Příspěvky se štítkem Papež

Papež k Ukrajině: Bojujete mezi sebou vy, křesťané!

4. 2. 2015, Vatikán, katecheze papeže Františka na generální audienci, aula Pavla VI.

Drazí ukrajinští bratři a sestry…

Opět svoji myslí zalétám k milovanému ukrajinskému lidu. Situace se bohužel zhoršuje a rozpory mezi stranami se vyostřují. Modleme se především za oběti, mezi nimiž jsou mnozí civilisté, za jejich rodiny, a prosme Pána, aby co nejrychleji učinil přítrž tomuto hroznému bratrovražednému násilí. Znovu důrazně vybízím, aby také na mezinárodní rovině byly podniknuty veškeré snahy o znovu zahájení dialogu, jediné možné cesty vedoucí k míru a svornosti v této trýzněné zemi. Bratři a sestry, když slyším slova „vítězství“ nebo „porážka“ pociťuji velkou bolest a velký smutek v srdci. To nejsou správná slova. Jediné správné slovo je „mír“. To je jediné správné slovo. Myslím na vás, drazí ukrajinští bratři a sestry… Pomyslete, že toto je válka mezi křesťany! Vy všichni máte tentýž křest! Bojujete mezi sebou vy, křesťané! Přemýšlejte o tomto pohoršení. A všichni se modleme, protože tato modlitba je naším protestem tváří v tvář Bohu v době války. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Apoštolská cesta na Srí Lanku a Filipíny

21. 1. 2015, Vatikán, katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI.

Prosím Pána, aby Srí Lance a Filipínám stále žehnal

Cesta byla především radostným setkáním s církevními společenstvími, která v těchto zemích vydávají svědectví Kristu: utvrdil jsem je ve víře a misijním poslání.

Děkuji Pánu za tuto pastorační návštěvu na Srí Lance a Filipínách. Prosím Jej, aby těmto dvěma zemím stále žehnal a utvrzoval věrnost křesťanů evangelnímu poselství o našem vykoupení, smíření a společenství s Kristem. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Opravdové uctívání Boha nevede k nenávisti

14. 1. 2015,Vatikán, homilie papeže Františka při kanonizaci bl. Josefa Vaze v Kolombu na Srí Lance

Všechny vás svěřuji přímluvě našeho nového světce Josefa Vaze

Vybízím každého z vás, abyste hleděli na svatého Josefa jako bezpečného vůdce. On nás učí vycházet na periferie, aby Ježíš Kristus byl poznán a milován všude. On je také příkladem trpělivého snášení útrap kvůli evangeliu, poslušnosti k představeným a laskavé péče o Boží církev.

Drazí bratři a sestry, modlím se, aby podle příkladu svatého Josefa Vaze křesťané této země mohli být utvrzováni ve víře a ještě více přispívat k míru, spravedlnosti a smíření v srílanské společnosti. To od vás očekává Kristus. Toto vás učí svatý Josef. To od vás žádá církev. Všechny vás svěřuji přímluvě našeho nového světce, abyste v jednotě s celou církví roztroušenou po světě, mohli zpívat Pánu píseň novou a hlásat jeho slávu do všech končin země, neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály (srov. Žl 96,1-4). Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Život je pozorná, neúnavná a odvážná pouť

6. 1. 2015, Vatikán, promluva papeže Františka před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra

Přání všeho dobrého bratřím a sestrám křesťanského Východu, katolíkům i pravoslavným.

V tento den zalétá naše mysl k bratřím a sestrám křesťanského Východu, katolíkům i pravoslavným. Jim posíláme vroucí přání všeho dobrého. S potěšením připomínám, že na 6. ledna připadá také Světový misijní den dětí. Je to svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký horizont a jejich srdce se k němu ubírá, aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy a zvěstovatelé evangelia.

Obraťme se nyní k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně a odvážně. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz