Příspěvky se štítkem Misijní klubko

Světový den Papežského misijního díla dětí 2021

Na 6. ledna připadá v Česku slavnost Zjevení Páně, při které si připomínáme příchod mudrců z Východu vedených hvězdou do Betléma. Když spatřili Dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu (Mt 2,1-12). V tento den se žehná domům a při tom se píše nad dveře křídou písmena C+M+B nebo více známé jako K+M+B s aktuálním letopočtem. Mnozí si do počátečních písmen doplní jména tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, ale zkratka písmen je z latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Ve světě je 6. leden svátkem Papežského misijního díla dětí, svátkem všech dětí v misiích. Francouzský biskup Charles de Forbin Janson, zakladatel Papežského misijního díla dětí, totiž více než před 170 lety vyzval křesťanské děti, aby pomáhaly Církvi v jejím poslání evangelizace svojí modlitbou, obětí a gesty solidarity. Miliony dětí ve 120 zemích světa je aktivně zapojeno do práce pro Papežské misijní dílo dětí.

Význam Papežského misijního dne dětí podpořil papež František ve své promluvě 6. ledna 2021 z knihovny Apoštolského paláce:

“O dnešní slavnosti Zjevení Páně se slaví světový den dětských misií, do kterého se zapojují mnohé děti a dospívající po celém světě. Každému z nich děkuji a povzbuzuji je, aby radostně svědčili o Kristu a snažili se mezi své vrstevníky ustavičně přinášet bratrství“.

“Kristovo světlo se šíří hlásáním evangelia. Hlásáním – slovem i svědectvím. Stejnou „metodou“, kterou zvolil Bůh, aby přišel mezi nás, totiž vtělením, to znamená stát se druhému bližním, setkat se s ním, přijmout jeho realitu a přinést každému svědectví o své víře. Jedině tak může Kristovo světlo, jímž je láska, zazářit těm, kteří ho přijmou, a přitahovat druhé. Kristovo světlo se nerozlévá skrze pouhá slova či pomocí nepravých, podnikatelských metod. Nikoli, proniká vírou, slovem a svědectvím. Hvězdou je Kristus, ale také my můžeme a máme být hvězdou pro svoje bratry a sestry jako svědkové pokladů dobroty a nekonečného milosrdenství, které Vykupitel zdarma nabízí všem. Kristovo světlo se nešíří proselytismem, nýbrž svědectvím, vyznáním víry a též mučednictvím.”

Více informací o Papežském misijním díle dítě najdete zde

V České republice slavíme tento den 1. června různými aktivitami pro děti a setkáními.

Horské klubání 2018

Betlém pro radost pro děti

Chtějí mít Vaše děti “svůj Betlém”, který si sami dotvoří? Pak tu pro Vás máme Betlém, který namaloval výtvarník Tomáš Velzel. Děti nyní putují adventní cestou s úkoly  v Adventním misijním kalendáři, aby se tak co nejlépe připravily na oslavu Narození Pána Ježíše. Betlém, který najdete v příloze, dětem vytiskněte a podle návodu s nimi složte. Děti si mohou dle své fantazie postavičky vybarvit. Při tom mohou myslet na to, že se Ježíš jako malé dítě narodil pro všechny lidi na celém světě….  O Vánocích se u Betléma budou radovat děti v Africe, Asii, Americe, Austrálii i Evropě a skrze modlitbu, ke které se děti v Papežském misijním díle dětí zavazují, budou spojeni v jednu velkou misijní rodinu.

Návod:

1) Betlém složte na polovinu tak, aby byla kresba na venkovní straně. Rozstříhejte přerušované čáry.

2) Obrázek opět rozložte.

3) Betlém složte na polovinu tak, aby byla kresba schovaná uvnitř a prstem vmáčkněte kometu a Ježíška v jeslích dovnitř.

4) Betlém pootevřete a postavte – Ježíšek v jeslích a kometa by měly být ohnuty dopředu a zbytek dozadu, díky tomu Betlém stojí.

Pokud chcete, můžete nakonec Betlém podlepit žlutým nebo zlatým tvrdým papírem, aby Betlém lépe stál. Žlutý či zlatý papír vytvoří kolem malého Ježíše zář.

