Příspěvky se štítkem Řím

Mimořádný misijní měsíc říjen pomůže odkrýt smysl evangelizace

Papež František: Misie jako paradigma církevního života a pastorace

Papež František se letos vzhledem k apoštolské cestě do Rumunska nemohl osobně setkat s národními řediteli Papežských misijních děl, kteří v minulých dnech (27.5.-1.6.) zasedali v Římě. (Setkal se s nimi při generální středeční audienci).Vynahradil jim to osobním dopisem, který adresoval předsedovi této misijní instituce Svatého stolce, mons. Giampietrovi Dal Toso.

Papež v něm vyslovuje přání, aby několikadenní římská konference „povzbudila misijní činnost církve, povolané hlásat evangelium všemu stvoření, a upozornila na naléhavost missio ad gentes. Konání mimořádného misijního měsíce v říjnu tohoto roku“, pokračuje Svatý otec, „je příhodným okamžikem k zapojení všech pokřtěných, aby se s větší odpovědností a tvořivostí zhostili výzev, kladených dnešní misijní činností. Misie se má stát vzorcem církevního života a pastorace“, naléhá římský biskup v poselství, v němž členům Papežských misijních děl připomíná, že jsou „světovou sítí modliteb za misie a lásky vůči nim ze strany Petrova nástupce“, což je zcela v souladu se zakladatelským úmyslem, komentuje arcibiskup Dal Toso.

„Papežská misijní díla mají slavné dějiny – vznikla roku 1822 ve francouzském Lyonu z podnětu Pauline Marie Jaricotové, která chtěla dary a modlitbou podpořit misie. Dnes máme po světě 120 národních ředitelů a stala se z nás papežská síť. Vše, co podnikáme, děláme papežovým jménem a abychom pomohli mladým církvím na misijních územích, přičemž základní pomocí, jak papež František často připomíná, je modlitba. Hlavním hybatelem misie je Duch svatý, což považujeme za samozřejmé, ale není to tak. Nezapomínejme, že patronkou misií je sv. Terezie z Lisieux, klauzurní řeholnice, která nikdy nevstoupila na žádné misijní území. Kromě modlitby se požaduje misijní animace, skrze kterou všem pokřtěným pomáháme, aby si uvědomili své misijní poslání. Papežové vždy zdůrazňovali, že církev je ze své podstaty misionářská a misie byla vepsána do DNA každého křesťana.“

Co můžete říci k programu letošního generálního shromáždění?

„Cílem generálního shromáždění je ověřit výnos z darů, protože misie, aby přežily, potřebují peníze. Potom se zabýváme různými aktuálním otázkami – vloni to byla nutnost formace národních ředitelů, letos teologie misie a ochrana nezletilých, což je v církvi žhavé téma. Samozřejmě jsme mluvili o mimořádném misijním měsíci. Příznivě mne překvapilo, jakou odezvu tato iniciativa ve světě vyvolala a že se jí ujaly různé biskupské konference. Církev vnímá potřebu evangelizace – a to jak uvnitř, tak navenek. Chce obnovit kořeny vlastní víry a přinášet Krista lidem, kteří jej nikdy nepoznali. Jak říká evangelium, Kristus přišel, aby všichni měli život a aby ho měli v hojnosti. Jsem si jist, že mimořádný misijní měsíc církvi pomůže, aby opětovně odkryla smysl evangelizace.“

Dotkli jste se rovněž jednoho nevšedního hlediska, a sice nutnosti nových forem modlitby. Jaké by to měly být?

„Zajímavé by mohlo být širší zapojení poutních míst do modliteb za misie. Poutní místa přitahují miliony lidí ve všech koutech světa, a tudíž k této modlitbě poskytují příhodné podmínky. Dále bychom se chtěli obrátit k nejnovějším komunikačním prostředkům a kupříkladu zahájit řetězovou digitální modlitbu. Sociální sítě jsou velmi důležité a nelze je nebrat v úvahu.“

Soudí předseda Papežských misijních děl, arcibiskup Giampietro Dal Toso.

Na fotografii všichni národní ředitelé PMD z celého světa a na druhé fotografii národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát, který předal papeži Františkovi při loňské audienci pozdravy a dárek od českých misionářů.

