Misijní úmysly papeže Františka na rok 2019

Úmysly papeže Františka pro rok 2019 svěřené Celosvětové sítu modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby):

LEDEN

Misijní úmysl – Mladí lidé a příklad Panny Marie

– za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.

Národní úmysl – Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

ÚNOR

Všeobecný úmysl – Obchod s lidmi 

– za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

Národní úmysl – Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

BŘEZEN

Misijní úmysl – Za uznání práv křesťanských společenství

– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.

Národní úmysl – Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.

DUBEN

Všeobecný úmysl – Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech

– za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.

Národní úmysl – Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.

KVĚTEN

Misijní úmysl  – Církev v Africe – kvas jednoty

– za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.

Národní úmysl – Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.

ČERVEN 

Misijní úmysl – Životní styl kněží

– za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Národní úmysl – Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.

ČERVENEC

Všeobecný úmysl – Poctivost v soudnictví  

– aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.

Národní úmysl – Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.

SRPEN

Misijní úmysl – Rodiny

– školy lidského zrání – aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.

Národní úmysl – Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

ZÁŘÍ

Všeobecný úmysl – Ochrana moří a oceánů 

– aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.

Národní úmysl – Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

ŘÍJEN

Misijní úmysl – Misijní jaro církve – aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

Národní úmysl – Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

LISTOPAD

Všeobecný úmysl  – Dialog a smíření na Blízkém východě – aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní úmysl  – Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

PROSINEC

Všeobecný úmysl – Budoucnost těch nejmladších 

aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní úmysl – Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.