Příspěvky se štítkem PMD

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2024

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2024

Národní ředitelé Papežských misijních děl ze 120 zemí celého světa spolu s hlavní radou této instituce se ve dnech 24. 5. – 31. 5. 2024 zúčastnili Generálního shromáždění PMD v Římě. Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Setkání se zúčastnil také Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Luis Antonio Gokim Tagle. „Epochální změna“, která se odehrává ve světě, také otevírá otázku o povaze a specifickém poslání Papežských misijních děl (PMD), která jsou povolána „pozorně číst, co se děje ve společnosti, aby opět vyšly vstříc hlubokým potřebám dnešních lidí,“ řekl ve svém zahajovacím proslovu arcibiskup Emilio Nappa, prezident Papežských misijních děl.

V sobotu přijal papež František na audienci všechny účastníky shromáždění a hned poté se v kapli Domu svaté Marty uskutečnila eucharistická slavnost, kterou slavil kardinál Luis Antonio G. Tagle.

V neděli pokračoval program kontinentálními setkáními. Příspěvky „praktických zkušeností“ během týdne představila Brazílie, Paraguay, Jižní Afrika, Nigérie, Uganda, Itálie, Portugalsko, Pákistán, Laos, Kambodža a Tichomořské ostrovy. V dalším programu proběhly zprávy a představení projektů za jednotlivá Papežská misijní díla. Ve středu a ve čtvrtek byla příprava a diskuse o novém statutu, který bude zohledňovat nové uspořádání vatikánských institucí.

Národní ředitel Leoš Halbrštát také navštívil slovenskou redakci Vatikánského rozhlasu, kde se podělil o své zkušenosti a přiblížil setkání s papežem Františkem: Návštěva slovenské redakce Vatikánského rozhlasu

Při audienci 25. 5. 2024 věnované Papežským misijním dílům papež František připomněl, že setrvávání ve společenství s Ježíšem přináší „nevyčerpatelnou“ tvořivost, která „vytváří stále nové způsoby evangelizace a služby našim bratřím a sestrám, zejména těm nejchudším“.

Promluva papeže Františka k národním ředitelům národních Papežských misijních děl

„Radostně vítám vás všechny, kteří jste přišli z více než sto dvaceti zemí na pěti kontinentech na výroční valné shromáždění Papežských misijních děl. Zdravím kardinála Tagleho, sekretáře biskupa Nwachukwua, pomocného sekretáře biskupa Nappu, prezidenta PMS, a čtyři generální sekretáře: vedení je dobré: Filipínec, Afričan a omáčka na těstoviny, Neapolský!

Nacházíme se v předvečer slavnosti Nejsvětější Trojice, která nás nutí vstoupit do rozjímání o tajemství Boha: tajemství lásky, která je nabízena, darována a zcela spotřebována pro spásu lidstva. Právě rozjímáním o tomto díle spásy objevujeme tři základní charakteristiky božského poslání od počátku: společenství, kreativitu a houževnatost. Zamysleme se nad těmito klíčovými slovy, která jsou relevantní pro církev v trvalém stavu poslání a ještě více pro naše misijní díla, která jsou nyní povolána k obnově pro stále pronikavější a účinnější službu.