 

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2019

Také letošní rok se uskutečnilo v Římě ve dnech 27. května – 1. června 2019 pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Tohoto pracovního setkání se z různých zemí jednotlivých kontinentů v letošním roce zúčastnilo na 120 národních ředitelů. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Shromáždění zahájil prezident Papežských misijních děl a podsekretář Kongregace pro evangelizaci národů arcibiskup Giampietro dal Toso. V odpoledních hodinách ke shromážděným ředitelům promluvil kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, který vyzvedl nutnost misií jako osobního úkolu každého pokřtěného člověka.

V pastorační části zasedání hovořili na téma „Život jako misie“ Prof. F. Hadjadj z Philantrops Institute Friborg, „Teologie misií“ P. E. Bueno z Burgos ve Španělsku a „Ochrana menšin“ P. H. Zollner S.J. z Pontifical Gregorian University.

Prostor při jednání národních ředitelů byl dán Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 vyhlášenému papežem Františkem. Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 by měl být intenzivním časem modlitby a reflexe nad misijní činností (missio ad gentes).

Generální tajemníci jednotlivých misijních děl přednesli výroční zprávy o činnosti: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI, za Papežské misijní díla sv. apoštola Petra Guy Bognon, MCCI, za Papežské misijní dílo dětí Sestra Roberta Tremarelliová, AMSS a za Papežskou misijní unii Fabrizio Meroni, PIME, ředitel CIAM a ředitel Fides. Svou zprávu předložil také delegát za Administrativu Mons. Carlo Soldateschi.

Ve středu 29. května se účastníci Generálního shromáždění PMD setkali s papežem Františkem při generální audienci ve Vatikánu a během tohoto dne byla také v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společná mše sv. všech národních ředitelů, které předsedal kardinál Fernando Filoni. Na tomto místě je každý den sloužena mše za misionáře a jejich dobrodince na celém světě.

Papež František národním ředitelům PMD ve své zprávě zdůraznil: „Pokračujte ve své horlivé aktivitě, která si uvědomuje nepostradatelnou univerzální povinnost Církve hlásat Ježíše Krista všem a svědčit o něm s apoštolskou horlivostí až do konce světa. Ať vás Duch svatý podpoří. Z mé strany vás provázím láskou a mým požehnáním.“

 

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2018

Ve dnech 28. května – 2. června 2018 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl. Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 120 zemí všech kontinentů. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.
Shromáždění zahájil Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni a arcibiskup Giampietro Dal Toso, asistent sekretáře Kongregace pro evangelizaci národů a president Papežských misijních děl.

V pastorační části zasedání promluvila Dr. Yolanda Valero na téma „Pojďme společně s mladými lidmi nést evangelium všem“ a o evangelizaci a digitálním světě hovořil Dr. Jesus Colina. Velký prostor při jednání národních ředitelů byl dán Mimořádnému misijními měsíci říjnu 2019 vyhlášenému papežem Františkem. V kontinentálních pracovních skupinách na toto téma diskutovali a shromažďovali návrhy a podněty k jeho přípravě. Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 by měl být intenzivním časem modlitby a reflexe nad misijní činností (missio ad gentes).

Generální tajemníci jednotlivých misijních děl přednesli výroční zprávy o činnosti: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, za Papežské misijní díla sv. apoštola Petra Fernando Domingues, za Papežské misijní dílo dětí Sestra Roberta Tremarelliová, AMSS a za Papežskou misijní unii Fabrizio Meroni, PIME, ředitel CIAM a ředitel Fides. Svou zprávu předložil také delegát za Administrativu Mons. Carlo Soldateschi.

