Příspěvky se štítkem Papež

Svatý otec k Papežským misijním dílům: Nevylučujte Krista z jeho misionářského díla

11392825_667689350030002_4749959908190557527_nVatikán. „Jak rád bych také pro vás našel slova, která by vzbudila dobu horlivější, radostnější, velkorysejší a odvážnější evangelizace, plné lásky až do krajnosti a překypující nakažlivým životem (Evangelii gaudium, 15)“, přivítal dnes v poledne Svatý otec František národní ředitele Papežských misijních děl. Audience v Klementinském sále Apoštolského paláce se konala v závěru týdenního generálního shromáždění.

“Misijní působení je paradigmatem každého díla církve. (…) Jako Kongregace pro evangelizaci národů a národní ředitelé Papežských misijních děl doprovázíte s úctou a láskou mladé církve, rozptýlené po celém světě, a vedete Boží lid k plnému prožívání univerzální misie. Znáte úžas, jaký v lidstvu vyvolává Duch svatý právě prostřednictvím těchto církví, které jsou často materiálně chudé, trpí obtížemi a pronásledováním kvůli věrnosti Božímu slovu a svědectví na obranu člověka. (…) Církev je povolána vycházet do ulic a jít vstříc tolika našim bratrům a sestrám, kteří žijí bez síly, světla a útěchy z Ježíše Krista, bez společenství víry, které by je přijalo, bez horizontů smyslu a života. (Evangelii gaudium, 49)“

Papežská misijní díla jsou nástrojem společenství mezi církvemi, podporují a uskutečňují sdílení lidských i materiálních zdrojů, pokračoval papež František:

“Pěkně prosím, dávejte si pozor, abyste neupadli do pokušení stát se nevládní organizací, či úřadem na distribuci řádné a mimořádné pomoci. Peníze nám pomáhají, ale také se mohou stát zkázou misie. Pokud se zaměříte hlavně na funkčnost anebo jí vyhradíte velký prostor, přivede vás to do záhuby. Když jsme si příliš jisti zdrojem misie, tedy jejím Hybatelem, nastává smrt. Prosím, v rámci mnoha plánů a programů nevylučujte z misionářského díla Ježíše Krista, neboť je to Jeho dílo. Církev, která se omezila na výkonnost stranického aparátu, už zemřela, i kdyby ještě po staletí přetrvávaly její programy a struktury pro kleriky a laiky, kteří jsou zaneprázdněni sami sebou.“

Pravá evangelizace je možná pouze v posvěcující síle Ducha svatého, který jediný je schopen církev obnovit, otřást jí a podnítit ji k odvážnému vyjití ze sebe, aby hlásala evangelium všem národům, loučil se papež František s národními řediteli Papežských misijních děl.

Zdroj radiovatican

Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše

6. 2. 2015, Vatikán, kázání z Domu sv. Marty

Nikdo si život nekoupil

Myslím nejprve na naše mučedníky, mučedníky našich dnů: muže, ženy a děti, kteří jsou pronásledováni, vyháněni z domů, mučeni a masakrováni. To není věc minulosti, ale děje se dnes. Naši mučedníci končí svůj život mocí zkažených lidí, kteří nenávidí Ježíše Krista. Prospěje nám přemýšlet o našich mučednících. A mysleme na ty z dneška. Z roku 2015.

Všichni skončíme. Nikdo si život nekoupil. Také my chtě nechtě jdeme cestou existenciálního konce života, což – alespoň mě – vede k prosbě, aby se tento konec co možno nejvíce podobal Ježíši Kristu, jeho konci. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Papež k Ukrajině: Bojujete mezi sebou vy, křesťané!

4. 2. 2015, Vatikán, katecheze papeže Františka na generální audienci, aula Pavla VI.

Drazí ukrajinští bratři a sestry…

Opět svoji myslí zalétám k milovanému ukrajinskému lidu. Situace se bohužel zhoršuje a rozpory mezi stranami se vyostřují. Modleme se především za oběti, mezi nimiž jsou mnozí civilisté, za jejich rodiny, a prosme Pána, aby co nejrychleji učinil přítrž tomuto hroznému bratrovražednému násilí. Znovu důrazně vybízím, aby také na mezinárodní rovině byly podniknuty veškeré snahy o znovu zahájení dialogu, jediné možné cesty vedoucí k míru a svornosti v této trýzněné zemi. Bratři a sestry, když slyším slova „vítězství“ nebo „porážka“ pociťuji velkou bolest a velký smutek v srdci. To nejsou správná slova. Jediné správné slovo je „mír“. To je jediné správné slovo. Myslím na vás, drazí ukrajinští bratři a sestry… Pomyslete, že toto je válka mezi křesťany! Vy všichni máte tentýž křest! Bojujete mezi sebou vy, křesťané! Přemýšlejte o tomto pohoršení. A všichni se modleme, protože tato modlitba je naším protestem tváří v tvář Bohu v době války. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Apoštolská cesta na Srí Lanku a Filipíny

21. 1. 2015, Vatikán, katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI.

Prosím Pána, aby Srí Lance a Filipínám stále žehnal

Cesta byla především radostným setkáním s církevními společenstvími, která v těchto zemích vydávají svědectví Kristu: utvrdil jsem je ve víře a misijním poslání.

Děkuji Pánu za tuto pastorační návštěvu na Srí Lance a Filipínách. Prosím Jej, aby těmto dvěma zemím stále žehnal a utvrzoval věrnost křesťanů evangelnímu poselství o našem vykoupení, smíření a společenství s Kristem. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Opravdové uctívání Boha nevede k nenávisti

14. 1. 2015,Vatikán, homilie papeže Františka při kanonizaci bl. Josefa Vaze v Kolombu na Srí Lance

Všechny vás svěřuji přímluvě našeho nového světce Josefa Vaze

Vybízím každého z vás, abyste hleděli na svatého Josefa jako bezpečného vůdce. On nás učí vycházet na periferie, aby Ježíš Kristus byl poznán a milován všude. On je také příkladem trpělivého snášení útrap kvůli evangeliu, poslušnosti k představeným a laskavé péče o Boží církev.

Drazí bratři a sestry, modlím se, aby podle příkladu svatého Josefa Vaze křesťané této země mohli být utvrzováni ve víře a ještě více přispívat k míru, spravedlnosti a smíření v srílanské společnosti. To od vás očekává Kristus. Toto vás učí svatý Josef. To od vás žádá církev. Všechny vás svěřuji přímluvě našeho nového světce, abyste v jednotě s celou církví roztroušenou po světě, mohli zpívat Pánu píseň novou a hlásat jeho slávu do všech končin země, neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály (srov. Žl 96,1-4). Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz

Život je pozorná, neúnavná a odvážná pouť

6. 1. 2015, Vatikán, promluva papeže Františka před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra

Přání všeho dobrého bratřím a sestrám křesťanského Východu, katolíkům i pravoslavným.

V tento den zalétá naše mysl k bratřím a sestrám křesťanského Východu, katolíkům i pravoslavným. Jim posíláme vroucí přání všeho dobrého. S potěšením připomínám, že na 6. ledna připadá také Světový misijní den dětí. Je to svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký horizont a jejich srdce se k němu ubírá, aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy a zvěstovatelé evangelia.

Obraťme se nyní k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně a odvážně. Více zde.

Zdroj: www.radiovaticana.cz