Příspěvky se štítkem Papež

Úmysly papeže Františka pro 2023 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem

Přinášíme v přehledu úmysly Apoštolátu modlitby, které papež František schválil pro rok 2023.

Leden
Úmysl papeže: Za vychovatele
Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl: Za volbu prezidenta
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

Únor
Úmysl papeže: Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm
nejpotřebnějším.

Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

Březen
Úmysl papeže: Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl: Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

Duben
Úmysl papeže: Za kulturu nenásilí
Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Národní úmysl: Za duchovní povolání
Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

Květen
Úmysl papeže: Za hnutí a skupiny v církvi
Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty.

Národní úmysl: Za mladé lidi
Modleme se za mladé lidi, kteří touží po manželství, aby nalezli svého životního partnera a měli odvahu odevzdat se jeden druhému podle nároků evangelia.

Červen
Úmysl papeže: Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl: Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

Červenec
Úmysl papeže: Za prohloubení života z eucharistie
Modleme se, aby katolíci postavili do středu svého života slavení eucharistie, které hluboce proměňuje lidské vztahy a otevírá je setkání s Bohem i bližními.

Národní úmysl: Za manžele
Modleme se za manžele, aby společně strávený čas dovolených a prázdnin prohloubil jejich vzájemnou úctu a věrnost.

Srpen
Úmysl papeže: Za světový den mládeže
Modleme se, aby Světový den mládeže v Lisabonu pomohl mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.

Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kdo se aktivně podílejí na životě farních společenství, aby pro ně byla služba zdrojem radosti a pokoje.

Září
Úmysl papeže: Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl: Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

Říjen 
Úmysl papeže: Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životnístyl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl: Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

Listopad
Úmysl papeže: Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl: Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

Prosinec
Úmysl papeže: Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl: Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa,
ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
úmysl papeže
národní úmysl
 
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie z Lisieux, oroduj za nás!
Foto: V. Pinto

 

 

Vánoce 2022 a PF 2023

Betlém nám ukazuje prostotu Boha, který se nezjevuje moudrým a učeným, ale maličkým, těm, jejichž srdce je čisté a otevřené (srov. Mt 11,25). Stejně jako pastýři se i my bez otálení vydejme na cestu a nechme se ohromit nepředstavitelnou událostí, kdy se Bůh stal člověkem pro naši spásu. Ten, který je zdrojem všeho dobra, se stává chudým a v almužně prosí o naše ubohé lidství. Nechme se pohnout Boží láskou a následujme Ježíše, který se svléknul ze své slávy, aby nás učinil účastníky své plnosti.
(papež František)
O Vánocích slavíme světlo Krista, který přichází na svět a přichází pro všechny, nikoli pouze pro některé.
Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotnými a velkodušnými, zejména vzhledem k lidem,
kteří jsou křehcí, nemocní a chudí.
Ať přinesou Vánoce všem lidem radost a naději!

                Krásné vánoční svátky

a v novém roce 2023 hodně Božího požehnání
                             přejí
      pracovníci Papežských misijních děl 
                  v České republice

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Motto letošní Misijní neděle zní: “Budete mými svědky” (Sk1,8)

Ve svém poselství papež František mimo jiné píše: V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik
významných výročí pro život církve a její poslání. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide (dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů) a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý, který vede univerzální církev, inspiruje k mimořádnému poslání i prosté lidi. Tak tomu bylo v případě francouzské dívky, Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry.

Na tomto místě připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“, aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“. Myslím také na paní Jeanne Bigardovou, která založila „Dílo sv. Petra apoštola“ na podporu seminaristů a kněží v misijních zemích. Tato tři misijní díla byla uznána jako „papežská“ právě před sto lety. A právě z inspirace a pod vedením Ducha Svatého bl. Paolo Manna, který se narodil před sto lety, založil současnou „Papežskou misijní unii“, aby oživil a povzbudil misijního ducha mezi kněžími, řeholníky a řeholnicemi a v celém Božím lidu. Zmiňuji tato čtyři papežská díla kvůli jejich velkým historickým zásluhám a zvu vás, abyste se spolu s nimi v tomto mimořádném roce radovali a děkovali za aktivity, které proběhly na podporu evangelizační misie jak v univerzální církvi, tak v místních církvích. Přeji si, aby místní církve našly v těchto dílech pevný nástroj pro oživení misijního ducha Božího lidu.

Celé Poselství papeže Františka naleznete zde

Národní ředitel Papežských misijní děl v ČR k ve svém Dopise k Misijní neděli mimo jiné píše:

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)!
Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Celý Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde

Plakát k Misijní neděli ke stažení: plakat_A4_MN_2022_web

Pro přípravu na letošní Misijní neděli jsme připravili Novénu, kterou můžete využít i při Misijním mostu modlitby v předvečer Světového dne misií 22. října 2022.

Novéna před Misijní nedělí je stažení zde: Novéna k Misijní neděli

Náměty ke slavení Misijní neděle s komentářem k přinášení obětních darů zde

 

Malí misionáři se připravují na Světový den misií a prožívají celý misijní měsíc říjen pomocí Kalendáře pro děti Misijní říjen 2022. Ten je ke stažení zde

Chcete-li poradit s misijní výzdobou kostela na Misijní neděli, sledujte naše facebookové stránky, kde v příspěvcích najdete spoustu inspirace na Facebooku Papežských misijních děl

Modlitba papeže Františka za světové misie

Nebeský otče, když Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých,
odevzdal svým učedníkům důležité poslání:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“
Připomínáš nám, že mocí křtu máme účast na misijním poslání Církve
a neseme za ni odpovědnost. Dej nám dary Ducha Svatého,
abychom s odvahou a rozhodností svědčili o evangeliu.
Poslání, které svěřil Ježíš Kristus své Církvi, není ještě završené,
proto Tě prosíme o nové myšlenky a účinné formy,
jak přinášet do dnešního světa život a světlo.
Pomoz nám, aby všechny národy zakusily spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot

Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.
Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,
moji malost v Tvoji velikost, moji prchlivost v Tvoji mírnost,
moji zlobu v Tvoji svatost, moji bezvýznamnost v Tvé Božství,
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, světlo a pravdu.
Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.
Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti. Amen.

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití misijního měsíce října!

Poselství papeže Františka k 96. světovému dni misií – 23. října 2022

„Budete mými svědky“ (Sk 1,8)

Milé sestry, milí bratři,
tato slova pronesl zmrtvýchvstalý Ježíš ke svým učedníkům těsně před svým nanebevstoupením, jak líčí Skutky apoštolů: „Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8). Právě tato slova jsou tématem Světového dne misií v roce 2022, který nám jako vždy pobízí, abychom žili tento misijní rozměr vlastní církvi.
V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí pro život církve a její poslání. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide (dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů) a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Zastavme se u tří klíčových výpovědí, které vyjadřují tři základní pilíře života a poslání učedníků: „Budete mými svědky“, „až na konec země“ a „dostanete moc Ducha Svatého“.

1. „Budete mými svědky“ – Všichni křesťané jsou povoláni, aby svědčili o Kristu

Tato výpověď tvoří střed a jádro učení, které Ježíš předává učedníkům, když je posílá do světa. Všichni učedníci se mají stát Ježíšovými svědky díky milosti Ducha Svatého, kterou obdrží. Budou jimi ustanoveni skrze milost, ať půjdou kamkoli, ať budou kdekoli. Kristus je první, kdo byl poslán jako Otcův misionář (srov. Jan 20,21) a jako takový je jeho „svědek hodný víry“ (srov. Zj 1,5). Stejně tak je povolán každý křesťan, aby svědčil o Kristu. Církev, společenství Kristových učedníků, nemá jiné poslání než hlásat světu evangelium, vydávat svědectví Kristu. Identitou církve je evangelizace. Když se společně znovu do hloubky zamyslíme nad textem, najdeme několik stále aktuálních aspektů poslání, kterým Kristus pověřil své učedníky: „Budete mými svědky.“ Množné číslo klade důraz na komunitní a církevní povahu misijního povolání učedníků. Každý pokřtěný je povolán k misii v církvi a je poslaný církví. Misie je proto společnou, nikoli individuální záležitostí, probíhá ve spojení se společenstvím církve, nikoli z vlastní iniciativy. Pokud z určitých velice specifických okolností vykonává evangelizační poslání sám, má a musí tak činit vždy ve spojení s církví, která ho vyslala. Jak učí sv. Pavel VI. apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi, která je mi tak blízká: „Evangelizace není nikdy pro nikoho jen osobní, izolovanou činností,
naopak, je to činnost hluboce církevní. Jestliže tedy i ten úplně neznámý hlasatel evangelia, katecheta nebo duchovní pastýř káže radostnou zvěst, třeba i na tom nejodlehlejším místě, jestliže tam shromažďuje svou malou obec nebo udílí svátosti, i kdyby tam byl jen on sám, i v takovém případě je zcela jistě jeho činnost svázána s evangelizační činností celé církve, a to nejen institucionálními pouty, nýbrž
i neviditelnými svazky, jež koření v Boží milosti.
Ne náhodou posílá Ježíš své učedníky ve dvojicích; svědectví křesťanů o Kristu má především komunitární charakter. Proto je velice důležitá přítomnost komunity, byť malé, která misii provádí.