Za prvé, společenství. Když rozjímáme o Trojici, vidíme, že Bůh je společenstvím lidí, je tajemstvím lásky. A láska, s níž nás Bůh přichází hledat a spasit, zakořeněná ve svém Jediném a Trojjediném bytí, je také základem misionářské povahy poutnické církve na zemi (srov. Redemptoris missio, 1; Ad gentes, 2). Z této perspektivy jsme povoláni žít spiritualitu společenství s Bohem a s našimi bratry. Křesťanským posláním není předávat nějakou abstraktní pravdu nebo nějaké náboženské přesvědčení – a tím méně proselytizovat, tím méně – ale především umožnit těm, s nimiž se setkáme, zažít základní zkušenost lásky Boží a oni budou jsme schopni jej nalézt v našich životech a v životě církve, jsme-li toho zářivými svědky, odrážejícími paprsek trinitárního tajemství. O proselytismu bych rád řekl osobní zkušenost. Když jsem byl na jednom z Dnů mládeže, při odchodu z divadla, kde se setkání konalo, přistoupila žena, která patřila ke katolické skupině – ultra, příliš, spravedlivá, „podle zápachu“ to bylo vidět – a ona paní byla s chlapcem a dívkou a řekla mi: ‚Vaše Svatosti, chci vám říci, že jsem tyto dva obrátil! Přeměnil jsem je!“ Podíval jsem se jí do očí a řekl: ‘A kdo tě obrátí?’ Tato konverzní mise, existují náboženské skupiny, které vedou katalog konverzí, to je velmi špatné. Je to jen anekdota.

Vyzývám proto všechny, aby pokročili v této spiritualitě misijního společenství, které je dnes základem synodní cesty církve. Zdůraznil jsem to v Constitution Praedicate Evangelium a nyní to zopakuji i vám, zejména pro váš proces obnovy stanov. Je důležité, aby byly stanovy aktualizovány. Cesta misionářského obrácení je nezbytná pro každého, a proto je důležité, aby existovaly příležitosti pro osobní a komunitní formaci k růstu v dimenzi „komunální“ misijní spirituality. Poslání církve má ve skutečnosti za cíl „zvěstovat všem a vést je k tomu, aby žili ‚nové‘ společenství, které v Synu Božím, stvořeného člověkem, vstoupilo do dějin světa“ (Apoštolská konstituce Praedicate Evangelium, I. 4). A nezapomínejme, že výzva ke společenství implikuje synodální styl: to znamená chodit spolu, naslouchat si, vést dialog, diskutovat spolu, ale vždy ve společenství. To rozšiřuje naše srdce a vytváří v nás stále univerzálnější pohled, přesně jak bylo zdůrazněno v době založení Díla šíření víry: „Neměli bychom podporovat to či ono konkrétní poslání, ale spíše všechna poslání světa. “ (srov. biskup Cristiani a J. Servel, Marie-Pauline Jaricot, 39).

Druhé klíčové slovo, první bylo společenství, druhé klíčové slovo, které vám navrhuji, je kreativita. Zakořeněni v trojičním společenství jsme začleněni do stvořitelského díla Boha, který všechno činí novým (srov. Zj 21,5). I my se na této kreativitě podílíme a rád bych k tomu řekl dvě věci. První je, že tvořivost je spojena se svobodou, kterou Bůh vlastní a dává nám v Kristu a v Duchu. Ve skutečnosti „kde je Duch Páně, tam je svoboda“ (2 Kor 3,17). To, co nám dává svobodu, je duch. Přečtěme si trochu první kapitoly Skutků apoštolů, tam je tvořivost, tam je Duch… A proto, prosím, nenechme se okrást o naši misijní tvůrčí svobodu! Za druhé, jak řekl svatý Maxmilián Maria Kolbe, františkánský misionář v Japonsku a mučedník lásky, „jen láska tvoří“, jen láska tvoří. Pamatujme tedy, že evangelní tvořivost se rodí z lásky, božské lásky a že veškerá misijní činnost je tvořivá do té míry, že Kristova láska je jejím původem, její formou a jejím cílem. S nevyčerpatelnou fantazií tak vytváří stále nové způsoby evangelizace a služby svým bratřím, zvláště těm nejchudším. Výrazem této dobročinnosti jsou i tradiční sbírky určené na univerzální fondy solidarity pro misie. A k tomu je musíme podporovat, chápat, že tato pomoc, kterou dávám, kterou dává každý křesťan, dává církvi růst a zachraňuje lidi, a proto napomáhá této účasti nejen jednotlivců, ale i skupin a institucí, které s duchem vděčnosti za milosti přijaté od Pána si přát podporovat tolik misijních skutečností Církve.

