Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2017

Každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl proběhlo v Římě ve dnech 29. května – 3. června 2017. Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 120 zemí všech kontinentů. Shromáždění zahájil prezident PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa, který zdůraznil téma celého setkání – Misie v srdci křesťanské víry. Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni, ve své odpolední promluvě k národním ředitelům zdůraznil, že papežské misie nejsou jen jednou z mnoha dobročinných agentur, které shromažďují finanční prostředky pro rozvíjející se země, ale to, co charakterizuje službu papežských misií, je na prvním místě evangelizace. Misijní myšlenky a postoje mají být srdcem opravdové víry člověka – dnešního křesťana. Je potřeba osobního obrácení a modlitby.
 
Program pokračoval přednáškou P. J. A. Barreda OP na téma “Misie – srdce církve ve světle Evangelii Gaudium.
V pracovních skupinách se řešilo nové logo Papežských misijních děl, které by mělo být jednotné pro celý svět a fundraising Misijní neděle.
 
Jednotlivé Národní kanceláře Papežských misijních děl představovali praktické ukázky své činnosti. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel Leoš Halbrštát a s úspěchem promítl video “Víra je dar”, o který projevili zájem některé národní kanceláře pro své prezentace.
 
Ve středu 31. 5. 2017 odpoledne se všichni národní ředitelé a funkcionáři Kongregace pro evangelizaci národů zúčastnili slavnostní mše svaté v Kolegiu sv. Petra apoštola v Římě u příležitosti 70. výročí jeho založení, které předsedal kardinál Fernando Filoni.
 
V druhé části týdne byly projednány aktuální přehledy činnosti PMD za minulý rok a výhledy na rok letošní. Přednesli je příslušní generální sekretáři následovně: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Ryszard Szmydki, OMI.; za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Fernando Domingues, MCCI; za Papežské misijní dílo dětí Dr. Baptistine Ralamboarison; za Papežskou misijní unii P. Vito Del Prete, PIME. Vystoupil také delegát za Administrativu Mons. Carlo Soldateschi. Na programu byla i revize Stanov PMD.
 
Papež František přijal návrh vyhlásit spolu s Kongregací pro evangelizaci národů měsíc říjen roku 2019 mimořádným časem modlitby a reflexe nad misijní činností (missio ad gentes).
 
Při sobotní audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce papež František mimo jiné řekl: “Dobře znáte moji starost ohledně Papežských misijních děl. Vybídnu celou církev, aby se za dva roky během října zaměřila tímto směrem (modlitby a obnovy), protože touto dobou si budeme připomínat 100. výročí vydání apoštolského listu Maximum illud. V tomto významném dokumentu učitelského úřadu o misijním poslání papež Benedikt XV. připomněl, že svatost života je nezbytnou podmínkou účinnosti misií a položil důraz na potřebu sjednocení s Kristem, na přesvědčené a radostné sdílení božského nadchnutí hlásat evangelium a prokazovat milosrdnou lásku všem. Toto je pro dnešní misie podstatné více než kdykoli předtím.
V duchu tohoto učení bl. Pavla VI. se připomínka 100. výročí encykliky Maximum illud v měsíci řijnu roku 2019 má stát příhodným časem k tomu, aby modlitba, svědectví svatých mučedníků a misionářů, biblická a teologická reflexe, katecheze a misionářská charita přispěly k především k evangelizaci církve, která tak znovu najde svěžest a vroucnost své první lásky k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu a bude věrohodně a účinně evangelizovat svět.”
 
Setkání s papežem Františkem povzbudilo všechny přítomné a národní ředitel Leoš Halbrštát mu s radostí vyřídil pozdravy od českých misionářů.