1. června přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce účastníky Generálního shromáždění papež František. Při svém projevu k národním ředitelům PMD mimo jiné řekl: „Dobře znáte mé obavy, aby se vaše dílo neomezilo na pouhou finanční dimnzi materiální pomoci, která by z vás učinila agenturu jako mnoho jiných, jakkoli křesťansky inspirovanou. To by nenaplňovalo úmysl jejich zakladatelů a papeže Pia XI., který tato díla reorganizoval a zahrnul do služby Petrova Nástupce. Proto je aktuální a naléhavé obnovit misijní vědomí v celé dnešní církvi, podle „odvážné intuice“ papeže Benedikta XV., který ve svém apoštolském listu Maximum illud mluvil o nezbytnosti znovu nechat prostoupit evangeliem poslání církve ve světě, Pokud bude tato obnova autentická, kreativní a účinná, reforma vašich Děl bude skutečným znovuzaložením a zhodnocením podle požadavků evangelia. Nejde jednoduše o nové promyšlení motivací, abyste dělali lépe to, co již děláte. Misionářské obrácení církevních struktur (srov. Apošt. Ex. Evangelii gaudium, 27) vyžaduje osobní svatost a duchovní kreativitu. Nejde tedy pouze o to, obnovit, co je staré, ale dovolit Duchu svatému, aby vytvářel nové. Dovolte, aby Duch svatý činil všechno nové (srov. Ž 104,30; Mt 9, 17; 2 Pt 3,13; Zj 21,5). On je protagonistou misií, On je „šéf úřadu“ Papežských misijních děl. On – ne my! Nemějte strach z novostí, pocházejících od Ukřižovaného a Vzkříšeného Pána. – Tyto novinky jsou totiž krásné. Bojte se jiných novinek, které od Něho nepocházejí. – Buďte smělí a odvážní ve svém poslání,  spolupracujte s Duchem svatým, vždy ve společenství s Kristovou církví. Tato smělost znamená kráčet s odvahou a horlivostí prvních hlasatelů evangelia. Vaší knihou k modlitbě a meditaci by měly být Skutky apoštolů. Tam hledejte inspiraci. A protagonistou této knihy je Duch svatý.“

„Obnovit Papežská misijní díla tedy znamená vzít si k srdci, vážně a s odvahou, svatost každého člověka a církve jako rodiny a společenství. Žádám vás, abyste s upřímnou kreativitou obnovili povahu a působení Papežských misijních děl tak, aby sloužila poslání církve a aby jádrem naší starosti byla svatost života učedníků – misionářů. Abychom totiž mohli spolupracovat na spáse světa, musíme ho milovat (srov. Jan 3,16) a být připraveni dát život ve službě Kristu, jedinému Spasiteli světa.“

František připomněl přípravy na Mimořádný misijní měsíc, který z jeho rozhodnutí byl vyhlášen na říjen 2019. Jeho téma zdůrazňuje výzvu k misijnímu působení, jež je zakotvené ve křtu a týká se tedy všech pokřtěných.

Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát předal papeži Františkovi dárek od českých misionářů z papežských misií, vyřídil všechny pozdravy a ujištění o modlitbách za Svatého otce. Papež František projevil velkou radost, žehná českým misionářům a modlí se za ně.

Během setkání byla v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společná mše sv. všech národních ředitelů, které předsedal kardinál Fernando Filoni. Na tomto místě je každý den sloužena mše za misionáře a jejich dobrodince na celém světě.

Leoš Halbrštát: Církev v Evropě potřebuje více radosti | Missio interview

„Církev v Evropě má problém vystupovat jako živá církev, ukazovat svému okolí radostně žité evangelium. Ztratili jsme umění radostně žít evangelium tak, abychom mohli oslovit lidi, kteří ho neznají. Abychom je dokázali oslovit svým životem, ne tím, co říkáme, ale co děláme,“ říká jáhen a národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát. Na začátku června se zúčastnil generálního shromáždění v Římě, které mělo na programu i osobní setkání s papežem Františkem. Ten vyhlásil říjen roku 2019 za zvláštní měsíc modlitby a reflexe nad misijní činností. Jedná se o 100. výročí od vydání encykliky Maximum illud Benedikta XV. v roce 1919.

O aktuální koordinaci a směřování misijní činnosti na národní úrovni i v zahraničí hovoří Leoš Halbrštát s moderátorkou Kateřinou Rýznarovou v červnovém Missio interview.

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2017

Každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl proběhlo v Římě ve dnech 29. května – 3. června 2017. Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 120 zemí všech kontinentů. Shromáždění zahájil prezident PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa, který zdůraznil téma celého setkání – Misie v srdci křesťanské víry. Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni, ve své odpolední promluvě k národním ředitelům zdůraznil, že papežské misie nejsou jen jednou z mnoha dobročinných agentur, které shromažďují finanční prostředky pro rozvíjející se země, ale to, co charakterizuje službu papežských misií, je na prvním místě evangelizace. Misijní myšlenky a postoje mají být srdcem opravdové víry člověka – dnešního křesťana. Je potřeba osobního obrácení a modlitby.
 
