimo jiné píše:

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)!
Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Celý Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde

Plakát k Misijní neděli ke stažení: plakat_A4_MN_2022_web

Pro přípravu na letošní Misijní neděli jsme připravili Novénu, kterou můžete využít i při Misijním mostu modlitby v předvečer Světového dne misií 22. října 2022.

Novéna před Misijní nedělí je stažení zde: Novéna k Misijní neděli

Náměty ke slavení Misijní neděle s komentářem k přinášení obětních darů zde

 

Malí misionáři se připravují na Světový den misií a prožívají celý misijní měsíc říjen pomocí Kalendáře pro děti Misijní říjen 2022. Ten je ke stažení zde

Chcete-li poradit s misijní výzdobou kostela na Misijní neděli, sledujte naše facebookové stránky, kde v příspěvcích najdete spoustu inspirace na Facebooku Papežských misijních děl

Modlitba papeže Františka za světové misie

Nebeský otče, když Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých,
odevzdal svým učedníkům důležité poslání:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“
Připomínáš nám, že mocí křtu máme účast na misijním poslání Církve
a neseme za ni odpovědnost. Dej nám dary Ducha Svatého,
abychom s odvahou a rozhodností svědčili o evangeliu.
Poslání, které svěřil Ježíš Kristus své Církvi, není ještě završené,
proto Tě prosíme o nové myšlenky a účinné formy,
jak přinášet do dnešního světa život a světlo.
Pomoz nám, aby všechny národy zakusily spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot

Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.
Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,
moji malost v Tvoji velikost, moji prchlivost v Tvoji mírnost,
moji zlobu v Tvoji svatost, moji bezvýznamnost v Tvé Božství,
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, světlo a pravdu.
Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.
Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti. Amen.

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití misijního měsíce října!