A za třetí, třetí a poslední slovo je houževnatost, tedy pevnost a vytrvalost v záměrech a jednání. Tento rys můžeme také kontemplovat v Lásce Boha Trojice, který, aby uskutečnil plán spásy, s trvalou věrností posílal své služebníky do dějin a v plnosti času se vydal v Ježíši. Božské poslání „je tedy neúnavné směřování k celému lidstvu, aby je pozvalo k setkání a společenství s Bohem. Neúnavný!” Houževnatost. „Z tohoto důvodu bude církev i nadále překračovat každou hranici, bude i nadále vycházet znovu a znovu, aniž by se unavila a nezklamala tváří v tvář těžkostem a překážkám, aby věrně naplňovala poslání přijaté od Pána“ (Poselství pro Světový den misií 2024). A to až do mučednické smrti. A u toho bych se rád zastavil, abych poděkoval Bohu za svědectví o mučednictví, které v těchto dnech vydala skupina katolíků z Konga, ze Severního Kivu. Byli zmasakrováni jednoduše proto, že byli křesťané a nechtěli konvertovat k islámu. Dnes je tato velikost Církve v mučednictví. A vraťme se trochu zpátky, před pěti lety, na pláži v Libyi ti Koptové s podřezanými hrdly a na kolenou říkali: ‘Ježíši, Ježíši, Ježíši.’ Církev mučedníků je Církev houževnatosti Páně, která pokračuje vpřed.

Proto jsme i my povoláni být vytrvalí a houževnatí ve svých záměrech a činech. A také prožijte tento rozměr mučednictví naším příkladem. Vy, zástupci Papežských misijních děl, přicházíte do styku s velmi různorodými skutečnostmi, situacemi a událostmi, které jsou součástí velkého proudu života církve na všech kontinentech. A pak se můžeme setkat s četnými výzvami, složitými situacemi, tíhou a únavou, které doprovázejí církevní život. Nenechte se odradit! Zde bych si rád udělal pauzu, abych viděl slabosti mnohých z nás, bratří a sester, kteří jsme někdy upadli: buďme prosím trpěliví, vezměme je za ruku a doprovázejme je. Prosím, nenechte se těmito útržky pohoršovat. ‘Může se to stát’, každý musí říci ‘Mně se to může stát’: buďte velmi dobročinní, velmi delikátní a čekejte. Jedna z věcí, která se mě ze srdce Páně dotýká, je trpělivost: ví, jak čekat, ví, jak čekat. Podívejme se více na pozitivní stránky a v této radosti, která pramení z rozjímání o Božím díle, budeme také vědět, jak trpělivě čelit problematickým situacím, abychom nezůstali zajatci nečinnosti a poraženeckého ducha. Houževnatý a vytrvalý, pokrok v Pánu! A spolu s bratry a sestrami, kteří uklouznou a upadnou, pamatujte, že je dovoleno podívat se na člověka shůry jen jednou, a to jen jednou: pomoci mu vstát. Vždy toto gesto s bratry a sestrami, kteří udělali chybu.

Drazí bratři a sestry, ještě jednou děkuji vám všem a vašim spolupracovníkům za vaši štědrost a obětavost při prosazování misijní odpovědnosti věřících, zejména při péči o děti Papežského misijního díla dětí.

Kéž se za vás Panna Maria přimlouvá. Ze srdce ti žehnám. Děkuji vám za to, co děláte… A vy, nezapomeňte se za mě modlit, prosím!“

PAPEŽ FRANTIŠEK

 

Papežské misijní dílo dětí slaví

19. květen je důležitým datem pro mladé misionáře po celém světě. V jistém smyslu představuje jejich „narozeniny“, protože v tento den před 181 lety bylo založeno Papežské misijní dílo dětí.
K této příležitosti připravila sestra Roberta Tremarelli, generální sekretář PMDD, video s přáním všem dětem a mladým misionářům.

