Adorace pro misie

je aktivita vhodná pro jednotlivce, společenství, řeholnice a řeholníky, kněze, farnosti a další zájemce.

Co je cílem?

 • setkat se v osobní modlitbě s Misionářem světa Ježíšem Kristem, který nás k modlitbě a bdění vybízí
 • sklonit se před Pánem a celým svým bytím mu děkovat, chválit ho a naslouchat mu, předkládat Nejvyššímu své vlastní chvály i prosby
 • nechat se vést Pannou Marií a pod její ochranou se stávat věrnými Božími služebníky
 • modlit se za Sv. otce, který Papežská misijní díla a církev vede
 • spojit se skrze Ježíšovu přítomnost s lidmi všech kontinentů a ve světle Jeho lásky vnímat potřeby chudých, nemocných a trpících
 • vyprošovat milost víry pro ty, kteří ji nemají, a odvahu pro věřící, aby se o víru chtěli a dokázali dělit
 • podporovat misijní úsilí světové církve, misionáře a rozkvět misií
 • svěřovat Pánu misie v naší zemi, aktivity PMD a vzájemnou spolupráci
 • vkládat do Božích rukou prosbu za dostatek lidí ochotných dát se plně do služeb evangelia, za hojnost povolání u nás i ve světě

Jak na to

 • zajistit si možnost adorace, návštěvu kostela či kaple
 • určit si pro adoraci pravidelný čas
 • oslovit a pozvat lidi z okolí
 • adorace může být v tichu, doprovázená hudbou a četbou Písma sv.
 • pokud se již při jiných příležitostech adorací účastníte, stačí, když přidáte úmysl na misie.

Co získáte?

 • Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Adorace pro misie) je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá.
 • Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
 • Každý člen PMD obdrží členskou průkazku a bude dostávat aktuální informační misijní materiály jako je Misijní zpravodaj. V online katalogu je možné objednávat další materiály jako např. Misijní růžence, svíčky, kalendář…

Zde se můžete přihlásit do Adorace pro misie.

„Při večeři obětoval Ježíš sám sebe, na kříži jej obětovali jiní.“
Sv. Efrém Syrský