Příspěvky se štítkem Martyrologie

Martyrologie za rok 2023

V roce 2023 zemřelo ve světě dvacet misionářů 
Z informací, které shromáždila vatikánská agentura Fides, vyplývá, že v roce 2023 bylo ve světě zabito 20 misionářů: 1 biskup, 8 kněží, 2 řeholníci, 1 seminarista, 1 novic a 7 laiků. Letos tedy násilnou smrtí zemřelo o dva misionáře více než v předchozím roce.
Stejně jako v předchozích letech používá Fides termín „misionář“ pro všechny pokřtěné a uznává, že „na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu stal misionářským učedníkem. Každý pokřtěný, bez ohledu na svou funkci v církvi a stupeň vzdělání ve víře, je aktivním subjektem evangelizace“ (papež František, apoštolská exhortace Evangelii gaudium, 120).
Jedním z charakteristických rysů, které má většina pastoračních pracovníků zabitých v roce 2023 společné, je bezpochyby jejich normálnost života: to znamená, že neprováděli žádné nápadné akce nebo neobvyklé iniciativy, které by mohly přitáhnout pozornost. Prolistujeme-li několik poznámek o okolnostech jejich násilné smrti, najdeme kněze, kteří cestovali, aby mohli sloužit mši nebo vykonávat pastorační činnost v nějaké vzdálené komunitě; ozbrojené útoky spáchané podél rušných silnic; přepadení far a klášterů, kde se věnovali evangelizaci, charitě, podpoře lidskosti. Nikoli vlastní vinou se stali obětí únosů, teroristických činů, byli zapleteni do přestřelek nebo násilí různého druhu.
Rozdělení podle světadílů
Podle kontinentálního rozdělení je letos nejvyšší počet opět zaznamenán v Africe, kde bylo zabito 9 misionářů: 5 kněží, 2 řeholníci, 1 seminarista, 1 novic. V Americe bylo zavražděno 6 misionářů: 1 biskup, 3 kněží, 2 laici. V Asii byli násilně zabiti 4 laici a laičky. A konečně v Evropě byl zavražděn jeden laik.
V AFRICE bylo zabito 9 misionářů: 5 kněží, 2 řeholníci, 1 seminarista, 1 novic.
V Nigérii (4): P. Isaac Achi, uhořel při přepadení své farnosti ve státě Niger, které spáchala ozbrojená skupina; P. Charles Onomhoale Igechi, napaden ozbrojenci na silnici Agbor ve státě Edo; seminarista Na’aman Danlami, zaživa upálený při útoku banditů na farnost, kde sloužil, ve státě Kaduna; benediktinský novic Godwin Eze, unesený z kláštera Eruku ve státě Kwara a poté zabitý únosci.
V Burkině Faso (2) přišli násilným způsobem o život P. Jacques Yaro Zerbo, zavražděný neznámými ozbrojenci v regionu Boucle du Mouhoun, když byl na cestě za pastorační činností, a bratr Moses Simukonde Sens, zabitý zbloudilou kulkou poblíž vojenského kontrolního stanoviště v hlavním městě Ouagadougou.
V Tanzanii (1) zemřel otec Pamphili Nada při převozu do nemocnice poté, co byl napaden ve své farnosti v regionu Arusha.
V Kamerunu (1) byl na ulici v Bamendě napaden a pobodán bratr Cyprian Ngeh.
V Konžské demokratické republice (1) byl v oblasti Kinshasy pobodán otec Léopold Feyen, když byl ve farnosti, kde vykonával pastorační službu.
V AMERICE bylo zabito 6 misionářů: 1 biskup, 3 kněží, 2 laici.
V Mexiku (4): P. Juan Angulo Fonseca byl zastřelen ve státě Jalisco; P. Javier García Villafaña byl zabit na silnici mezi obcemi Cuitzeo a Huandacareo, když jel sloužit mši; Gertrudis Cruz de Jesús a Gliserina Cruz Merino, mladé katechetky, byly zabity při přepadení na cestě na eucharistické procesí ve státě Oaxaca.
Ve Spojených státech amerických (2) Mons. David O’Connell, pomocný biskup z Los Angeles, byl zabit manželem hospodyně, která se o něj starala a která byla zatčena a přiznala se; P. Stephen Gutgsell zemřel po útoku nožem na faře kostela Fort Cahloun, malé komunity v Nebrasce, kterou vedl 11 let.
V ASII byli zabiti čtyři laici.
Na Filipínách (2) byly mezi oběťmi nálože odpálené během eucharistické slavnosti na Státní univerzitě Mindanao v provincii Lanao del Sur dvě katolické studentky a dobrovolnice univerzitní kaplanské komunity, které se podílely na liturgické animaci: Junrey Barbante a Janine Arenas.
V Palestině (2) Samar Kamal Antonová a její matka Nahida Khalil Antonová byly zabity odstřelovači, když šly směrem ke klášteru sester Matky Terezy v Gaze. Jedna z nich zemřela, když se snažila druhou odnést do bezpečí. Obě patřily ke skupině žen, katolických a pravoslavných, které se věnovaly formaci na cestě víry a apoštolátu zejména pro chudé a postižené.
V EVROPĚ byl zabit 1 laik.
Ve Španělsku (1) Diega Valenciu, laika, sakristiána farnosti Nuestra Senora de La Palma v Algesiras v provincii Cádiz, zabil mladý Maročan ozbrojený mačetou, který kromě něj zranil i další osoby.
Při modlitbě Anděl Páně 26. prosince papež František připomněl svědectví svatého Štěpána a zdůraznil, že i dnes dochází k pronásledování, existují lidé, kteří trpí a umírají, aby vydali svědectví o Ježíši, nebo jsou trestáni za to, že žijí důsledně podle evangelia. Setba jejich obětí však přináší plody, krev mučedníků je setbou křesťanů, řekl papež a vyzval k modlitbě za ty, kdo jsou kvůli své víře v Krista zabíjeni.
Foto: Vatican Media

Martyrologie za rok 2022

Podle informací agentury Fides bylo v roce 2022 ve světě zabito 18 misionářů: 12 kněží, 1 řeholník, 3 řeholnice, 1 seminarista, 1 laik. Z rozdělení podle kontinentů vyplývá, že nejvíce misionářů bylo zabito v Africe, celkem 9 (7 kněží, 2 řeholníci), následuje Latinská Amerika s 8 zabitými misionáři (4 kněží, 1 řeholník, 1 seminarista, 1 laik) a pak Asie, kde byl zabit jeden kněz. V posledních letech se v čele tohoto tragického žebříčku střídají Afrika a Amerika: od roku 2011 do roku 2021 po dobu 8 let Amerika a po dobu 3 let Afrika (2018, 2019, 2021). Od roku 2001 do roku 2021 bylo zabito celkem 526 misionářů.

Již nějakou dobu se každoroční seznam agentury Fides netýká pouze misionářů ad gentes v užším slova smyslu, ale snaží se zaznamenat všechny katolíky, kteří se nějakým způsobem věnují pastorační činnosti a zemřeli násilnou smrtí, i když nikoli výslovně „z nenávisti k víře“. Proto raději agentura Dikasteria pro evangelizaci nepoužívá termín „mučedníci“, s výjimkou jeho etymologického významu„svědkové“, aby se nepouštěla do hodnocení, které by církev mohla nad některými z těchto zavražděných pastoračních pracovníků vynést.

Stejně tak používá termín „misionář“ pro všechny pokřtěné, protože si uvědomuje, že „na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu stal misionářským učedníkem. Každý pokřtěný člověk, ať už zastává jakoukoli funkci v církvi a ať už je na jakémkoli stupni vzdělání ve víře, je aktivním subjektem evangelizace“ (EG 120).

Několik zpráv o životě a okolnostech, které vedly k násilné smrti těchto osmnácti misionářů, nám nabízí obraz každodenního života, i když ve zvlášť obtížných podmínkách, poznamenaných násilím, bídou, nedostatkem spravedlnosti a úcty k lidskému životu. Lidé, kteří žili s nimi, často sdíleli stejný osud jako misionáři. Kněží byli zabiti, když byli na cestě na mši svatou s komunitou, kterou vedli, aby pro ni lámali chléb a proměňovali víno, které mělo být pokrmem a životem pro mnoho věřících.

Řeholní lékařka, která byla zabita, když měla službu v diecézním zdravotním středisku, byla připravena zachránit životy druhých lidí, a kdo ví, kolik jich už v minulosti zachránila. Další řeholnice byla zavražděna při útoku na misii: místo aby myslela na záchranu vlastního života, šla zkontrolovat, zda jsou dívky ubytované v internátě v bezpečí. Jiný laik, pastorační pracovník, zahynul na cestě do kostela, kde měl vést bohoslužbu slova pro věřící z dané oblasti, kteří neměli žádného kněze.