Program pokračoval přednáškou P. J. A. Barreda OP na téma “Misie – srdce církve ve světle Evangelii Gaudium.
V pracovních skupinách se řešilo nové logo Papežských misijních děl, které by mělo být jednotné pro celý svět a fundraising Misijní neděle.
 
Jednotlivé Národní kanceláře Papežských misijních děl představovali praktické ukázky své činnosti. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel Leoš Halbrštát a s úspěchem promítl video “Víra je dar”, o který projevili zájem některé národní kanceláře pro své prezentace.
 
Ve středu 31. 5. 2017 odpoledne se všichni národní ředitelé a funkcionáři Kongregace pro evangelizaci národů zúčastnili slavnostní mše svaté v Kolegiu sv. Petra apoštola v Římě u příležitosti 70. výročí jeho založení, které předsedal kardinál Fernando Filoni.
 
V druhé části týdne byly projednány aktuální přehledy činnosti PMD za minulý rok a výhledy na rok letošní. Přednesli je příslušní generální sekretáři následovně: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Ryszard Szmydki, OMI.; za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Fernando Domingues, MCCI; za Papežské misijní dílo dětí Dr. Baptistine Ralamboarison; za Papežskou misijní unii P. Vito Del Prete, PIME. Vystoupil také delegát za Administrativu Mons. Carlo Soldateschi. Na programu byla i revize Stanov PMD.
 
Papež František přijal návrh vyhlásit spolu s Kongregací pro evangelizaci národů měsíc říjen roku 2019 mimořádným časem modlitby a reflexe nad misijní činností (missio ad gentes).
 
Při sobotní audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce papež František mimo jiné řekl: “Dobře znáte moji starost ohledně Papežských misijních děl. Vybídnu celou církev, aby se za dva roky během října zaměřila tímto směrem (modlitby a obnovy), protože touto dobou si budeme připomínat 100. výročí vydání apoštolského listu Maximum illud. V tomto významném dokumentu učitelského úřadu o misijním poslání papež Benedikt XV. připomněl, že svatost života je nezbytnou podmínkou účinnosti misií a položil důraz na potřebu sjednocení s Kristem, na přesvědčené a radostné sdílení božského nadchnutí hlásat evangelium a prokazovat milosrdnou lásku všem. Toto je pro dnešní misie podstatné více než kdykoli předtím.
V duchu tohoto učení bl. Pavla VI. se připomínka 100. výročí encykliky Maximum illud v měsíci řijnu roku 2019 má stát příhodným časem k tomu, aby modlitba, svědectví svatých mučedníků a misionářů, biblická a teologická reflexe, katecheze a misionářská charita přispěly k především k evangelizaci církve, která tak znovu najde svěžest a vroucnost své první lásky k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu a bude věrohodně a účinně evangelizovat svět.”
 
Setkání s papežem Františkem povzbudilo všechny přítomné a národní ředitel Leoš Halbrštát mu s radostí vyřídil pozdravy od českých misionářů.
 

Generální shromáždění PMD – Řím 2016

Ve dnech 30. – 4. června 2016 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl. Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 116 zemí všech kontinentů. Shromáždění zahájil prezident PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa, který řekl: “PMD mají opodstatnění pouze tehdy, pokud si žárlivě zachovají svou specifičnost: animaci, formaci a spolupráci s místními církvemi. Nejsme jednou z mnoha dobročinných agentur, které shromažďují finanční prostředky pro rozvíjející se země. To co charakterizuje naši službu, je na prvním místě evangelizace”. Arcibiskup Rugambwa také zdůraznil sté výročí jednoho ze čtyř Papežských misijních děl – Papežské misijní unie (PMU), která byla založena z iniciativy blahoslaveného Paolo Manny a podtrhl nutnost její reformy.

Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni, se ve své odpolední promluvě k národním ředitelům věnoval Papežské misijní unii a hlavním úkolům PMD: „Neměli bychom se bát naléhavé potřeby reformovat Papežskou misijní unii, a tím dát nový impuls také dalším třem Papežským misijním dílům”. A vysvětlil: “Církve s dlouhou křesťanskou tradicí mají dnes potíže s dostatečným nadšením a zájmem o hlásání evangelia v zemích a církvích za hranicemi svého státu. Na druhé straně se zdá, že mladé církve jsou v této době příliš zaujaty vlastním vnitřním uspořádáním. My všichni, věřící i duchovní, zápasíme se současnými kulturními, hospodářskými a náboženskými výzvami. Je pro nás stále obtížnější cítit se připraveni a dostatečně silní k tomu, vyjít do existenčních a územních periferií, které nás zavádí daleko za hranice obvyklých sociologických a ekonomických standardů.”