Učedníci jsou vyzýváni, aby prožívali svůj osobní život v misijním duchu: Ježíš je poslal do světa nejen proto, aby se misii věnovali, ale především aby byli misií, kterou jim Pán svěřil. Aby nejen vydávali svědectví, ale především aby byli Kristovými svědky. Jak říká apoštol Pavel velice působivými slovy: „Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle“ (2 Kor 4,10). Podstatou misie je svědčit o Kristu, tedy o jeho životě, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání z lásky k Otci a k lidstvu. Není náhodou, že apoštolové hledali náhradníka za Jidáše mezi těmi, kdo byli svědky Pánova zmrtvýchvstání (srov. Sk 1,22). Musíme svědčit o Kristu, a to zmrtvýchvstalém, a o jeho život se máme podělit s ostatními. Kristovi misionáři nejsou posláni proto, aby hlásali sebe, aby ukázali své přesvědčivé vlastnosti a schopnosti nebo manažerské vlohy. Naopak, mají tu velikou čest přinášet Krista slovem i skutkem, zvěstovat všem radostnou zvěst o jeho spáse s radostí a upřímností jako první apoštolové.

Ve své podstatě je proto skutečným svědkem „mučedník“, ten, kdo dává pro Krista život, odpovídá na dar, kterým Kristus daroval sebe sama. „Základní motivací k evangelizaci je Ježíšova láska, kterou jsme přijali, zkušenost, že jsme byli spaseni, jež nás vede k tomu, abychom ho milovali stále více.“ Nakonec, co se týče křesťanského svědectví, zůstávají stále v platnosti slova sv. Pavla VI.: „Dnešní člověk raději naslouchá svědkům, kteří něco dokazují činy, než učitelům, kteří to vykládají slovy, a učitelům naslouchá jen tehdy, jsou-li zároveň i svědky.“
Pro předávání víry je tedy zásadní, aby křesťané svědčili o evangeliu svým životem. Na straně druhé je stále nezbytná úloha zvěstovat Krista a jeho poselství. Svatý Pavel VI. pokračuje totiž takto: „Ano, toto slovní hlásání radostného poselství je vždy nepostradatelné. (…) Slovo
zůstává stále aktuální, zejména je-li nositelem Boží moci. A proto zůstává aktuální i výrok svatého Pavla: ,Víra je… z hlásání.‘ Je to právě slovo, jež přivádí k víře ty, kdo je slyší.“

Při evangelizaci jde příklad křesťanského života a zvěstování Krista ruku v ruce. Jedno slouží druhému. Jsou to dvě plíce, jimiž dýchá každé společenství, které chce být misijní. Toto úplné, věrné a radostné svědectví o Kristu bude zajisté přitažlivou silou pro růst církve i ve třetím tisíciletí. Proto vybízím všechny, aby s odvahou, upřímností a parresií prvních křesťanů vydávali slovem a skutkem svědectví o Kristu ve všech oblasti života.

2. „Až na konec země“ – evangelizační poslání je univerzální a stále aktuální

Když se zmrtvýchvstalý Pán obrací ke svým učedníkům, vybízí je, aby byli jeho svědky „v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8).
Do popředí zde vystupuje univerzálnost poslání učedníků. Z geografického hlediska je zde čitelný jakýsi „odstředivý“ pohyb, jakoby v soustředných kruzích, které mají svůj počátek v Jeruzalémě, jenž byl v židovské tradici považován za střed světa. Tedy od Jeruzaléma přes Judeu a Samaří, až na „konec země“. Učedníci nejsou posláni, aby dělali nábor, nýbrž aby hlásali evangelium. Křesťan nedělá nábor. Apoštolské skutky popisují tento misionářský postup a přinášejí tak krásný obraz církve „vycházející“ k druhým, aby naplňovala své povolání svědčit o Kristu. Směr jim udává Boží prozřetelnost skrze konkrétní okolnosti života. První křesťané byli v Jeruzalémě pronásledováni, a proto se rozprchli do Judska a Samařska a všude svědčili o Kristu (srov. Sk 8,1.4).

Něco podobného se odehrává v současné době. Z důvodů náboženského pronásledování, kvůli válkám a násilí je mnoho křesťanů nuceno prchat ze své vlasti do jiných zemí. Jsme vděčni těmto bratřím a sestrám, že se neuzavřeli do svého utrpení, ale svědčí o Kristu a Boží lásce v zemích, které je přijímají. K tomu je vyzýval sv. Pavel VI., když hovořil o „odpovědnosti, kterou mají přistěhovalci vůči zemím, které je přijímají“. Stále více si uvědomujeme, jak přítomnost věřících různých národností obohacuje tvář farností a činí je tak více všeobecnými, více katolickými. Nelze proto podceňovat pastorační péči o migranty, protože může pomoci i místním věřícím, aby nově objevili křesťanskou víru, kterou přijali.

Jít „až na konec země“ je pro Ježíšovy učedníky všech dob velkou výzvou. Stále více je musí vést k tomu, aby vykročili za hranice svých obvyklých lokalit a nesli dál svědectví o Kristu. Přes všechny výhody moderního cestování jsou i dnes na světě území, kam Kristovi misionáři ještě nedonesli radostnou zvěst o jeho lásce. Žádná oblast lidského života nemůže stát mimo pozornost misijního poslání Kristových učedníků. Kristova církev bude stále vycházet vstříc novým obzorům země, ať již sociálním nebo existenciálním. Půjde za lidmi do všech míst a prostředí na okraji společnosti a vydávat svědectví o Kristu a jeho lásce všem lidem ze všech národů, kultur, jakéhokoli společenského postavení. V tomto duchu půjde vždy o missio ad gentes, jak nás tomu naučil 2. vatikánský koncil, protože církev se musí stále snažit překračovat svůj stín, vycházet za své hranice a všude svědčit o Kristově lásce. Na
tomto místě bych chtěl vděčně vzpomenout na všechny misionáře, kteří položili svůj život za to, aby vyšli „ven“ a stali se zosobněním Kristovy lásky ke všem bratřím a sestrám, se kterými se setkali.

3. „Dostanete moc Ducha Svatého“ – nechat se posilovat a vést Duchem Svatým

Když zmrtvýchvstalý Kristus vysílal své učedníky, aby byli jeho svědky, slíbil jim také milost potřebnou pro tuto velkou zodpovědnost: „Až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky“ (Sk 1,8). Jak popisují Skutky apoštolů, bezprostředně po seslání Ducha Svatého na Ježíšovy učedníky bylo zvěstováno poprvé kérygma neboli zvěst o smrti a zmrtvýchvstání Krista v misijním proslovu svatého
Petra k obyvatelům Jeruzaléma. Ježíšovi učedníci, dříve tak slabí, vystrašení a uzavření, zahajují éru evangelizace světa. Jsou posíleni Duchem Svatým, který jim dodal odvahu a moudrost, aby všem vydávali svědectví o Kristu.

„Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: ,Ježíš je Pán‘ (1 Kor 12,3), stejně tak žádný křesťan nikdy nemůže vydat skutečné a ryzí svědectví o Kristu bez inspirace a pomoci Ducha Svatého. Je třeba, aby každý Kristův učedník, misionář, poznal, jak zásadní je působení Ducha Svatého. S ním má prožívat každodenní život a z něj čerpat neustálou sílu a inspiraci. Dokonce právě tehdy, když cítíme únavu a jsme bez motivace, když jsme zmatení, pamatujme na Ducha Svatého, na něj se obracejme v modlitbě. Znovu bych rád zdůraznil, že modlitba k Duchu Svatému má zásadní úlohu v misijním životě. On nás může občerstvit a posílit, protože je nevyčerpatelným božským pramenem nové energie a radosti ze života s Kristem a s druhými. „Obdržet radost Ducha, to je milost. A je to jediná síla, kterou můžeme mít, abychom kázali evangelium a vyznávali víru v Pána.“  Duch Svatý hraje v misii hlavní roli. Právě on daruje správné slovo ve správný okamžik a správným způsobem.