Svědkové a misionáři života, kteří se svým životem obětovali až do konce, zcela svobodně, z vděčnosti. Jak napsal papež František ve svém poselství ke Světovému dni misií 2022, „učedníci jsou žádáni, aby žili svůj osobní život v klíči misie: jsou posláni Ježíšem do světa nejen proto, aby konali misii, ale také a především proto, aby žili misii, která jim byla svěřena; nejen proto, aby vydávali svědectví, ale také a především proto, aby byli Kristovými svědky. Podstatou poslání je vydávat svědectví o Kristu, to znamená o jeho životě, umučení, smrti a vzkříšení z lásky k Otci a lidstvu“.

Nepochybně právě „z lásky k Otci a lidstvu“ strávila sestra Maria de Coppi téměř šedesát let svého života v Mosambiku a sestra Luisa Dell’Orto dvacet let na Haiti, kam dorazila poté, co žila své povolání v Kamerunu a na Madagaskaru. Dva osmdesátiletí jezuité Javier Campos a Joaquín Mora strávili celý svůj kněžský život v Sierra Tarahumara, nejnebezpečnější oblasti Mexika, co se týče násilí spojeného s obchodem s drogami. Doprovází je i oběť mladších misionářů a misionářek, kteří sdíleli stejného ducha a stejné odhodlání hlásat evangelium v každodenním konání. “Kristovi misionáři nejsou posíláni proto, aby sami komunikovali, předváděli své přesvědčovací schopnosti nebo manažerské dovednosti. Místo toho je jejich nejvyšší ctí představovat Krista slovy a činy, hlásat všem radostnou zvěst o jeho spasení, jak to s radostí a odvahou dělali první apoštolové. V konečném důsledku je tedy pravým svědkem „mučedník“, ten, kdo dává svůj život za Krista a oplácí tak dar, který nám on sám poskytl“ (ib).

Z 18 misionářů zabitých v roce 2022, většinou kněží, se pouze tři narodili v jiných zemích, než kde zemřeli, a všichni tři patřili k misionářským řeholním institutům. Ostatní omývali svou krví tutéž zemi, která je viděla narodit se, vyrůst a zcela se odevzdat Pánu v zasvěcení. Jestliže v minulosti byla pro životy misionářů za riziková považována takzvaná „misijní území“, kde se hlásalo Boží království, spravedlnost, pravda a důstojnost každého člověka stvořeného k obrazu Otce, dnes v každém koutě světa ten, kdo hlásá Krista, ví, co toto hlásání obnáší.

Nejde však o naivitu, nedostatek zkušeností nebo naopak povýšenost. Misionáři a všichni křesťané, zvláště na určitých místech, když slouží v nebezpečných situacích a podmínkách, tak činí „pro Otce a pro lidstvo“, což překonává veškerý strach a váhání. Z kříže zasazeného před dvěma tisíci lety na Golgotě stále proudí krev Krista, který za nás položil svůj život: Jeho krev omývá všechny kontinenty, a to i díky svobodné oběti mnoha bratří a sester, kteří tak nechávají růst celá společenství v jistotě, že jejich život nebyl ztracen, ale darován. „Kristus, skutečně Kristus vzkříšený z mrtvých, je ten, o němž musíme svědčit a jehož život musíme sdílet“ (ib).

PŘEHLED PODLE KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 9 misionářů: 7 kněží, 2 řeholnice.

Otec John Mark Cheitnum byl v Nigérii unesen a brutálně zavražděn.

Nigérie (4) – otec Joseph Aketeh Bako, farář kostela svatého Jana v Kudendě v místní vládní oblasti Jižní Kaduna ve státě Kaduna, byl unesen ozbrojenými muži, kteří přepadli faru; zemřel, když byl v rukou únosců, mezi 18. a 20. dubnem 2022. Otec Vitus Borogo byl zabit v sobotu 25. června 2022 na vězeňské farmě v Kaduně při nájezdu ozbrojenců. Otec Christopher Odia Ogedebbe byl unesen a zabit během ozbrojené konfrontace mezi policií a únosci, v neděli 26. června 2022, když se chystal sloužit mši v katolickém kostele svatého Michaela v Ikabigbo ve státě Edo, kde byl farářem. Otec John Mark Cheitnum byl unesen 15. července 2022 z fary kostela Krista Krále ve městě Lere ve státě Kaduna, diecéze Kafanchan, a ve stejný den únosu byl brutálně zabit.

Konžská demokratická republika (3) – Otec Richard Masivi Kasereka, konžský řeholník byl 2. února 2022 zabit ozbrojenými muži ve východní části Konžské demokratické republiky, když se vracel do své farnosti po slavení Světového dne zasvěceného života. Otec Godefroid Pembele Mandon byl zastřelen v noci mezi 6. a 7. srpnem 2022 ve farnosti svatého Josefa Mukasy v Kikwitu ozbrojenými bandity, kteří přepadli kostel. Sestra Marie-Sylvie Kavuke Vakatsuraki byla spolu s dalšími lidmi zabita při přepadení, ke kterému došlo v noci mezi 19. a 20. říjnem 2022 ve vesnici Maboya v provincii Severní Kivu.

Tanzanie (1) – Otec Michael Mawelera Samson původem z Malawi, zmizel 10. června 2022 z mládežnického centra kostela v tanzanském městě Mbeya, kde působil. Jeho tělo bylo nalezeno 11. června ráno na dně řeky Meta ve městě Sabasaba.

Mosambik (1) – Sestra Maria De Coppi, italská misionářka, byla zabita při přepadení misie Chipene v provincii Nampula, diecéze Nacala, v noci mezi 6. a 7. zářím 2022. Útočníci zničili zařízení misie a sestra Maria byla střelena do hlavy a na místě zemřela.

 

 

AMERIKA

V Americe bylo zabito 7 misionářů: 4 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 seminarista, 1 laik.

Jezuitští otcové Javier Campos a Joaquín Mora byli zabiti ozbrojenci přímo v kostele.

Mexiko (4) – Tělo otce Josého Guadalupe Rivase z arcidiecéze Tijuana bylo nalezeno 16. května 2022 na ranči v Tecate, kde trávil čas odpočinkem. Byl zabit společně s další osobou a jejich těla vykazovala stopy násilí. Jezuitští otcové Javier Campos a Joaquín Mora byli zabiti ozbrojenými osobami, a to 20. června 2022 odpoledne v kostele San Francisco Xavier v Cerocahui v oblasti Tarahumara v Chihuahua. Seminarista José Dorian Piña Hernández z diecéze Zacatecas byl zabit v noci 27. prosince při pokusu o ozbrojené přepadení.

Honduras (2) – Pablo Isabel Hernández, laik, vůdce domorodé skupiny Lenca, v západním Hondurasu. Delegát Božího slova, pastorační pracovník, byl zabit v neděli 9. ledna 2022 neznámými muži, kteří ho střelili do zad, když se chystal slavit bohoslužbu slova. Tělo otce Enrique Vasqueze bylo nalezeno severně od San Pedro Sula v noci na středu 2. března 2022 v jeho autě v předměstské oblasti Santa Cruz de Yojoa, kde měl navštívit své rodiče, ale do cíle už nedorazil.

Bolívie (1) – Páter Wilberth Daza Rodas OFM byl zabit v noci mezi Bílou sobotou 16. dubna 2022 a nedělí 17. dubna o Velikonocích zloději, kteří vnikli do kostela San Francisco v Santa Cruz de la Sierra.

Haiti (1) – 25. června 2022 byla v Port-au-Prince zabita sestra Luisa Dell’Orto, která se pravděpodobně stala obětí pokusu o loupež. Sestra Luisa se dvacet let věnovala především službě dětem ulice.

 

ASIE

V Asii byl zabit 1 kněz.

Vietnam (1) – P. Joseph Tran Ngoc Thanh, vietnamský dominikánský kněz (OP), byl ubodán psychicky labilním mužem při zpovědi ve farnosti Dak Mót v diecézi Kon Tum.

 

 

 

 

Zdroj informací: Agentura Fides (překlad redakce Vatican News a PMD)

24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

24. března 2022 –  Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

Na 24. březen připadá Den modliteb a postu za misionáře mučedníky,  kteří prolili krev za evangelium. Jejich mučednictví in odium fidei však není pouhou obětí, nýbrž naplněním života za následování Krista. Organizátorem tohoto Dne modliteb a postu za misionáře mučedníky jsou Papežská misijní díla, která tak zároveň připomínají výročí mučednické smrti arcibiskupa San Salvadoru, sv. Oscara  Arnulfa Romera y Galdámez Arcibiskup Romero byl zavražděn 24. března 1980,  když sloužil mši svatou v kapli nemocnice Boží Prozřetelnosti.

Papež František jej 23. května 2015 blahořečil a 14. října 2018 pak svatořečil.