V úvodní studijní části se účastníci rozdělili do několika skupin, ve kterých si předávali zkušenosti a navzájem se inspirovali prací ve svých národních kancelářích a diskutovali o strategii podpory světové misijní solidarity. Prezentovali způsoby své činnosti, pomůcky a tiskoviny. Českou republiku zde zastupoval Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl.

Ve středu 1. 6. 2016 navštívili všichni národní ředitelé PMD a pracovníci Kongregace pro evangelizaci národů Ducento, místo nedaleko Neapole, kde je pohřben zakladatel Papežské misijní unie blahoslavený P. Paolo Manna a u jeho hrobu společně slavili Eucharistii.

V druhé organizační části byly projednány aktuální přehledy činnosti PMD za minulý rok a finanční výhledy na rok letošní. Přednesli je příslušní generální sekretáři následovně: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Ryszard Szmydki, OMI; za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Fernando Domingues, MCCI; za Papežské misijní dílo dětí Dr. Baptistine Ralamboarison, za Papežskou misijní unii P. Fabrizio Meroni, PIME. Pozornost byla také věnována revizi Stanov PMD.

V pátek 3. června 2016 bylo letošní Generální shromáždění PMD zakončeno závěrečnou řečí a večerní mší celebrovanou Mons. Protase Rugambwou.

I letos přivítal národní ředitele Papežských misijních děl na sobotní audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce papež František a mimo jiné jim řekl: „Bl. Paolo Manna velmi dobře pochopil, že formace a výchova ke službě církvi a jejímu vrozenému misijnímu poslání je cíl, který se týká veškerého svatého Božího lidu, v různosti jeho životních stavů a služebných úřadů.“ Papež František pokračoval: “Chce to mystiku. Musí růst náš zápal pro hlásání evangelia. Obávám se – a chci se vám s tím svěřit – že vaše dílo se zakládá na dokonalé organizaci, ale chybí mu zanícení. Tutéž práci může odvést nějaká nevládní organizace – ale to vy přece nejste! Misijní unie, která nehoří nadšením, k ničemu není. Misijní dílo bez mystiky je zbytečné. Vaše misijní unie dnes potřebuje právě toto – mystiku světců a mučedníků. Trvalá práce na misijní formaci, kterou máte konat, nesmí být jenom intelektuálním kurzem, nýbrž má být součástí této vlny misijního zápalu, který se sytí mučednickým svědectvím.“

Národní ředitel Leoš Halbrštát vyřídil papeži Františkovi pozdravy od českých misionářů a dětí z PMDD a ujištění o jejich modlitbách a přivezl pro věřící z ČR povzbuzení do další misijní práce.

Řím 1 Řím 2 Řím 4 Řím 3 Řím 5 Řím 6 Řím 7 Řím 8 Řím 9 Řím 10 Řím 11 Řím 12 Řím 13 Řím 14 Řím 16 Řím 19 Řím 18 Řím 20 Řím 21 Řím 22 Řím 23 Řím 24 Řím 25 Řím 26 Řím 27 Řím 28 Řím 29 Řím 31 Řím 32 Řím 33

Svatý otec k Papežským misijním dílům: Nevylučujte Krista z jeho misionářského díla

11392825_667689350030002_4749959908190557527_nVatikán. „Jak rád bych také pro vás našel slova, která by vzbudila dobu horlivější, radostnější, velkorysejší a odvážnější evangelizace, plné lásky až do krajnosti a překypující nakažlivým životem (Evangelii gaudium, 15)“, přivítal dnes v poledne Svatý otec František národní ředitele Papežských misijních děl. Audience v Klementinském sále Apoštolského paláce se konala v závěru týdenního generálního shromáždění.

