24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

24. března 2022 –  Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

Na 24. březen připadá Den modliteb a postu za misionáře mučedníky,  kteří prolili krev za evangelium. Jejich mučednictví in odium fidei však není pouhou obětí, nýbrž naplněním života za následování Krista. Organizátorem tohoto Dne modliteb a postu za misionáře mučedníky jsou Papežská misijní díla, která tak zároveň připomínají výročí mučednické smrti arcibiskupa San Salvadoru, sv. Oscara  Arnulfa Romera y Galdámez Arcibiskup Romero byl zavražděn 24. března 1980,  když sloužil mši svatou v kapli nemocnice Boží Prozřetelnosti.

Papež František jej 23. května 2015 blahořečil a 14. října 2018 pak svatořečil.

Papež František ve své homilii při svatořečení Oscara Romera zdůraznil: “Je krásné, že spolu s ním a mezi dalšími dnešními svatými a světicemi, je také mons. Romero, který opustil světské jistoty, dokonce i vlastní bezpečí, aby podle evangelia daroval život, byl nablízku chudým a svému lidu a jeho srdce bylo zmagnetizováno Ježíšem a bratřími. …. Prosme o milost, abychom uměli z lásky opustit, opustit bohatství, opustit stesk po hlavních rolích a moci, opustit struktury, které již neodpovídají evangelní zvěsti, břemena, která brzdí misijní poslání, a nástrahy, které nás váží k tomuto světu. Neposkočíme-li v lásce kupředu, pak se náš život a naše církev roznemůže „egocentrickým zalíbením“ (Evangelii gaudium, 95), bude vyhledávat radost z pomíjivého potěšení a uzavírat se do sterilního tlachání; a uvelebí se v monotonii křesťanského života, postrádajícího rozmach, kde se trochou narcismu zastírá smutek z nedosaženého naplnění….Bratři a sestry, kéž nám Pán pomáhá napodobovat jejich příklad.”

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry. Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se „mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia. Tento den mohou slavit místní církve na úrovni farních společenství, řeholní komunity a jiná společenství zasvěceného života, společenství mládeže, prostě všichni křesťané, kteří cítí spoluzodpovědnost za šíření Božího království, a chtějí se tedy modlit za misionáře, misionářky a křesťanské komunity žijící v prostředí diskriminace a pronásledování.