Papež František ve své homilii při svatořečení Oscara Romera zdůraznil: “Je krásné, že spolu s ním a mezi dalšími dnešními svatými a světicemi, je také mons. Romero, který opustil světské jistoty, dokonce i vlastní bezpečí, aby podle evangelia daroval život, byl nablízku chudým a svému lidu a jeho srdce bylo zmagnetizováno Ježíšem a bratřími. …. Prosme o milost, abychom uměli z lásky opustit, opustit bohatství, opustit stesk po hlavních rolích a moci, opustit struktury, které již neodpovídají evangelní zvěsti, břemena, která brzdí misijní poslání, a nástrahy, které nás váží k tomuto světu. Neposkočíme-li v lásce kupředu, pak se náš život a naše církev roznemůže „egocentrickým zalíbením“ (Evangelii gaudium, 95), bude vyhledávat radost z pomíjivého potěšení a uzavírat se do sterilního tlachání; a uvelebí se v monotonii křesťanského života, postrádajícího rozmach, kde se trochou narcismu zastírá smutek z nedosaženého naplnění….Bratři a sestry, kéž nám Pán pomáhá napodobovat jejich příklad.”

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry. Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se „mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia. Tento den mohou slavit místní církve na úrovni farních společenství, řeholní komunity a jiná společenství zasvěceného života, společenství mládeže, prostě všichni křesťané, kteří cítí spoluzodpovědnost za šíření Božího království, a chtějí se tedy modlit za misionáře, misionářky a křesťanské komunity žijící v prostředí diskriminace a pronásledování.

Agentura Fides, která spadá pod Kongregaci pro evangelizaci národů, jako v závěru každého kalendářního roku zveřejnila smutnou bilanci, týkající se misionářů, kteří ve službě evangeliu přinesli nejvyšší oběť. V roce 2021 bylo ve světě zavražděno třináct kněží, jeden řeholník, dvě řeholnice a šest laiků, celkem tedy dvaadvacet misionářů.
Tragické prvenství zaznamenala Afrika, kde násilnou smrtí zemřelo 11 misionářů (sedm kněží, dvě řeholnice a dva laici), za ní následuje Amerika se 7 zavražděnými misionáři (čtyři kněží, jeden řeholník a dva laici), poté Asie s 3 násilnými úmrtími (jeden kněz a dva laici) a konečně Evropa, kde byl zavražděn 1 kněz.
V posledních letech se na prvním místě v tomto smutném pomyslném žebříčku střídají Afrika s Amerikou. Za posledních dvacet let podle údajů agentury Fides bylo po celém světě zavražděno 536 misionářů.
Více najdete zde
Modlit se a prožívat půst právě u příležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které žijí a pracují v oblastech zasažených válkou, jsou vystaveni teroru a pronásledování.
Mnoho diecézí, farností, škol a řeholních institutů věnuje konkrétní iniciativy památce na své misionáře a všechny, kteří prolévají svou krev za evangelium.
Papež František nám od počátku svého pontifikátu často připomíná, že mučednická smrt je současnou realitou a nikoli prastarou epizodou minulosti. “Je bolestné připomenout si, že v této době je mnoho křesťanů, kteří trpí pronásledováním v různých částech světa, a my musíme doufat a modlit se, aby jejich soužení co nejdříve skončilo. Je jich mnoho: mučedníci dnes je více než mučedníků prvních století. Vyjadřujeme svou blízkost těmto bratřím a sestrám: jsme jedno tělo a tito křesťané jsou krvácejícími údy Kristova těla, kterým je církev“.
Alessandro Monteduro, který řídí italskou sekci Papežské nadace Kirche in Not, v loňském roce uvedl:
„Tři sta tisíc křesťanů žije v zemích, kde zažívají pronásledování, to znamená, že jím trpí každý sedmý křesťan. V jedenadvaceti zemích lze pronásledování označit za extrémní – od Severní Koreje před Eritreu po Nigérii a Burkina Faso, zemi, o níž by ještě nikdo před pár lety nepředpokládal, že se přiřadí do tohoto seznamu. Fundamentalismus a nenávist proti jiným náboženstvím se bohužel stěhuje – v současnosti ze Sýrie a Iráku do západní Afriky, do oblasti tzv. Sahelu, a tedy do Nigeru, Mali, Nigérie, Burkina Faso a anglofonního Kamerunu“.
Možnosti, jak tento Den modlitby a postu za misionáře mučedníky prožít:
– Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
– Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
– Nemocní a trpící mohou své bolesti a utrpení obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.
Zaslat dar ušetřený postem na projekt Papežských misijních děl a tím podpořit práci misionářů.
– Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
– Pomodlit se křížovou cestu, misijní růženec.
– V kostele na vhodném místě připravit nástěnku či koutek věnovaný misionářům mučedníkům.
– Zúčastnit se eucharistické adorace.
– Liturgii v tomto dni podtrhnout misijními symboly a misijní výzdobou.
K oslavám Dne modlitby a postu za misionáře – mučedníky můžete použít:
– video Martyrologie 2021
– Křížové misijní cesty a další materiály, které si můžete objednat v Katalogu misijních materiálů zde
Z následujících přímluv a modliteb si můžete vybrat a připojit je při modlitbě křížové cesty nebo misijního růžence:
Blízkost nejmenších a pronásledovaných v různých částech světa je majákem, který nás vede ke kříži
a ke vzkříšení.
PŘÍMLUVY
 Pane, pomoz nám chránit život, když jsou děti zabíjeny.
– když se uzavřeme od potřeb těch, kteří jsou nespravedlivě obviněni.
– když se o nemocné, umírající a staré lidi nikdo nestará.
– když jsme lhostejní k našim sestrám a bratrům.
– když urážíme důstojnost těch, kteří nejsou jako my
 Pane, pomoz nám nést náš kříž a utrpení druhých, když jsou lidská práva upírána těm nejslabším na světě.
– když touha po moci přemáhá vše ostatní.
– když se uzavřeme do sobectví naší existence.
 Odpusť nám, Pane, když jsme nehájili důstojnost chudých a vyloučených.
– když jsme k tvé lásce lhostejní.
– když jsme uzavřeli svá srdce před druhými.
Nauč nás, Pane, vidět tvýma očima, když nedokážeme vidět za své problémy.
– když čelíme situacím nespravedlnosti.
– když máme pocit, že ztrácíme víru v sebe a v druhé.
Pane, rozmnož v nás touhu začít znovu tváří v tvář zkouškám života.
– tváří v tvář únavě a sklíčenosti.
– tváří v tvář pronásledování.
Pane, nauč nás soucitu pro vykořisťované ženy, aby nikdy neztratily naději na skutečné osvobození.
– pro křesťany, kteří už nemohou dál.
Vyslyš nás, Pane, když prosíme za církev, aby zůstala věrná svému poslání ve prospěch nejslabších.
– za křesťany, aby byli vždy solidární s věřícími jiných náboženství.
Odpusť nám, Pane, že jsme Tě neoblékli, když jsi byl nahý.
– že jsme Tě nehostili, když jsi byl cizinec.
– že jsme tě nenavštívili, když  byl nemocný nebo ve vězení.
– že jsme neudělali vše, co bylo v našich silách, pro nejmenší z našich bratří.
Pane, učiň nás nástrojem své lásky,  když uzavřeme svá srdce soucitu.
– když neprojevujeme vděčnost za život.
– když jsme slepí k potřebám druhých.
MODLITBA
Pane Ježíši, svatý František z Assisi, ti v slzách řekl: “Ty jsi můj Bůh, moje všechno!”.
I my ti dnes chceme říci: Ty jsi můj Bůh, moje vše!
Trpěl jsi za nás, protože jsme ve tvých očích vzácní. Dej nám uzdravení a obnov naši víru.
Učiň nás nositeli a svědky své lásky. Osvoboď naše srdce ode všeho, co není láska.
Ty jsi můj Bůh, moje Vše!
Žehnej každému z nás, našim rodinám a celému světu.
Amen.
MODLITBA
Děkujeme Ti, Pane, za všechny bratry a sestry,
kteří teď osvěcují naši cestu,
podpírají naši unavenou víru,
dodávají odvahu našim volbám a rozhodnutím.
Díky za to, že v nich můžeme objevit,
jak je svědectví života účinné, pravdivé a silné,
pokud je prožívané v Tvém jméně,
jak je smrt, i když tak tragická a násilná jako ta Tvá,
pro všechny zdrojem milosti a naděje.
Děkujeme Ti, Pane, za příklad našich mučedníků,
kteří se plně odevzdali do Tvých rukou, odpouštěli a milovali.
Díky za příklad těch, kterým nebyl život vzat,
protože ho vždy sami dávali,
a i teď žijí, milují a zúrodňují zemi,
protože s Tebou a v Tobě přivádějí všechny k Tvému srdci.
Dej nám svého Svatého Ducha, aby osvětloval naše kroky,
a naplň nás svým požehnáním,
abychom i my, po vzoru těch, kteří po této cestě šli před námi,
mohli být požehnáním pro každého muže a každou ženu na zemi.
Amen

Stávejme se hlasem bezbranných, nepatrných, chudých a vyděděných!