“Misijní působení je paradigmatem každého díla církve. (…) Jako Kongregace pro evangelizaci národů a národní ředitelé Papežských misijních děl doprovázíte s úctou a láskou mladé církve, rozptýlené po celém světě, a vedete Boží lid k plnému prožívání univerzální misie. Znáte úžas, jaký v lidstvu vyvolává Duch svatý právě prostřednictvím těchto církví, které jsou často materiálně chudé, trpí obtížemi a pronásledováním kvůli věrnosti Božímu slovu a svědectví na obranu člověka. (…) Církev je povolána vycházet do ulic a jít vstříc tolika našim bratrům a sestrám, kteří žijí bez síly, světla a útěchy z Ježíše Krista, bez společenství víry, které by je přijalo, bez horizontů smyslu a života. (Evangelii gaudium, 49)“

Papežská misijní díla jsou nástrojem společenství mezi církvemi, podporují a uskutečňují sdílení lidských i materiálních zdrojů, pokračoval papež František:

“Pěkně prosím, dávejte si pozor, abyste neupadli do pokušení stát se nevládní organizací, či úřadem na distribuci řádné a mimořádné pomoci. Peníze nám pomáhají, ale také se mohou stát zkázou misie. Pokud se zaměříte hlavně na funkčnost anebo jí vyhradíte velký prostor, přivede vás to do záhuby. Když jsme si příliš jisti zdrojem misie, tedy jejím Hybatelem, nastává smrt. Prosím, v rámci mnoha plánů a programů nevylučujte z misionářského díla Ježíše Krista, neboť je to Jeho dílo. Církev, která se omezila na výkonnost stranického aparátu, už zemřela, i kdyby ještě po staletí přetrvávaly její programy a struktury pro kleriky a laiky, kteří jsou zaneprázdněni sami sebou.“

Pravá evangelizace je možná pouze v posvěcující síle Ducha svatého, který jediný je schopen církev obnovit, otřást jí a podnítit ji k odvážnému vyjití ze sebe, aby hlásala evangelium všem národům, loučil se papež František s národními řediteli Papežských misijních děl.

Zdroj radiovatican

O hmatatelném dobru s odstupujícím ředitelem PMD a plánech nového Národního ředitele PMD.

DSCN8052Kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, v pondělí 1. 6. 2015 v Římě zahájil generální shromáždění národních ředitelů Papežských misijních děl, které potrvá do soboty. Za Českou republiku se ho účastnil O. Jiří Šlégr, odstupující národní ředitel PMD, a jeho nástupce, trvalý jáhen Leoš Halbrštát, kteří navštívili redakci rádia Vatikán.

Kardinál Filoni ve své úvodní promluvě poznamenal, že hlásání evangelia nikdy nemůže být účinné, pokud je zaměřeno na lidské projekty, jakkoli mohou být správné a důležité. Poukázal proto na nezbytnost neustálé apoštolské formace všech spolupracovníků Papežských misijních děl, protože, jak zdůraznil, zejména v západním světě se vytrácí smysl pro církev. Máte tuto zkušenost také v našich zeměpisných šířkách? Odpovídá O. Jiří Šlégr:

“Na poli spolupráce v rámci církve mám dobré zkušenosti. Kdykoli jsem měl možnost oslovit lidi, ať už ve farnostech, nebo řeholních komunitách, či při různých setkáních, vždy byli a dosud jsou misiím velmi otevření. Práce pro misie samozřejmě vyžaduje formaci, abychom nezůstali jenom u sbírek pro chudé, hladové a potřebné, ale abychom vycházeli z evangelia. Ani sám Pán Ježíš neříká: Běžte do celého světa, nakrmte hladové a dejte napít žíznivým, ale: Hlásejte evangelium všem národům, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Jak připomíná také papež František, na konci života budeme souzeni z otázek, které už Ježíš dal a kterým říkám maturitní otázky: Měl jsem hlad, dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň, dali jste mi napít. Ale zároveň budeme souzeni z toho, jestli se nám z nich nevytratil Ježíš a radost z evangelia. Řekl bych, že radost člověka, který žije s Pánem Ježíšem a obětuje se pro jeho evangelium, je nám posilou. O této radosti mluví papež František, který říká, že křesťan nemůže být smutný, i když trpí, je nemocný a pronásledovaný. Vnitřní hluboká radost spočívá v tom, že je neustále vyživován, formován a utvářen – v našem případě vzděláváním a kontaktem s lidmi, kteří pracují na misijním poli. Myslím, že jedna věc nám chybí, a tou je vysílání misionářů do světa. Vzpomínám si, že nám to už před mnoha lety na jednom misijním sympoziu připomínal kard. Tomko, bývalý prefekt Kongregace pro evangelizaci národů. Vyzýval k tomu, aby od nás kněží a řeholníci i řeholnice byli vysíláni na misie – nejenom na výlet, ale na trvalou práci. V této oblasti se už něco podařilo, ale stojí před námi ještě mnoho úkolů.“

Dalším bodem promluvy kard. Filoniho byla důležitost spolupráce a komunikace mezi jednotlivými národními řediteli PMD. Probíhá něco takového v české národní kanceláři?

