Příspěvky se štítkem PMD

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2021

Národní ředitelé Papežských misijních děl z celého světa spolu s hlavní radou této instituce se ve dnech 1. 6. – 3. 6. 2021 zúčastnili Generálního shromáždění PMD, které se kvůli pandemických okolnostem již podruhé konalo formou videokonference. Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.
Letos se Generální shromáždění PMD věnovalo tématu komunikace a tedy přítomnosti Papežských misijních děl nejenom ve sdělovacích prostředcích, nýbrž také všeobecně v rychle se měnícím světě.
Jak uvedla vatikánská agentura Fides, pandemie Covidu-19 podstatně ovlivnila rovněž činnost Papežských misijních děl, omezila setkávání a mnoho dalších aktivit a především se silně projevila na zdraví a hospodářství četných národů. Prostřednictvím Fondu solidarity, který založil papež František, mohla Papežská misijní díla zmírnit utrpení mnoha lidí ve světě a uspokojit nejnaléhavější potřeby misionářů, aby mohli pokračovat v hlásání evangelia i za takovýchto obtížných podmínek.
V prvním dni shromáždění vystoupil se svým příspěvkem prezident Papežských misijních děl arcibiskup Giampietro Dal Toso a prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Luis Antonio Gokim Tagle.
Druhý den jednání přednesli výroční zprávy o činnosti za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI a za Papežské misijní dílo dětí sestra Roberta Tremarelliová, AMSS.
Prezentace vybraných národních kanceláří PMD připravili národní ředitelé papežských misií Malawi a Kanada.
Papežská misijní díla doufají v brzké překonání pandemie a připravují se na několik významných událostí, které připadnou na příští rok. Oslaví totiž čtyři století od založení Propaganda fide, dnešní Kongregace pro evangelizaci národů, dvě stě let od vzniku prvního díla – dnešního Papežského misijního díla pro šíření víry, a sto let od povýšení děl na Papežská misijní díla. Kromě toho si připomenou 150. výročí narození blahoslaveného italského misionáře o. Paola Manny, zakladatele Misijní unie kněží, a s velkou pravděpodobností se bude konat rovněž blahořečení Pauliny Jaricotové, zakladatelky Díla šíření víry a živého růžence.

38. Národní rada Papežských misijních děl

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 se v online prostředí sešla Národní rada Papežských misijních děl ČR. Národní ředitel Leoš Halbrštát zmínil, že v roce 2020 bylo největším finančním problémem zrušení tradiční sbírky na misie, která se koná vždy na Misijní neděli, tedy třetí říjnovou neděli. Menší částku se podařilo vybrat jiným způsobem, nicméně místo 16 mil. z roku 2019 se v roce 2020 vybraly pouhé 3 miliony. V této části zaznělo důležité připomenutí, že v době pandemie také lidé v misijních zemích trpí více než dříve, a proto také potřebují více finanční i duchovní podpory.
Kvůli nízkému rozpočtu na rok 2021 musí být letos redukováno vydávání nových misijních materiálů a je výrazně omezena tvorba dalších dílů Missio magazínu v TV Noe.
Během rady bylo připomenuto, že je možné využívat intencí v misijních zemích. Kněží v některých našich farnostech mají problém odsloužit všechny intence a kněží v misiích je rádi odslouží a navíc jim to i finančně pomůže.
Národní ředitel dále vyzdvihl skutečnost, že v mnoha farnostech se v uplynulém roce konaly menší akce na podporu misií pandemii navzdory. Všem těmto farnostem i dárcům srdečně děkujeme.
Závěrem proběhla diskuze o aktuálním dění v PMD. Od začátku roku 2021 se začali pracovníci Papežských misijních děl ČR pravidelně scházet k online setkáním, jejichž výsledkem byla například Misijní postní modlitba nebo Misijní pouť k Panně Marii.

Zdroj: Adalbert

 

Velikonoční přání 2021

“Zůstáváme sjednoceni modlitbou, máme jistotu, že na nás klade svou dlaň (srov. Žl 138,5) a důrazně nám opakuje: „Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou“ (Římský misál)!

