Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2023

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2023

Národní ředitelé Papežských misijních děl z celého světa spolu s hlavní radou této instituce se ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2023 zúčastnili Generálního shromáždění PMD v Římě. Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Generální shromáždění zahájil arcibiskup Emilio Nappa, prezident PMD a pomocný sekretář Dikasteria pro evangelizaci, který
poděkoval více než 100 přítomným národním ředitelům PMD a čtyřem generálním tajemníkům a zdůraznil: „Každý se podílí na univerzálním úkolu Svatého otce zajistit evangelizaci ve všech církvích a zvláště v těch, kteří nejvíce potřebují svědectví a pomoc. Zde v Římě neděláme nic jiného, ​​než že koordinujeme a interpretujeme naši společnou identitu: být „nástroji k prosazování misijní odpovědnosti každého pokřtěného a k podpoře nových partikulárních církví“ (čl. 67, § 1), jako sám papež František poznamenala nedávná apoštolská konstituce Praedicate Evangelium“.
S dalšími příspěvky vystoupili Luis Antonio Gokim kardinál Tagle, proprefekt a arcibiskup Marco Mellino – sekretář Rady kardinálů a Komise pro revizi římské kurie.
Po přednáškách vždy následovala diskuze a práce ve skupinkách.
Další dny jednání přednesli výroční zprávy o činnosti jednotliví sekretáři misijních děl. Za Papežskou misijní unii P. Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv,  za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI a za Papežské misijní dílo dětí sestra Roberta Tremarelliová, AMSS a za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Guy Bognon, P.S.S.
Prezentace vybraných národních kanceláří PMD připravili národní ředitelé papežských misií z Kanady, Islandu a některých afrických zemí.
Přítomní se věnovali také zprávě administrativního úředníka Mons. Carla Soldateschi, dále závěrečné finanční zprávě za rok 2022 a návrhu rozpočtu pro administrativu na rok 2023.

Národní ředitelé vykonali společnou pouť do Greciamísta prvních živých vánočních jesliček, které vytvořil svatý František a mohli obdivovat zázraky stvoření u vodopádů Marmore.

Vyvrcholením Generálního shromáždění PMD bylo setkání s papežem Františkem. Setkání s papežem se uskutečnilo po několikaleté koronavirové pauze, v níž se představitelé PMD namísto ve Věčném městě scházeli online. Loni vyrazili do francouzského Lyonu na svatořečení Pauline Jaricot, zakladatelky Díla šíření víry a Společenství živého růžence. Před audiencí spolu prožili dopolední bohoslužbu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Národní ředitel Leoš Halbrštát vyřídil Františkovi pozdravy od misionářů z České republiky, ujištění o modlitbách a poděkování za povzbuzení a požehnání. „Každý se mohl s papežem pozdravit, říct mu nějaké své poselství. Já mu sdělil, že všichni misionáři z České republiky se za něj modlí. On reagoval, že to velmi potřebuje a že si toho velmi váží. To je vlastně poselství přímo od něj lidem v Česku. František hovořil o potřebě tvořivosti, otevřenosti, o transparentnosti a o osobním přístupu ke každému člověku a zdůraznil důležitost modlitby.” 

Každoroční generální shromáždění je obrovskou příležitostí načerpat inspiraci ke své práci od ostatních národních ředitelů z různých zemí. Vždy si předáváme mezi jednotlivými jednáními tipy na úspěšné akce nebo aktivity s kterými má ta daná země nejlepší zkušenosti. Také je důležité osobní setkání s lidmi ze zemí, kam odchází naše pomoc s diskusemi o situaci, jaká je v jejich zemích v jejich církvích. Slavení eucharistie a každodenní společné modlitby nás utvrzují že jsme jedna celosvětová církev složená z bratří a sester-to na jedné straně, a to že tuto skutečnost musíme hlásat dál v naší zemi mezi našimi bratry a sestrami to na straně druhé.

PAPEŽ FRANTIŠEK K PAPEŽKÝM MISIJNÍM DÍLŮM

Drazí národní ředitelé Papežských misijních děl a všichni spolupracovníci Dikasterie pro evangelizaci, bratři a sestry, dobré ráno!

Při příležitosti generálního shromáždění Papežských misijních děl vás s radostí pozdravuji. Děkuji pro-prefektovi, kardinálovi Taglemu, za jeho milá slova, prezidentovi, arcibiskupovi Nappovi, a všem vám, kteří pracujete a sloužíte v evangelizačním poslání církve.
V této historické chvíli, kdy pokračujeme v synodálním procesu, je důležité pamatovat na to, že křesťanské společenství je ve své podstatě misionářské. Ve skutečnosti každý křesťan dostal dar Ducha svatého a je poslán pokračovat v Ježíšově práci, ohlašovat všem radost evangelia a přinášet jeho útěchu do různých situací našich často zraněných dějin. Ti, kteří se nechávají přitahovat Kristovou láskou a stávají se tak jeho učedníky, zároveň zažívají touhu přinášet všem milosrdenství a soucit, které proudí z jeho srdce.
Chci vás pozvat k rozjímání o Ježíšově srdci, jehož slavnost připadá na tento měsíc červen. Při pohledu na jeho milosrdné a soucitné srdce můžeme uvažovat o charismatu a poslání Papežských misijních děl.

