Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

Již od roku 1993 se připomíná po celém světě 24. březen jako Den modlitby a postu za misionáře mučedníky.

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry. Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se „mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia. Tento den mohou slavit místní církve na úrovni farních společenství, řeholní komunity a jiná společenství zasvěceného života, společenství mládeže, prostě všichni křesťané, kteří cítí spoluzodpovědnost za šíření Božího království, a chtějí se tedy modlit za misionáře, misionářky a křesťanské komunity žijící v prostředí diskriminace a pronásledování.

Možnosti, jak se 24. března k této památce připojit

 • Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
 • V rodinách i v různých společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.
 • Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
 • Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité vloni pro hlásání evangelia.
 • Zaslat peníze ušetřené postem např. Papežským misijním dílům a tím podpořit práci misionářů.
 • Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
 • Pomodlit se křížovou cestu (k dispozici v Katalogu materiálů) nebo misijní růženec.
 • Vytvořit 24 hodinový most modliteb.
 • V kostele na vhodném místě připravit nástěnku či koutek věnovaný misionářům mučedníkům.
 • Zúčastnit se eucharistické adorace.
 • Liturgii v tomto dni podtrhnout misijními symboly a misijní výzdobou
K oslavám Dne modlitby a postu za misionáře – mučedníky můžete použít i případný videomedailonek k aktuálnímu roku (najdete na YouTube kanále MissioCZ, nebo nahoře na stránce zadejte do vyhledávače (lupy) slovo “martyrologie” pro zobrazení tematických článků a odkazů na zdroje informací).
Z následujících přímluv a modliteb si můžete vybrat a připojit je při modlitbě křížové cesty nebo misijního růžence:
Blízkost nejmenších a pronásledovaných v různých částech světa je majákem, který nás vede ke kříži
a ke vzkříšení.
PŘÍMLUVY
 Pane, pomoz nám chránit život, když jsou děti zabíjeny.
– když se uzavřeme od potřeb těch, kteří jsou nespravedlivě obviněni.
– když se o nemocné, umírající a staré lidi nikdo nestará.
– když jsme lhostejní k našim sestrám a bratrům.
– když urážíme důstojnost těch, kteří nejsou jako my
 Pane, pomoz nám nést náš kříž a utrpení druhých, když jsou lidská práva upírána těm nejslabším na světě.
– když touha po moci přemáhá vše ostatní.
– když se uzavřeme do sobectví naší existence.
 Odpusť nám, Pane, když jsme nehájili důstojnost chudých a vyloučených.
– když jsme k tvé lásce lhostejní.
– když jsme uzavřeli svá srdce před druhými.
Nauč nás, Pane, vidět tvýma očima, když nedokážeme vidět za své problémy.
– když čelíme situacím nespravedlnosti.
– když máme pocit, že ztrácíme víru v sebe a v druhé.
Pane, rozmnož v nás touhu začít znovu tváří v tvář zkouškám života.
– tváří v tvář únavě a sklíčenosti.
– tváří v tvář pronásledování.
Pane, nauč nás soucitu pro vykořisťované ženy, aby nikdy neztratily naději na skutečné osvobození.
– pro křesťany, kteří už nemohou dál.
Vyslyš nás, Pane, když prosíme za církev, aby zůstala věrná svému poslání ve prospěch nejslabších.
– za křesťany, aby byli vždy solidární s věřícími jiných náboženství.
Odpusť nám, Pane, že jsme Tě neoblékli, když jsi byl nahý.
– že jsme Tě nehostili, když jsi byl cizinec.
– že jsme tě nenavštívili, když  byl nemocný nebo ve vězení.
– že jsme neudělali vše, co bylo v našich silách, pro nejmenší z našich bratří.
Pane, učiň nás nástrojem své lásky,  když uzavřeme svá srdce soucitu.
– když neprojevujeme vděčnost za život.
– když jsme slepí k potřebám druhých.
MODLITBA
Pane Ježíši, svatý František z Assisi, ti v slzách řekl: “Ty jsi můj Bůh, moje všechno!”.
I my ti dnes chceme říci: Ty jsi můj Bůh, moje vše!
Trpěl jsi za nás, protože jsme ve tvých očích vzácní. Dej nám uzdravení a obnov naši víru.
Učiň nás nositeli a svědky své lásky. Osvoboď naše srdce ode všeho, co není láska.
Ty jsi můj Bůh, moje Vše!
Žehnej každému z nás, našim rodinám a celému světu.
Amen.
MODLITBA
Děkujeme Ti, Pane, za všechny bratry a sestry,
kteří teď osvěcují naši cestu,
podpírají naši unavenou víru,
dodávají odvahu našim volbám a rozhodnutím.
Díky za to, že v nich můžeme objevit,
jak je svědectví života účinné, pravdivé a silné,
pokud je prožívané v Tvém jméně,
jak je smrt, i když tak tragická a násilná jako ta Tvá,
pro všechny zdrojem milosti a naděje.
Děkujeme Ti, Pane, za příklad našich mučedníků,
kteří se plně odevzdali do Tvých rukou, odpouštěli a milovali.
Díky za příklad těch, kterým nebyl život vzat,
protože ho vždy sami dávali,
a i teď žijí, milují a zúrodňují zemi,
protože s Tebou a v Tobě přivádějí všechny k Tvému srdci.
Dej nám svého Svatého Ducha, aby osvětloval naše kroky,
a naplň nás svým požehnáním,
abychom i my, po vzoru těch, kteří po této cestě šli před námi,
mohli být požehnáním pro každého muže a každou ženu na zemi.
Amen

Stávejme se hlasem bezbranných, nepatrných, chudých a vyděděných!

“Mučednictví křesťanů zůstává skryto očím tohoto světa. Nevěnuje se mu stálá pozornost, jako by to byla nepohodlná pravda, která vyžaduje zaujetí určité pozice. A tím postojem by měla být obrana, protože všichni, nezávisle na své víře, by měli bránit slabšího a menšiny…. Jestli jako lidstvo chceme růst, nesmíme předstírat, že toto pronásledování neexistuje.” (papež František)

Připomínka této současné Kalvárie bratří a sester pronásledovaných nebo zabitých pro svoji víru v Ježíše je pro celou církev závazkem vděčnosti, ale také pobídkou dosvědčovat odvážně naši víru a naši naději v Toho, který svojí láskou na kříži navždy přemohl nenávist a násilí.

Informace o misionářích zabitých v jednotlivých letech čtěte zde.