“Mučednictví křesťanů zůstává skryto očím tohoto světa. Nevěnuje se mu stálá pozornost, jako by to byla nepohodlná pravda, která vyžaduje zaujetí určité pozice. A tím postojem by měla být obrana, protože všichni, nezávisle na své víře, by měli bránit slabšího a menšiny…. Jestli jako lidstvo chceme růst, nesmíme předstírat, že toto pronásledování neexistuje.” (papež František)

Připomínka této současné Kalvárie bratří a sester pronásledovaných nebo zabitých pro svoji víru v Ježíše je pro celou církev závazkem vděčnosti, ale také pobídkou dosvědčovat odvážně naši víru a naši naději v Toho, který svojí láskou na kříži navždy přemohl nenávist a násilí.

 

 

Missio magazín – únor 2022

Uganda je úrodná země, které se ne nadarmo přezdívá „perla Afriky“. Krátký dokument v úvodu pořadu představí nejen krásy, ale i současné výzvy této prezidentské republiky. Pozvání k postní almužně se zakladatelkou Pauline Jaricot nás zavede do vzdálené misie sester minoritek v Paraguay. Život komunity přiblíží telefonický rozhovor se sestrou Agátou Žídkovou. Smutnou bilanci zabitých misionářů v roce 2021 přinese výroční statistika Agentury Fides. Co znamená slovo „církev“ vysvětlí maminka malému Františkovi v animované rubrice pro děti s názvem „Můžu se zeptat“. Pořadem provází moderátorka Kateřina Rýznarová.

Premiéra pořadu je v neděli 27. února ve 20.50 na televizi Noe.

Další termíny vysílání: úterý 1. 3. v 17:30, sobota 5. 3. v 23:40, čtvrtek 3. 3. v 7:00, čtvrtek 24. 3. 22:00.

Přejeme Vám pěkné chvíle s Missio magazínem!

Martyrologie za rok 2021

MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2021
Agentura Fides, která spadá pod Kongregaci pro evangelizaci národů, jako v závěru každého kalendářního roku zveřejnila smutnou bilanci, týkající se misionářů, kteří ve službě evangeliu přinesli nejvyšší oběť. V roce 2021 bylo ve světě zavražděno třináct kněží, jeden řeholník, dvě řeholnice a šest laiků, celkem tedy dvaadvacet misionářů.

Tragické prvenství zaznamenala Afrika, kde násilnou smrtí zemřelo 11 misionářů (sedm kněží, dvě řeholnice a dva laici), za ní následuje Amerika se 7 zavražděnými misionáři (čtyři kněží, jeden řeholník a dva laici), poté Asie s 3 násilnými úmrtími (jeden kněz a dva laici) a konečně Evropa, kde byl zavražděn 1 kněz.

V posledních letech se na prvním místě v tomto smutném pomyslném žebříčku střídají Afrika s Amerikou. Za posledních dvacet let podle údajů agentury Fides bylo po celém světě zavražděno 536 misionářů.

Každoroční výčet vatikánské agentury již delší čas neseznamuje výlučně s úmrtími misionářů ad gentes v úzkém slova smyslu, nýbrž snaží se zahrnout všechny katolíky, kteří během své pastorační činnosti zemřeli násilnou smrtí, nikoli pokaždé motivovanou „nenávistí k víře“. Z toho důvodu raději neužívá pojem „mučedník“ a pakliže se objevuje, tak výhradně v etimologickém významu jako „svědek“, aby nezasahovala do úsudku, který církev vynese o případném mučednictví některých těchto pastoračních pracovníků. Zároveň agentura Fides užívá pojmu „misionář“ pro všechny pokřtěné, za vědomí, že „na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu stává učedníkem, kterému je svěřeno poslání (srov. Mt 28,19). Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem evangelizace“ (Evangelii gaudium, 120).

Jak je patrné ze skrovných informací, které agentura Fides shromáždila o zavražděných misionářích, nebyli to lidé, kteří by na sebe upozorňovali kdovíjak senzačními díly či okolnostmi smrti, nýbrž zcela prostě vydávali svědectví o své víře v kontextech poznamenaných násilím, sociální nerovností, vykořisťováním, mravním a ekologickým úpadkem, v němž převaha silnějšího nad slabším je jediným pravidlem chování. Tito kněží, řeholníci, řeholnice i laici si toho všeho často byli vědomi – mnohdy se totiž narodili v zemi, v níž poté zemřeli, a proto nešlo o naivní či nezkušené lidi. Byli to řadoví faráři afrických či amerických společenství, které unesly a mučily zločinecké gangy přitahované vidinou lehce dostupného výkupného anebo vedené snahou umlčet nepohodlný hlas upozorňující na kriminalitu, kněží na Haiti, kteří se angažovali v sociální činnosti, či oběti těch, kterým pomáhali, jak se to stalo ve Francii a Venezuele. Nemluvě o zavražděných laicích, jejichž počet se rok od roku zvyšuje, kteří působili ve svých komunitách v Jižním Súdánu a Myanmaru, ale také v Peru, kde se vrah brutální vraždou jedné laičky domohl k jejímu mobilu, ve Středoafrické republice, kde auto jiného mladého muže explodovalo při nájezdu na minu, anebo v Mexiku, kde zemřel domorodý katecheta a nenásilný aktivista za lidská práva.

Video Agenzia Fides –  Misionáři zabití v roce 2021

 

Martyrologie za rok 2020


MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2020

“Je bolestné připomínat, že jsou nyní v různých částech světa mnozí křesťané vystaveni pronásledování, a je třeba doufat a modlit se, aby jejich soužení co nejdřív ustalo. Je jich mnoho: dnešních mučedníků je víc než mučedníků prvních staletí. Vyjadřujeme těmto bratřím a sestrám svoji blízkost, jsme jedno tělo, a tito křesťané jsou krvácejícími údy Kristova těla, kterým je církev.”

(papež František, generální audience 29. dubna 2020)

 

Tisková agentura Kongregace pro evangelizaci národů Fides, dnes zveřejnila každoroční bilanci misionářů, kteří ve své službě přinesli nejvyšší oběť. Ve dvacátém roce tisíciletí zemřelo násilnou smrtí 20 misionářů – 8 kněží, 1 řeholník, 3 řeholnice, 2 seminaristé a 6 laiků.

Světadílem s nejvyšším počtem násilných úmrtí zůstává Amerika, kde letos zemřelo 5 kněží a 3 laici. Následuje Afrika (1 kněz, 3 řeholnice, 1 seminarista, 2 laici), Asie (1 kněz, 1 seminarista, 1 laik) a Evropa, kde byl zavražděn jeden kněz a jeden seminarista. Za posledních dvacet let (2000-2020) bylo ve světě zabito 535 pastoračních pracovníků, z toho pět biskupů.

Zprávu agentury Fides doprovází videoklip  připomínající usmrcené misionáře. Vatikánská agentura upřesňuje, že pojem „misionář“ užívá pro všechny pokřtěné, za vědomí, že „každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem evangelizace“ (Evangelii gaudium, 120). Každoroční seznam se netýká pouze misionářů ad gentes v úzkém slova smyslu, nýbrž zaznamenává všechny pokřtěné, kteří za práce pro církev zemřeli násilnou smrtí, ačkoli nikoli pokaždé z „nenávisti k víře“, nýbrž kupříkladu při únosech, loupežných přepadeních či vyřizování účtů mezi kriminálními gangy.

PŘEHLED KONTINENTŮ

AMERIKA
V Americe bylo zabito 5 kněží a 3 laici (8).
V Nikaragui (3) byly násilím, které zachvátilo zemi, zabiti tři mladí lidé: Lilliam Yunielka a Blanca Marlene González, dvě sestry ve věku 12 a 10 let, byly brutálně zabity 15. září a byly členkami Papežského misijního díla dětí. Mladý Bryan José Coronado Zeledon, 17 let, hudebník a člen Pastorale Cristo Joven z katedrály Matagalpa, nalezen mrtvý podél břehu řeky Rio Grande dne 19. září.
V Argentině (2) byl kněz Oscar Juárez nalezen mrtvý 15. července v jeho vlastním domě ve farnosti při pokusu o krádež.
Kněz Jorge Vaudagna, známý jako „otec Coqui “, byl nalezen zastřelený večer 27. října.
V Salvadoru (1) byl otec Ricardo Antonio Cortéz zastřelen 7. srpna během pouliční střelby.
V Brazílii (1) byl don Adriano da Silva Barros unesen a 14. října nalezen bez známek života.
Ve Venezuele (1) byl 20. října zastřelen kněz José Manuel de Jesus Ferreira během loupeže.

