Příspěvky se štítkem Zambie

Projekt měsíce – Radio Maria Zambia v Chipatě

Projekt měsíce – Radio Maria Zambia v Chipatě

Radio Maria Zambie je nekomerční rozhlasová stanice založena na křesťanských hodnotách, jejímž cílem je šířit zvěst o Ježíši Kristu všem lidem dobré vůle. Tvoří ji skupina kněží, řeholníků a laiků a sídlí v katolické diecézi Chipata ve východní provincii Zambie. Stanice vysílá 24 hodin denně. Obsah tvoří duchovní, sociální, zdravotní i zábavné programy, které jsou vysílány živě i ze záznamu.

Počátky vzniku sahají do roku 1990, kdy si diecézní společenství uvědomilo, jak je důležité mít rozhlasovou stanici, která bude schopna pomoci zkvalitňovat lidem životy jak duchovně, tak společensky. Vysílat začala v roce 1999 s malým pokrytím v oblasti Chipata a některých okolních příhraničních oblastí v sousedním Malawi. Činnost Radia Maria Zambie zcela závisí na prostředcích získaných od komunity křesťanů, aby mohla sloužit pro celou společnost.

Z našeho příspěvku stanice nakoupí vybavení pro svůj každodenní provoz a také záložní zařízení na výrobu solární energie, které poslouží jako zdroj energie během dne, nebo v případě výpadku proudu.

Tento projekt můžete podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 40.

Děkujeme!

Pozdrav ze Zambie

Milá Papežská díla a misionáři,

rády bychom vám vyřídily pozdravy a díky od pana biskupa George Zumaire Lungu z diecéze Chipata v Zambii. Při osobní návštěvě na biskupství v Chipatě nás ujišťoval o jeho modlitbách za všechny misionáře a podporovatele z České republiky a s vděčností  děkoval všem, kteří soucítí s problémy, se kterými se farnosti v Zambii potýkají.  Kladl nám na srdce důležitost evangelizace v jejich části světa a to podporou misijního díla sv. Petra apoštola, které zajišťuje studium seminaristů, kněží ale i fungování celých seminářů. Tito jsou opravdu velmi důležitým článkem v evangelizaci, jsou povzbuzením a utišením životů lidí v chudých oblastech Zambie ale i jinde ve světě. Navštívily jsme i katechistické centrum v Chikungu, kde se katechisté po dobu dvou let připravují na svou službu. Jsou panem biskupem na dobu několika let zasíláni do nedostupných částí v buši, a to s celou rodinou. Toto centrum může vychovávat nové katechisty i díky podpoře dárců z ČR prostřednictvím PMD. Viděly jsme jak důležitá pomoc to je, a na jak úžasných projektech se PMD podílejí. Proto prosíme všechny misionáře, aby vytrvali a podporovali chudé ve světě, způsobem jak cítí, že je to nejlepší. Lidé v misiích myslí na nás v modlitbách každý den, usmívají se, věří v Boží požehnání a děkují Bohu za vše, i za těžkosti. Proto se nebojte modlit se a dělat malé věci ve svých farnostech či společenstvích, které by mohly projekty podpořit. V konečném důsledku se podílíte na velkém dílu a více lidí může poznávat Boha právě prostřednictvím podporovaných bohoslovců, katechistů či kněží.

Děkujeme celému týmu PMD a všem úžasným lidem, kteří se na dílech podílí. Mulungu akudalitseni inu (Bůh žehnej).

Monika a Katka

Zambijští bohoslovci podporovaní z ČR přijali jáhenské svěcení

V zambijském hlavním městě Lusace se dnes uskutečnilo jáhenské svěcení, které přijalo 29 bohoslovců z osmi diecézí. Formaci budoucích kněží v Zambii podporují Papežská misijní díla v ČR. “V roce 2011 jsme navštívili oba tamní semináře ve Mpimě i Lusace a s některými studenty zůstáváme v kontaktu na sociálních sítích. Jsou mezi nimi i ti, kterých se týká současné svěcení,” uvádí diecézní ředitelka PMD v Hradci Králové a účastnice výpravy do Zambie Bronislava Halbrštátová.
Z tehdejšího pobytu vznikl filmový dokument Zambijský bambo, ve kterém bohoslovci popisují svou cestu ke kněžském povolání, hovoří o tom, jak jejich životní krok přijala rodina a co očekávají od své služby v církvi. Film zachycuje také běžný život v semináři včetně práce na farmě, výuky, slavení bohoslužeb, návštěv lidí v okolí či sportovních her. “Tady se od každého očekává, že se ožení a založí rodinu, to je africká norma. Když se mladý muž dobrovolně rozhodne této perspektivy vzdát, někdy to v jeho rodině nedělá dobrotu, někdy to i působí určitý šok a některé kmenové kultury to vůbec neakceptují,“ popsal českému štábu Sydney Kaoma, který byl před necelými šesti lety na počátku své bohoslovecké formace, nyní se stává jáhnem. „Lidé by měli pochopit, že život nemusí být naplněn pouze v manželství, ale i v celibátu. Důležité je být šťastný ve způsobu života, který každý sám sobě zvolil – a celibát otevírá velký prostor pro službu druhým,“ dodal zambijský kandidát kněžství.