Výročí letošního roku chceme prožívat s pohledem na Ducha Svatého a jeho působení. Založení Kongregace pro šíření víry v roce 1622 bylo vedeno touhou podporovat misijní poslání na nových územích. Byla to prozřetelná intuice! Kongregace měla zásadní vliv na evangelijní poslání církve, které se stalo nezávislým na zásahu světské moci a mělo za cíl vybudovat místní církve, které jsou dnes velmi živé. Je naší touhou, aby jako ve čtyřech minulých staletích pokračovala ve světle a v síle Ducha Svatého a zintenzivňovala svou práci na koordinaci, organizaci a animaci misijních aktivit církve.

Týž Duch Svatý, který vede univerzální církev, inspiruje k mimořádnému poslání i prosté lidi. Tak tomu bylo v případě francouzské dívky, Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení oslavíme v tomto jubilejním roce. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží inspiraci, aby vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli
aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Na tomto místě připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“, aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“. Myslím také na paní Jeanne Bigardovou, která založila „Dílo sv. Petra apoštola“ na podporu seminaristů a kněží v misijních zemích. Tato tři misijní díla byla uznána jako „papežská“ právě před sto lety. A právě z inspirace a pod vedením Ducha Svatého bl. Paolo Manna, který se
narodil před sto lety, založil současnou „Papežskou misijní unii“, aby oživil a povzbudil misijního ducha mezi kněžími, řeholníky a řeholnicemi a v celém Božím lidu. Zmiňuji tato čtyři papežská díla kvůli jejich velkým historickým zásluhám a zvu vás, abyste se spolu s nimi v tomto mimořádném roce radovali a děkovali za aktivity, které proběhly na podporu evangelizační misie jak v univerzální církvi, tak v místních církvích. Přeji si, aby místní církve našly v těchto dílech pevný nástroj pro oživení
misijního ducha Božího lidu.

Milé sestry, milí bratři, i nadále sním o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit. Opakuji Mojžíšovu prosbu za Boží lid na cestě: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)!
Ano, kéž bychom v církvi byli všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.
Maria, Královno misií, oroduj za nás!

Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 6. ledna 2022, na slavnost Zjevení Páně

FRANTIŠEK

Poselství papeže Františka

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Lyon 2022 s blahořečením Pauline Jaricot

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Lyon 2022 s blahořečením Pauline Jaricot

Po dvouleté přestávce, kdy se toto setkání uskutečňovalo on-line přenosem, se 16. – 23. května 2022 koná Generální shromáždění Papežských misijních děl ve francouzském Valpré Centre v Lyonu, rodišti Pauline Jaricot.  Tato zakladatelka Společnosti pro šíření víry je ústředním tématem tohoto shromáždění, kterého se z různých zemí jednotlivých kontinentů v letošním roce zúčastnilo přes sto národních ředitelů. Z některých asijských zemí se nemohli zástupci kvůli přetrvávající covidové nákaze dostavit. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Shromáždění bylo zahájeno představením nově jmenovaných národních ředitelů a bylo přečteno poselství papeže Františka a jeho pozdravy. V prvních dnech se scházeli zástupci jednotlivých zemí na společná kontinentální rokování nad vizí budoucnosti Papežských misijních děl a hledání optimálního fungování struktury na celosvětové úrovni. Účastnili se přednášky o právním postavení PMD v rámci římské kurie, kterou přednesl Sekretář pro legislativní texty této instituce M. R. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.

Generální tajemníci jednotlivých misijních děl přednesli výroční zprávy o činnosti: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI, za Papežské misijní dílo sv. apoštola Petra Guy Bognon, MCCI, za Papežské misijní dílo dětí Sestra Roberta Tremarelli, AMSS a za Papežskou misijní unii Fr. Dinh Anh Nhue NGUYEN, OFMConv, ředitel CIAM a ředitel Fides. Svou zprávu předložil také delegát za Administrativu Mons. Carlo Soldateschi.

Všichni účastníci byli zároveň poutníky po stopách Pauline Jaricot. Navštívili baziliku Notr Dam Furviere, kde mladá Pauline skládala sliby, poté navštívili její rodný dům Lorette Centre a prožili rozjímání a mši sv. u jejího hrobu v St. Nizier. Navštívili také nedaleké městečko Ars, působiště svatého faráře Maria Vianey blízkého přítele a duchovního rádce Pauline Jaricot. Maria Vianey je patronem kněží, proto měli všichni možnost obnovit své kněžské sliby v místním kostele. Součástí pomyslného putování byla vernisáž výstavy o zakladatelce a Spolku na šíření víry a Živého růžence, kterou zahájil Olivier de Germay arcibiskup Lyonu společně s Prefektem Kongregace pro evangelizaci národů (KEN) Luis Antonio kardinál Tagle, který byl také přítomen na kolokviu o životě a významu Pauline Jaricot. V neděli (22. 5. 2022) bylo toto putování završeno blahořečením Pauline Jaricot v Eurexpo v Lyonu, jemuž předsedal kardinál Tagle.  

Papež František národním ředitelům PMD ve své zprávě zdůraznil: Pokračujte ve své horlivé aktivitě, která si uvědomuje nepostradatelnou univerzální povinnost Církve hlásat Ježíše Krista všem a svědčit o něm s apoštolskou horlivostí až do konce světa. Ať vás Duch svatý podpoří. Z mé strany vás provázím láskou a mým požehnáním.“

 

Poselství papeže Františka Papežským misijním dílům na Generální shromáždění v Lyonu

Papež František: Misie je zápalem víry, která se nespokojuje sama se sebou
Papež František zaslal poselství Papežským misijním dílům, která se sešla na Generálním shromáždění v Lyonu, kde bude příští neděli kardinál Tagle slavit beatifikační liturgii Pauline Jaricot, zakladatelky Díla šíření víry. Misijní obrácení církve není proselytismus, ale svědectví, píše papež.
Pauline Jaricot s oblibou říkávala, že církev je ze své podstaty misionářská, a proto má každý pokřtěný člověk poslání; či spíše sám je posláním. Pomáhat životu za tohoto vědomí je první službou Papežských misijních děl, připomíná papež účastníkům Generálního shromáždění, které začalo v pondělí a potrvá až do 23. května. Přibližně 120 národních ředitelů Papežských misijních děl a jejich předseda Mons. Giampietro Dal Toso se rozhodli ke shromáždění v Lyonu u příležitosti sobotního blahořečení Pauline Jaricot, která před 200 lety založila jedno ze čtyř Papežských misijních děl – Dílo šíření víry. Beatifikačnímu obřadu bude předsedat kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
Pauline bylo 23 let, když toto dílo založila, aby podpořila misijní činnost církve. O několik let později podnítila vznik Živého růžence, sdružení věnovaného modlitbě a sdílení obětí. Pocházela ze zámožné rodiny, ale zemřela v chudobě: jejím blahořečením, vyzdvihuje papež, církev dosvědčuje, že dokázala nashromáždit poklady v nebi. Tyto poklady pocházejí z odvahy sebedarování a odhalují tajemství života, který vlastníme jen tehdy, když jej darujeme, a opětovně nacházíme, pokud ho ztratíme.
Letošní výročí Papežských misijní děl
Letos, dodává František ve svém poselství, si však také připomínáme sté výročí povýšení Díla šíření víry, spolu s Dílem dětí a Dílem svatého Petra apoštola, na papežská. Na letošní rok rovněž připadá 150. výročí narození zakladatele Papežské misijní unie, blahoslaveného Paola Manny. Tato výročí, vysvětluje papež, jsou součástí oslav 400. výročí Kongregace De Propaganda Fide, s níž jsou Papežská misijní díla úzce spojena a s níž spolupracují při podpoře církví na územích svěřených tomuto dikasteriu, zřízenému k podpoře a koordinaci šíření evangelia v dosud neznámých zemích.
Církev a evangelizace
Papež zdůrazňuje, že evangelizační úsilí v církvi nikdy neselhalo a vždy zůstává jejím základním dynamismem. Proto vysvětluje, že podle apoštolské konstituce Praedicate evangelium o reformě římské kurie má nové dikasterium pro evangelizaci (někdejší Kongregace pro nauku víry spolu s Papežskou radou pro novou evangelizaci) převzít zvláštní úlohu, jímž je podpora misijního obrácení církve, které není proselytismem, ale svědectvím: znamená to vycházet ze sebe, abychom svým životem hlásali bezplatnou a spásonosnou lásku Boha k nám všem, kteří jsme povoláni být bratry a sestrami.
Misionářská konverze
Ve svém poselství pak František vyzdvihuje tři aspekty, které díky působení Ducha svatého přispěly k šíření evangelia v dějinách Papežských misijních děl: misionářské obrácení, modlitbu a konkrétnost lásky. K prvnímu z nich upřesňuje, že kvalita misie závisí na tom, nakolik vycházíme sami ze sebe, nesoustředíme se na svůj život, ale na Ježíše, který přišel, aby sloužil, a nikoli aby si nechal sloužit. Příkladem je Pauline Jaricot, která se snažila ztotožnit se svým Pánem i skrze utrpení, kterým procházela, aby v každém člověku zažehla plamen jeho lásky. V tom spočívá zdroj poslání, poznamenává papež, v horlivosti víry, která se nespokojuje sama se sebou, nýbrž která se skrze obrácení den za dnem připodobňuje Bohu, aby se skrze ni na cesty tohoto světa vylévalo Boží milosrdenství.
Modlitba
Pokud jde o modlitbu, František vyzdvihuje, že je první formou misie. Není tudíž náhodou, že Pauline doprovodila Dílo šíření víry Živým růžencem, jako by chtěla zdůraznit, že misie začíná modlitbou a bez ní se nemůže uskutečnit. Pánův Duch nás totiž předchází a umožňuje všechny naše dobré skutky: primát má vždy Jeho milost. V opačném případě by se misie stala marným během.
Konkrétnost charity
A konečně třetí hledisko: materiální pomoc, konkrétnost charity. Pauline Jaricot se opírala o zmíněnou modlitební síť a zároveň uvedla do života sbírku darů ve velkém měřítku i tvůrčí formě a doprovodila ji informacemi o životě a činnosti misionářů. Příspěvky mnoha prostých lidí byly pro dějiny misií prozřetelnostní, poukazuje papež.
Po stopách Pauline Jaricot
Papež své poselství uzavírá přáním, aby Papežská misijní díla kráčela ve stopách velké misionářky Pauline Jaricot a inspirovala se její konkrétní vírou, odvahou a velkorysou tvořivostí.

