Podpora kněžských povolání v misiích

I na Vás záleží, kolik bude kněží v misiích! Podpořte konkrétní bohoslovce v misiích modlitbou a finančním darem – zapojte se do jednoho z našich programů podpory.

Přestože počet povolání v misijních zemích v poslední době velmi vzrostl, vzrostla ještě více potřeba katolických kněží. Kvůli nedostatku finančních prostředků však není možné všechny zájemce do místních seminářů přijmout, a tak řada cenných povolání musí být s lítostí odmítána.

Kněží v misijních oblastech často nemívají žádný plat, žijí z darů dobrodinců, překonávají velké vzdálenosti, řeší problémy bídy, nemoci, hladu i pronásledování. Bez Vaší pomoci je téměř nemožné, aby misijní diecéze financovaly další kvalitní vzdělávání kněží, které tak naléhavě potřebují.

Nabízíme vám dvě formy finanční podpory:

1. Dárcovský program

(libovolná, nesystematická podpora)

Dárcovský program umožňuje časově neomezenou či jednorázovou podporu v libovolné výši, která následně putuje do některého z potřebných seminářů. Stačí zaslat jakýkoliv dar na č. účtu 72540444/2700 s VS 30. Specifický symbol je členské číslo dárce, pokud ho má přiděleno (při pravidelných platbách nám registrace do Dárcovství a přidělení členského čísla usnadní administrativní úkony; podrobnější informace viz níže v části Jak se zapojit).

 

2. Dárcovský program Adopce seminaristy

(systematická podpora kompletního bohosloveckého studia)

Program Adopce seminaristy se zaměřuje na systematickou podporu uceleného studia, které trvá 4 roky a dárce se přihlášením do programu zavazuje, že přispěje na polovinu nákladů, které seminář musí vynaložit na vystudování jednoho budoucího kněze. Za to může v případě zájmu získat informace o konkrétním studentovi a modlitební kartičku s fotografií a jménem studenta. Obdobnou kartičku se jménem (příp. i fotografií) dárce může obdržet také student, aby se za svého dobrodince mohl jmenovitě modlit. Pro přihlášení se do tohoto programu je nutné vyplnit registrační formulář, v němž se nastavují podmínky tohoto typu podpory.

Dárci mohou být jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti.

Jak se zapojit do pomoci bohoslovcům v misiích

 1. Přihlaste se jako dárce misií (volné dárcovství).
  • Podpořte bohoslovce v misiích modlitbou a finančním darem podle Vašich možností. Jakákoliv pomoc je vítána.
 2. Přihlaste se pro systematickou podporu v programu Adopce seminaristy. Tímto se rozhodnete podpořit ucelené čtyřleté studium, s využitím našeho nového Dárcovského programu Adopce seminaristy
  • Semináři přispějete polovinou nákladů na vystudování jednoho budoucího kněze. Minimální částka na jeden školní rok je 15 000 Kč, celkově dárce zaplatí 60 000 korun. Za to může v případě zájmu dostat fotografii, jméno a informace o vybraném bohoslovci. Podporovaný student se bude na oplátku modlit za dárce.
  • Váš dárcovský příspěvek může být rozdělen do časových úseků.
  • PMD nepřiděluje jména studentů v období prázdnin, které mohou být v různých zemích v jinou dobu.
  • Dárcovství se týká bohoslovců ve velkých seminářích (tedy studentů filosofie a teologie, kandidátů kněžství). S částkou nakládá rektor semináře.

Všechny Vaše dary si můžete odečíst od základu daně z příjmu fyzických a právnických osob.

Vaše pomoc je adresná a s konkrétními výsledky:
 • K národům v misiích s odlišným jazykem, kulturou, zvyky a potřebami mnohem snadněji přistupuje člověk z jejich vlastních řad než cizí misionář.
 • I jeden novokněz může pomoci mnoha tisícům věřících v odlehlých oblastech, kde by jinak mohla být sloužena mše sv. jen několikrát do roka a není zajištěna odpovídající duchovní péče.
 • Samotní bohoslovci se podílejí na zajištění chodu semináře a své dárce provázejí modlitbou. Každý novokněz je žádán, aby obětoval mši sv. za všechny dobrodince.
 • Přes všechnu finanční a jinou podporu je třeba si uvědomit, že bohoslovci mají svobodu, aby v případě vlastního rozhodnutí ve studiu nepokračovali. Chceme je podpořit v tom, aby šli tam, kam je volá Bůh. Na fakt, že student odchází, by nemělo být pohlíženo jako na selhání. Je schůdnější opustit seminář během studií, než opustit kněžské povolání. Máme velkou zkušenost, že člověk, který odejde ze semináře, vkládá ve velké míře své znalosti a schopnosti do služeb církve.
 • Skrze službu bohoslovců a kněží, kterým pomáháte, se dotýkáte životů tisíců chudých a jejich prostřednictvím i samého Krista. Děkujeme.