Příspěvky se štítkem Misijní klubko

Každý den s misijním růžencem

Papež František vybízí k časté modlitbě růžence. Růženec je mocný nástroj, který přináší pokoj našim srdcím, církvi a světu. A poukazuje na krásu prosté, kontemplativní modlitby, která je přístupná všem, jak velkým tak malým.

Také já se často modlím růženec před jednou mozaikou: maličkou mozaikou Madony s Dítětem, kde se zdá, jakoby centrem byla Maria, ačkoliv ve skutečnosti Ona sama je díky poloze rukou jakýmsi žebříkem, po němž Ježíš může sestupovat mezi nás. V centru je vždycky Ježíš, který se snižuje, aby kráčel spolu s lidmi, abychom my mohli s Ním vystoupit do Nebe.“

“V modlitbě růžence se obracíme k Panně Marii, aby nás přiváděla stále blíž k svému Synu Ježíši, abychom ho poznávali a stále více milovali“. (papež František)

Když rozjímáme nad jednotlivými etapami Kristova života, zamýšlíme se zároveň tak nad svým životem, protože „kráčíme s Pánem“.

Tato prostá modlitba nám totiž pomáhá „rozjímat nad vším, co Bůh ve své lásce vykonal pro nás a pro naši spásu a pomáhá nám chápat, že náš život je spojen s Kristovým životem.

Když se modlíme, přinášíme Bohu všechny těžkosti, zranění a obavy, ale také radosti, dary a všechny své drahé. Vše předkládáme Bohu. Když se modlíme, dovolujeme Bohu, aby vstupoval do našeho času, přijímal a proměňoval všechno to, čím žijeme. Využívejte často tohoto mocného nástroje, jímž je modlitba posvátného růžence, neboť přináší pokoj srdcím, rodinám, církvi a světu.

Připojujeme MODLITBU MISIJNÍHO RŮŽENCE S DĚTMI

Modlitbou růžence se můžeme spojit s těmi, které Papežská misijní díla v České republice podporují.

Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které mají tuto symboliku:

  • zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů
  • bílá je Evropa – jako barva naší pleti a symbolizuje také stolec Sv. otce
  • žlutá barva je barvou svítání na východě a představuje Asii
  • modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy Oceánie a Austrálie
  • červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu pleti jejich domorodých obyvatel

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku.

Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc nebo trpí hladem a nouzí. Někde dokonce děti musí bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji v modlitbě a odříkání.

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku.

Modlitba: Pane Bože, vím, že život v nouzi je pro mnoho dětí nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými bezdomovci. Podléhají násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny nebo nuceny k trestné činnosti. Pomoz mi, Pane, abych dokázal žít skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. Děkuji Ti za všechno, co mám.

Třetí desátek obětujeme za Asii.

Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako já.

Čtvrtý desátek se modlíme za Austrálii a Oceánii.

Modlitba: Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často Ho nemohou potkat. Na malých ostrůvcích je hodně míst pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši, a mně pomoz být malým misionářem.

Poslední desátek se modlíme za Evropu.

Modlitba: Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti často mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Pomoz, aby se do našich rodin vrátil pokoj, radost a soudržnost.

Na závěr se pomodlíme:

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

Autorkou malého návodu, který Vám přinášíme v příloze, je diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová a výtvarně ho zpracoval výtvarník Tomáš Velzel.

 

Kalendář pro děti Misijní říjen 2018

Říjen je měsíc, ve kterém slavíme Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Tento den slavíme vždy předposlední neděli v říjnu a je spojen s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla šíření víry. Letos je Misijní neděle 21. října.

Papež František se ve svém Poselství ke Světovému dni misií obrací na mladé lidi, neboť letošní misijní měsíc říjen bude slavit synodu věnovanou mladým lidem. Bude to další příležitost, kdy se všichni mohou “stát učedníky-misionáři, lidmi stále vášnivěji oddanými Ježíšovi a jeho poslání až na nejzazší konec země. Marii, Královnu apoštolů, svatého Františka Xaverského a svatou Terezii od Dítěte Ježíše i blahoslaveného Paola Mannu prosím, aby se za nás všechny přimlouvali a stále nás provázeli.”