Toto není  čas na lhostejnost, protože celý svět trpí a potřebuje jednotně čelit pandemii. Vzkříšený Ježíš kéž daruje naději všem chudým a těm, kdo žijí na periferiích, uprchlíkům a bezdomovcům. Ať nejsou ponecháni o samotě tito naši nejslabší bratři a sestry, žijící v našich městech a periferiích všech částí světa. Ať jim nechybí základní prostředky k životu, obtížně dosažitelné nyní, kdy bylo pozastaveno mnoho aktivit, jako jsou léky a především možnost adekvátní zdravotnické péče. 

On, který již porazil smrt a otevřel nám cestu k věčné spáse, ať vyžene temnotu z našeho ubohého lidstva a uvede nás do Svého zářivého dne, který nezná setmění.”

(papež František)

„Vy se nebojte. Byl vzkříšen z mrtvých.” 
(Mk 16,6)

Ježíš si přeje, abychom nesli velikonoční radost a naději do každodenního života

a dosvědčovali, že jsme Bohem milováni.
Požehnané Velikonoce Vám a Vašim blízkým
přejí
Papežská misijní díl v České republice 

Grafika katedrála arcidiecéze Songea – Tanzanie.

 

Světový den Papežského misijního díla dětí 2021

Na 6. ledna připadá v Česku slavnost Zjevení Páně, při které si připomínáme příchod mudrců z Východu vedených hvězdou do Betléma. Když spatřili Dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu (Mt 2,1-12). V tento den se žehná domům a při tom se píše nad dveře křídou písmena C+M+B nebo více známé jako K+M+B s aktuálním letopočtem. Mnozí si do počátečních písmen doplní jména tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, ale zkratka písmen je z latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Ve světě je 6. leden svátkem Papežského misijního díla dětí, svátkem všech dětí v misiích. Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, totiž více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Miliony dětí ve 120 zemích světa je aktivně zapojeno do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

Význam Papežského misijního dne dětí podpořil papež František ve své promluvě 6. ledna 2021 z knihovny Apoštolského paláce:

“O dnešní slavnosti Zjevení Páně se slaví světový den dětských misií, do kterého se zapojují mnohé děti a dospívající po celém světě. Každému z nich děkuji a povzbuzuji je, aby radostně svědčili o Kristu a snažili se mezi své vrstevníky ustavičně přinášet bratrství“.

“Kristovo světlo se šíří hlásáním evangelia. Hlásáním – slovem i svědectvím. Stejnou „metodou“, kterou zvolil Bůh, aby přišel mezi nás, totiž vtělením, to znamená stát se druhému bližním, setkat se s ním, přijmout jeho realitu a přinést každému svědectví o své víře. Jedině tak může Kristovo světlo, jímž je láska, zazářit těm, kteří ho přijmou, a přitahovat druhé. Kristovo světlo se nerozlévá skrze pouhá slova či pomocí nepravých, podnikatelských metod. Nikoli, proniká vírou, slovem a svědectvím. Hvězdou je Kristus, ale také my můžeme a máme být hvězdou pro svoje bratry a sestry jako svědkové pokladů dobroty a nekonečného milosrdenství, které Vykupitel zdarma nabízí všem. Kristovo světlo se nešíří proselytismem, nýbrž svědectvím, vyznáním víry a též mučednictvím.”

Více informací o Papežském misijním díle dítě najdete zde

V České republice slavíme tento den 1. června různými aktivitami pro děti a setkáními.