400 let Kongregace pro evangelizaci národů

Kongregaci pro evangelizaci národů, do které patří také Papežská misijní díla, popisuje její prefekt filipínský kardinál Luis Antonio Tagle.

Má duši starou jako evangelium, církevní historii trvající čtyři století a věčný mandát dosahovat na místa, která papež František rád nazývá lidskými a existenciálními “periferiemi”. Horizont působení Kongregace pro evangelizaci národů se shoduje se světem, kde misie ad gentes vyžaduje povolání, vyhrnuté rukávy, inteligenci a struktury.

V koncilním dekretu Ad Gentes se uvádí, že církev “je ze své podstaty misionářská” a že evangelizační činnost je “základní povinností Božího lidu”. Jakou odpovědnost a závazek to znamená pro dikasterium, které je zodpovědné za “šíření víry” na misijních územích?

Specifickým cílem Kongregace pro evangelizaci národů je misijní činnost, tedy evangelizace národů a vytváření církví v rámci nově evangelizovaných národů. Od počátku (1622), kdy byla založena Sacra Congregatio de Propaganda Fide, až do současnosti si papežové přáli zachovat centrum, které by řídilo misijní činnost, a to i během různých reforem římské kurie. Úlohou naší kongregace je též pomáhat římskému biskupovi při podpoře misijní spolupráce, aby bylo stále zřejmější a účinnější, že celá církev je ze své podstaty misijní, a aby si celý Boží lid uvědomoval svůj misijní závazek a spolupracoval na něm modlitbou, svědectvím svého života a ekonomickou podporou. Z tohoto pohledu jsou aktivity Kongregace pro evangelizaci národů skutečnou službou mladým církvím. Kongregace má územní působnost a přebírá různé povinnosti, které přísluší jednotlivým římským dikasteriím, jako je zřizování (zakládání, změny, rušení) a zajišťování jednotlivých církví (jmenování biskupů a jim rovných církevních představitelů), jakož i výkon biskupského úřadu na misijních územích. Naše dikasterium se také zabývá záležitostmi týkajícími se formace diecézního kléru (zejména v seminářích a otázkou jmenování rektorů), kněžské služby, řeholního a zasvěceného života, apoštolátu katechetů a života laických věřících. Kompetence dikasteria byly rozšířeny o některá „zvláštní zplnomocnění” týkající se kázně duchovních a zasvěcených osob v misijní církvi.

Vlastním cílem misijní činnosti je evangelizace a “plantatio Ecclesiae”, neboli „vysazování církve“ (Ad Gentes, 6). Poslání Krista Vykupitele, svěřené církvi, ještě zdaleka není dokončeno. Územní struktury církve (arcidiecéze, diecéze, vojenské ordinariáty, apoštolské vikariáty, apoštolské prefektury, misie “sui iuris”, apoštolské administratury) mají za cíl reagovat na potřeby a požadavky efektivního fungování při poskytování pastoračních služeb. A je odpovědností Kongregace pro evangelizaci národů, aby pro svá území zajistila tento úkol při realizaci plánů na vytváření územních církevních celků. Dikasterium také pomáhá papeži zajistit ordináře každého církevního obřadu. V současné době počet církevních celků (arcidiecézí, diecézí, vojenských ordinariátů, apoštolských vikariátů, apoštolských prefektur, misií “sui iuris”, apoštolských administrací) závislých na dikasteriu dosáhl 1119. Místní církve svěřené Kongregaci se nacházejí v Africe (516), Asii (484), Americe (76) a Oceánii (46).

Kongregace pro evangelizaci národů v rámci svých kompetencí přispívá ke společnému úsilí všeobecné církve při výchově budoucích kněží. Usiluje o podporu kněžských, řeholních a laických misionářských povolání a zajišťuje odpovídající rozdělení misionářů. Na územích, která dikasteriu podléhají, rovněž pečuje o formaci diecézního kléru, řeholního a zasvěceného života a katechetů. Podporuje zakládání seminářů a dohlíží na jejich fungování. Je také zodpovědná za studium a schvalování Ratio nationalis vypracovaných jednotlivými biskupskými konferencemi na územích kongregace.

Podle údajů Papežského díla sv. Petra apoštola dnes existuje 800 seminářů, rozdělených do 222 kněžských seminářů s celkem 23 138 kandidáty kněžství (68 % v Africe, 28 % v Asii, 3 % v Americe a 1 % v Oceánii), které doprovází asi 1. 749 formátorů; 120 propedeutických seminářů s 6 003 připravujícími se seminaristy (88 % v Africe, 12 % v Asii, 1 % v Americe a 0 % v Oceánii), které doprovází asi 411 formátorů; 439 menších seminářů s celkem 50 239 seminaristy mladšího věku (75 % v Africe, 20 % v Asii, 3 % v Americe a 2 % v Asii. Celkem je zde tedy 76 367 seminaristů, které doprovází 2160 formátorů.

Kromě seminářů má naše kongregace v Římě papežské koleje pro formaci kléru, který se zde připravuje na své poslání ve světě: Papežská Urbanova kolej (1627) pro formaci seminaristů, Papežská kolej sv. apoštola Petra (1946) a Papežská kolej sv. apoštola Pavla (1965) pro formaci kněží z misijních zemí, kolej sv. Josefa při univerzitě Urbaniana, která v minulosti ubytovávala katechety, ale nyní je určena pro kněze (rektory, formátory a učitele seminářů), kteří se účastní půlročních zdokonalovacích programů na Papežské univerzitě Urbaniana. Kolej Mater Ecclesiae v Castelgandolfu je vyhrazena řeholnicím. Do jurisdikce Kongregace pro evangelizaci národů spadají také instituty zasvěceného života, které byly zřízeny na misijních územích nebo tam působí, a také společnosti apoštolského života, které byly zřízeny ve prospěch misií.

Z „laického“ pohledu realita kongregace často vyvolává představu mocné administrativní mašinérie v čele s prefektem, který nikoli náhodou bývá v médiích označován jako „červený papež“. Můžete nám poskytnout nějaké údaje o personálním obsazení a struktuře dikasteria?

„K personálním zdrojům naší kongregace kromě kardinála prefekta, sekretáře, pomocného sekretáře a podsekretáře náleží tři vedoucí různých kanceláří – dvou v sekretariátu a jedné administrativní, dále dva vedoucí archivů – novodobého a historického a celkem 60 zaměstnanců  (25 v sekretariátu, 20 v administrativě, 8 v historickém archivu, 2 v moderním archivu a 5 pomocných pracovníků).