“Vy, mladí lidé, jste se prostřednictvím křtu stali živými členy církve, a společně tak máme poslání hlásat evangelium všem lidem. Stojíte na prahu života. Rosteme-li v milosti víry, kterou nám předávají svátosti církve, vtahuje nás to do proudu svědků, kteří od pokolení do pokolení zajišťují, že moudrost zkušenějších slouží jako svědectví a povzbuzení těm, jimž se otevírá budoucnost. Mladým lidem pak zase svěžest a nadšení umožňují stát se zdrojem podpory a naděje pro ty, kdo se už blíží na konec své cesty.

Z mladých srdcí se zrodila i Papežská misijní díla (PMD), aby podporovala hlásání evangelia všem lidem, a tak přispívala k lidskému a kulturnímu růstu všech, kdo žízní po poznání pravdy. Modlitby i hmotná pomoc, které lidé štědře darují a PMD přerozdělují, Svatému stolci pomáhají zajistit, že každý, komu se dostává pomoci v osobních potřebách, může zároveň ve svém každodenním životě svědčit o evangeliu. Nikdo není tak chudý, aby nemohl dát to, co má, ale ještě spíš to, čím je. Rád zopakuji slova povzbuzení, která jsem adresoval mladým Chilanům: „Nikdy si nemysli, že nemáš co nabídnout, nebo že tě nikdo nepotřebuje. Potřebuje tě spousta lidí, mysli na to! Každý z vás ať si v srdci říká: Potřebuje mě spousta lidí“.

Z dopisu národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta k Misijní neděli 2018:

“Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z vás.”

Připravme na oslavu Světového dne misií naše děti, naše malé misionáře!

Pro intenzívnější a radostnější prožívání celého misijního měsíce října jsme i letos připravili oblíbený Kalendář pro děti Misijní říjen 2018.  Bude se jistě líbit i těm nejmenším misionářům. Kalendář můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Rodiče, katecheté a vedoucí Misijních klubek mohou dětem jednotlivé úkoly upravovat podle věku dítěte, intenzitě setkávání, časových možnostech ap. Kalendář si mohou děti vybarvovat po splnění úkolu, tvořivé aktivity můžete s dětmi dělat společně…. záleží jen na Vás, jak kalendář využijete.

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Nabízíme jej ke stažení v barevné i černobílé verzi.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

 

 

 

 

Přiložené dokumenty

Pozvání na Misijní den 2018 v Chocni

Srdečně Vás zveme na Misijní den 2018 v Chocni, který pořádá Římskokatolická farnost Choceň ve spolupráci s Papežskými misijními díly v sobotu 22. 9. 2018. Toto setkání nabídne bohatý program pro malé i velké, stmeluje společenství a pomáhá šířit radost Božího království i do misijních zemí. 

Seznámíte se s činností Papežských misijních děl a poznáte místa, kde s námi podporujete projekty Papežského misijního díla dětí. Při slavnostním obřadu přijetí nových členů do PMDD si děti znovu obnoví své závazky a ve společenství s ostatními poděkují za dary, které od Boha dostáváme. Vedoucí Misijních klubek dostanou odpovědi na své otázky od těch nejpovolanějších a odvezou si ze setkání nejnovější misijní materiály pro děti. 

Misijní den je v pořadí již osmý a začne v 10.00 hodin ve farním kostele sv. Františka Serafínského a vyvrcholí slavnou mší svatou v 15.00, při které bude obřad přijetí dětí do Papežského misijního díla dětí.

V programu celého dne se můžete těšit na:

– promítání z TANZANIE s vyprávěním národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta a kameramana Martina J. Rýznara
– POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA k Mimořádnému měsíci říjnu 2019
– skupinu historického šermu BALESTRA
– KONCERT skupiny PLUSMINUS z Letohradu
misijní výtvarné dílny
fotbalový turnaj o misijní putovní pohár
– hry pro děti ve všech kontinentech
– tanečky Misijního klubka
– společné sdílení, odpočívání a oběd
– na Vaše otázky bude odpovídat národní ředitel PMD v ČR 
 
Během celého dne bude připraven velký Misijní jarmark, na který můžete přivést své výrobky a podpořit projekty PMD a inspirovat druhé.
Nebudou chybět nové Misijní kalendáře 2019 a velké nástěnné kalendáře Mexiko 2019!
 