Horské klubání 2018

Vánoce 2020 a PF 2021

“Díky tomuto Dítěti můžeme Boha oslovovat „Otče“, „Tati“. Ježíš je jednorozený, nikdo jiný než On nezná Otce. On však přišel na svět právě proto, aby tvář nebeského Otce zjevil. A tak se, díky tomuto Dítěti, můžeme všichni skutečně nazývat bratři: z každého kontinentu, jakéhokoli jazyka, jakékoli kultury, se svými identitami i rozdíly, přece jsme všichni bratři a sestry.” (papež František)

“Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
(Jan 1,1-5)
Nesme Ježíšovo SVĚTLO společně do celého světa, ke všem národům a všem lidem!
Drazí,
děkujeme ze srdce za Vaši přízeň v roce 2020, za Vaše modlitby a dary pro nejpotřebnější v misiích!
Těšíme se na další spolupráci
a přejeme rok 2021 naplněný Božím požehnáním, láskou a pokojem!
Leoš Halbrštát, národní ředitel
a pracovníci Národní kanceláře Papežských misijních děl v České republice

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2020

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2020

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.

Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Od roku 1926, kdy ho ustanovil papež Pius XI., se věřící ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v sedmi zemích tří kontinentů částkou více než 15,5 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Peru a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem
potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli vyjadřuje svou vděčnost za naše nasazení, se kterým v říjnu loňského roku celá církev prožívala Mimořádný misijní měsíc. V mnoha společenstvích si věřící hlouběji uvědomili, že každý pokřtěný je zároveň poslaný nést evangelium druhým zvláště svědectvím svého života. I v letošním roce, v němž nám pandemie Covid-19 přinesla mnoho omezení, utrpení a
postavila před nás nové výzvy, pokračuje misionářské působení celé církve v duchu slov, které najdeme u proroka Izaiáše: „Zde jsem, mne pošli!“.

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Jak mnoho kdo dal, se podle sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale podle toho, kolik mu zbylo.
Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům (4,19): „Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, hvězda evangelizace.

Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel
Papežských misijních děl v České republice

V této situaci můžete zasílat dary na Misijní neděli na číslo 72 540 444/2700, VS 10.

Děkujeme!

 

 

Velikonoční přání 2020

“Jsme na světě, abychom milovali Jeho a druhé. Ostatní pomíjí, toto zůstává.
Život, který není službou, je k ničemu. Život se totiž poměřuje láskou. Prosme s pohledem upřeným na Ukřižovaného o milost žít, abychom sloužili. Mysleme na dobro, které můžeme prokázat.”
(papež František)
“Kámen je odvalen…” (Mk 16,4)
Aleluja. Vzkříšený Pán ať je oporou, zvláště těm nejslabším a nejpotřebnějším.
Nesme svým rodinám a svým zemím velikonoční poselství radosti, naděje a pokoje.

Požehnané Velikonoce  všem spolupracovníkům, dárcům a přátelům misií

Leoš Halbrštát

s kolektivem pracovníků Národní kanceláře Papežských misijních děl v České republice

 

 

Vánoční přání a P.F. 2020

Jenom Bůh dokáže dát smysl našemu životu
a naplnit lidské srdce láskou, pokojem a radostí.
A právě lásku, pokoj a radost si dovolujeme
přát Vám všem, kteří podporujete papežské misie.
Drazí přátelé,

Papežská misijní díla v České republice Vám přejí radostné Vánoce a šťastný nový rok 2020!
Děkujeme  za  vše dobré v roce 2019, za Vaše modlitby a dary pro ty nejpotřebnější!
Velmi si Vaši pomoci a přízně vážíme a těšíme se na další spolupráci v novém roce!
S úctou a vděčností
Leoš Halbrštát
a všichni z Národní kanceláře PMD v České republice

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2019

Také letošní rok se uskutečnilo v Římě ve dnech 27. května – 1. června 2019 pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Tohoto pracovního setkání se z různých zemí jednotlivých kontinentů v letošním roce zúčastnilo na 120 národních ředitelů. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Shromáždění zahájil prezident Papežských misijních děl a podsekretář Kongregace pro evangelizaci národů arcibiskup Giampietro dal Toso. V odpoledních hodinách ke shromážděným ředitelům promluvil kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, který vyzvedl nutnost misií jako osobního úkolu každého pokřtěného člověka.

V pastorační části zasedání hovořili na téma „Život jako misie“ Prof. F. Hadjadj z Philantrops Institute Friborg, „Teologie misií“ P. E. Bueno z Burgos ve Španělsku a „Ochrana menšin“ P. H. Zollner S.J. z Pontifical Gregorian University.