Pokud nebudete Betlém podlepovat, můžete za ním rozsvítit svíčku, ale dávejte velký pozor, aby Vám obrázek nevzplál. 😉

Betlém ke stažení betlem_pro_radost_A4

 

 

 

 

 

Ukázky vyrobeného betlému:

 

 

 

 

 

Adventní misijní kalendář 2020

I v letošním roce máme pro Vás oblíbený Adventní misijní kalendář 2020, který provede děti adventní dobou od 29. listopadu do 24. prosince, kdy budeme slavit Narození Pána Ježíše.

Než děti doputují k vánočním svátkům, mohou plnit jednotlivé úkoly z kalendáře se svými rodiči, prarodiči, vedoucími Misijních klubek, katechety a učiteli. Jednotlivá zadání se mohou rozvádět a upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností, které přináší současná situace. Neděle jsou označeny hvězdičkou – i my máme zářit pro ostatní jako hvězdy na nebi…

Dětem zapojeným v Papežském misijním díle dětí připomene kalendář i jejich závazky: každodenní modlitbu za děti v misiích a šetření Misijního bonbónku (finanční částky za týden v hodnotě jednoho bonbónku).

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

V příloze naleznete ke stažení barevnou a černobílou verzi kalendáře.

Přejeme Vám radostný čas s Adventním misijním kalendářem!

Adventní_misijni_misijni_kalendar_barevnyAdventní_misijni_misijni_kalendar_cernobily

Pauline Jaricot – malá holka, která vykonala velké dílo

U příležitosti chystaného blahořečení zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry a živého růžence Pauliny Jaricot vydalo Nakladatelství Petrinum ve spolupráci s Papežskými misijními díly její životopisnou knihu, určenou dětskému čtenáři. Autorkami textu jsou Kateřina Šťastná, Hana Koukalová a Eva Muroňová, ilustroval Tomáš Velzel.

Podobně jako u knih věnovaných Matce Tereze a Terezii z Lisieux se jedná o bohatě ilustrovaný příběh převyprávěný do krátkých kapitol, který zahrnuje důležité milníky života a je doplněn o drobné úkoly a zamyšlení. Součástí je i detailní návod, jak se modlit misijní růženec.

Formát 14x 14 cm, 80 stran, vysázeno písmem Dyslexie

Knížku si můžete objednat zde

Nový misijní materiál – Příručka pro Misijní klubko

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) se zaměřuje na podporu a rozvoj dětí v misiích, které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. Pomoc je poskytována prostřednictvím jednotlivých projektů, připravených zodpovědnými institucemi každé podporované země a týkají se záchrany života, vzdělání i křesťanské formace.

Další důležitou oblastí podpory dětí v misiích je vzdělávání. Pomoc je směřována sirotkům nebo chudým dětem, jejichž rodiče tvrdě pracují na plantážích nebo daleko od domova a nemohou dětem zajistit dostatečnou výchovu. Často je spojeno s ubytováním dětí. Kvalitní vzdělání a výchova umožní dětem stát se v budoucnu samostatnými občany.

PMDD je také organizací, která na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo najdeme cca v 120 zemích světa a jeho specifikem je aktivní zapojení i dětí z chudých misijních zemí.
V rámci Papežského misijního díla dětí působí Misijní klubka – skupinky a společenství, kde děti pod vedením dospělých tvořivým způsobem podporují misie.

Jak se zapojit do Misijního klubka? Vše o členství v Misijním klubku najdete zde

Praktický průvodce – PŘÍRUČKA MISIJNÍ KLUBKO slouží jako návod pro misijní práci s dětmi a je určen zájemcům o založení Misijního klubka, stejně jako vedoucím již založených Misijních klubek. Dozvíte se v něm všechny důležité kroky pro vedení misijní skupinky, včetně toho, jak si rozvrhnout rok a plánovat schůzky. Brožurka nabízí i spoustu praktických tipů, včetně informací o obřadu přijímání do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a hymny PMDD Pošli mě, půjdu já.

Prohlédnout a objednat si ji můžete zde 

Kalendář pro děti Misijní říjen 2020

Stejně jako v minulých letech, chceme, aby se děti, naši malí misionáři, připravili co nejlépe na letošní oslavu Světového dne misií, který připadá na 18. říjen!