Milí malí misionáři,

za několik málo dní oslavíme výročí založení Papežského misijního díla dětí. Tento rok navíc toto výročí připadá na slavnost Seslání Ducha Svatého, tak zvané Svatodušní svátky. V tento den si připomínáme obrovský, nejdůležitější a nejcennější dar vzkříšeného Pána Ježíše apoštolům, kterým je Duch Svatý. Je to dar i pro každého z nás.

Jako malí misionáři se zavazujete být přáteli Ježíše Krista, ale já vás zvu, abyste byli také přáteli Ducha Svatého, našeho velkého pomocníka a podporovatele. Ježíš je naším příkladem, který máme následovat každý den a toto nám je umožněno právě pouze s pomocí Ducha Svatého. Vyzývám vás všechny, abyste se k Němu obraceli každý den, protože On nám dokáže pomoci rozpálit / rozehřát naše srdce pravou misionářskou vášní. Přesně tou samou vášní, kterou hořelo srdce pana Charlese de Forbina Jansona, zakladatele Papežského misijního díla dětí.

Je to právě Duch Svatý, který nám může pomoci získat plody / ovoce Ducha svatého, kterými jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, sebeovládání, dobrota a tichost.

Je to On, kdo nám pomáhá utvářet a proměňovat naše srdce a životy podle evangelia, a mít stejné pocity jako Ježíš.

Přeji vám všem šťastnou oslavu misionářského svátku a děkuji vám, že jste přítomni a aktivní v celosvětové církvi.

Sr. Roberta Tremarelli, generální sekretář PMDD

V Římě 13. května 2024

 

 

Modlete se s námi MISIJNÍ RŮŽENEC ZA VŠECHNY DĚTI SVĚTA

Modlete se s námi MISIJNÍ RŮŽENEC ZA VŠECHNY DĚTI SVĚTA

„Svěřím vám důležité tajemství: abyste byli skutečně šťastní, musíte se modlit, hodně modlit, a to každý den, protože modlitba nás spojuje přímo s Bohem. Naplňuje naše srdce světlem a teplem a pomáhá nám konat všechno s důvěrou a klidem,“ píše papež František ve svém dopisu dětem.

Zveme je proto k zapojení se do tvořivé modlitební aktivity s názvem Misijní růženec za všechny děti světa, která spočívá v modlitbě desátku nebo celého růžence společně s krátkou modlitbou papeže Františka.

Papežské misijní dílo dětí připravilo pro děti a jejich rodiče, vedoucí Misijních klubek, katechety a animátory misijní materiály a modlitební list s omalovánkou, které můžete nejen k této aktivitě, využít.

Jak se modlit:
1. Desátek misijního růžence (nebo celý misijní růženec):
Znamení kříže, Otčenáš, 10x Zdrávas (libovolné tajemství), Sláva Otci
2. Modlitba papeže Františka
Text modlitby je na modlitebním listu společně s obrázkem k vymalování
3. Vybarvit černobílé obrázky na louce Panny Marie

Pro děti, které se do této aktivity zapojí, lze v Národní kanceláři PMD objednat látkový pytlíček na uložení malého růžence. Ten si pak mohou ještě samy dozdobit.

Z vašeho misijního růžence za všechny děti světa nám posílejte fotografie na adresu , všechny odměníme malým misijním dárkem pro povzbuzení.