Prostor při jednání národních ředitelů byl dán Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 vyhlášenému papežem Františkem. Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 by měl být intenzivním časem modlitby a reflexe nad misijní činností (missio ad gentes).

Generální tajemníci jednotlivých misijních děl přednesli výroční zprávy o činnosti: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI, za Papežské misijní díla sv. apoštola Petra Guy Bognon, MCCI, za Papežské misijní dílo dětí Sestra Roberta Tremarelliová, AMSS a za Papežskou misijní unii Fabrizio Meroni, PIME, ředitel CIAM a ředitel Fides. Svou zprávu předložil také delegát za Administrativu Mons. Carlo Soldateschi.

Ve středu 29. května se účastníci Generálního shromáždění PMD setkali s papežem Františkem při generální audienci ve Vatikánu a během tohoto dne byla také v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společná mše sv. všech národních ředitelů, které předsedal kardinál Fernando Filoni. Na tomto místě je každý den sloužena mše za misionáře a jejich dobrodince na celém světě.

Papež František národním ředitelům PMD ve své zprávě zdůraznil: „Pokračujte ve své horlivé aktivitě, která si uvědomuje nepostradatelnou univerzální povinnost Církve hlásat Ježíše Krista všem a svědčit o něm s apoštolskou horlivostí až do konce světa. Ať vás Duch svatý podpoří. Z mé strany vás provázím láskou a mým požehnáním.“

 

Misie Malawi – církev i s podporou PMD ČR nablízku potřebným lidem

„Naše církev je mladá a chudá, ale má srdce a silné misijní zaměření,“ řekl návštěvníkům z České republiky národní ředitel Papežských misijních děl v Malawi P. Vincent Mwakhwawa. Jeho protějšek jáhen Leoš Halbrštát se vrací s týdenní cesty do země v jihovýchodní Africe, kam ho doprovázeli filmový dokumentarista Martin Rýznar a redaktor Radia Proglas Filip Breindl.

Seznámili se s několika projekty, které podporují i čeští dárci. „Jedná se například o práci s handicapovanými dětmi, o novou školní budovu, vybavení pediatrického oddělení nemocnice, ale i o zdánlivě drobnější záležitosti, které ale místní církvi značně usnadňují činnost, jako je pořízení velkých stanů jako zázemí pro práci s velkým množstvím dětí,“ popisuje jáhen Leoš Halbrštát.

Česká výprava také zavítala do mateřské školy provozované řádem Misionářek Neposkvrněného Početí nebo do nově vzniklé farnosti, která zajišťuje duchovní správu na více než dvaceti místech v pahorkatině nedaleko jezera Malawi. V povodí řeky Shire se pak Češi seznámili s pomocí, kterou církev poskytuje lidem zasaženým březnovými povodněmi. „Pociťoval jsem tam velkou hrdost na to, že jsem katolík, protože činnost místní církve byla velmi profesionální, účinná a zároveň prováděná se zájmem o konkrétní lidi,“ říká k tomu Martin Rýznar.

Papežská misijní díla v ČR na výzvu biskupské konference Malawi finančně podpořila pomoc lidem, kteří dva měsíce po záplavách zůstávají v provizorních táborech. „Čelíme řadě problémů, máme nedostatky ve vzdělávání, chybí silnější politická vize, lidé se často nedovedou dožadovat svých práv a to všechno má vliv na naši chudobu, jako církev se ale snažíme pěstovat solidaritu,“ uvažuje P. Mwakhwawa s tím, že vnímá silnou církevní angažovanost mezi lidmi na okraji společnosti – chudými či jinak znevýhodněnými, například žijícími v opuštěných, obtížně dostupných lokalitách bez základního vybavení. „Viděli jsme tu dobře odváděnou práci, o které si myslíme, že si zaslouží naši podporu. Budeme se snažit, abychom situaci v Malawi lidem u nás dobře zprostředkovali,“ uvádí jáhen Leoš Halbrštát s odkazem na chystané výstupy na webu i v křesťanských médiích.