Sekretariát tvoří 22 kněží z různých zemí Afriky (Ghana, Demokratická republika Kongo, Mosambik, Senegal, Tanzanie), Evropy (Itálie, Malta, Polsko), Asie (Indie, Filipíny, Srí Lanka, Korea, Čína) a Ameriky (Spojené státy). Dále zde působí 4 řeholnice, 2 zasvěcené laičky a 6 laických zaměstnanců v různých oblastech.

Práce je rozdělena podle zeměpisných oblastí a jazykových znalostí. Každý den dostává Kongregace různé zprávy od apoštolských nunciů, biskupských konferencí, diecézí a různých dalších institucí. Popisují situace týkající se vztahů mezi církví a státem, evangelizace, pastorace, inkulturace, formace, správy, profilu církví, obsazování biskupských úřadů a zvláštních případů. Všechny tyto otázky jejich zapisovatelé prostudovali a opatřili poznámkami. Některými se podle jejich povahy nebo naléhavosti zabývá denní setkání představených, právní komise, po konzultaci (v případě potřeby) se státním sekretariátem, či týdenní nebo řádné shromáždění kongregace (setkání členů dikasteria přítomných v Římě, kardinálů a biskupů, k projednání ustanovení nebo jiných záležitostí týkajících se misijní církve), pravidelná plenární shromáždění a nakonec audience prefekta u Svatého otce.

Administrativní sekce

Správu majetku vykonává správní úřad kongregace, který řídí vedoucí tohoto úřadu. Správní kancelář je složena z laických spolupracovníků, kteří pracují v oblasti účetnictví, movitého majetku, pronájmu, techniky a práva.

Archivní sekce

Historický archiv, který obsahuje přibližně 11 milionů dokumentů ve 14 000 svazcích, uchovává skutečné poklady z let 1622 až 1965. Zaměstnává osm lidí. V moderním archivu jsou uloženy spisy za posledních 50 let.

Poradci a komise

Kromě toho zaměstnává Kongregace pro evangelizaci národů různé poradce a studijní komise, spolupracuje s instituty zasvěceného života prostřednictvím tzv. „Rady osmnácti“.

Subjekty závislé na Kongregaci pro evangelizaci národů v misijních službách

Papežská univerzita Urbaniana

Má čtyři fakulty: filozofickou, teologickou, kanonického práva a misiologickou. S misiologickou fakultou je spojen Vyšší institut spirituality a misijní katecheze a také Specializovaný institut dějin evangelizace. Univerzita Urbaniana zahájila projekt Affiliated Net, který umožňuje různým institutům, zejména seminářům z různých zemí, získání akademických titulů na Papežské univerzitě, propojení, sponzorování a sdružování prostřednictvím telematické sítě. V současné době se k němu hlásí 104 institutů (filozofie, teologie, kanonického práva a misiologie) z více než 40 zemí.

Kromě toho bylo v roce 1975 založeno Centrum sinologických studií, které se věnuje akademickému výzkumu historických, sociokulturních a náboženských aspektů Číny, a Studijní centrum kardinála Newmana, věnované významnému absolventovi této univerzity. Existuje rovněž nakladatelství Urbaniana University Press, které také stojí ve službách dnešního poslání  kongregace a jako akademické nakladatelství Papežské univerzity Urbaniana působí ve dnešním globalizovaném scénáři, a to jak mezikulturně, tak mezinábožensky.

Nadace Domus Urbaniana (2005) a Urbanova kolej (1627)

Je to samostatná nadace s právní, kanonickou a občanskou subjektivitou. Sídlí ve Vatikánu. Účelem nadace je poskytovat pohostinství klerikům, kteří jsou z misijních území posíláni do Říma na odpovídající dobu univerzitního vzdělávání. Nadace se proto stará o areál Urbanovy koleje a o její personál. Výběr formačního týmu přísluší Kongregaci pro nauku víry. Urbanova kolej byla založena v roce 1627 a v roce 1927 se přestěhovala na Janicul. Dnes slouží jako hlavní kněžský seminář, v němž se vzdělává asi 160 seminaristů z třiceti diecézí.

Nadace Domus Missionalis (2005) a 4 koleje

Stará se o čtyři koleje: Papežskou kolej sv. Petra apoštola (1946) a Papežskou kolej sv. Pavla apoštola (1965). Existuje také kolej Mater Ecclesiae (1970), přenesená do Castel Gandolfa, a kolej svatého Josefa pro kněze-profesory, kteří se účastní půlročních doškolovacích kurzů.

Mezinárodní centrum pro misijní animaci

Mezinárodní centrum misijní animace „Blahoslaveného otce Paola Manny“, které se nachází na pahorku Janiculum, je domem misijní formace ve službách čtyř papežských misijních společností a Kongregace pro evangelizaci národů. Poskytuje četné kurzy pro kněze, řeholníky a laiky a pro členy národních a diecézních ředitelství Papežských misijních děl.

Tisková agentura Fides

Fides, jedna z prvních tiskových agentur na světě, si klade za cíl zviditelňovat misie prostřednictvím tisku, podporovat misijní animaci, podněcovat spolupráci na misijním díle prostřednictvím podpory povolání a duchovní i materiální pomoci.

S rozsahem působnosti dikasteria souvisí i rozsáhlost jeho hmotného majetku, zejména nemovitostí, na které se někdy zaměřuje senzacechtivá žurnalistika. Můžete objasnit kritéria pro správu majetku ve vlastnictví kongregace?

Účel majetku Kongregace pro evangelizaci národů

Kongregace získává finanční prostředky k dosažení svých institucionálních cílů výhradně ze správy svého majetku (movitého i nemovitého). Správní autonomie, které se dikasterium těší, není dnešní, ale zrodila se již se samotným založením kongregace v roce 1622 a je upravena v apoštolské konstituci Pastor Bonus Římské kurie, která v čl. 92 uvádí: „Kongregace spravuje svůj majetek a ostatní statky určené pro misie prostřednictvím svého zvláštního úřadu, aniž by byla dotčena povinnost skládat řádné účty prefektuře pro hospodářské záležitosti Svatého stolce“.

Správní autonomie se tedy zrodila, když Řehoř XV. ustavil Propagandu Fide, učinil ji nezávislou na ostatních částech římské kurie a obdařil ji finančními prostředky, aby zajistil její trvalost. To odráželo dvojí důvod, jeden morální, druhý praktický. Podle zásady spravedlnosti, platné pro všechny epochy, musí totiž statky a příspěvky nabízené misiím sloužit pouze a výhradně účelu stanovenému vůlí dárce. Respektování jeho přání zavazuje příjemce ve svědomí a určuje, na co bude donace vynaložena. Autonomní správa proto zaručuje, že prostředky určené na misie budou použity výhradně k tomuto účelu. Tuto intuici zakladatele, která se objevuje již v bule o ustanovení „Inscrutabili divinae Providentiae arcano“, potvrdil II. Vatikánský koncil a nepřetržitě všichni papežové.

To je tedy institucionální cíl, k němuž směřuje veškerá činnost dikasteria, a to je také úkolem administrativy: profesionálně a poctivě spravovat dědictví, které je ovocem velkorysosti těch, kdo věnovali svůj majetek na podporu misijní činnosti na celém světě.

Kongregace musí řádně skládat účty Ekonomickému sekretariátu. Vzhledem k tomu, že finanční výkazy Kongregace jsou součástí konsolidovaných finančních výkazů Svatého stolce, provádí Ekonomický sekretariát prostřednictvím Úřadu generálního auditora pravidelné kontroly v souladu s auditorskými standardy a poté podává zprávu Ekonomické radě. Správa nemovitého majetku tedy slouží k podpoře misijní činnosti po celém světě a k zajištění chodu Papežské univerzity Urbaniana a kolejí, které jsou s ní spojeny. Univerzitu každoročně navštěvují studenti z celého světa, z nichž někteří bydlí v kolejích patřících kongregaci. Finanční prostředky, které kongregace poskytuje, umožňují rezidujícím i nerezidujícím studentům pokračovat ve studiu.

Sbírka na misie a shromažďování finančních prostředků svěřených Papežským misijním dílům jsou tradiční iniciativy, které umožňují počítat s novými zdroji. Věřící, kteří na ně přispívají, mají právo vědět, jak jsou jejich dary využívány: jaké máte nástroje, abyste zaručili transparentnost a etiku “nákladů” na evangelizaci?