Materiály ke stažení:
• metodické pokyny
• modlitební list s omalovánkou

Růžencové misijní materiály:
Misijní růženec – co znamenají jednotlivé barvy a jak se ho modlit:  https://www.missio.cz/aktuality/kazdy-den-s-misijnim-ruzencem/

Brožurka Misijní růženec s podrobným návodemhttps://www.missio.cz/materialy/nabozenske/misijni-ruzenec-brozurka/

Dřevěný jednodesátkový misijní růženechttps://www.missio.cz/materialy/nabozenske/misijni-ruzenec-jednodesatkovy/

Misijní růženec pětidesátkovýhttps://www.missio.cz/materialy/nabozenske/misijni-ruzenec-petidesatkovy/

Misijní putování s růžencem – pro inspiraci, jak hravou formou dětem přiblížit růženec: https://www.missio.cz/misijni-putovani/

Zaujala vás denní modlitba Misijního růžence? Zapojte se také do Misijní růže – modlit se můžete sami nebo společně se svými blízkými po celý rok. Všechny informace o ŽIVÉM RŮŽENCI zde: https://www.missio.cz/zapojte-se/clenstvi/misijni-ruze/

Misijní růženec za všechny děti světa

Misijní růženec za všechny děti světa – k vymalování

Společně s Vámi pomáháme v 14 zemích světa!

Společně s Vámi aktuálně pomáháme v 14 zemích světa!

V letošním roce putuje naše pomoc do těchto zemí: Rwanda, Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Sýrie, Pákistán, Papua-Nová Guinea a Albánie.

Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.

Papežská misijní díla pomáhají:

– v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování
– dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS
– systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost, vychovávat je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat
– potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost
– formovat křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti
– podporovat a povzbuzovat četná povolání v místních komunitách
– skrze katechetické, vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální a život zachraňující projekty
– stavět a udržovat provoz mateřských a základních škol, domovů pro sirotky, leprostředisek
– budovat infrastrukturu, stavět a opravovat kaple, řeholní domy, pastorační a vzdělávací centra, kostely a domovy pro seniory
– učit lidi v misiích hospodařit, vést je ke spoluúčasti a respektovat jejich důstojnost
– spolu se stovkami biskupů a mnoha tisíci kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků zajišťovat v misijních diecézích kvalitní a systematickou péči o nejchudší
– i na místech, kam by se jinak pomoc nedostala, kde domorodci i misionáři nasazují život pro dobro nejpotřebnějších

POMOC DĚTEM V MISIÍCH

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou, vážnými nemocemi atd.

Projekty díla dětí podporované z ČR

Aktuálně financujeme 82 projektů ve 13 zemích a 27 diecézích na čtyřech kontinentech. Naše pomoc pomůže přes 160. tisícům dětí.

 Více informací najdete zde

POMOC BOHOSLOVCŮM V MISIÍCH

V letošním roce podporujeme 541 studentů a 39 formátorů v 5 diecézích na dvou světadílech.

Více informací najdete zde

POMOC SVĚTOVÝM MISIÍM

Aktuálně přispíváme na 38 projektů v šesti zemích na třech kontinentech. Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Místní lidé tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství.

V případě zájmu o bližší informace si prolistujte přílohu s podrobnějším popisem jednotlivých projektů nebo můžete kontaktovat Národní kancelář PMD.

Přehled všech podpořených misijních činností naleznete zde

V rámci Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV) podporujeme činnost katechistů, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů, misijní a evangelizační programy. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle. Přispívat je možné i během roku a to na variabilní symbol číslo 10.

Za Vaši pomoc jménem všech potřebných v misijních zemích ze srdce děkujeme!

 

Velikonoční přání 2024

“Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”

(Jan 3,16)

Kristus nám svou smrtí na kříži získal věčný život! To je nejvíc, co bychom si mohli přát! Utíkejme naproti vzkříšenému Ježíši a nechme se od něho proměnit!

Zmrtvýchvstalý Pán ať nás naplní velikonoční radostí, která je plná naděje a nekonečné Boží lásky ke všem lidem.

Kristus otevřel dokořán brány hrobu, ať otevře naše srdce potřebným, bezbranným, chudým a těm, kdo prosí o chléb a naši pomoc.

