24. březen – Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

24. března 2021 – 29. Den modlitby a postu za misionáře mučedníky

Na 24. březen připadá Den postu a modliteb na památku misionářů, kteří prolili krev za evangelium. Jeho organizátorem jsou Papežská misijní díla, která tak zároveň připomínají výročí mučednické smrti arcibiskupa San Salvadoru, mons. Oscara Romera. Arcibiskup Romero byl zavražděn 24. března 1980 při mši svaté, kterou celebroval v nemocniční kapli Boží Prozřetelnosti. 

Během Romerova blahořečení  23. května 2015 papež František uvedl: „Jeho služba se vyznačovala zvláštní pozorností k těm nejchudším a marginalizovaným.“ V listu předsedovi biskupské konference Salvadoru, mons. Jose Luis Escobar Alasovi papež František napsal:„Mons. Romero budoval mír silou lásky a dosvědčil víru svým životem odevzdaným až do krajnosti. Děkujeme Bohu, že daroval tomuto biskupovi-mučedníkovi schopnost vidět a slyšet utrpení Jeho lidu, zformoval mu srdce, aby jej v Jeho jménu orientoval a osvěcoval až k plnému výrazu křesťanské lásky. Hlas nového blahoslaveného ať nadále dnes zní a připomíná nám, že církev, shromáždění bratří kolem svého Pána, je Boží rodina, kde nemůže být žádné rozdělení. Víra v Ježíše Krista správně chápaná a do posledních důsledků přijatá rodí společenství tvůrců pokoje a solidarity. A k tomu je dnes povolána církev v Salvadoru, v Americe a v celém světě, totiž oplývat milosrdenstvím a stát se kvasem smíření pro společnost. Mons. Romero nás vybízí ke zdravému rozumu a reflexi, k úctě k životu a svornosti. Je nezbytné zřeknout se „násilí meče a nenávisti“ a žít »násilí lásky, které Ježíše přibilo na kříž a které si činí každý, kdo přemáhá svoje sobectví, aby mezi námi nebyly tak kruté nerovnosti«. … Papež má účast na vašich nadějích a připojuje se k vašim modlitbám, aby vzklíčilo toto mučednické sémě a dalo sílu pravým synům a dcerám země, která hrdě nese jméno božského Spasitele světa.“

Papež František svatořečil Oscara Romera  14. října 2018 a ve své homilii zdůraznil: “Je krásné, že spolu s ním a mezi dalšími dnešními svatými a světicemi, je také mons. Romero, který opustil světské jistoty, dokonce i vlastní bezpečí, aby podle evangelia daroval život, byl nablízku chudým a svému lidu a jeho srdce bylo zmagnetizováno Ježíšem a bratřími. …. Prosme o milost, abychom uměli z lásky opustit, opustit bohatství, opustit stesk po hlavních rolích a moci, opustit struktury, které již neodpovídají evangelní zvěsti, břemena, která brzdí misijní poslání, a nástrahy, které nás váží k tomuto světu. Neposkočíme-li v lásce kupředu, pak se náš život a naše církev roznemůže „egocentrickým zalíbením“ (Evangelii gaudium, 95), bude vyhledávat radost z pomíjivého potěšení a uzavírat se do sterilního tlachání; a uvelebí se v monotonii křesťanského života, postrádajícího rozmach, kde se trochou narcismu zastírá smutek z nedosaženého naplnění….Bratři a sestry, kéž nám Pán pomáhá napodobovat jejich příklad.”

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry. Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se „mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia. Tento den mohou slavit místní církve na úrovni farních společenství, řeholní komunity a jiná společenství zasvěceného života, společenství mládeže, prostě všichni křesťané, kteří cítí spoluzodpovědnost za šíření Božího království, a chtějí se tedy modlit za misionáře, misionářky a křesťanské komunity žijící v prostředí diskriminace a pronásledování.

Tisková agentura Kongregace pro evangelizaci národů Fides zveřejnila každoroční bilanci misionářů, kteří ve své službě přinesli nejvyšší oběť. Ve dvacátém roce tisíciletí zemřelo násilnou smrtí 20 misionářů – 8 kněží, 1 řeholník, 3 řeholnice, 2 seminaristé a 6 laiků.

Světadílem s nejvyšším počtem násilných úmrtí zůstává Amerika, kde letos zemřelo 5 kněží a 3 laici. Následuje Afrika (1 kněz, 3 řeholnice, 1 seminarista, 2 laici), Asie (1 kněz, 1 seminarista, 1 laik) a Evropa, kde byl zavražděn jeden kněz a jeden seminarista. Za posledních dvacet let (2000-2020) bylo ve světě zabito 535 pastoračních pracovníků, z toho pět biskupů.

Podrobné informace, přehled podle kontinentů a okolnosti smrti zabitých misionářů najdete zde

Modlit se a prožívat půst právě u příležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které žijí a pracují v oblastech zasažených válkou, jsou vystaveni teroru a pronásledování.

Nabízíme Vám hned několik možností, jak tento Den modlitby a postu za misionáře – mučedníky prožít:

– Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
– Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
– Nemocní a trpící mohou své bolesti a utrpení obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.
Zaslat dar ušetřený postem na projekt Papežských misijních děl a tím podpořit práci misionářů.
– Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
– Pomodlit se křížovou cestu, misijní růženec.
– V kostele na vhodném místě připravit nástěnku či koutek věnovaný misionářům mučedníkům.
– Zúčastnit se eucharistické adorace.
– Liturgii v tomto dni podtrhnout misijními symboly a misijní výzdobou.
K oslavám Dne modlitby a postu za misionáře – mučedníky můžete použít:
– video Martyrologie 2020
– Křížové misijní cesty a další materiály, které si můžete objednat v Katalogu misijních materiálů zde