Letošní Misijní neděle se nese v duchu hesla z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8)

Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií:

“Misie je svobodnou a vědomou odpovědí na Boží volání. Toto volání však lze pochopit pouze tehdy, žijeme-li v láskyplném osobním vztahu s živým Ježíšem v jeho církvi. Položme si otázku: Jsme připraveni přijímat přítomnost Ducha Svatého ve svém životě, odpovídat na povolání k misii, ať už v životě manželském, zasvěceném nebo kněžském, nebo jednoduše v každodenním životě? Jsme ochotni být vysláni kamkoli, abychom svědčili o své víře v Boha milosrdného Otce, abychom hlásali evangelium spásy Ježíše Krista, abychom měli účast na božském životě Ducha Svatého a budovali tak církev? Jsme připraveni jako Maria, Ježíšova matka, naplno sloužit Boží vůli (srov. Lk 1,38)? Tato vnitřní ochota je velice důležitá, abychom mohli nikoli abstraktně, ale dnes, v současné církvi, odpovědět Bohu: „Zde jsem, mne pošli!“ (srov. Iz 6,8).”

Z dopisu národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta k Misijní neděli 2020:

“Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Jak mnoho kdo dal, se podle sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale podle toho, kolik mu zbylo. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům (4,19): „Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve
všem, cokoli budete potřebovat.“ 
Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, hvězda evangelizace.”

Pro intenzívnější a radostnější prožívání celého misijního měsíce října jsme i letos připravili oblíbený kalendář pro děti Misijní říjen 2020.  Bude se jistě líbit i těm nejmenším misionářům. Kalendář můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Rodiče, katecheté a vedoucí Misijních klubek mohou dětem jednotlivé úkoly upravovat podle věku dítěte, pravidelnosti setkávání a časových možnostech.. Kalendář si mohou děti vybarvovat po splnění úkolu, tvořivé aktivity můžete s dětmi dělat společně. Záleží jen na Vás, jak kalendář využijete. Je opět originálně namalován naším výtvarníkem Tomášem Velzlem.

Kalendář je ke stažení níže v barevné i černobílé verzi.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

Přiložené dokumenty

 

Postní misijní kalendář pro děti 2020

I pro letošní postní dobu, která začíná Popeleční středou 26. února, jsme pro Vás a Vaše děti připravili Postní misijní kalendář. Je naplněn obrázky, úkoly a výzvami, které mají děti inspirovat k hlubšímu a zodpovědnějšímu prožívání této přípravné doby na Velikonoce.

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi ve škole, v rodině, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkol upravit podle věku dítěte a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu A a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby. O Vašem postním snažení nám můžete napsat a poslat fotografie, které rádi zveřejníme. Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Kalendář je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

Pro postní dobu doporučujeme další misijní materiály: Misijní křížovou cestu za děti v misijních zemích a Křížovou cestu malého misionáře.

Misijní křížová cesta za děti v misiích

 

Ať Vás postní dobou provází Boží požehnání!

 

Postni_misijni_kalendar_2020_bPostni_misijni_kalendar_2020_cern

Adventní misijní kalendář 2019

Přinášíme Vám Adventní misijní kalendář 2019, který pomůže dětem připravit se co nejlépe na Vánoce, svátky Narození Pána Ježíše.

Jednotlivé dny s úkoly si mohou v černobílé verzi po splnění úkolu děti vybarvit. Tam, kde mají hodit kostkou, je v kalendáři vyznačeno podle čísla zadání úkolu takto: 1 = domácí práce, 2 = modlitba za misie, 3 = misijní růženec, 4 = udělej někomu radost, 5 = desátek za papeže Františka, 6 =  chval Pána zpěvem.

Učitelé, katecheté, rodiče, prarodiče a vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů rozvádět a upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností. Dětem zapojeným v Papežském misijním díle dětí připomene kalendář i jejich závazky, modlitbu a šetření Misijního bonbónku. Všichni se pak mohou zapojit do aktivit Papežských misijních děl jako je malování pohlednic pro misie, vyrábění do Misijních jarmarků a přípravy vánočních dárků pro ty, na které nikdo nemyslí.  

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

V příloze naleznete ke stažení barevnou a černobílou verzi kalendáře.

Přejeme Vám radostný čas s Adventním misijním kalendářem!