Radostí a požehnáním naplněné Velikonoce 2024

přejí  pracovníci

Papežských misijních děl v České republice

Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl v Maďarsku

Evropské setkání národních ředitelů PMD v Maďarsku

Od 5. do 9. února 2024 se v hlavním městě Maďarska konalo pravidelné setkání národních ředitelů Papežských misijních děl z Evropy. Českou republiku na setkání reprezentoval národní ředitel PMD ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát. Celkem se zúčastnilo 37 zástupců evropských zemí s představiteli Dikasterie pro evangelizaci z Vatikánu.

Na začátku setkání přivítal účastníky apoštolský nuncius v Maďarsku Mons. Michael Wallace Bamach a po něm předseda Maďarské biskupské konference Mons. András Veres. Jeho pracovní část otevřel prezident Papežských misijních děl Mons. Emilio Nappa. Odpoledne představili ředitelé jednotlivých zemí své programy a aktivity spojené s misijní animací. Každá národní kancelář přistupuje k naplňování misijního poslání jedinečným způsobem a může tak svým tvůrčím přístupem inspirovat ostatní.

Během druhého dne vystoupil generální sekretář PMD šíření víry Tadeusz Nowak. Tématem jeho proslovu a následné diskuse byly nové způsoby slavení Světového dne misí (Misijní neděle) jako odpověď na nové chápání misijního poslání církve.

Třetí den byl věnován otázkám vlivu synodality na obnovu papežských misií, hlavní proslov přednesl o. Dinh Anh Nguyen, OFM, generální sekretář Papežské misijní unie a zúčastnění se seznámili se zprávou, kterou vypracovala Komise pro změnu stanov Papežských misijních děl.

Dalším tématem byla i příprava PMD na slavení Misijní neděle (19. října) v Jubilejním roce 2025. V pracovním programu nechyběla společná modlitba a slavení Eucharistie a také návštěva historických památek Budapešti.

Vánoční přání 2023

Milí přátelé misií, 

ze srdce děkujeme za Vaši přízeň a podporu Papežských misijních děl v roce 2023. I tento rok si pro nás připravil spoustu překvapení a zase nebyla všechna příjemná. Nicméně vidíme, že je stále dost lidí, kteří dokážou pomáhat těm, kteří jsou na tom hůře než oni sami. Opět se ukázalo, že v naší společnosti vládne láska a solidarita, a to je pro nás obrovskou nadějí do budoucnosti. Do nového roku vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochrany a pomoci Vám i všem, které nosíte ve svém srdci.

Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotní
a solidární s lidmi, kteří jsou křehcí, chudí a nemocní.

Přejeme Vám požehnané Vánoce i celý rok 2024!

S úctou a vděčností

Leoš Halbrštát, národní ředitel

a pracovníci Papežských misijních děl v České republice

Příprava na Misijní neděli pro děti a dospělé

Pro malé misionáře jsme i letos připravili kalendář Misijní říjen 2023, který je bude provázet misijním měsícem a přípravami na oslavu Světového dne misií  Misijní neděli 22. října!

Letošní téma Misijní neděle je z Lukášova evangelia: “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35)
Kalendář Misijní říjen 2023 můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Rodiče, katecheté, vedoucí Misijních klubek a prarodiče mohou dětem jednotlivé úkoly upravovat podle věku dítěte, intenzitě setkávání, časových možnostech ap. Kalendář si mohou děti vybarvovat po splnění úkolu, tvořivé aktivity můžete s dětmi dělat společně…. záleží jen na Vás, jak kalendář využijete. Namaloval jej náš výtvarník Tomáš Velzel.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

Kalendář je ke stažení níže v barevnéčernobílé verzi.

Kalendar_Misijni_rijen_2023_ barevny

Kalendar_Misijni_rijen_2023_cernobily

 

 

 

 

Malá misijní zamyšlení na měsíc říjen

Pro dospělé jsme připravili Malá misijní zamyšlenísérii denních úvah nad evangeliem, která vás postupně připraví na Misijní neděli.