AFRIKA
V Africe byl zabit 1 kněz, 3 řeholníci, 1 seminarista a 2 laici (7).
V Nigérii (3) laik Augustine Avertse, odpovědný za katolickou komunitu svatého Augustina v oblasti místní správy Keana státu Nasarawa ve střední Nigérii byl zabit během útoku 20. ledna; 1. února 2020 bylo nalezeno tělo seminaristy Michaela Nnadiho, který byl unesen spolu se čtyřmi dalšími seminaristy z hlavního semináře Dobrého pastýře v Kakau. Sestra Henrietta Alokha, děkanka Bethlehem Girls College, v oblasti Abule Ado, Lagos, 15. března byla pohlcena plameny poté, kdy se snažila zachránit všechny studenty.
V Jihoafrické republice (1) str. Jozef (Jef) Hollanders z oblátských misionářů Panny Marie Neposkvrněné (OMI) byl zabit při loupeži ve farnosti města Bodibe v severozápadní provincii v noci v neděli 12. ledna.
V Burkině Faso (1) byl zabit laický katecheta spolu se skupinou lidí různého vyznání během džihádistického útoku 16. února ve vesnici Pansi v severní Burkině Faso.
V Gabonu (1) sestra Lydie Oyanem Nzoughe z Centre d’accueil Fraternité Saint Jean v Libreville byla napadena a zavražděna v noci mezi 19. a 20. březnem.
V Zambii (1) sestra Matilda Mulengachonzi z Kongregace malých služebníků Marie Neposkvrněného početí (LSMI), která byla 24. srpna večer zraněna společně se sestrou při útoku na farnost, ve které sloužily, zemřela v neděli 25. října na zranění.

ASIE
V Asii byl zabit 1 kněz, 1 seminarista a 1 laik (3).
Na Filipínách (1) byl otec Nomer de Lumen nalezen mrtvý, zastřelen 9. září ve svém pokoji na faře u kostela San Giovanni Battista v Taytay v provincii z Rizalu poblíž Manily, kde byl pomocným pastorem.
V Indonésii (2) je Rufinus Tigau, katolický katecheta diecéze Timika (v provincii Papua), byl zastřelen příslušníky společné vojenské a policejní operace Indonésané 26. října; mrtvé tělo seminaristy Zhage Sil bylo nalezeno v příkopu u Jayapura, města indonéské Papuy, večer 24. prosince 2020.

EVROPA
V Evropě byl zabit 1 kněz a 1 řeholník (2).
V Itálii (2) byl Don Roberto Malgesini zavražděn v Comu dne 15. září bezdomovcem.

 

 

 

24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

Před čtyřiceti lety (24. března 1980) byl v San Salvadoru zavražděn arcibiskup Óscar Arnulfo Romero a před osmadvaceti lety (roku 1993)  si toto datum – 24. březen – zvolila Papežská misijní díla za den modliteb a postu na památku misionářů, kteří prolili krev za evangelium. Jejich mučednictví in odium fidei však není pouhou obětí, nýbrž naplněním života za následování Krista.

Mons.Romero, „el santo de America“, se již několik let po smrti stal vzorem církve, která stojí při svém lidu až do nejvyšší oběti. Salvadorská biskupská konference proto na letošek vyhlásila jubilejní rok, který kromě Romera připomíná další národní mučedníky (o. Rutilio Grande a Cosme Spessotto). Vzhledem k nynější pandemii však byla zrušena veškerá veřejná shromáždění a stejně tak se dnešní den modlitby a postu za misionáře mučedníky musí obejít bez vnějších projevů.

Jeho motto „Zamiluj se a žij“ nicméně zaslouží rozjímání a modlitbu. Sděluje totiž poselství o zamilovanosti do evangelia a ochotě opustit veškerý nadbytek, abychom postřehli to podstatné. Příslib života tak není pouze nadějí do budoucnosti, nýbrž především zárukou pro přítomnost.

Přestože koronavirus ochromil rovněž život církve v misiích, pronásledování misionářů neustalo. Neexistuje proti němu očkování a rychle se šíří, říká Alessandro Monteduro, ředitel Papežské nadace Kirche in Not (Pomoc trpící církvi) v Itálii:

„Tři sta tisíc křesťanů žije v zemích, kde zažívají pronásledování, to znamená, že jím trpí každý sedmý křesťan. V jedenadvaceti zemích lze pronásledování označit za extrémní – od Severní Koreje před Eritreu po Nigérii a Burkina Faso, zemi, o níž by ještě nikdo před pár lety nepředpokládal, že se přiřadí do tohoto seznamu. Fundamentalismus a nenávist proti jiným náboženstvím se bohužel stěhuje – v současnosti ze Sýrie a Iráku do západní Afriky, do oblasti tzv. Sahelu, a tedy do Nigeru, Mali, Nigérie, Burkina Faso a anglofonního Kamerunu“. (Alessandro Monteduro)

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry.

Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia.

Papež František připomíná: Mučednictví je stylem života křesťana, křesťanské komunity. Mezi námi vždy budou mučedníci: je to znamení, že jdeme po cestě Kristově“.

Podle informací získaných agenturou Fides bylo v roce 2019 na celém světě zabito 29 misionářů, zejména kněží: 18 kněží, 1 trvalý jáhen, 2 řeholníci, 2 řeholnice a 6 laiků. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, od roku 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe. V Africe bylo v roce 2019 zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15). V Americe to bylo 6 kněží, 1 trvalý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12), v Asii 1 laická pracovnice a v Evropě 1 řeholnice.

Jinou věcí je skutečnost, že existuje jakási „globalizace násilí“: zatímco v minulosti se zabití misionáři koncentrovali do jednoho národa nebo jedné zeměpisné oblasti, v roce 2019 dochází ke generalizaci a větší rozšířenosti tohoto jevu – 10 misionářů z Afriky, 8 z Ameriky, 1 z Asie a 1 z Evropy.

Podrobné informace, přehled podle kontinentů a okolnosti smrti zabitých misionářů naleznete zde

Připojte se podle svých možností k oslavě této památky. Můžete např.:
– Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
– V rodinách i v různých společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.
– Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.
– Zaslat dar ušetřený postem na projekt Papežských misijních děl a tím podpořit práci misionářů.
– Zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
– Pomodlit se křížovou cestu.

Missio magazín – únor 2020

O svém povolání do misie v Keni přijde povyprávět členka Hnutí Fokoláre a doktorka přírodních věd, paní Irena Sargánková. Zaposlouchejte se do Missio interview. Obrázky dětí přiblíží v rubrice Svatý misionář život svatého Blažeje, mučedníka. Aktuální zprávu o počtu zabitých misionářů přináší martyrologie loňského roku agentury Fides. Představíme projekt měsíce a pořad zakončíme krátkým dokumentárním snímkem Lily.

Sledujte lednový Missio magazín na Televizi Noe! Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Termíny vysílání:

Neděle     2. 2. 20:50 – premiéra
Úterý       4. 2.    7:55
Čtvrtek    6. 2.    0:20
Čtvrtek    6. 2.  12:50
Pátek    28. 2.   18:45
Sobota  29. 2.     7:50
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu Televize Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s únorovým Missio magazínem!

Martyrologie za rok 2019

MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2019

„Mučednictví je stylem života křesťana, křesťanské komunity. Mezi námi vždy budou mučedníci: je to znamení, že jdeme po cestě Kristově“. 

                                 Papež František, 11. prosince 2019

Vatikán (Agentura Fides) – „Přeji si, aby se oslava stého výročí Maximum Illud v říjnu 2019 stala příznivou dobou pro modlitbu, svědectví o mnohých světcích a mučednících misií, biblické a teologické úvahy, katecheze a misijní charitu, příspěvkem pro evangelizaci a především, aby církev znovu objevila svěžest a zápal pro lásku k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu a mohla tak účinně evangelizovat svět svou důvěryhodností“. Těmito slovy oslovil papež František dne 3. června 2017 Generální shromáždění PMD. Poukázal na svědectví mnoha misionářů, kteří položili svůj život za Pána Ježíše, jako na jednu ze čtyř dimenzí, které je třeba mít na mysli při přípravě oslav Mezinárodního misijního měsíce října 2019.

V návaznosti na tuto výjimečnou událost, kterou prožívaly křesťanské komunity ve všech zeměpisných šířkách a která byla příležitostí znovu objevit mnohé svědky víry v místních církvích, kteří položili své životy pro evangelium v nejrůznějších souvislostech a situacích, pokračuje agentura Fides ve své práci a sbírá informace o misionářích zabitých v tomto roce. Termín „misionář“ používáme pro všechny pokřtěné s vědomím, že na základě svého křtu se všichni členové Božího lidu stali misionáři. Všichni pokřtění, bez ohledu na postavení v církvi nebo úroveň vzdělanosti ve víře, jsou činitelé evangelizace“ (EG 120). A už nějakou dobu každoroční zpráva Fides nechápe pojem misionář v tom úzkém smyslu slova ad gentes, ale zahrnuje pod něj všechny pokřtěné zapojené do života církve, kteří zahynuli násilnou smrtí, nejen pro nenávist k víře. Proto raději nepoužíváme výraz „mučedník“, pokud se právě nejedná o jeho etymologický význam „svědek“, abychom se nedostali do oblasti posuzování toho, kterým misionářům by po důkladném prozkoumání měla církev toto označení přidělit pro případ blahořečení nebo svatořečení.