 

kalendář barevnýkalendář černobílý

 

 

 

Ohlédnutí za 7. celostátním Misijním kongresem dětí v Kroměříži

5. října 2019 se v Kroměříži konal 7. celostátní Misijní kongres dětí PMD. Kongresy se pořádají jednou za tři roky a tentokrát to padlo na olomouckou arcidiecézi. Přípravy na tuto jednodenní akci započaly ale mnohem dříve. Jaké motto kongresu dáme? Kde se budeme pohybovat? Zajistíme ubytování, aby mohli opravdu přijet „misionáři“ ze všech koutů republiky? Připravíme něco na zub? Jaké zvolíme aktivity? Jak staré děti tu budeme mít? Kdo bude sloužit mši svatou? Čím překvapíme? … To je jen část otázek, na které se ptali mí nejbližší pomocníci a spolupracovníci. Někteří z nich si vybavili situaci před několika lety, kdy jsme zde pořádali celostátní misijní pouť. Patronem nad přípravou kongresu je Národní kancelář PMD, přes její stránky se bylo možné přihlásit. O náplň a realizaci programu dne se postaralo Misijní klubko č. 158, které je přiděleno Církevní základní škole v Kroměříži. A všichni se opravdu snažili. Učitelé poctivě připravovali svá stanoviště, schola trénovala nejen přede mší, ale při každé hodině hudební výchovy. S hudebním doprovodem nám pomohli také rodiče našich dětí. Děti se připravovaly na misijní scénku, ve výtvarce malovaly plakáty na výzdobu a označení stanovišť, dodělávaly se dárky na jarmark a misijními přípravami žili opravdu všichni. V den D se do pomoci zapojili také farníci z farnosti P. Marie.

Byl připraven program, materiál v krabicích, včas došly účastnické pásky v barvách světadílů, průkazky pro lepení známek na stanovištích, placky na památku … ale proti nám stálo počasí. Bedlivě jsme sledovali předpovědi na „náš den“, ale ty vůbec nebyly pozitivní. Déšť, déšť a zase déšť. A tak všichni čekali na mé rozhodnutí, kde a jak vše zrealizujeme. Věděla jsem, že na některých stanovištích mají být „akčnější“ aktivity, které vyžadují prostor, ale po uvážení všech „pro a proti“ jsme se rozhodli pro „mokrou“ alternativu. Změnilo se rozmístění stanovišť, která zůstala v naší škole a v budově Arcibiskupského gymnázia. Upravila se trochu jejich náplň, ale výhodou bylo to, že jsme je mohli připravit již den dopředu. Navečer přijely i první skupinky dětí na ubytování. A v noci začalo pršet…

Sobotní ráno bylo deštivé a chladné, po registraci se začal plnit kostel, kde se do začátku mši svaté zpívalo. Rozehřát malé misionáře ukazovacími písničkami nám pomáhala i diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová z Hradce Králové a několik děvčat před oltářem. V 10 hodin začala mše svatá, kterou vedl o. arcibiskup Mons. Jan Graubner a spolu s našimi kněžími byli u oltáře i kněží, kteří doprovázeli Misijní klubka odjinud. Po promluvě otec arcibiskup přijal osm nových členů třech Misijních klubek, kterým po slibové modlitbě požehnal, na krk pověsil křížek a národní ředitel PMD Leoš Halbrštát jim uvázal misijní šátek. V průvodu přinesly děti dary za jednotlivé kontinenty a podle oblečení bylo hned poznat, za kterou část světa prosí.

Po mši svaté všichni přešli do jídelny AG, kde byly ohřáté párky a pití. Protože v jednu chvíli bylo více dětí než párků, využili někteří možnost navštívit věž sousedního zámku a domů si tak odváží i pohled na Kroměříž z větší výšky. Byly to jen krátké okamžiky, kdy na chvíli přestalo pršet.

Po občerstvení již nic nebránilo v putování po kontinentech, při „Velké misionářské hře“. Skupinky podle barev procházely stanoviště, na kterých bylo připraveno více různých aktivit, tvořivých úkolů, kvízů, skládanek, děti si společně zahrály na bubny a jiné nástroje používané při afrických tancích, mohly si vystřelit z luku, „zachytat“ rybičky, ale také společně vytvářely výtvarné překvapení, které jim bylo odkryto až odpoledne po návratu do kostela. Vyzkoušely si jaké je to jíst hůlkami nebo druhého krmit, jaké je to spoléhat na druhého, když mám zavázané oči a mám malovat, domluvit se, jak se budeme pohybovat, když máme společně svázané nohy. Pro nejmladší členy i nečleny klubek byly k dispozici pastelky a obrázky k malování typické pro každý světadíl. Na každém stanovišti byla aktivita, která naplňovala motto kongresu „Velká síla malých skutků“.