Dokument je jako pdf soubor ke stažení zde na webu a jednotlivá zamyšlení jsou od 1. října postupně každý den zveřejňována také na misijním Facebooku. Nové misijní úvahy na rok 2023 najdete i v mobilní aplikaci Missio.cz.

Světový den misií – Misijní neděle 22. října 2023

Světový den misií (Misijní neděle) letos vychází na neděli 22. října. V církvi se slaví vždy předposlední říjnovou neděli již od roku 1926, kdy byl vyhlášen papežem Piem XI.

Motto letošní Misijní neděle zní:  “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35).

Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV).

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS – 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

 

Papež František ve svém Poselství ke Světovému dni misií mimo jiné píše:

“K misijnímu působení může přispět každý z nás: modlitbou, činností, obětováním finančních prostředků i utrpení a vlastním svědectvím. Papežská misijní díla jsou vhodným nástrojem, který usnadňuje koordinaci misijní spolupráce na duchovní i hmotné úrovni. Proto je sbírka během Světového dne misií věnována Papežskému dílu šíření víry.”

“Prvním a hlavním zdrojem misijního poslání jsou lidé, kteří poznali vzkříšeného Krista v Písmu a v eucharistii a nesou ve svém srdci jeho oheň a ve svém pohledu jeho světlo. Oni mohou svědčit o životě, který nikdy nekončí, ani v těch nejobtížnějších situacích a nejtemnějších chvílích.”

Celé Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií naleznete zde

Národní ředitel Papežských misijní děl v ČR k ve svém Dopise k Misijní neděli mimo jiné píše:

“Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun. Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.”

“Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše v eucharistii a všechny pozvali, aby kráčeli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.”

Celý Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde

Jako každý rok připravila Papežská misijní díla u příležitosti Světového dne misií materiály, které můžete využít při propagaci i oslavách Misijní neděle u vás ve farnosti.

Materiály ke stažení:

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií_2023

Dopis_národního_ředitele_PMD_ k_ MN_2023

Plakát_Misijní neděle_2023

Malá misijní zamyšlení na říjen 2023

Kalendar_Misijni_rijen_2023_cernobily

Kalendar_Misijni_rijen_2023_ barevny

Misijní zpravodaj 34

Malí misionáři se připravují na Světový den misií celý misijní měsíc říjen pomocí Kalendáře pro děti Misijní říjen 2023.

Malá misijní zamyšlení na měsíc říjen

Pro dospělé jsme připravili Malá misijní zamyšlení – sérii denních úvah nad evangeliem, která vás postupně připraví na Misijní neděli.

Dokument je jako pdf soubor ke stažení zde na webu a jednotlivá zamyšlení jsou od 1. října postupně každý den zveřejňovány také na misijním Facebooku. Nové misijní úvahy na rok 2023 najdete i v mobilní aplikaci Missio.cz.

 

Chcete-li poradit s misijní výzdobou kostela na Misijní neděli, sledujte také naše facebookové stránky, kde najdete další inspirace: Facebook Papežských misijních děl

 

Modlitba papeže Františka za světové misie 

Nebeský otče, když Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých,
odevzdal svým učedníkům důležité poslání:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“
Připomínáš nám, že mocí křtu máme účast na misijním poslání Církve
a neseme za ni odpovědnost. Dej nám dary Ducha Svatého,
abychom s odvahou a rozhodností svědčili o evangeliu.
Poslání, které svěřil Ježíš Kristus své Církvi, není ještě završené,
proto Tě prosíme o nové myšlenky a účinné formy,
jak přinášet do dnešního světa život a světlo.
Pomoz nám, aby všechny národy zakusily spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot

Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.
Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,
moji malost v Tvoji velikost, moji prchlivost v Tvoji mírnost,
moji zlobu v Tvoji svatost, moji bezvýznamnost v Tvé Božství,
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, světlo a pravdu.
Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.
Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti. Amen.