Kdo rád kuchtí, může přivést cokoliv ke kávě či čaji, sladkého či slaného. Polévka bude k obědu připravena i buřtíky na opékání… 

Kdo se bude chtít zúčastnit slavnostního obřadu přijetí do PMDD, napište nám, prosím, jmenný seznam dětí a vedoucích Misijních klubek nejpozději do 16. 9. 2018 na email diecézní ředitelky PMD:   Děkujeme!

Těšíme se na Vás! 🙂

175 let Papežského misijního díla dětí

Papežské misijní dílo dětí slaví 19. května 175 let svého trvání!

PAPEŽ FRANTIŠEK PŘIPOMNĚL 175. VÝROČÍ PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ (PMDD) při generální audienci 20. května 2018 na Slavnost Seslání Ducha svatého:

“Událost Letnic je počátkem všeobecného misijního poslání církve. Proto bylo dnes publikováno poselství k letošnímu Světovému dni misií. Rád bych také připomněl, že včera uplynulo 175 let od vzniku Papežského misijního díla dětí, které v dětech vidí protagonisty misií skrze jejich modlitby a drobná všední gesta lásky a služby. Děkuji těmto dětem a povzbuzuji všechny, které se podílejí na šíření evangelia ve světě. Děkuji.“

V Národní kanceláři Papežských misijních děl v České republice se připojujeme k poděkování papeže Františka a vyprošujeme všem misionářům v PMDD hojnost darů Ducha svatého při hlásání radostné zprávy o Božím království a stálou ochranu Panny Marie, Královny misií!

 

Vznik Misijního díla dětí se datuje k 19. květnu 1843 a jeho zakladatelem se stal misionář biskup z Nancy Mons. Charles August Marie De Forbin-Janson. Jeho touhou bylo vytvořit hnutí křesťanských dětí, jež pomůže nevěřícím dětem hledat Pána. Dílo nalezlo oblibu u jednotlivců i institucí a začalo se šířit po Evropě a v Severní Americe. Těšilo se plné podpoře církvi a přízni papeže Lva XIII., jenž je 3. prosince 1880 podpořil encyklikou Sancta Dei Civitas. 3. května 1922 mu Pius XI. udělil titul „papežské“ (PMDD).
 
PMDD je tedy oficiální organizací katolické církve a řídí se heslem „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti a mládež ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. PMDD podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí a je dnes přítomno v cca 130 zemích světa. Jsou do něho aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí.

Projekty, které PMDD podporují, zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další. PMDD systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.

V České republice reprezentují Papežské misijní dílo dětí Misijní klubka, kde děti staví přes celý svět MOST Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Vše o Misijním klubku i s přihláškou najdete zde

 

Missio magazín – květen 2018

Z devítiměsíčního působení při americké vojenské základně v Afghánistánu se vrátil vojenský kaplan P. Tomáš Mlýnek. Ve volném čase jezdí vypomáhat do keňské nemocnice v Itibo. Co pohání člověka ke službě druhým? Má armádní mise něco společného s misiemi? Může kněz i v dnešní době zůstat normálním člověkem? Odpovědi na otázky bude hledat v rozhovoru s Kateřinou Rýznarovou. V závěru pořadu si připomeneme aktivity Papežského misijního díla dětí v České republice i zahraničí.

Nenechte si ujít květnový Missio magazín. Premiéru pořadu zachytíte v úterý 22. května ve 20 hodin na Televizi Noe.

Termíny vysílání:

Úterý     22. 5.  20:00 PREMIÉRA
Pátek    25. 5.  16:50
Neděle  27. 5.  22:20
Pondělí 28. 5.   9:30
Sobota   9.  6.   0:05
Pondělí 11. 6.  10:25
Středa  13. 6.  16:30
 
Přejeme Vám příjemné chvíle s květnovým Missio magazínem!