Podle informací získaných agenturou Fides bylo v roce 2019 na celém světě zabito 29 misionářů, zejména kněží: 18 kněží, 1 trvalý jáhen, 2 řeholníci, 2 řeholnice a 6 laiků. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, od roku 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe. V Africe bylo v roce 2019 zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15). V Americe to bylo 6 kněží, 1 trvalý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12), v Asii 1 laická pracovnice a v Evropě 1 řeholnice.

Jinou věcí je skutečnost, že existuje jakási „globalizace násilí“: zatímco v minulosti se zabití misionáři koncentrovali do jednoho národa nebo jedné zeměpisné oblasti, v roce 2019 dochází ke generalizaci a větší rozšířenosti tohoto jevu – 10 misionářů z Afriky, 8 z Ameriky, 1 z Asie a 1 z Evropy.

Také v tomto roce mnozí misionáři přišli o svůj život při loupežném přepadení nebo vloupání spáchaných ve zbídačených a ponižujících společenských podmínkách, kdy násilí se stává životním pravidlem, kdy autorita státu buďto chybí nebo je silně oslabena korupcí a kompromisy. Tyto vraždy nejsou proto přímo vyjádřením nenávisti k víře, ale touhou po „společenské destabilizaci“. „Kněz a farní komunita podporují bezpečí, vzdělání, zdravotnické služby, lidská práva pro migranty, ženy a děti,“ vysvětluje ředitel katolického střediska pro sdělovací prostředky (CCM) P. Omar Sotelo Aguilar, SSP. Místní církev „vlastně pomáhá lidem tváří v tvář organizovanému zločinu,“ který dobře ví, že likvidace kněze má mnohem větší význam než likvidace jiného člověka, protože tím se destabilizuje celá komunita. Takto se ustanovuje „kultura teroru a klidu, které jsou tolik důležité pro růst korupce a k tomu, aby kartely mohly nerušeně pracovat“ (viz Fides, 17/6/2019).

Takto musíme číst např. vraždu P. Davida Tanka, zabitého ozbrojeným mužem cestou do vesnice Takum v Nigérii, do které šel zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky, která stojí proti sobě už celá desetiletí nebo barbarskou vraždu staré řeholnice sestry Ines Nieves Sancho ve Středoafrické republice, která po několik desetiletí učila dívky šít a založit si živnost nebo příběh bratra Paula McAuleyho, který byl nalezen mrtev v budově mezinárodní studentské komunity „La Salle“ ve městě Iquitos, oblasti peruánského pralesa, kde se věnoval vzdělávání domorodé mládeže.

Na všech místech vedou kněží, duchovní i laici stejný každodenní život jako obyčejní lidé. Přinášejí jim evangelijní svědectví o lásce a službě pro všechny jako výraz naděje a pokoje, snaží se zmírnit utrpení slabých a pozvednout jejich hlas na obranu svých pošlapaných práv, veřejně odsuzují zlo a nespravedlnost a otevírají srdce naději.

PŘEHLED KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 12 kněží, 1 řeholník, 1 řeholnice, 1 laická pracovnice (15).

Madagaskar: 1 kněz

9. února se P. Nicolas Ratodisoa stal obětí brutálního útoku. Zemřel v nemocnici 14. února na následky zranění.

Burkina Faso: 3 kněží

15. února se stal obětí džihádistického útoku P. Antonio César Fernández Fernández SDB 40 km na jižní hranici Burkina Faso.

12. května zabili džihádističtí teroristé P. Siméona Yampa, faráře v městě Dablo v severo-centrální části země, když právě sloužil mši svatou. Spolu s ním zahynuli i další lidé.

17. května byl ubodán k smrti P. Fernando Fernández, SDB v salesiánském středisku Don Bosko ve městě Bobo Dioulasso na jihozápadě Burkina Faso.

Kamerun: 1 kněz

V noci z 19. na 20. března byl zavražděn kapucín P. Toussaint Zoumaldé, když se vracel ke svým bratřím v Mbaibokoumu ve městě Chad. Byl napaden neznámými útočníky.

Nigérie: 3 kněží

Večer 13. března několik banditů násilím odvezlo P. Clementa Rapuluchukwu z jeho farnosti. Jeho tělo bylo nalezeno ve stadiu rozkladu 20. března.

1. srpna byl zavražděn P. Paul Offu, farář z diecéze Enugu. Při cestě autem na něj skupina lidí vypálila několik střelných ran.

29. srpna byl zastřelen cestou do vesnice Takum P. David Tanko. Šel sem zprostředkovat mírovou dohodu mezi dvěma místními etniky.

Mozambik: 1 kněz

19. května byl zavražděn ve městě Beira P. Landry Ibil Ikwel z Kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Mariina. Byl ubodán ve své komunitě a zemřel v nemocnici na následky zranění.

Středoafrická Republika: 1 řeholnice

20. května byla ve vesnici Nola blízko Berberati v brzkých ranních hodinách barbarsky zavražděna 77letá sestra Ines Nieves Sancho od sester Ježíšových.

Keňa: 2 kněží

4. června byl asi 200 km od hlavního města Nairobi ve městě Makutano k smrti ubodán P. Eutycas Murangiri Muthur, když nastupoval do svého auta.

8. října byl unesen P. Michael Maingi Kyengo, zastupující farář ve městě Thatha v diecézi Machakos. Jeho tělo bylo nalezeno na břehu řeky Mashamba ve městě Makima 15. října.

Kongo: 1 kněz

V noci z 28. na 29. června byl ve městě Ouesso na severu Republiky Kongo unesen P. Paul Mbon. Jeho rozkládající se tělo s četnými ranami bylo nalezeno v řece Sangha.

Uganda: 1 řeholník

3. července byl na předměstí města Banda v Kampale zabit bratr Norbert Emmanuel Mugarura, který byl několik měsíců předtím zvolen Generálním představeným bratří sv. Karla Lwangy.

Pobřeží Slonoviny: 1 laická pracovnice

10. srpna byla ve své kanceláři ubodána k smrti Faustine Brou N´Guessan, sekretářka ve farnosti Svaté Cecílie z Vallonu v arcidiecézi Abidjan.

AMERIKA

V Americe bylo zabito 6 kněží, 1 stálý jáhen, 1 řeholník, 4 laici (12).

Kolumbie: 2 kněží

18. února večer byl ve čtvrti Tierra Buena Patio Bonito ve městě Kennedy jižně od hlavního města Bogota zavražděn P. Carlos Ernesto Jaramillo.

2. října byl nalezen mrtev na své faře P. Jhony Ramos, farář ve čtvrti Comuneros ve městě Villavicencio. Měl svázané ruce i nohy. Stal se pravděpodobně obětí loupeže.

Peru: 1 řeholník

2. dubna byl nalezen mrtev bratr Paul McAuley z Institutu bratří křesťanských škol (La Salle) v budově mezinárodní studentské komunity „La Salle“ ve městě Iquitos, v oblasti peruánského pralesa.

El Salvador: 1 kněz

V noci ze 17. na 18. května byl zavražděn P. Cecilio Pérez Cruz na faře San José ve městě La Majada, 70 km od hlavního města. San Salvador.

Argentina: 1 stálý jáhen, 1 laik

9. června byl ve svém domě zavražděn stálý jáhen Guillermo Luquín z argentinské diecéze Lomas de Zamora.

30. června byl zabit laik Ernesto Cavazza pracující pro farnost Santa Monica ve Villa Sarmiento v diecézi Morón, když šel otevřít kostel před mší svatou.

Mexiko: 1 kněz, 2 laici

Večer 11. června byl unesen Hugo Leonardo Avendaňo Chávez, student univerzity. Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno následujícího dne.

15. června byl zavražděn katechista Margeli Lang Antonio při ozbrojeném útoku na katolický kostel ve městě Acacoyagua ve státě Chiapas.

22. srpna byl vážně zraněn střelnou zbraní ve dveřích kostela P. José Martín Guzmán Vega, farář ve městě Santa Adelaide v diecézi Matamoros.

Portoriko: 1 kněz

16. srpna zahynul P. Stanislaw Szczepanik z kongregace CM misie. Zřejmě se stal obětí dopravní nehody. Pitva odhalila, že zranění neodpovídají běžnému upadnutí.

Guatemala: 1 laická pracovnice

7. srpna byla zavražděna dvěma muži Diana Isabel Hernández Juárez, učitelka a koordinátorka pastorační činnosti ve farním kostele Panny Marie Guadeloupské ve městě Suchitepéquez.

Brazílie: 1 kněz

21. září zemřel P. Kazimierz Wojno, farář od svatyně Panny Marie Uzdravující. Několik mužů vstoupilo do kostela a vzalo ho jako rukojmí i s kostelníkem. Byl nalezen mrtev se svázanýma rukama i nohama a s kovovým drátem kolem krku.

ASIE

V Asii byla zabita 1 laická pracovnice

Filipíny: 1 laická pracovnice

23. srpna byla ve svém domě ubodána Genifer Buckley, mladá jezuitská dobrovolnice z Filipín (JVP).

EVROPA

V Evropě byla zabita 1 řeholnice.

Portugalsko: 1 řeholnice

8. září byla ve městě Sao Joao da Madeira napadena a zavražděna sestra Antonia Pinho z kongregace Služebnice Mariiny, vyslankyně k nemocným.