Papežská misijní díla jsou celosvětovou sítí modlitby, oběti a lásky, která slouží Svatému otci v jeho péči o hlásání evangelia a o pomoc mladým církvím na územích závislých na Kongregaci pro evangelizaci národů.  Jejich charismatem a cílem je misionářská animace celého Božího lidu, vědomí povinnosti podílet se na evangelizační činnosti a uskutečňování misijní spolupráce na univerzální úrovni. Zapojují se do nich všechna odvětví církve a všechny věkové skupiny: dospělí, mladí lidé, seminaristé, duchovní i řeholníci. Jsou velice cenná, protože fungují jako rozsáhlá mezinárodní, národní (jsou díly v kompetenci biskupských konferencí), diecézní a farní síť. Jsou to papežská díla, protože jsou papežovým nástrojem na podporu misií.

První dílo, dnes Papežské misijní dílo šíření víry, založila ctihodná Paulina Marie Jaricot, francouzská laička, která se narodila 22. července 1799. Tato ctihodná bude brzy blahořečena, protože zázrak na její přímluvu schválil Svatý stolec loni v květnu. Papežské misijní dílo dětí podporuje děti, které pomáhají svým vrstevníkům objevovat a žít víru v Krista tím, že se každý den modlí za všechny děti na světě. Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola podporuje formaci duchovních, řeholníků, seminaristů a noviců v misijních oblastech a Papežská misijní unie se stará o trvalou apoštolskou formaci kněží, řeholníků a laiků.

Ve skutečnosti úkol Papežských misijních děl vychází z modlitby a misijní animace, kterou provádějí národní ředitelé ve 120 zemích světa, a pokračuje formací v misijní práci. Dary při sbírkách jsou plodem modlitby, animace a formace. Pomáhají misionářům a mladým církvím uskutečňovat to, co je pro evangelizaci nezbytné. Podporu apoštolské služby zajišťuje především modlitba a oběť.

Smyslem materiální charity je pomáhat konkrétní církvi na misijních územích při plnění jejího úkolu evangelizace. Zároveň se tak naplňuje odpovědnost za spolupráci, k níž je povolán každý pokřtěný.  Nejde o to dát peníze na to, aby se něco vybudovalo nebo zorganizovalo; dary jsou spíše symbolem účasti všeobecné církve na apoštolském projektu nějaké místní církve. Jde o to, aby místní církev pracovala v souladu se všeobecnou církví. Na modlitbách a obětech za misie se podílejí také členové místní církve na misijních územích. V tomto smyslu se každý katolík podílí na každém projektu realizovaném na misijních územích.  Papežská misijní díla podporují a rozvíjejí misijní činnost všude ve světě, zejména v misijních oblastech závislých na Kongregaci pro evangelizaci národů. Dary jsou až posledním krokem a součástí „misijního rozpočtu“ Papežských misijních děl.

Prostřednictvím univerzálního fondu solidarity se finančně pomáhá místním církvím v misijních územích, východním a latinskoamerickým církvím při jejich pastorační a evangelizační činnosti. Rozdělení darů a některé projekty realizované díky obětavosti dárců jsou zveřejněny na internetových stránkách: www.ppoomm.va. Každé národní ředitelství samozřejmě zveřejňuje své aktivity a financované pastorační projekty na svých místních internetových stránkách. Kromě toho biskupové zasílají do ústředí Papežských misijních děl v Římě zprávy o uskutečněných projektech, které jsou zdokumentovány fotografiemi a videozáznamy. Tyto zprávy jsou rovněž zasílány národním ředitelům, kteří s nimi následně seznamují dárce. Každý, kdo se podílí na životě a práci center modlitbou a dary, může vidět jejich plody.

Je třeba poznamenat, že existuje pět římských kolejí podporovaných z darů Papežského díla šíření víry, na které přijíždějí stovky kněží a řeholnic z misijních zemí, aby zde pokračovali ve studiu. Kongregace díky podpoře Papežských misijních děl každoročně nabízí přibližně 500 stipendií pro seminaristy, kněze a řeholnice z misijních území a mladých církví, které jsou závislé na našem dikasteriu. Jedná se o hluboký a pevný závazek k práci na formaci, který odpovídá očekáváním a potřebám místních církví v Africe, Asii, Oceánii a Latinské Americe. Kromě toho dostává od Papežských misijních děl každoroční podporu přibližně sto emeritních biskupů v misijních územích. Závěrem lze říci, že prostřednictvím činnosti Papežských misijních děl naše dikasterium podporuje a povzbuzuje misijní animaci a formaci, aby se posílil misijní duch v místních církvích i ve všeobecné církvi.

Je-li ústředním bodem práce vaší kongregace „misie“, tím spíše musí být v centru pozornosti správa ekonomických zdrojů, které podporují její apoštolskou službu. Může se v tomto smyslu stát „misijní rozpočet“ dikasteria, který spojuje účetní údaje a pastorační cíle, dobrým vzorem pro všechny ostatní vatikánské subjekty?

Kongregace pro evangelizaci národů pokrývá své finanční potřeby prostřednictvím správy svého movitého a nemovitého majetku. S přispěním Papežských misijních děl podporuje naše dikasterium pastorační činnost místních církví prostřednictvím běžných ročních nebo mimořádných dotací na konkrétní projekty. Důležitou oblastí, do které dikasterium zasahuje, je formace duchovních, seminaristů, řeholníků diecézního práva a katechetů. Kromě výdajů kongregace je movitý a nemovitý majetek dikasteria využíván především k financování Papežské univerzity Urbaniana, která je jedinou výhradně misijní univerzitou na světě. Prostřednictvím této univerzity podporuje dikasterium výzkum v oblasti teologie, spirituality a misijní pastorace (Pastor Bonus, čl. 86).

Kongregace dává k dispozici a finančně podporuje síť kolejí v Římě a Castel Gandolfu, které slouží misijní činnosti mladých církví a jejich lidské, duchovní, kulturní a teologické kvalifikaci. Do této sítě dnes patří Papežská Urbanova kolej de Propaganda Fide pro seminaristy (asi 160 míst); Papežská kolej svatého Petra apoštola pro kněze (180 míst); Papežská kolej svatého Pavla apoštola pro kněze (190 míst); Papežská kolej Mater Ecclesiae pro řeholnice v Castel Gandolfu (120 míst). V neposlední řadě je zde Misionářská kolej svatého Josefa (asi 25 míst), která v průběhu roku ve spolupráci s Papežskou univerzitou Urbaniana pořádá půlroční doškolovací kurzy pro školitele (rektory a prorektory) a stálé profesory institutů a seminářů na misijních územích. Mezinárodní středisko pro misijní animaci pořádá semináře, konference a duchovní cvičení pro různé zástupce misijní činnosti. Stipendium poskytované seminaristům, kněžím nebo sestrám studujícím v Římě pokrývá náklady na stravu, ubytování, školné a pojištění po dobu tří až pěti let.

Semináře na územích závislých na dikasteriu, včetně 104 institutů přidružených k univerzitě Urbaniana, získávají pedagogickou podporu prostřednictvím vyučujících Papežské univerzity a ekonomickou podporu díky Papežskému dílu sv. Petra apoštola, které zajišťuje běžnou dotaci na jejich provoz. Například pro akademický rok 2019-2020 toto Papežské dílo poskytlo dotaci 781 seminářům s celkem 79 380 seminaristy, což pokrývá přibližně 67 % běžných výdajů. Finanční pomoc byla poskytnuta 1 200 noviciátům s celkem 7 845 novici, z toho 2 801 mužům a 5 044 ženám.

Práce dikasteria zahrnuje také vzdělávání katechetů a angažovaných laiků. Diecézím je každoročně poskytována běžná dotace na katechety, zatímco těm, kteří pokračují v katechetickém vzdělávání v různých institutech na misijních územích, je poskytováno stipendium.

V oblasti misijní spolupráce dikasterium prostřednictvím Papežských misijních děl dohlíží na mnoho projektů pro církev a bohoslužby, stejně jako na četné vzdělávací, zdravotnické a mnohé další rozvojové projekty. Podle údajů z roku 2020 existuje přibližně 29 287 mateřských škol, 60 099 základních škol a 26 634 středních škol. V oblasti zdravotní péče existuje přibližně 2 675 nemocnic, 7 985 ambulancí a 526 leprosárií.