Odpolední program pokračoval opět v kostele, kde jsme společně zhlédli divadelní scénku ze života dětí v různých částech světa. Po ní dostala prostor salesiánská dobrovolnice, která dětem pověděla něco ze své služby v Mexiku. Její vyprávění doprovázely fotografie z prostředí, kde strávila rok a půl svého života.

Před vyvrcholením tohoto dne bylo odkryto společné výtvarné dílko ze stanoviště Evropa, kde se děti staly na chvíli malíři z Louvru a ztvárnily umělecky motto svého setkání.

Při přípravě kongresu jsem si říkala, že je škoda, že je to jen jeden den a další takový by měl být až za tři roky. Nápad byl, objednávka už rok dopředu také, takže naše velké „překvapení“ už čekalo jen na svou realizaci. Ale kdo byl proti? Opět počasí. Ve chvíli, kdy jsem oznámila, že se přesuneme do Podzámecké zahrady a na památku tohoto dne společně vysadíme strom, u kterého bude cedulka s připomenutím data výsadby v den Misijního kongresu dětí a mottem, opět déšť. Liják, provazce vody, kdy i úplně mokrý pan zahradník se šel od vykopané jámy schovat. Na mou otázku, zda do toho děti chtějí jít, se kostelem ozvala opravdu misionářská odpověď – ANO. Bylo zbytečné se ptát na pláštěnky a čepice, přes den jsme několikrát zmokli, ale tento déšť byl nejsilnější z celého dne.

Je pravda, že nás byla pouze hrstka, z více než 300 dětí, které se prezentovaly u registrace. Pan zahradník měl strach, kdybychom přišli všichni, že toho moc neuvidíme. Jako pravý misionář se zachoval otec arcibiskup, který, i když sucho v botách stejně jako my ostatní neměl, s námi vydržel až do konce a byl první, který se chopil lopaty a naši břízku pomohl zasadit. Také tady jsme naplnili motto a každý svou trochou hlíny pomohl strom ukotvit v půdě. Když bylo hotovo, otec arcibiskup strom požehnal, požehnal i malým misionářům a spolu s národním ředitelem PMD ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem 7. celostátní Misijní kongres dětí ukončili.

Ze mne spadla nervozita, dohonila mě únava, ale uvnitř přetrvávala radost. Radost z tolika malých, mladých lidiček, kteří jsou i v dnešní době schopni myslet na druhé, o něco se rozdělit a pomáhat. A to je naděje. Viděla jsem obětavost a pracovitost lidí, která mám kolem sebe a které jsou příkladem dětem v naší škole. Z ohlasů účastníků na jednotlivých stanovištích byla cítit spokojenost, oceňovali organizaci, přístup a ochotu organizátorů, nápaditost úkolů a velkou pestrost programu. Kladně hodnotili připravenost programu pro různé věkové kategorie, každý si našel, co ho bavilo. Vyučující na kontinentech naopak velmi ocenili kázeň zúčastněných dětí, snahu co nejvíc věcí zkusit a sdílet zážitky. Poděkování a spokojenost přichází i emailovou poštou, tak si myslím, že se nám podařilo připravit příjemné setkání pro děti zblízka i z větší dálky. Pro chlapce klubka z Českých Budějovic byla nezapomenutelným zážitkem právě výsadba stromu při hřmění a dešti.

Velmi si vážím otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který má u nás misie v ČBK na starosti, že svou celodenní přítomností byl příkladem malým misionářům. Děkuji národnímu řediteli PMD, ale také diecézním ředitelům, kteří do Kroměříže přijeli a strávili den s dětmi. Děkuji kastelánovi zámku, že umožnil dětem zdarma výstup na věž, svým učitelům, rodičům, dětem. Vím, že bych určitě na někoho mohla zapomenout, kdybych jmenovala všechny, kteří spolupracovali a pomohli zrealizovat tento den. Velký dík všem, velký dík Pánu i našemu panu faráři, otci Bohumilu Kundlovi, který má sice „kostel plný dětí“ při našich školních mších, ale tolik, kolik jich tam bylo 5. října 2019, jich tam asi ještě neměl. Děkujeme!

RNDr. Olga Loučková

diecézní ředitelka PMD pro olomouckou arcidiecézi

 

 

Misijní den 2019 v Proseči – Po stopách svatých misionářů

Misijní den 2019 – Po stopách svatých misionářů

V sobotu 21. 9. 2019 proběhl v Proseči u Skutče Misijní den nazvaný Po stopách svatých misionářů. Přes 110 malých i velkých misionářů z diecéze hradecké a arcidiecéze Olomouc z farností Rtyně v Podkrkonoší, Slatina nad Zdobnicí, Hradec Králové, Dohalice, Svitavy, Dolní Újezd, Luže a Proseč u Skutče prožilo společenství plné radosti, her, tvoření a Boží přítomnosti.

