Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil svoji smlouvu s tebou. Potřebuji tě. Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi mne opět do své Vykupitelské náruče.“ Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se ztratili!“ apeluje papež František ve své exhortaci Evangelii Gaudium.

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) 30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému by měla předcházet celoroční příprava.

Promysleme si proto ve svých farnostech a společenstvích, jak vyjít sami ze sebe, třeba do svého nejbližšího okolí, jak druhým zprostředkovat to, co sami známe, co jsme zadarmo dostali od Pána. Papežská misijní díla pro vás připravila inspirativní náměty, které vám pomohou toto poslání naplňovat.

Jak s touto příručkou pracovat
Pro každý měsíc přípravného roku přinášíme jedno téma, které by mělo rezonovat celou církví. Každé z témat je rozpracováno do čtyř okruhů:
a) návrh biblického textu
b) životní svědectví význačného světce nebo misionáře – mučedníka
c) téma k zamyšlení a z něj vycházející modlitby
d) nabídka konkrétních misijních aktivit podle zásad Papežských misijních děl
Příručka není závazným doporučením. Témata vycházejí z obecných témat církevního roku, aktivit Papežských misijních děl včetně Papežského misijního díla dětí a struktury navržené Svatým otcem pro přípravu Mimořádného misijního měsíce 2019. Témata jsou jen návrhy, je možné z nich vybírat nebo si zvolit zcela jiné podle místních potřeb a možností. 

Přímo pro práci s dětmi vydala Papežská misijní díla samostatnou příručku.

K Mimořádnému měsíci říjnu 2019 vzniklo celosvětové logo, které nás bude provázet po celý přípravný rok a najdete ho i na našich misijních materiálech.

Přejeme každému, kdo s touto publikací bude pracovat, spousty darů Ducha Svatého a uši i srdce vždy otevřené Jeho působení.

kolektiv pracovníků PMD v ČR