Jednotlivá díla

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV)

Pomáháme misijním katolickým diecézím na jejich cestě k samostatnosti.

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV) koordinuje misijní aktivity, zajišťuje katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, podporuje školy, nemocnice, domovy pro staré lidi, realizuje stavby a opravy kostelů a podobně. Dále zajišťuje kvalitní a systematickou pomoc nejchudším v přibližně jedenácti stech misijních diecézích.
Každoročně se do této pomoci zapojujeme také z České republiky. Podporujeme činnost katechistů, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů, misijní a evangelizační programy. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle. Přispívat je možné i kdykoliv jindy.
Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Místní lidé tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství. Druhým významným aspektem je solidarita – při sbírce na Misijní neděli přispívají dle svých možností i chudí lidé a dělí se tak o své málo s dalšími potřebnými.

Jak se zapojit? Zkuste např.: Dárcovství, Misijní klub, Misijní růže, Sbírka na Misijní neděli

 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA (SPA)

Podporujeme mladé muže na jejich cestě ke kněžství, aby povolání nemusela být odmítána z důvodu nedostatku finančních prostředků.

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA (SPA) posílá a koordinuje pomoc do několika stovek seminářů, v nichž studují desítky tisíc bohoslovců. SPA rovněž podporuje kolem dvou tisíc formačních pracovníků a přispívá na cca deset tisíc noviců a novicek. Dílo sv. Petra apoštola navíc hradí například nutné opravy a stavby učeben, kaplí, dormitorií, knihoven apod. Na této celosvětové pomoci se podílí i Česká republika. Dlouhodobě podporujeme velké semináře v Zambii, Ugandě a Keni.
Kněz v misiích musí být nejen adekvátně vzdělán, ale také schopen se o sebe sám postarat, tedy být vybaven i praktickými dovednostmi – pěstitelskými, chovatelskými, kuchařskými i řemeslnými. Proto je jejich studium bohoslovectví koncipováno tak, aby se sami podíleli na zajištění chodu semináře. Ve svém volném čase proto pomáhají na zahradě, na poli, starají se o domácí zvířata a pracují v dílnách. Nevyhýbají se ani úklidu a práci v kuchyni.

Přes všechnu finanční a jinou podporu je třeba si uvědomit, že bohoslovci mají svobodu, aby v případě vlastního rozhodnutí ve studiu nepokračovali. Chceme je podpořit v tom, aby šli tam, kam je volá Bůh. Na fakt, že student odchází, by nemělo být pohlíženo jako na selhání. Je schůdnější opustit seminář během studií, než opustit kněžské povolání. Není výjimkou, že člověk, který odejde ze semináře, vkládá ve velké míře své znalosti a schopnosti do služeb církve.

Jak se zapojit? Zkuste např. Dárcovství, Adorace pro misie, Dárcovský program pro bohoslovce

 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)

Papežské misijní dílo dětí se zrodilo z myšlenky přinášet dětem v misijních oblastech hmotnou i duchovní pomoc a zároveň  v podporovatelích rozvíjet ctnosti lásky. Dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů po celém světě.

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) se zaměřuje na podporu a rozvoj dětí v misiích, které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. Pomoc je poskytována prostřednictvím jednotlivých projektů, připravených zodpovědnými institucemi každé podporované země a týkají se záchrany života, vzdělání i křesťanské formace.
Do projektů na záchranu života spadají nutriční programy pro chudobné a podvyživené děti, nákup léků a zajištění zdravotní péče, prevence, hygieny a léčby dětí postižených běžnými i závažnými nemocemi, jako je např. AIDS. Dále je v těchto programech zahrnuta péče o sirotky a děti žijící na ulici, kterým je poskytováno ubytování, křesťanská výchova a potřebná strava.
Další důležitou oblastí podpory dětí v misiích je vzdělávání. Pomoc je směřována sirotkům nebo chudým dětem, jejichž rodiče tvrdě pracují na plantážích nebo daleko od domova a nemohou dětem zajistit dostatečnou výchovu. Často je spojeno s ubytováním dětí. Kvalitní vzdělání a výchova umožní dětem stát se v budoucnu samostatnými občany.
PMDD je také organizací, která na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo najdeme cca v 120 zemích světa a jeho specifikem je aktivní zapojení i dětí z chudých misijních zemí.
V rámci Papežského misijního díla dětí působí Misijní klubka– skupinky a společenství, kde děti pod vedením dospělých tvořivým způsobem podporují misie. Více informací k formačním aktivitám najdete v samostatné sekci.

Jak se zapojit? Zkuste např. Členství v Misijním klubku, Misijní výchova dětí, Misijní materiály

 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE (PMU)

„Papežská misijní unie dává život všem ostatním Dílům.“ (sv. Jan XXIII.)

Úkolem PAPEŽSKÉ MISIJNÍ UNIE je informovat a misijně formovat kněze, členy zasvěceného života a sekulárních institutů, kandidáty na kněžství a k zasvěcenému životu, stejně jako i laiky, kterým byla svěřena biskupem kanonická mise a podílejí se na pastorační službě v církvi.
Proto by členové PMU měli probouzet u pokřtěných lidí zodpovědnost za misijní poslání církve. Diecézní a řeholní kněží by měli při hlásání, návštěvě nemocných, ve zpovědnici a při mnoha jiných pastoračních příležitostech připomínat věřícím jejich čest a povinnost podílet se na misijní spolupráci. Protože skrze svou pastorační funkci plní úlohu popularizátorů třech dalších Papežských misijních děl ve farnostech.

Členy PMU mohou být také laici zapojení do pastorace. Jedná se především o katechety, pastorační asistenty, zástupce katolických spolků a hnutí, členy pastoračních a ekonomických rad farností.

Členové PMU se zavazují:

  • obětovat své modlitby, utrpení a odříkání na misijní úmysly
  • prohlubovat svou misijní formaci
  • propagovat Papežská misijní díla a misijní materiály
  • podílet se na modlitebních setkáních a formaci

Jak se zapojit? Členství v Misijní unii