V 10 hodin jsme v kostele sv. Mikuláše zahájili program zaměřený na svaté misionáře, které děti z Papežského misijního díla dětí poznávaly v rámci roční přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Zde nás přivítal otec Vladimír, duchovní správce farnosti, a moderátorka celého setkání diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová, která během dne předvedla všem přítomným oblečení malawských obyvatel. Děvčata z našeho Misijního klubka zatančila liturgický tanec na hudbu Hymny Papežského misijního díla dětí Pošli mě, půjdu já. Poté si vzal slovo národní ředitel PMD v ČR Leoš Halbrštát, který nám pomocí fotografií, videí a povídáním předal své zkušenosti a dojmy z misijní výpravy do Malawi. Ukázal nám místa, kde děti potřebují hodně pomoci a kam míří dary z České republiky. Je to např. nemocnice v Mzuzu pro hendikepované děti, místa po jarních záplavách nebo velmi chudé přístřešky, kde probíhá školní vyučování dětí. Pohovořil o významu Mimořádného misijního měsíce října, o tom, co leží papeži Františkovi na srdci: že každý pokřtěný je poslaný rozdávat radostnou zvěst o Kristu a má být dobrým misionářem.

Po celý den probíhal v kostele Misijní jarmark, kde si každý mohl vybrat z široké nabídky perníčků, zavařenin, sušených bylinek, svíček, háčkovaných hraček, dalších výrobků a misijních materiálů.  Výtěžek 10.500 Kč podpoří projekty Papežského misijního díla dětí a všem patří veliké díky!

Farní zahrada, kam jsme se přesunuli, se proměnila v místo odpočinku, sdílení, dobrého jídla, sportu, tvoření a her. Na stanovištích děti poznali život sv. Patrika, kde střílely velkým prakem na loď. U biskupa sv. Vojtěcha hledaly ztracenou ovečku a vrátily ji do stáda. Na stanovišti sv. Dona Bosca stavěly oratoř z kostek. U sv. Zdislavy potrénovaly základy ošetřování nemocných a v kostele u černošky sv. Bakhity si zahrály na bubny a dešťové hole. Děti, které rády tvoří, si vyrobily dřevěnou káču, misijní přívěšek např. na klíče, a ozdobnou placku. Celý den také probíhal fotbalový turnaj. Pět týmů z různých Misijních klubek se utkalo o putovní misijní pohár, který nakonec vyhráli chlapci z našeho Misijního klubka.  Od douglasky k višni se (nejen) děti projely na 40 m dlouhé lanovce a nechyběl ani stále obsazený pingpongový stůl.

Vyvrcholením celého dne byla slavnostní mše svatá, kterou sloužil otec Vladimír Novák. Hudebního doprovodu se ujalo  náhodné seskupení Naživo. Po homilii se uskutečnil obřad, při kterém národní ředitel papežských misií Leoš Halbrštát slavnostně přijal do Papežského misijního díla dětí 11 malých misionářů. Ti slíbili, že se budou každý den modlit za chudé děti modlitbu Zdrávas Maria a každý týden si odřeknou něco dobrého a s rodiči ušetří peníze pro chudé děti. Děti pak byly obdarovány misijním křížkem, šátkem a dárkem.

Než jsme se rozešli do svých blízkých i vzdálených domovů, dostaly děti sladký balíček od novohradské charity a vybraly si postavičku jednoho z misionářů vyrobené maminkami z prosečského Misijního klubka.

Prožily jsme slunečný den ve společenství přátel a dobrých lidí, kterých bylo opravdu hodně. Moc děkujeme za každou pomocnou ruku při přípravě. Od zapůjčení stolů a lavic, stavění stanu, ozvučení, vaření oběda, napečení sladkých koláčů, fotografování, vedení stanovišť, hudebního doprovodu, sladkých balíčků, podpory našeho pana faráře a manželů Halbrštátových.

Setkání bylo pro nás všechny velkým povzbuzením a požehnáním! Vlilo nám novou energii pro naše další misijní aktivity a budeme s radostí prožívat Mimořádný misijní měsíc říjen.

Za celé Misijní klubko Marie Rejmanová

Foto: František Skalník