PRACOVNÍCI PASTORAČNÍ PÉČE ZABITI V LETECH 1980 – 2018

Vatikán (Agentura Fides) – Podle údajů, které má Fides k dispozici, v letech 1980–1989 zemřelo násilnou smrtí 115 misionářů. Tento počet však vzbuzuje pochybnosti, protože je založen jen na zveřejněných zprávách.

Celkový součet v letech 1990–2000 činí jen podle našich informací 604 zabitých misionářů. Tento počet je výrazně vyšší než v předchozím desetiletí, ale je nutno vzít v úvahu následující faktory: genocida ve Rwandě (1994), při které padlo za oběť 248 církevních osob; rostoucí rychlost šíření zpráv sdělovacími prostředky i z těch nejodlehlejších oblastí; celkový počet nezahrnuje jen misionáře ad gentes v úzkém slova smyslu, ale všechny církevní osoby zavražděné násilnou smrtí, které obětovaly své životy vědomy si podstoupeného rizika, které na sebe vzaly, když neopustily lidi, o které pečovaly.

V letech 2001-2018 bylo zavražděno celkem 456 pastoračních pracovníků.

Martyrologie za rok 2018

„Kolik bratří trpí dnes pronásledováním ve jménu Ježíše!“
(papež František, 25.ledna 2018)

MISIONÁŘI ZABITÍ V ROCE 2018

V roce 2018 bylo na celém světě zabito 40 misionářů, téměř dvojnásobek oproti 23 obětem v loňském roce. Většinou se jedná o kněze: 35. V předchozích osmi letech bylo nejvíce případů zabitých misionářů zaznamenáno v Americe, v roce 2018 patří první místo v této tragické statistice Africe.
 
Podle údajů Agentury Fides (při Kongregaci pro evangelizaci národů ve Vatikánu) bylo v roce 2018 zabito 40 misionářů: 35 kněží, 1 seminarista a 4 laici. V Africe to bylo 19 kněží, 1 seminarista a 1 laik (21); v Americe 12 kněží a 3 laici (15) a v Evropě byl zabit 1 kněz.
 
Termín „misionář“ zde používáme pro všechny pokřtěné – vědomi si toho, že každý pokřtěný je součástí Božího lidu, a tedy i misionářským učedníkem. Je aktivním činitelem evangelizace (EG 120) bez ohledu na to, jakou funkci v církvi zastává. Agentura Fides už nějakou dobu nechápe pojem misionář v tom úzkém smyslu slova ad gentes, ale zahrnuje pod něj všechny pokřtěné zapojené do života v církvi, kteří zahynuli násilným způsobem, nejen pro nenávist k víře. Proto raději nepoužíváme výraz „mučedník“, pokud se právě nejedná o jeho etymologický význam „svědek“, abychom se nedostali do oblasti posuzování toho, kterým misionářům by církev měla tento výraz přidělit.
I v letošním roce mnoho misionářů přišlo o život v důsledku loupežných přepadení nebo loupežných přepadení spáchaných ve zbídačených a ponižujících společenských podmínkách, kdy násilí se stává životním pravidlem, kdy autorita státu buďto chybí nebo je silně oslabena korupcí a kompromisy, nebo kde náboženství je zneužíváno k jiným účelům. Ve všech oblastech žijí kněží, duchovní a laici stejným životem jako místní lidé. Přinášejí jim evangelijní svědectví o lásce a službě všem lidem jako znamení naděje a pokoje a snaží se tak zmenšit utrpení slabých a pozvednout svůj hlas na obranu jejich pošlapaných práv a odsoudit zlo a nespravedlnost. Na žádost místních úřadů nebo svých nadřízených zůstávají na svých místech navzdory ohrožení vlastní bezpečnosti věrni povinnostem, které na sebe vzali i s vědomím rizika, které je s nimi spojené.
 

Uznání církve

Typický je případ 19 mučedníků z Alžírska. Osmého prosince bylo v Oranu blahořečeno několik mnichů, duchovních a jeden biskup, kteří tam v letech 1994 až 1996 byli zabiti za různých okolností. „V této zemi prováděli různou misijní činnost a byli pevní a vytrvalí ve své službě Evangeliu a obyvatelstvu bez ohledu na prostředí nenávisti a útlaku kolem nich,“ připomněl kardinál Angelo Becciu v homilii pronesené během beatifikační mše svaté. „Při čtení jejich životopisů nás ohromuje odvaha, s jakou se rozhodli zůstat na svých místech až do konce při vědomí rizika, které na ně doléhalo. Obětovali se a nabídli své životy za dosažení pokoje a usmíření společnosti.“
 
26. května byla blahořečena sestra Leonella Sgorbati, Misionářka Útěchy. 17. září 2006 byla v Mogadišu (Somálsko) v nemocnici, ve které pracovala, ubita k smrti několika násilníky. S ní zahynul i muslimský hlídač, který se ji pokusil zachránit.
 
27. října byli ve městě Morales (Guatemala) blahořečeni italský misionář, františkán Tullio Maruzzo a domorodý katechista Luis Obdulio Arroyo Navarro, františkánský laik, první domorodý františkánský mučedník. Otci Tulliovi bylo mnohokrát vyhrožováno za jeho práci na obranu rolníků. Přesto chtěl zůstat mezi svým lidem. V jeho misii mu pomáhal Luis Obdulio. 1. července 1981, při návratu do své farnosti po celodenní pastorační práci, byli oba ubiti k smrti.
 
15. dubna byl v malé vesnici Vohipeno v provincii Fianaratsoa blahořečen otec rodiny, laik, učitel na základní škole a katechista Lucien Botovasoa. Zabili jej 17. dubna 1947 na Madagaskaru. Jeho dny byly vyplněny modlitbou, prací pro svou rodinu a katechezí. Žil v chudobě podle františkánské spirituality. V ovzduší nenávisti vůči nezávislosti byly zapalovány kostely a začal hon na křesťany. Lucien byl odsouzen k smrti, protože byl „Kristovým následovníkem.“
 
31. ledna bylo ve vesnici Meruri v Mato Grosso (Brazílie) zahájeno diecézní vyšetřování života a mučednické smrti salesiána Rev. Rodolfa Lunkebeina a domorodce Simao Borora, kteří byli zabiti 15.července 1976 na dvoře salesiánské misie v Meruri, kde prováděli evangelizaci a doprovázeli domorodce při ochraně jejich práv.
 
Avšak vyšetřování případu blahořečení Mons. Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo, arcibiskupa v Bukavu, který byl zavražděn v roce 1996, bylo na úrovni diecéze ukončeno. Bylo to oznámeno 29. října v jeho biskupském sídle, hlavním městě South Kivu, na východě Demokratické republiky Kongo. Arcibiskup byl znám pro svou upřímnost, odvahu a snahu odhalovat zlo, nespravedlnost a nezákonnou okupaci území Konga skupinami ozbrojených cizinců, kteří páchali zločiny a násilí vůči konžskému obyvatelstvu.
 
Svatý Otec František schválil výnos, kterým uznává mučednickou smrt pro nenávist k víře v případě biskupa Enriqua Angelelliho z města La Rioja, františkánského mnicha otce Carlose Muriase, Francouze Rev. Gabriela Longuevilla, člena Donum Dei a laika Wenceslao Pedernera, organizátora katolického venkovského hnutí, kteří byli zabiti za různých okolností v Argentině v období červenec až srpen 1976. Blahořečeni budou 27.dubna 2019 ve městě La Rioja.
 

Záplava útlaku a násilí

Misionáři, kterým se dostane uznání jejich mučednické smrti ze strany církve, tvoří něco jako vrchol ledovce této moderní kalvárie. Je téměř nemožné sestavit kompletní seznam biskupů, kněží, řeholních sester, pastoračních pracovníků, prostých katolíků, humanitárních pracovníků nebo členů mezinárodních organizací, kteří jsou napadáni, zabíjeni, okrádáni nebo kterým je vyhrožováno. Právě tak je nemožné provést součet všech katolických organizací, které slouží všem lidem bez ohledu na jejich víru či národnost, jako jsou školy, nemocnice, ubytovací zařízení, které byly vypleněny či zpustošeny. Dále to jsou znesvěcené nebo vypálené kostely, zničené obrazy či sochy světců, napadání věřících shromážděných k modlitbě. To vše vyvolává bolest. K neúplnému seznamu, který každoročně vystavuje Agentura Fides, je nutné připojit seznam mnohých dalších, o kterých se možná nikdy nedozvíme a nebudeme znát jejich jména, kteří ve všech koutech planety trpí nebo platí svými životy za svou víru v Ježíše Krista.
 
Útlak kněží a řeholních sester je dnes bohužel běžnou skutečností na různých kontinentech. Některé případy končí tragicky, jak lze vidět ze seznamu zabitých misionářů. Jiné končí osvobozením rukojmích a jiné utichnou. V Nigérii, zvláště v jižních státech, narostl počet únosů kněží a duchovních za účelem vydírání. Většina z nich byla během několika dnů propuštěna, avšak v několika případech s ničivými důsledky pro jejich tělesné i duševní zdraví.
 