Poslední plenární zasedání kongregace, které se konalo od 30. listopadu do 3. prosince 2015 na téma: „Církevní svědomí a misie ad gentes. Služba Kongregace pro evangelizaci národů mladým církvím 50 let po koncilním dokumentu Ad Gentes“ bylo příležitostí k zaměření na plody misie. Byl zaznamenán růst a vitalita mladých církví, které dosáhly většího církevního a misijního uvědomění. Většina z nich se stala soběstačnými na úrovni pastorace a správy, zatímco na ekonomické úrovni se objevují platné iniciativy pro samofinancování pastoračních potřeb. V posledních letech došlo k pozoruhodnému vývoji. Počet pokřtěných se zvýšil v mnoha částech misijních území, zejména v Africe a Asii. V současné době jsou téměř všichni biskupové a kněží domorodci. Množí se kněžská, řeholní i laická povolání. Do misijních kongregací vstupuje mnoho chlapců a dívek. Mladé církve se svými problémy a nedostatky, ale také se svými zdroji kněžských a řeholních povolání a nadšeným přilnutím k evangeliu se staly misijními subjekty pro staré církve, zejména evropské, ve vzájemné výměně lidí a činností z jednoho kontinentu na druhý. Církve, které vznikly na misijních územích, pomáhají dodávat novou sílu vyhasínajícím západním společenstvím tím, že přebírají pastorační povinnosti ve farnostech, řeholních institutech a hnutích.

Plenární zasedání dále ukázalo, že Papežská misijní díla jsou krásnou pastorační příležitostí, která ve věřících probouzí smysl pro misie a oživuje v nich smysl pro víru. Tato díla také objevují svou roli ve službě místním církvím při misijní formaci. Například v několika zemích se Misijní dílo dětí stalo nástrojem běžné pastorační péče o děti. Papežská misijní unie teologicky prohlubuje některá misijní témata. Dílo sv. Petra apoštola, pomáhá seminářům v různých zemích při přípravě Ratio nationalis pro formaci kleriků, jak je stanoveno v Ratio fundamentalis, které vydala Kongregace pro klérus v prosinci 2016.

Současná dynamika a růst mladých církví vedly k určité změně ve vztahu k naší kongregaci.  I když pokračuje ve své tradiční roli (srov. Ad Gentes, 29 a Pastor Bonus, 85) a nadále zajišťuje spojení a společenství se Svatým stolcem, spočívá její role stále více v doprovázení a podpoře místních církví, které mají diecézní biskupy a místní biskupské konference jako první odpovědné osoby, které určují jejich pastorační zaměření a cíle.

Právě Papežským misijním dílům papež nedávno adresoval poselství, v němž připomněl ústřední význam působení Ducha v evangelizačním díle a varoval před pokušením funkcionalismu, elitářství a sebevztažnosti. Jaké výzvy a priority vás čekají, abyste mohli konkrétně odpovědět na Františkovy podněty?

Misionářská animace je prvořadým úkolem, který musí Kongregace pro evangelizaci naplňovat prostřednictvím Papežských misijních děl, aby se probudilo misijní vědomí. Misijní formace musí zaujímat ústřední místo v diecézní nebo farní pastoraci, aby se misie stala skutečným paradigmatem života a činnosti jednotlivých církví. Z tohoto důvodu má národní ředitel Papežských misijních děl významnou úlohu v tom, aby přiblížil tento smysl pro misie v každé diecézi a prostřednictvím diecézních institucí všem pokřtěným. Misionářský mandát nemůžeme vyškrtnout nebo minimalizovat. Každá církev, každá část církve, každé křesťanské společenství a každý křesťan je ze své podstaty misionář. „Víra zesiluje předáváním“ (Redemptoris missio, 2).

Důležitá je také modlitba za misie. Papež František vytrvale opakuje, že předmětem evangelizace je Duch svatý, my jsme pouze jeho spolupracovníci, kdežto misie je Jeho dílem. Je zbytečné se trápit, není třeba organizovat se nebo křičet, nepotřebujete nějaké triky ani lsti. Je třeba jen prosit o to, abychom dnes mohli zopakovat zkušenost, která nás přiměje říci: „rozhodl totiž Duch svatý i my“. Proto se za misii musíme všichni společně jako Boží lid modlit. To je biskupova povinnost, která nastává ještě před jakoukoli jinou misijní činností.

Další důležitou výzvou je podpora otevřenosti místních církví vůči všeobecné církvi a světu. Ježíš nám řekl: „Vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Na druhou stranu se v některých misijních územích poměrně často vyskytuje nacionalismus, kmenové nebo kastovní smýšlení, což je pro hlásání evangelia znepokojující. Proti takovým odchylkám je třeba postavit závazek k budování světa, který bude otevřenější, bratrštější a solidárnější. Je třeba, jak doporučuje papež František, rozšířit svůj okruh, oslovit ty, kteří nejsou součástí mého světa zájmů, i když jsou mi blízcí (srov. Fratelli tutti, 95). Misijní touha je privilegovanou půdou pro prožívání této otevřenosti a jednoty se všeobecnou církví a pro sdílení radostí a bolestí současného světa. Proto musíme vést život z víry, který bude stále otevřenější a schopný oslovit a přijmout každého (srov. Poselství ke Světovému dni misií 2021).

Ve světle apoštolské exhortace Evangelii gaudium se Kongregace i mladé církve musí zaměřit na perspektivu hledání a obrácení, aby byly stále jasnějšími nositeli poselství evangelia pro všechny lidi. Proto je nutné pastorační obrácení, aby církev měla vycházející dynamiku (EG 20) a byla v trvale misijním stavu (EG 25). Je nutné zpochybnit sami sebe, aby náš život a jednání nabyl na transparentnosti a přilnutí k evangeliu.

Inkulturace víry je proces, v němž se víra vtěluje do různých kultur (srov. Ecclesia in Africa, 59). Dikasterium je přesvědčeno o hodnotě ztělesňování víry v kulturách, ale stejně tak je přesvědčeno, že je třeba být ostražitý, aby nedocházelo k falšování nebo rozmělňování obrazu Ježíše a jeho poselství. Křesťanská víra se neztotožňuje s žádnou kulturou. Jak uznal Jan Pavel II., „i když zůstane samo sebou skrze věrnost evangeliu a tradici církve, bude mít také tvář mnoha kultur a národů, které je přijaly a které z něj žijí“ (Novo millennio ineunte, 40). Duch svatý, říká papež František, zkrášluje církev novými projevy lidí a společenství, kteří přijímají evangelium. Tak se církev, která přijímá hodnoty různých kultur, stává sponsa ornata monilibus suis, nevěstou ozdobenou šperky, o níž mluví prorok Izaiáš (61,10).

„Evangelizace a mezináboženský dialog si ani zdaleka neprotiřečí, ale vzájemně se podporují a živí“ (EG 251). Dialog nenahrazuje hlásání (srov. Dialog a hlásání, 1991). Proto je naše dikasterium přesvědčeno, že při plnění svého poslání je důležité podporovat mezináboženský dialog. Dnes více než kdy jindy se církev musí nadále zasazovat o upřímný dialog mezi různými náboženstvími a se všemi věřícími, zejména s islámem. Musíme otevřít svá srdce, vzájemně se poznat a rozpoznat, co máme společného, a respektovat rozdíly, což je základem kultury dialogu. „Tváří v tvář případům násilného fundamentalismu, které nás znepokojují, nás náklonnost k autentickým věřícím islámu musí vést k tomu, že se vyvarujeme nevraživého zobecňování, protože pravý islám a náležitý výklad Koránu se staví proti jakémukoli násilí“ (EG 253). Dialog s umírněným islámem je způsob, jak bojovat proti fundamentalismu. Dialog totiž slouží k „utváření přátelství, míru a harmonie a sdílení mravních a duchovních hodnot a zkušeností v duchu pravdy a lásky… Různá náboženství, založená na úctě ke každému člověku jako tvoru, jenž je povolán být Božím dítětem, přispívají významně k budování bratrství a ochraně spravedlnosti ve společnosti“ (srov. Fratelli tutti, 271). Je důležité vychovávat zejména mladé lidi k úctě, dialogu a bratrství v různých vzdělávacích prostorách: doma, ve škole, v kostelech a mešitách. Tímto způsobem bude možné čelit sektářskému násilí a podpořit mír a harmonii mezi různými náboženskými společenstvími.

Všechny informace o Kongregaci pro evangelizaci národů

Foto: Vatican Media

100. výročí od prohlášení misijních děl za papežská

3. května 2022 uplyne 100 let od prohlášení misijních děl – Papežského misijního díla dětí (PMDD), Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV) a Papežského misijního díla svatého Petra apoštola (PMD SPA) – za papežská! Učinil tak papež Pius XI. v Motu Proprio Romanorum 3. 5. 1922.

