Misijní pomoc

  1. Jakou formou probíhá misijní pomoc v chudých zemích?
  2. Kdo misijní projekty připravuje a realizuje?
  3. Kdo je garantem projektu?
  4. Kdo projekty vybírá?
  5. Jaké projekty mohu podpořit?
  6. Jak jsou jednotlivé projekty kontrolovány?
  7. Jak velké jsou režijní náklady a kolik stojí provoz PMD?

 

1. Jakou formou probíhá misijní pomoc v chudých zemích?

Každá misijní země může požádat Papežská misijní díla o podporu. Jednou ročně se v Římě schází hlavní rada Papežských misijních děl se zástupci z celého světa, kde si země vybírají z připravených projektů misijní pomoci podle množství shromážděných prostředků v předchozím roce. Vytváří se tak partnerství podporovatelské a misijní země. Jedna země podporuje většinou projekty v několika misijních zemích dlouhodobě.

 

2. Kdo misijní projekty připravuje a realizuje?

Každá misijní země může požádat Papežská misijní díla o podporu. Autory projektů jsou lidé v misiích. Zástupci místních komunit, škol, sirotčinců, nemocnic, středisek, útulků, farností nebo diecézí musí připravit a sepsat krátký projekt, ve kterém představí cíl a realizaci projektu, jeho personální i finanční zajištění. Existuje jednotný formulář žádosti. Nutnou součástí každého takového projektu je místní finanční spoluúčast, aby se postupně misijní oblasti stávaly samostatnými. Žádosti musí odsouhlasit místní katolický biskup a zařadit je do pastoračních priorit diecéze. Je-li projekt vybrán a financován prostřednictvím PMD, pak jeho uskutečnění zajišťují místní lidé, případně též misionáři v místě působící.

 

3. Kdo je garantem projektu?

Garantem každého projektu je vždy místní biskup, kromě něho vykonává dohled nad využitím finanční pomoci také místní národní ředitel PMD a ředitelé jednotlivých diecézí v misijních oblastech celého světa. Není tedy potřeba, aby do misií jezdily realizovat projekty zahraniční firmy, organizace či další speciální pracovníci, čímž se šetří velké množství režijních nákladů. Takto za projekty a pomocí potřebným stojí domorodí odpovědní lidé, kteří dobře znají místní situaci a hovoří jazyky chudých.

 

4. Kdo projekty vybírá?

Výběr projektů je několikastupňový a zajišťuje tak podporu jen kvalitním a uskutečnitelným projektům. První výběr probíhá skrze místního národního ředitele PMD a biskupa, který následně souhrn žádostí za svou diecézi odesílá na mezinárodní sekretariáty PMD v Římě. Zde se ověřuje, zda mají žádosti patřičné náležitosti. Projekty se třídí a zpracovávají do přehledných seznamů, aby byly k dispozici pro schvalovací řízení, na kterém se podílí všichni národní ředitelé PMD světa v rámci pravidelných každoročních světových Generálních shromáždění PMD. Skrze PMD se pomoc spravedlivě rozděluje, protože misijní pracovníci mají k dispozici tisíce žádostí ze všech misijních oblastí a mohou je tedy podle potřeby porovnávat. Po schválení jsou projekty nabídnuty podporovatelům – jednotlivým zemím (Národním kancelářím PMD). Každá země tak podle svých možností a v koordinaci s mezinárodními sekretariáty PMD v Římě přímo podporuje konkrétní misijní projekty. Dbá se na systematičnost, kontinuitu, koordinovanost, spravedlivé rozdělování pomoci a rozložení projektů v místě i čase.

 

5. Jaké projekty mohu podpořit?

Papežská misijní díla přichází s hlavní nabídkou projektů, které představuje přehled variabilních symbolů . Mezi konkrétní projekty patří dárcovský program podporující studium a formaci bohoslovců v misiích, mnoho projektů na pomoc chudým dětem a také zajištění základního chodu diecézí v misiích. Na základě téměř 200leté praxe a zkušeností podporujeme vždy celé skupiny (školy, sirotčince, dětské domovy a útulky, diecézní a farní programy, semináře…). Předcházíme tím upřednostňování jednotlivců a dalším možným komplikacím.

 

 6. Jak jsou jednotlivé projekty kontrolovány?

Správné využití našich darů je kontrolováno místním nunciem, biskupy, národním a diecézními řediteli PMD. Kontrola, stejně tak jako výběr projektů, je tedy několikastupňová. Ověřování probíhá také na sekretariátech PMD v Římě, kontrolu provádí i národní ředitel PMD ČR při svých misijních cestách.

 

7. Jak velké jsou režijní náklady a kolik stojí provoz PMD?

Vzhledem k tomu, že Papežská misijní díla nevysílají do misijních zemí vlastní pracovníky ani materiál, jsou oproti jiným humanitárním organizacím šetřeny významné prostředky. Samotná administrativa projektů je relativně málo nákladná díky jednoduchosti projektů a nevyžadování množství dokumentů a formulářů. Veškeré výdaje a náklady na zajištění provozu a činnosti PMD v ČR se dlouhodobě pohybují do 15 %, přičemž náklady na administrativu činí přibližně 5 %. Detailní údaje jsou k dispozici ve výročních zprávách PMD, které již řadu let prověřuje nezávislý auditor. Snažíme se vše dělat úsporně a přitom kvalitně, aby co nejvíce prostředků šlo na pomoc potřebným. V tom nám pomáhá celá řada dobrovolníků.