Podobné jevy jsou časté také v Latinské Americe.
 
Mnoho toho bylo řečeno o osudu italského jezuity otce Paola Dall ´Oglia, uneseného 29. července 2013 v syrském městě Raqqa. Žádné zprávy se nepotvrdily ani se nikdy nikdo nepřihlásil k zodpovědnosti za tento únos.
Už nějakou dobu nemáme žádné informace o nigérijském duchovním otci Gabrielu Oyakovi (Kongregace Sv. Ducha), uneseném 7.září 2015 ve státě Kogi ani o kolumbijské misionářce sestře Glorii Cecilii Narvaez Argoty, unesené 8.února 2017 ve vesnici Karangasso v Mali skupinou Al Qaeda. Otec Pierluigi Maccalli ze Společnosti afrických misionářů (SAM), který byl v noci ze 17. na 18. září unesen v Nigérii z misie v Bamoangu, je dosud v rukou únosců.
S blížícím se mimořádným misijním měsícem říjnem 2019, který vyhlásil papež František pro větší oživení a lepší povědomí o misiích ad gentes, pro misijní transformaci života a pastorační práce prováděnou s větším nadšením, se může prolitá krev a utrpení mnoha bratrů a sester ve všech oblastech planety ve jménu Ježíše Krista stát příkladem a inspirací: je vidět, že všichni křesťané jsou si vědomi toho, že byli „pokřtěni a posláni“ spolu s celou církví hlásat Kristovo evangelium dnešnímu člověku, který žije „ve světě stále bohatším na materiální prostředky, ale chudým na lásku.“ (Papež František, 25. ledna 2018)

PŘEHLED PODLE KONTINENTŮ

AFRIKA

V Africe bylo zabito 19 kněží, jeden seminarista a jeden laik (21).

Nigérie (6): 24. dubna 2018 byli při útoku pastýřů/džihádistů ve vesnici Mbalom ve farnosti Sv. Ignáce Ukpor-Mbaloma během ranní mše svaté zabiti Rev. Joseph Gor a Rev. Felix Tyolaha. 28. srpna 2018 byl při loupežném přepadení zabit Rev. Michael Akawu. 23. srpna 2018 zemřel na vážné poškození mozku Rev. Stephen Ekakabor, které utrpěl vloni 12. února při loupežném přepadení. 10. září 2018 byl při loupežném přepadení ve městě Umuwala ve státě Imo zastřelen Rev. Jude Egbom. 19. září 2018 zemřel v nemocnici ve městě Warri ve státě Delta Rev. Louis Odudu poté, co před čtyřmi dny uprchl z rukou svých únosců.

Středoafrická republika (5): Ráno 22. března 2018 byl při útoku skupiny ozbrojenců ve své farnosti zraněn Rev. Oseph Désiré Angbabata z diecéze Bambari, krátce nato zemřel. 1. května 2018 byl ve farnosti Panny Marie Fatimské zabit během masakru vyvolaného skupinou ozbrojenců Rev. Albert Toungoumale-Baba. Večer 29. června 2018 byl při vloupání do biskupské rezidence zabit vražedným komandem generální vikář diecéze Bambari Rev. Firmin Gbagoua. 15. listopadu 2018 byli při útoku na biskupskou rezidenci zabiti generální vikář diecéze Aliando Rev. Balise Mada a pastor z města Mingala Rev. Celestine Ngoumbango, ve které spolu s několika dalšími hledali útočiště.

Demokratická republika Kongo (3): 21. ledna 2018 byla při násilném vojenském útoku ve městě Kintambo zabita mladá Thérese Deshade Kapangala. 2. března 2018 bylo na břehu řeky Kasai nalezeno tělo P. Florenta Mbulanthia Tulantshiediho z Kongregace Joséphis. 8. dubna 2018 byl v diecézi Goma ve městě Kichanga zavražděn Rev. Etienne Nsengiyumva.

Kamerun (3): 20. července 2018 byl v diecézi Buea při přestřelce mezi armádou a separatisty zastřelen Rev. Alexandre Sob Nougi. 4. října 2018 zabila skupina vojáků mladého seminaristu Gérarda Anjiangweho. 21. listopadu 2018 byl v Kembongu několik kilometrů od města Memfe zabit Fr. Cosmas Omboto Ondari, když do něj dvakrát narazilo vojenské vozidlo.

Pobřeží Slonoviny (1): 23. dubna 2018 byl při loupežném přepadení na ulici zabit Rev. Bernardin Brou Aka Daniel z diecéze Abengourou.

Jižní Súdán (1): Večer 14. listopadu 2018 při útoku na jezuitskou komunitu v Cueibetu ve státě Gok skupina ozbrojených mužů smrtelně zranila Fr. Victora Luke Odhiamba.

Keňa (1): 10. prosince 2018 byl zabit Rev. John Njoroge Muhia při vstupu do banky, ve které chtěl uložit finanční dary od věřících.

Malawi (1): Večer 17. ledna 2018 zemřel týden po útoku banditů na následky vážného zranění Rev. Tony Mukomba z arcidiecéze ve městě Blantyre.

AMERIKA

V Americe bylo zabito 12 kněží a 3 laici (15).

Mexiko (7): 5. února 2018 byli na ulici ve státě Guerrero napadeni na ulici Rev. Ivan Jaimes, pastor z Las Vigas v diecézi Acapulco a Rev. Germain Muniz Garcia, pastor z Mezcaly. 18. dubna 2018 byl před začátkem mše svaté zavražděn Rev. Rubén Alcántara Díaz, soudní vikář z diecéze Izcalli. 20. dubna 2018 byl ve farnosti Tlajomulco ve státě Jalisco zabit během mše svaté Rev. Juan Miguel Contreras García. 25. dubna 2018 bylo ve městě Cuernavaca, Morelos nalezeno mrtvé tělo starého kněze Rev. Moisése Fabila Reyes uneseného 3. dubna. 25. srpna 2018 bylo na opuštěném místě v malém městě Nueva Italia ve státě Michoacán nalezeno tělo Fr. Miguela Gerarda Flores Hernandeze, který zmizel 18. srpna. 13. října 2018 bylo na ulici Santa María ve čtvrti Ley del Servicio Civil (Tijuana) nalezeno tělo Rev. Ícmara Arturo Orta, který zmizel 11. října. Na rukou a nohou byly patrné stopy po násilí.

Kolumbie (2): 10. března 2018 byl ve svém domě ve městě Santa Marta zabit bývalý kněz Dagoberto Noguera Avendano, pravděpodobně při pokusu o loupežné přepadení. 25. července 2018 byl ve čtvrti Betlemme Los Almendros v jihozápadní části města Medellin nalezen mrtev ve svém domě Rev. John Fredy Garcia Jaramillo s řeznými ranami na svém těle.

Nikaragua (2): 5. června 2018 byl během potyček mezi ozbrojenými bandami a obránci města zabit ranou do hrudi člen salesiánské oratoře José Maltez. Společně s několika dalšími mladými lidmi byl na ulici zastřelen mladý pastor z katedrály v Leonu.

Venezuela (1): 9. července 2018 byl ozbrojenými bandity při pokusu o loupežné přepadení zabit Rev. Iraluis José Garcia Escobar, pastor z farnosti Panny Marie Fatimské z arcidiecéze Barquisimeto.

Ekvádor (1): 9. října 2018 bylo vedle postele nalezeno tělo Rev. Artura Rene Pozo Sampaze, pastora ze San Juan ve městě Quito. Ruce a nohy měl svázané.

El Salvador(1): 29. března byl při dělostřelecké palbě ve farnosti Lolotique zabit Rev. Walter Osmin Vásquez z diecéze Santiago de María.

Peru (1): 10. srpna 2018 bylo v domorodé peruánské amazonské komunitě ve městě Yamakentsa nalezeno tělo otce Carlose Riudavets Montese (SJ), svázané a se stopami po násilí.

ASIE

V Asii byli zabiti 3 kněží.

Filipíny (2): 29. srpna 2018 byl při dělostřelecké palbě zabit Rev. Mark Yuaga Ventura, vedoucí misijní stanice ve městě San Isidro Labrador. 10. června 2018 byl dvěma ozbrojenými bandity zabit ev. Richmond Nilo, když ve vesnici Mayamot v diecézi Cabanatuan připravoval večerní mši svatou.

Indie (1): 1. března 2018 byl ubit k smrti bývalý sakristián Rev. Xavier Thelakkat, kněz z Keraly z farního kostela ve městě Malayattoor, když byl před třemi měsíci z této sekty vyloučen.

EVROPA

V Evropě byl zabit 1 kněz.

Německo (1): 22. února byl po násilné hádce ve své kanceláři zabit Rev. Alain-Florent Gandoulou, konžský kněz, francouzsky mluvící kaplan z katolické berlínské komunity.