Papežská misijní díla slaví i další významná výročí, mezi která patří 400 let Kongregace pro evangelizaci národů, 150. výročí narození misionáře bl. Paola Manny, zakladatele Papežské misijní unie (16. 1. 1872 – 15. 9. 1952) a 200. výročí založení Sdružení pro šíření víry (dnes Papežského misijního díla šíření víry) Pauline Jaricot (22. července 1799  – 9. ledna 1862).

Velkou radostí pro papežské misie je dále blahořečení Pauline Jaricot dne 22. května 2022 v Lyonu, která je zároveň zakladatelkou Živého růžence.

Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií:

Výročí letošního roku chceme prožívat s pohledem na Ducha Svatého a jeho působení. Založení Kongregace pro šíření víry v roce 1622 bylo vedeno touhou podporovat misijní poslání na nových územích. Byla to prozřetelná intuice! Kongregace měla zásadní vliv na evangelijní poslání církve, které se stalo nezávislým na zásahu světské moci a mělo za cíl vybudovat místní církve, které jsou dnes velmi živé. Je naší touhou, aby jako ve čtyřech minulých staletích pokračovala ve světle a v síle Ducha Svatého a zintenzivňovala svou práci na koordinaci, organizaci a animaci misijních aktivit církve.

Týž Duch Svatý, který vede univerzální církev, inspiruje k mimořádnému poslání i prosté lidi. Tak tomu bylo v případě francouzské dívky, Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení oslavíme v tomto jubilejním roce. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží inspiraci, aby vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Na tomto místě připomenu i francouzského biskupa Charlese de Forbin-Jansona, který založil „Dílo dětí“, aby šířil misie mezi dětmi s mottem: „Děti evangelizují děti, děti se modlí za děti, děti pomáhají dětem na celém světě“. Myslím také na paní Jeanne Bigardovou, která založila „Dílo sv. Petra apoštola“ na podporu seminaristů a kněží v misijních zemích. Tato tři misijní díla byla uznána jako „papežská“ právě před sto lety. A právě z inspirace a pod vedením Ducha Svatého bl. Paolo Manna, který se narodil před sto lety, založil současnou „Papežskou misijní unii“, aby oživil a povzbudil misijního ducha mezi kněžími, řeholníky a řeholnicemi a v celém Božím lidu. Zmiňuji tato čtyři papežská díla kvůli jejich velkým historickým zásluhám a zvu vás, abyste se spolu s nimi v tomto mimořádném roce radovali a děkovali za aktivity, které proběhly na podporu evangelizační misie jak v univerzální církvi, tak v místních církvích.

Více o jednotlivých dílech PMD najdete zde

O Kongregaci pro evangelizaci národů, jejíž součástí jsou Papežská misijní díla, najdete více informací zde

 

 

Úmysly papeže Františka pro rok 2022 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem

Úmysly papeže Františka pro rok 2022 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)

LEDEN

Úmysl papeže  Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl  Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.

ÚNOR

Úmysl papeže  Za řeholnice a zasvěcené ženy
Modleme se za řeholnice a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich poslání a odvahu jim vyprošujme, aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby.
Národní úmysl Za zimní olympijské hry
Modleme se, aby konání zimních olympijských her přispělo ke skutečnému rozvoji lidských práv v Číně.

BŘEZEN

Úmysl papeže  Za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy
Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým bioetickým výzvám vždy podporovali ochranu života prostřednictvím modlitby i konkrétního nasazení ve společnosti.
Národní úmysl  Za katechumeny
Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest, aby pevně přilnuli ke Kristu a jeho církvi.

DUBEN

Úmysl papeže  Za zdravotníky
Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné i starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni ze strany vlády i svého okolí.
Národní úmysl  Za nová kněžská a řeholní povolání
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně odpověděli na jeho volání.

KVĚTEN

Úmysl papeže  Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.

ČERVEN

Úmysl papeže  Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
Národní úmysl  Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.

ČERVENEC

Úmysl papeže  Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl  Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

SRPEN

Úmysl papeže  Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl  Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.

ZÁŘÍ

Úmysl papeže  Za zrušení trestu smrti
Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.
Národní úmysl  Za synodní proces
Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

ŘÍJEN

Úmysl papeže  Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl  Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.

LISTOPAD

Úmysl papeže  Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl  Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

PROSINEC

Úmysl papeže  Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl  Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se na ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.

Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
Všeobecný nebo misijní úmysl
Národní úmysl
 
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie z Lisieux, oroduj za nás!
Foto: Vatican Media

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Ve svém poselství papež František mimo jiné píše:Motto poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2021 zní: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20)

Téma Světového dne misií pro letošní rok: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20) je pozváním pro každého z nás, abychom se ujali toho, co nosíme v srdci, a předávali to dál. Toto poslání je a vždy bylo identitou církve: „existuje právě proto, aby hlásala evangelium“.

I ti „nejslabší, znevýhodnění a zranění mohou jimi (misionáři) svým způsobem být, protože je třeba stále umožňovat, aby dobro bylo sdíleno, i když je v člověku přítomno s mnohými slabostmi“. Na Světový den misií, jenž se každoročně slaví třetí neděli v říjnu, pamatujeme s vděčností na všechny lidi, kteří nám svědectvím svého života pomáhají obnovovat náš křestní závazek, a sice být velkodušnými a radostnými apoštoly evangelia. Pamatujeme zvláště na ty, kteří se vydali na cestu, opustili vlast a rodinu, aby evangelium neprodleně a bez obav přinesli do nejzazších koutů národů a měst, kde mnoho lidí touží po požehnání.

Jejich misijní svědectví je pro nás výzvou, abychom byli odvážní a bez přestání prosili Pána žně, aby „poslal dělníky na svou žeň“ (Lk 10,2). Ano, uvědomujeme si, že misijní povolání nepatří minulosti, není romantickou vzpomínkou na dávné doby. Ježíš dnes potřebuje srdce, které je schopné žít povolání jako zamilovaný příběh. Láska je vede až na kraj světa, stávají se nástroji a posly soucitu. Toto povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak.

Žít misijní poslání znamená troufnout si učit se postojům Ježíše Krista a s ním věřit, že i ten, kdo je vedle mne, je můj bratr, moje sestra. Kéž by jeho soucitná láska probudila i naše srdce a udělala z nás Kristovy učedníky a misionáře.

Celé Poselství papeže Františka naleznete zde

Národní ředitel Papežských misijní děl v ČR k ve svém Dopise k Misijní neděli mimo jiné píše:

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.

Celý Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde

U příležitosti Světového dne misí vydala Papežská misijní díla modlitební kartičku k Misijní neděli, na jejíž titulní straně je plakát k Misijní neděli a na rubové straně tato modlitba:

Bože, náš Otče,

Petrovi a ostatním apoštolům jsi dal odvahu svědčit o Tvém Synu, který zemřel a vstal z mrtvých a tak nám zjevil Tvou lásku. Apoštolové nemohli mlčet o tom, co viděli a slyšeli.

Prosíme Tě, abys povolal ke službě mnoho misionářů, aby lidé z celého světa mohli poznat Ježíše Krista, milovat ho a sloužit mu. Dej nám svého svatého Ducha, ať z nás učiní radostné a odvážné svědky Tvého Slova.

Amen

Kartička je k dostání u diecézního ředitele nebo v Národní kanceláři PMD v ČR v Hradci Králové.  Společně s plakátem ji můžete umístit na své farní webové stránky.

Plakát k Misijní neděli ke stažení:  Plakat_misijni_nedele_2021

Modlitební kartička ke stažení: Karticka_MN_2021 aKarticka_MN_2021 b

I pro letošní rok Papežská misijní díla připravila náměty ke slavení Misijní neděle, které můžete využít i při Misijnímu mostu modlitby v předvečer Světového dne misií 23. října 2021. Využít můžete buď již kompletně připravený program, včetně textů, nebo jen navrhované
schéma adorace, které si následně uzpůsobíte svým potřebám. Najdete zde také aktivity pro děti, kterými můžete doplnit úkoly malých misionářů v kalendáři Misijní říjen 2021

Náměty ke slavení Misijní neděle:  priloha_misijni_nedele_2021_misijni_adorace_TISK

Chcete-li poradit s misijní výzdobou kostela na Misijní neděli, sledujte naše facebookové stránky, kde v příspěvcích najdete spoustu inspirace: facebook Papežských misijních děl

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití misijního měsíce října!