1. Ježíšovo srdce a poslání.
Když kontemplujeme Kristovo srdce, objevujeme především to, jak velkolepý je Boží plán pro lidstvo. Vždyť Otec „tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale aby měl věčný život“ (Jan 3, 16). V probodnutém srdci Ukřižovaného můžeme objevit nekonečnou míru Otcovy lásky: miluje nás věčnou láskou, volá nás, abychom byli jeho syny a dcerami a měli účast na radosti, která pochází od něho. Přichází nás hledat, když jsme ztraceni. Zvedá nás, když padáme, a křísí nás z mrtvých. Sám Ježíš nám takto hovoří o Otcově lásce, když například prohlašuje: „A vůle toho, který mě poslal, je, abych nic neztratil z toho, co mi dal“ (Jn 6, 39).

Drazí bratři a sestry, Ježíš nám to prokazuje v celém svém životě: v jeho soucitu s těmi, kteří jsou zraněni, v jeho starosti o ty, kteří trpí, v milosrdenství, kterým maže hříšníky, v jeho oběti za hříchy světa. Ukázal nám Boží srdce, srdce Otce, který nás vždy očekává, vidí nás již z dálky a přichází k nám s otevřenou náručí. Otce, který nikoho neodmítá, ale všechny přijímá a který nikoho nevylučuje, ale každého volá.
Jsme posláni, abychom v tomto poslání pokračovali a abychom byli znamením Kristova srdce a Otcovy lásky, která objímá celý svět. Zde nacházíme „srdce“ evangelního poslání církve: prostřednictvím daru nekonečné Boží lásky všechny oslovovat, hledat a přijímat, nabízet všem svůj život a nikoho nevylučovat.

Každé naše poslání se tedy rodí z Kristova srdce, aby mohl všechny přitáhnout k sobě. Takový byl mystický a misijní duch blahoslavené Paulíny Marie Jaricotové, zakladatelky Misijního díla šíření víry, která byla velmi oddaná Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

2. Charisma Papežských misijních děl v současnosti.
V této souvislosti chci zopakovat to, co jsem zdůraznil v Apoštolské konstituci Praedicate Evangelium, když jsem připomněl povolání Misijních děl být „nástrojem na podporu odpovědnosti za mise ze strany všech pokřtěných a na podporu nových partikulárních církví“ (čl. 67 §1).

Misijní díla tedy nejsou jen obyčejným úřadem na rozdělování finančních prostředků pro ty, kteří potřebují pomoc, ale realitou, která je povolána podporovat „evangelizační poslání v církvi, jak univerzální, tak místní“ a „rozvíjení misijního ducha v Božím lidu“ (Poselství na Světový den misí 2O22, 3). Proto vás vyzývám, abyste s odvahou a tvořivostí Ducha svatého ještě více zintenzivnili různé aktivity zaměřené na vedení, výchovu a formování misijního ducha. Naléhavě vás žádám, abyste šířili misijní odpovědnost pokřtěných, podporovali kapilární síť národních kanceláří v nově evangelizovaných zemích i v zemích se starou křesťanskou tradicí. Víme, že tyto země jsou poznamenány vážnou krizí víry a potřebují novou evangelizaci a pastorační obrácení.

3. Vyhlídky a sny o obnově.
V tomto světle mi dovolte, abych s vámi nakonec „s otevřenýma očima“ snil, tedy spolu s vámi hleděl daleko dopředu, k těm horizontům, ke kterým jsou Papežská misijní díla povolána postupovat ve službě evangelizačního poslání celé církve.
Největším snem je dosáhnout ještě užší a koordinovanější misijní spolupráce mezi všemi členy církve. V tomto úsilí hrajete důležitou roli, kterou nám připomíná i motto otce Mannu pro Papežskou misijní unii: „Celá církev pro celý svět“. Ujišťuji vás o vašem povolání stát se kvasem, pomáhat šířit a rozvíjet misijní styl života v církvi a podporovat díla evangelizace.

Toto povolání, které od vás vyžaduje zvláštní schopnost pěstovat společenství a bratrství, se realizuje také prostřednictvím struktur zřízených ve všech biskupských konferencích a diecézích pro dobro celého Božího lidu. Je příznačné, že zakladateli Misijních děl byli biskup, kněz a dvě laičky, tedy zástupci různých kategorií pokřtěných lidí. Je to znamení, které nás zavazuje k tomu, abychom do misijní činnosti zapojovali všechny členy Božího lidu! Nepřestaňme snít o „nové éře misijní činnosti křesťanských společenství“ (Poselství na Světový den misí 2022, 3). Prosím, ať tento náš sen přetrvá!

Děkuji vám zde přítomným a všem vašim spolupracovníkům za vaši velkodušnou službu, kterou často vykonáváte „v pozadí“ a s mnoha obtížemi. Přeji vám, abyste vždy hořeli apoštolským zápalem a byli plní nadšení pro evangelizaci. Přinášejte evangelium s radostí, aby se šířilo po celém světě, a ať vás doprovází Panna Maria! Ze srdce vás žehnám a prosím vás, abyste se za mě modlili.”
papež František