 

 

Dominik Levíček: Postavil jsem se za svoje handicapované sourozence a nelituji toho

Hostem prosincového Missio interview je student, zpěvák a performer Dominik Levíček. Už jako malý kluk vytvářel školní časopis o misiích a pro misie s názvem „Nejsi sám, myslíš i na chudé?“. Jak naplňuje dnes své povolání ke službě a jak jeho život obohatilo dětství v Misijním klubku? Jak zpětně hodnotí výzvu prezidentu Miloši Zemanovi k omluvě za výroky o inkluzi handicapovaných? Co pro jeho rodinu znamená komunita Emanuel a jak vnímá své působení v současných hudebních projektech?
Rozhovor moderuje Kateřina Rýnarová.

Missio interview je součástí prosincového Missio magazínu na Televizi Noe, celý pořad můžete přehrát v on-line videoarchivu.

Betlém pro radost

Chtějí mít Vaše děti “svůj Betlém”, který si sami dotvoří? Pak tu pro Vás máme Betlém, který namaloval výtvarník Tomáš Velzel jako odměnu za vyplnění Adventního misijního kalendáře 2017. Děti budou už brzy v cíli své adventní cesty s úkoly na jednotlivé dny, aby se tak co nejlépe připravily na oslavu Narození Pána Ježíše. Betlém, který najdete v příloze, dětem vytiskněte a podle návodu s nimi složte. Děti si mohou dle své fantazie postavičky vybarvit. Při tom mohou myslet na to, že se Ježíš jako malé dítě narodil pro všechny lidi na celém světě….  O Vánocích se u Betléma budou radovat děti v Africe, Asii, Americe a Austrálii a skrze modlitbu, ke které se děti v Papežském misijním díle dětí zavazují, budou spojeni v jednu velkou misijní rodinu.

Návod:

1) Betlém složte na polovinu tak, aby byla kresba na venkovní straně. Rozstříhejte přerušované čáry.

2) Obrázek opět rozložte.

3) Betlém složte na polovinu tak, aby byla kresba schovaná uvnitř a prstem vmáčkněte kometu a Ježíška v jeslích dovnitř.

4) Betlém pootevřete a postavte – Ježíšek v jeslích a kometa by měly být ohnuty dopředu a zbytek dozadu, díky tomu Betlém stojí.

Pokud chcete, můžete nakonec Betlém podlepit žlutým nebo zlatým tvrdým papírem, aby Betlém lépe stál. Žlutý či zlatý papír vytvoří kolem Ježíška zář. 

Pokud nebudete Betlém podlepovat, můžete za ním rozsvítit svíčku, ale dávejte velký pozor, aby Vám obrázek nevzplál. 😉

 

Misijní omalovánky Vymaluj si svět

Připravili jsme pro Vás misijní omalovánky nazvané “Vymaluj si svět”. Autorem je náš spolupracovník výtvarník Tomáš Velzel. 
Pro děti jsou omalovánky velmi oblíbenou zábavou, která jim zároveň napomáhá rozvíjet i celou řadu schopností a dovedností. Už ti nejmenší se touto formou učí poznávat barvy, a v případě misijních omalovánek rozdíly mezi jednotlivými světadíly a jejich obyvateli. Rodiče, katecheté či vedoucí Misijních klubek mohou dětem vyprávět o životě v daných kontinentech a ukázat jim fotografie nebo i videa, která nabízíme na našem webu nebo v misijním kině zde.

Omalovánky s misijní tematikou tvoří 10 kreseb formátu A4 a objednat si je můžete v našem Katalogu misijních materiálů  zde.

Přejeme Vám pěkné dny s krásně barevným světem! 🙂

Adventní misijní kalendář 2017

Přinášíme Vám oblíbený Adventní misijní kalendář 2017, který provede Vaše děti adventní dobou, aby se pomocí úkolů co nejlépe připravily na Vánoce. Letošní advent začíná 3. prosince a na poslední neděli adventní připadá datum 24. prosince, kdy budeme už ve večerních hodinách slavit Narození Ježíše Krista. 

