Papežská misijní díla – Missio

Motto: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 19-20)

Vykročme z vlastního pohodlí a mějme odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia.

 

Co jsou Papežská misijní díla?

Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech:

  • zvěstuje evangelium
  • učí lidi v misiích hospodařit
  • vede je k spoluúčasti
  • respektuje jejich důstojnost

Činnost PMD vychází z myšlenky, že nejlepší služba, jakou můžeme nabídnout našim bratřím a sestrám, je evangelizace, která jim pomáhá žít a konat jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlností a pomáhá jim ve všestranném rozvoji.

Prostředky jsou získávány z darů, pořádání sbírek a ze správy vlastního majetku. PMD ustavují a přidělují prostředky ze svých fondů v souladu s kanonickým právem a právním řádem České republiky.

Více informací o financování a vybírání projektů naleznete v sekci Pomáháme,  Podpořte a v Častých dotazech. Veškerá naše činnost se řídí Stanovami schválenými papežem.

Pomoc je poskytována prostřednictvím čtyř základních děl:

  1. Papežské misijní dílo šíření víry
  2. Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola
  3. Papežské misijní dílo dětí 
  4. Papežská misijní unie