“Musím přiznat, že na úplném začátku jsem dostal asi třináct diapozitivů z misií, neměli jsme žádný film ani materiály, které bychom mohli lidem ukazovat. Nyní se řadíme mezi země, které nabízejí kvalitní materiál. Soustřeďujeme se hlavně na filmové dokumenty, protože jsou použitelné snad ve všech zemích na světě. Naše země se zapsala dobrým způsobem právě v této mediální tvorbě. Kolegové z Německa, Rakouska, Austrálie, Spojených států amerických, ale také národní ředitelé z Afriky či Asie chtějí naše filmy, protože jsou kvalitně připraveny. Jsme tedy dobrým přínosem pro vzájemnou spolupráci všech ředitelů. Navíc je tu nedávná zkušenost z loňského roku, kdy jsme připravili novou tvář našeho webu. Ihned poté mne začal kontaktovat jeden člověk – původně jsem ho považoval za spam, ale ukázalo se, že je to kolega ze Spojených států amerických. Velmi se mu líbily naše stránky a chtěl z nich čerpat inspiraci. Nejprve jsme si telefonovali a nakonec jsme se sešli tady v Římě. Pro mne je to známka toho, že se ubíráme správným směrem…“

Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů dále mluvil o tom, že se stále snižují výnosy ze sbírek na PMD. Jak je to v Česku?

“U nás máme jedinou vyhlášenou celostátní sbírku ve všech diecézích, která připadá na Misijní neděli. Vybraná částka se tu nesnižuje a každoročně dosahuje 16-17 milionů, za což Bohu díky. Zároveň se fondy shromažďují ještě skrze různé další aktivity – Misijní koláč, Misijní jarmark, Misijní štrůdlování, Pohled pro misie, Jeden dárek navíc – ke kterým je třeba připočíst dary jednotlivých dárců. Lidé si kupříkladu vyberou, že budou sponzorovat bohoslovce v jednom ze tří seminářů – v Keni, Ugandě a Zambii, které má Česká republika na starosti. Tyto dary vloni vynesly zhruba jednou tolik, co celostátní sbírka, a celkově jsme tedy vybrali 33 milionů .“

Kard. Filoni se zmínil rovněž o příští misijní neděli, která letos připadá na 18. října. Co na ni chystáte?

“V souvislosti s Misijní nedělí vždy připravujeme poselství Svatého otce Františka. Národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis do všech farností, který se má číst týden předem. Na sobotní večer před Misijní nedělí připravujeme Misijní most modlitby, ke kterému zveme lidi doma i v kostele. Letos, když dá Bůh a podaří se to dobře připravit, jsem se inspirovali ve Švýcarsku rozšířenou nabídkou pro jednotlivé farnosti nebo komunity, co se týká prožití liturgie přímo na Misijní neděli. Tak, aby liturgie byla na první pohled misijní, aby lidé jenom nepřispěli do sbírky, což je také potřeba, ale aby odcházeli ze mše svaté s vědomím, že se zapojili a že prožili neděli misijně.
Kromě Misijní neděle, která bude až na podzim, chceme všechny pozvat na celostátní Misijní pouť v sobotu 13.6. ve Vranově nad Dyjí, kde by měl být i pan biskup Vojtěch Cikrle. Můžeme se tam setkat a zároveň poděkovat Bohu za všechno, co se v misích daří, a prosit o pomoc.“

V české národní kanceláři v současné době probíhá předávání úřadu mezi dvěma národními řediteli. O. Jiří Šlégr odchází po bezmála dvacetileté činnosti. Jak byste ji zhodnotil?