Rodiče, prarodiče, katecheté nebo vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností. Dětem připomene kalendář i důležité svátky adventní doby a pomůže jim připravit vánoční misijní dárek.

Autorem obrázků je Tomáš Velzel, autorkou úkolů Bronislava Halbrštátová.

V příloze naleznete ke stažení barevnou a černobílou verzi kalendáře.

Přejeme Vám radostnou cestu do Betléma s Adventním misijním kalendářem!

 

Den Papežského misijního díla dětí

1. červen je svátkem všech dětí. U nás si tento den připomínáme také Papežské misijní dílo dětí. U jeho zrodu stál francouzský biskup, který misijně působil v Severní Americe. Když v roce 1839 přijel do New Yorku, překvapilo ho, co viděl, a tak o mladém americkém národě poznamenal: Je to ještě dítě, ale obrovské dítě, jehož dobrá nebo špatná výchova se týká celého světa, musí růst ve ctnosti a dobru, nebo se stane velkým zlem…

Tento příměr ho přiměl k tomu, aby usiloval o vytvoření díla sdružujícího děti pomáhající jiným dětem. Jedinou podmínkou členů byla krátká denní modlitba za misie  a maličká finanční oběť pro chudé děti.  Myšlenka přinášet dětem v misijních oblastech fyzickou i duchovní pomoc a zároveň v podporovatelích rozvíjet lásku k jiným,  velmi oslovila nejen biskupy a Svatého otce, ale také belgický královský pár, který k tomuto hnutí připojil i svoje děti.  A tak se zrodilo Papežské misijní dílo dětí, které dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů po celém světě.  

I v naší republice se rok od roku rozrůstají řady členů Papežského misijního díla dětí, které se sdružují v Misijních klubkách. 

A tyto děti naplňují svým životem heslo Děti pomáhají dětem. Staví přes celý svět MOST, modlitbou, obětí, službou a tvořivostí a my dospělí jim na této cestě máme pomáhat.  

Papež František v jedné své promluvě řekl:  „Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha.“

Den Papežského misijního díla dětí je svátek dětí, kteří svými modlitbami a oběťmi pomáhají potřebným vrstevníkům, a tak se stávají misionáři a svědky bratrství a sdílení. Oslavme tento den radostně a poděkujme dětem za jejich celoroční úsilí. Povzbuďme je k další činnosti a rozdávání toho nejcennějšího daru, který nám Bůh dal, evangelia, radostné zprávy o Kristu.  

 

Den Papežského misijního díla dětí vyjadřuje aktivní místo dětí a mládeže v evangelizační misi církve, přiměřeně jejich věku a životního stylu. Letošní téma Světového misijního dne dětí zní “Z celého srdce”.

Na 1. červen máme možnost připravit zajímavý a pestrý program, do kterého se kromě dětí zapojených v Misijním klubku či jiných aktivitách PMDD mohou zapojit i všichni ostatní zájemci.

Připravme pro děti Den PMDD plný radosti, ať v něm zazní Hymna Papežského misijního díla dětí, děti si oblečou misijní šátky a trička, zahrají si hry a soutěže. Můžete jim pustit misijní film a společně v modlitbě poděkovat za společenství, které tvoří se všemi dětmi na světě. Povzbuďte je, ať se dál jako opravdoví misionáři zapojují do pomoci všem lidem, zejména chudým, a jsou odvážnými hlasateli evangelia. 

A co řekl papež František nedávno Malým sestrám misionářkám milosrdné lásky, platí i pro misionáře v papežských misiích:

“Ukazujte všem krásu Boží lásky, která se vyjevuje na Kristově milosrdné tváři. Touto krásou naplňujte srdce všech lidí, které potkáváte. Kéž je vaší misionářskou metodou setkání, dialog a doprovázení. Nedejte si ukrást radost z evangelizace.“

“Vyzpívejte Boží lásku ke každému stvoření. Ohlašujte mužům a ženám dneška, že Bůh je láska a může naplnit smyslem srdce každého člověka, který Jej hledá a dovolí mu, aby se s Ním setkal.“