O Kongregaci pro evangelizaci národů, jejíž součástí jsou Papežská misijní díla

Přinášíme pohled do nitra Římské kurie na Kongregaci pro evangelizaci národů, v jejímž čele byl 16 let i slovenský kardinál Jozef Tomko (1985-2001). Informace o tomto vatikánském úřadu poskytl v rozhovoru pro Vatican News jeho současný prefekt, filipínský kardinál Luis Antonio Tagle, který byl do čela jmenován koncem roku 2019.
Specifickým cílem Kongregace pro evangelizaci národů, která sídlí v Římě na Španělském náměstí, je misionářská činnost, čili evangelizace národů a zakládání církví v nově evangelizovaných národech. Už od jejích počátků, kdy byla v roce 1622 založena Posvátná kongregace Propaganda Fide až dodnes, naplňuje svou počáteční misi být “hnacím, řídícím a koordinačním” centrem misionářské činnosti, zvlášť Missio ad gentes. Toto její poslání zůstalo nezměněno i přes reformy Římské kurie.
Kongregace pro evangelizaci národů má zároveň za úkol pomáhat papeži v podporování misionářské spolupráce, aby bylo stále zřetelnější, že celá církev je ve své podstatě misionářská a aby si celý Boží lid uvědomil svůj misionářský závazek a spolupracoval na jeho naplňování prostřednictvím modlitby, svědectvím života a ekonomické podpory.
Činnost Kongregace pro evangelizaci národů je ve službě mladým církvím.
Kongregace má teritoriální kompetenci, čili týká se příslušných geografických území. Týká se zakládání či rušení místních církví, jmenování biskupů a ordinářů, provádění biskupského úřadu v misijních teritoriích. Na starosti má i formací diecézního kléru (zvlášť v seminářích, kde zároveň jmenuje rektory), službu kněží, řeholní a zasvěcený život, apoštolát katechetů a život věřících laiků.
Kongregace se na svých územích stará i o pastorační službu a o vytváření církevně správních oblastí. Papeži pomáhá zajistit pro každou takovou oblast ordináře. Momentálně pod Kongregaci pro evangelizaci národů spadá celkem 1119 církevně správních oblastí, z nich 516 se nachází v Africe, 484 v Asii, 76 v Americe a 46 v Oceánii.
Kongregace zároveň přispívá k formaci budoucích kněží. Snaží se podporovat misionářské povolání u kněží, řeholníků i laiků a zajišťuje adekvátní distribuci misionářů. Na svých územích se stará i o formaci kněží, řeholníků i katechetů. Podporuje vznik seminářů a sleduje jejich chod. V současnosti se kongregace stará o 800 seminářů, které jsou rozděleny na velké, propedeutické a malé. Studuje v nich téměř 80 tisíc adeptů, o které se stará přes dva tisíce formátorů.
Velkých seminářů je 222, s celkovým počtem 23 138 bohoslovců. Až 68% z nich je v Africe, 28% v Asii, 3% na americkém kontinentu a 1% v Oceánii. O bohoslovce se zde stará více než 1700 formátorů. Propedeutických seminářů má kongregace 120 a studuje v nich přes 6 tisíc chlapců. Většina z nich (až 88%) se nachází v Africe, 12% je v Asii a 1% na americkém kontinentu. Malých seminářů je 439 s více než 50 tisíci chlapci. Opět zde dominuje Afrika se 75% (Asie 20%, Amerika 3% a Oceánia1%).
Kromě seminářů má Kongregace pro evangelizaci národů na starosti i svá papežská kolegia v Římě, kde se formují kněží pro jejich misi ve světě. Patří sem Papežské Urbanovo kolegium (založené v roce 1627) na formaci bohoslovců, dále Papežské kolegium sv. Petra (1946) a Papežské kolegium sv. Pavla (1965) pro formaci kněží pocházejících z misijních zemí, Kolej sv. Josefa při Papežské Urbanově univerzitě, které v minulosti hostilo katechety, ale dnes přijímá kněze, kteří přicházejí na semestrální rekvalifikační programy zmiňované univerzity.
Pod kongregaci spadá i Kolegium Mater Ecclesiae v Castel Gandolfo, které je vyhrazeno pro řeholnice.
Kongregace pro evangelizaci národů spravuje Papežskou Urbanovu univerzitu, nazývanou i Urbaniana. Sídlí v Římě nedaleko Vatikánu a má čtyři fakulty: filozofickou, teologickou, kanonického práva a misiologickou. Univerzita má projekt, který dovoluje rozličným institucím, především seminářům, přidružit se k ní. Takto je v současnosti ve spojení se 104 instituty z více než 40 zemí světa.
Kongregaci pro evangelizaci národů patří i tisková agentura Fides, která přináší zprávy z misijních oblastí. Součástí administrativního centra Kongregace v Římě je i bohatý a vzácný archiv. Rozdělený je na dvě části. Ten historický obsahuje dokumenty spadající až do roku 1622. Moderní archiv uchovává materiály z posledních 50 let.
👉 Součástí Kongregace pro evangelizaci národů jsou v České republice známá Papežská misijní díla.
Tato světová síť pomáhá mladým církvím na územích spadajících pod Kongregaci. Prostřednictvím Papežských misijních děl podporuje kongregace i mnohé rozvojové projekty, jakož i projekty v oblasti vzdělávání i zdravotní péče.
V roce 2020 šlo o téměř 30 tisíc mateřských škol, 60 tisíc základních a 26 tisíc středních škol, téměř tři tisíce nemocnic, osm tisíc jídelen pro chudé a přes 500 útulků pro malomocné. 👈
Zdroj: VATICAN NEWS