“Nejlepší hodnotitel je asi Pán Bůh sám, protože vidí do všeho, co se podařilo udělat a co chybí. Těší mne, když spočítám, kolik lidé za tu dobu věnovali na misie – ta částka se blíží téměř 400 stům milionů korun. Podařilo se nám vytvořit tradici vydávání misijních kalendářů, na které už jsou lidé zvyklí. V rámci Papežského misijního díla děti jsme v misijních klubkách začali dětem a jejich animátorům nabízet trvalou misijní formaci. Misijní klubka se už stala samozřejmostí a šíří se téměř nekontrolovaně ve všech diecézích. Mám radost z toho, že se podařilo propojit naši zem s různými zeměmi v Asii, Africe, Austrálii a Oceánii, kde nyní všude máme přátele a kde se za nás modlí. A mám radost z toho, že na našem webu od loňského roku funguje misijní kino, které nabízí filmy z oblastí, kde působíme. Myslím, že právě tyto záběry jsou dokladem toho, že naše pomoc funguje, zpětná vazba přichází a lidé nám mohou věřit… Mám rád definici jedné asistentky, která v národní kanceláři pracuje už delší dobu a která říká: Naše kancelář je kumulace dobra. Lidé se k nám obracejí, aby pomohli. Dobro je u nás skutečně hmatatelné a projevilo se kupříkladu v tom, že se nám vůbec podařilo udělat národní kancelář doslova „na koleně“, protože nám nikdo zpočátku nedal žádné prostory. Jsem za to vděčný a děkuji Bohu.“

Uvedl O. Šlégr. A s jakými pocity, cíly a plány nastupuje do úřadu národního ředitele PMD v České republice trvalý jáhen, Leoš Halbrštát?

“Když poslouchám vyprávění patera Jiřího, teprve poznávám, jaké množství práce za sebou zanechává a co všechno bylo třeba udělat, aby Papežská misijní díla v České republice vypadala tak, jak vypadají nyní. Do nedávné doby jsem s Papežskými misijními díly přišel do kontaktu jenom přes svoji manželku, která pracuje jako diecézní ředitelka v královehradecké diecézi. Jinak jsem byl vojenským kaplanem, což je úplně jiná práce a jiné zaměření. Tato práce tedy pro mne bude zcela nová, přebírám jí s doširoka otevřenýma očima a pomaličku se snažím naučit všechno to, na co měl P. Jiří bezmála dvacet let, abych mohl v jeho díle pokračovat. Samozřejmě každý jsme trochu jiného ražení, a proto budu mít zřejmě na některé věci malinko odlišný pohled, ale budu se snažit, aby Papežská misijní díla v České republice fungovala stále lépe a stále více lidi oslovovala. Je velmi důležité, že se nejedná o pouhé sbírání peněz, ale důležitější je šíření evangelia, šíření lásky k sobě navzájem. A z toho teprve vyplývá ona štědrost a pomoc potřebným.“

Sdělil pro naše mikrofony Leoš Halbrštát, který od prvního dubna tohoto roku nastoupil do úřadu národního ředitele Papežských misijních děl v České republice. Dodejme ještě, že papež František pozdraví národní ředitele Papežských misijních děl v pátek v rámci zvláštní audienice.

Více zde.

Generální shromáždění PMD 2015 – Řím

generalVe dnech 1. – 6. června 2015 se v Římě uskuteční pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Jedná se o pracovní setkání všech národních ředitelů PMD z jednotlivých kontinentů. Shromáždění zahájí jako každý rok prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Fernando Filoni. Poté vystoupí prezident PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa. Na programu bude úvodní studijní část, která bude v duchu motta: „Jak podporovat světové a lokální misie dnes a zítra“. Budou se probírat také strategie na podporu světové misijní solidarity. Poté přijde na řadu aktuální přehled činnosti PMD, který přednesou příslušní generální sekretáři následovně: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Ryszard Szmydki, OMI.; za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Fernando Domingues, MCCI; za Papežské misijní dílo dětí Dr. Baptistine Ralamboarison, za Papežskou misijní unii P. Vito Del Prete, PIME. Českou republiku zde bude zastupovat Mgr. Leoš  Halbrštát, Národní ředitel Papežských misijních děl a studijní části se zúčastní P. Jiří Šlégr. Generální shromáždění bude schvalovat projekty na pomoc chudým misijním oblastem světa. Prostor bude dán k představení aktuální misijní situace ve světě, prohloubení vzájemné spolupráce a řešení naléhavých problémů. V plánu je páteční audience u Svatého otce Františka. Celé shromáždění bude zakončeno sobotní večerní mší celebrovanou Mons. Protase Rugambwou.

Více informací:

PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499 433 058, 604 838 882, , www.missio.cz