Agentura Fides, která spadá pod Kongregaci pro evangelizaci národů, jako v závěru každého kalendářního roku zveřejnila smutnou bilanci, týkající se misionářů, kteří ve službě evangeliu přinesli nejvyšší oběť. V roce 2021 bylo ve světě zavražděno třináct kněží, jeden řeholník, dvě řeholnice a šest laiků, celkem tedy dvaadvacet misionářů.
Tragické prvenství zaznamenala Afrika, kde násilnou smrtí zemřelo 11 misionářů (sedm kněží, dvě řeholnice a dva laici), za ní následuje Amerika se 7 zavražděnými misionáři (čtyři kněží, jeden řeholník a dva laici), poté Asie s 3 násilnými úmrtími (jeden kněz a dva laici) a konečně Evropa, kde byl zavražděn 1 kněz.
V posledních letech se na prvním místě v tomto smutném pomyslném žebříčku střídají Afrika s Amerikou. Za posledních dvacet let podle údajů agentury Fides bylo po celém světě zavražděno 536 misionářů.
Více najdete zde
Modlit se a prožívat půst právě u příležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které žijí a pracují v oblastech zasažených válkou, jsou vystaveni teroru a pronásledování.
Mnoho diecézí, farností, škol a řeholních institutů věnuje konkrétní iniciativy památce na své misionáře a všechny, kteří prolévají svou krev za evangelium.
Papež František nám od počátku svého pontifikátu často připomíná, že mučednická smrt je současnou realitou a nikoli prastarou epizodou minulosti. “Je bolestné připomenout si, že v této době je mnoho křesťanů, kteří trpí pronásledováním v různých částech světa, a my musíme doufat a modlit se, aby jejich soužení co nejdříve skončilo. Je jich mnoho: mučedníci dnes je více než mučedníků prvních století. Vyjadřujeme svou blízkost těmto bratřím a sestrám: jsme jedno tělo a tito křesťané jsou krvácejícími údy Kristova těla, kterým je církev“.
Alessandro Monteduro, který řídí italskou sekci Papežské nadace Kirche in Not, v loňském roce uvedl:
„Tři sta tisíc křesťanů žije v zemích, kde zažívají pronásledování, to znamená, že jím trpí každý sedmý křesťan. V jedenadvaceti zemích lze pronásledování označit za extrémní – od Severní Koreje před Eritreu po Nigérii a Burkina Faso, zemi, o níž by ještě nikdo před pár lety nepředpokládal, že se přiřadí do tohoto seznamu. Fundamentalismus a nenávist proti jiným náboženstvím se bohužel stěhuje – v současnosti ze Sýrie a Iráku do západní Afriky, do oblasti tzv. Sahelu, a tedy do Nigeru, Mali, Nigérie, Burkina Faso a anglofonního Kamerunu“.
Možnosti, jak tento Den modlitby a postu za misionáře mučedníky prožít:
– Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
– Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
– Nemocní a trpící mohou své bolesti a utrpení obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.
Zaslat dar ušetřený postem na projekt Papežských misijních děl a tím podpořit práci misionářů.
– Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
– Pomodlit se křížovou cestu, misijní růženec.
– V kostele na vhodném místě připravit nástěnku či koutek věnovaný misionářům mučedníkům.
– Zúčastnit se eucharistické adorace.
– Liturgii v tomto dni podtrhnout misijními symboly a misijní výzdobou.
K oslavám Dne modlitby a postu za misionáře – mučedníky můžete použít:
– video Martyrologie 2021
– Křížové misijní cesty a další materiály, které si můžete objednat v Katalogu misijních materiálů zde
Z následujících přímluv a modliteb si můžete vybrat a připojit je při modlitbě křížové cesty nebo misijního růžence:
Blízkost nejmenších a pronásledovaných v různých částech světa je majákem, který nás vede ke kříži
a ke vzkříšení.
PŘÍMLUVY
 Pane, pomoz nám chránit život, když jsou děti zabíjeny.
– když se uzavřeme od potřeb těch, kteří jsou nespravedlivě obviněni.
– když se o nemocné, umírající a staré lidi nikdo nestará.
– když jsme lhostejní k našim sestrám a bratrům.
– když urážíme důstojnost těch, kteří nejsou jako my
 Pane, pomoz nám nést náš kříž a utrpení druhých, když jsou lidská práva upírána těm nejslabším na světě.
– když touha po moci přemáhá vše ostatní.
– když se uzavřeme do sobectví naší existence.
 Odpusť nám, Pane, když jsme nehájili důstojnost chudých a vyloučených.
– když jsme k tvé lásce lhostejní.
– když jsme uzavřeli svá srdce před druhými.
Nauč nás, Pane, vidět tvýma očima, když nedokážeme vidět za své problémy.
– když čelíme situacím nespravedlnosti.
– když máme pocit, že ztrácíme víru v sebe a v druhé.
Pane, rozmnož v nás touhu začít znovu tváří v tvář zkouškám života.
– tváří v tvář únavě a sklíčenosti.
– tváří v tvář pronásledování.
Pane, nauč nás soucitu pro vykořisťované ženy, aby nikdy neztratily naději na skutečné osvobození.
– pro křesťany, kteří už nemohou dál.
Vyslyš nás, Pane, když prosíme za církev, aby zůstala věrná svému poslání ve prospěch nejslabších.
– za křesťany, aby byli vždy solidární s věřícími jiných náboženství.
Odpusť nám, Pane, že jsme Tě neoblékli, když jsi byl nahý.
– že jsme Tě nehostili, když jsi byl cizinec.
– že jsme tě nenavštívili, když  byl nemocný nebo ve vězení.
– že jsme neudělali vše, co bylo v našich silách, pro nejmenší z našich bratří.
Pane, učiň nás nástrojem své lásky,  když uzavřeme svá srdce soucitu.
– když neprojevujeme vděčnost za život.
– když jsme slepí k potřebám druhých.
MODLITBA
Pane Ježíši, svatý František z Assisi, ti v slzách řekl: “Ty jsi můj Bůh, moje všechno!”.
I my ti dnes chceme říci: Ty jsi můj Bůh, moje vše!
Trpěl jsi za nás, protože jsme ve tvých očích vzácní. Dej nám uzdravení a obnov naši víru.
Učiň nás nositeli a svědky své lásky. Osvoboď naše srdce ode všeho, co není láska.
Ty jsi můj Bůh, moje Vše!
Žehnej každému z nás, našim rodinám a celému světu.
Amen.
MODLITBA
Děkujeme Ti, Pane, za všechny bratry a sestry,
kteří teď osvěcují naši cestu,
podpírají naši unavenou víru,
dodávají odvahu našim volbám a rozhodnutím.
Díky za to, že v nich můžeme objevit,
jak je svědectví života účinné, pravdivé a silné,
pokud je prožívané v Tvém jméně,
jak je smrt, i když tak tragická a násilná jako ta Tvá,
pro všechny zdrojem milosti a naděje.
Děkujeme Ti, Pane, za příklad našich mučedníků,
kteří se plně odevzdali do Tvých rukou, odpouštěli a milovali.
Díky za příklad těch, kterým nebyl život vzat,
protože ho vždy sami dávali,
a i teď žijí, milují a zúrodňují zemi,
protože s Tebou a v Tobě přivádějí všechny k Tvému srdci.
Dej nám svého Svatého Ducha, aby osvětloval naše kroky,
a naplň nás svým požehnáním,
abychom i my, po vzoru těch, kteří po této cestě šli před námi,
mohli být požehnáním pro každého muže a každou ženu na zemi.
Amen

Stávejme se hlasem bezbranných, nepatrných, chudých a vyděděných!

“Mučednictví křesťanů zůstává skryto očím tohoto světa. Nevěnuje se mu stálá pozornost, jako by to byla nepohodlná pravda, která vyžaduje zaujetí určité pozice. A tím postojem by měla být obrana, protože všichni, nezávisle na své víře, by měli bránit slabšího a menšiny…. Jestli jako lidstvo chceme růst, nesmíme předstírat, že toto pronásledování neexistuje.” (papež František)

Připomínka této současné Kalvárie bratří a sester pronásledovaných nebo zabitých pro svoji víru v Ježíše je pro celou církev závazkem vděčnosti, ale také pobídkou dosvědčovat odvážně naši víru a naši naději v Toho, který svojí láskou na kříži navždy přemohl nenávist a násilí.