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití misijního měsíce října!

 

 

 

Misijní most modlitby 2023 – 21. října

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí.

Papežská misijní díla zvou věřící v letošním roce k této aktivitě v sobotu 21. 10. 2023 večer, ideálně v 18 hodin.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?

Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní klubka a společenství prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.

Jaká modlitba je vhodná?

Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?

Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry a za papeže Františka.

Jak se na setkání připravit?

K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.

Čím sobotní modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?

Při vytváření náplně setkání v rámci Misijního mostu modlitby se můžete inspirovat třeba těmito nápady:

· modlitba při světle svíček · zapálení svíčky při každém desátku růžence · zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou · přinášení květin · výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost) · promítání videa k Misijní neděli · uspořádání přednášky · využití misijních triček

Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?

· noční/víkendovou hrou Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) Jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen.

MODLITBA MISIJNÍHO RŮŽENCE S DĚTMI

Modlitbou růžence se můžeme spojit s těmi, které Papežská misijní díla v České republice podporují.

Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které mají tuto symboliku:

  • zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů
  • bílá je Evropa – jako barva naší pleti a symbolizuje také stolec Sv. otce
  • žlutá barva je barvou svítání na východě a představuje Asii
  • modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy Oceánie a Austrálie
  • červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu pleti jejich domorodých obyvatel

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku.

Dítě položí na určené místo kámen symbolizující Afriku. (stejně tak postupuje v dalších desátcích)

Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc nebo trpí hladem a nouzí. Někde dokonce děti musí bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji v modlitbě a odříkání.

Po přečtení modlitby zanese dítě svíčku k místu, kde skládáme kříž. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku.

Modlitba: Pane Bože, vím, že život v nouzi je pro mnoho dětí nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými bezdomovci. Podléhají násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny nebo nuceny k trestné činnosti. Pomoz mi, Pane, abych dokázal žít skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. Děkuji Ti za všechno, co mám.

Po modlitbě dítě zanese na místo, kde skládáme kříž, zapálenou svíčku. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Třetí desátek obětujeme za Asii.

Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako já.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. 

Čtvrtý desátek se modlíme za Austrálii a Oceánii.

Modlitba: Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často Ho nemohou potkat. Na malých ostrůvcích je hodně míst pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši, a mně pomoz být malým misionářem.

Po modlitbě zanese dítě opět svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem.

Poslední desátek se modlíme za Evropu.

Modlitba: Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti často mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Pomoz, aby se do našich rodin vrátil pokoj, radost a soudržnost.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. Na závěr se pomodlíme Zdrávas Královno.

Knížečku Misijní růženec si můžete objednat v našem Katalogu misijních materiálů zde

Svatá Maria, která jsi na cestě, Matko Kristových učedníků misionářů a Královno misií, oroduj za nás!

PŘÍMLUVY

Pán Ježíš nás vybízí k vytrvalé modlitbě k našemu nebeskému Otci:

– Kéž misijní dílo tvého lidu přispívá k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou v Krista Ježíše.
– Pomáhej papeži Františkovi, všem biskupům, kněžím a jáhnům v hlásání tvého slova, povzbuzuj je v jejich nelehké službě.
– Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce.
– Prosíme Tě o pomoc pro opuštěné a nemocné děti, sirotky v misijních oblastech a bezmocné staré lidi.
– Prosíme Tě o požehnání pro všechny, kteří se věnují službě v Papežských misijních dílech, ať o tobě svou vírou, modlitbou a službou lásky pravdivě svědčí a stávají se darem pro své okolí.
– Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou a nekonečnou radostí.

Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli 2023 najdete zde

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2023 naleznete zde

Těšíme se na Vaše zprávy a fotografie z Misijního mostu modlitby u Vás ve farnostech, ve společenství nebo v rodinách!

Kontakt na Národní kancelář PMD v ČR