PMD z České republiky pokračují za pomoci tuzemských dárců v podpoře bohoslovců v Zambii. V současnosti se česká pomoc týká semináře svatého Dominika v Lusace, kde se připravuje 143 mladých mužů. Při natáčení v roce 2011 za solidaritu evropských věřících poděkoval rektor Fabian Pikiti a dodal: „I my se podílíme na podpoře církevního díla, protože když připravujeme budoucí kněze, neděláme to jen pro naše diecéze v Kasamě nebo Chipatě, neděláme to pouze pro Zambii. Jsou to kněží, kteří mohou převzít službu v univerzální církvi. Solidarita celé církve projevovaná skrze Papežská misijní díla nás posiluje jako součást univerzální církve. A naši kněží, Bůh ví, mohou jít a konat svou službu v České republice nebo v Polsku nebo v kterékoli zemi na světě, protože máme jednu obecnou rodinu, svatou katolickou církev,“ uvedl P. Pikiti.

Autorem příspěvku je další člen misijní výpravy do Zambie, vedoucí zpravodajské redakce Radia Proglas Filip Breindl.

 

 

Filip Breindl – Misijní výzvy Afriky | Missio interview

Jaké bylo hlavní poselství jedenácté zahraniční cesty papeže Františka do Afriky, jaké jsou její misijní výzvy? Na otázky Kateřiny Rýznarové odpovídá Filip Breindl, vedoucí zpravodajské redakce Radia Proglas, který se zúčastnil několika výprav do misií.

Zikomo kwambiri – Velmi Vám děkujeme…

… ohlédnutí a poděkování všem, kteří pomohli uskutečnit návštěvu bohoslovců Ze Zambie v ČR.

Začátkem loňských letních prázdnin jsme se v různých koutech Čech a Moravy mohli setkat se zajímavými hosty z Afriky. Otec Jiří Šlégr pozval do České republiky Národního ředitele Papežských misijních děl (PMD) v Zambii, P. Bernarda Makadani Zulu společně s rektorem Fr. Dennisem Phiri a 6 bohoslovci jmenovitě: Benjamin Mwanza, Cosmas Harrison Banda, Cedrick Mweshi, Benson Benny Phiri, Gerald Daka, Clinton Chota ze semináře sv. Dominika v Lusace.

Bohoslovci jsou členy místní seminární scholy “Scora Cantorum”, která je jako jedna ze dvou seminářů v Zambii podporována Papežskými misijními díly z České Republiky. Pro dárce z naší vlasti, kteří skrze PMD podporují pomoc chudým bohoslovcům v Africe a zvláště v zambijském semináři sv. Dominika, byla tato návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání a nejen pro ně.

Během 11 denní návštěvy při různých besedách, bohoslužbách a setkáních vyprávěli o životě v Zambii, zpívali a hráli na typické africké nástroje. Hosté z Afriky se účastnili celkem 16 bohoslužeb, najeli přes 2 000 km. Pohostinnost hostitelů zajistila přes 330 jídel a 100 noclehů. Řada nadšených podporovatelů papežských misií uspořádala tradiční akce PMD: Misijní koláč® a Misijní jarmark®.

Navštívená místa a samotnou atmosféru setkání se zambijskými seminaristy, rektorem a ředitelem PMD v létě 2014 si lze připomenout díky unikátnímu cestovnímu deníku 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.

Poselství bohoslovců dárcům a všem lidem z České Republiky:

Celkově jsem nacházel naplnění skoro ve všech aktivitách, které se konaly, když jsem byl v Česku. Nejvíce mě zaujalo gesto farářů, které projevili při předávání sbírky (tj. obětování) do misijní truhly. To je něco, co by většina kněží nebyla ochotná udělat. Další věc, která mě zasáhla u srdce, byla připravenost sester (tj. v Praze, Kroměříži a na Velehradě) nás ubytovat a nabídnout nám vše potřebné. To ukazuje pravé křesťanské pouto mezi námi. Byl jsem také ohromen, když mi řekli, že zvony dostaly jména svatých. To je u nás doma neslýchané, protože nikdo by nevěnoval pozornost zvonu takovým způsobem. Další věc, která mě zaujala, byla koherence jednotlivých částí programu. Děkuji vám, Missio z České republiky, za vše, co jste pro nás udělali.

Mé poselství lidem z České republiky je, že pokračujeme ve společné práci pro slávu Boží. Pokračujeme v pojímání katolické víry. Ať vás nikdy neomrzí charitativní práce a zvláště pomoc misijním dílům v jejich rozkvětu. Děkuji vám mnohokrát za pomoc semináři sv. Dominika v Zambii. Mimořádně na vás apeluji, abyste pokračovali ve své podpoře, protože se těšíme, že v blízké době budeme moci do sv. Dominika přidat třicet nebo více lůžek. Doufejme, že partnerství, které jsme započali, bude mít dlouhého trvání.“

Benjamin Mwanza

Návštěva v České republice mi otevřela oči v duchovním úřadě, na který se připravuji. Abych začal, co se mi líbilo nejvíce, byla pohostinnost lidí, které jsme potkali na všech místech, které jsme navštívili. České jídlo bylo příjemné a postele, do kterých jsme mohli složit hlavy, byly stejně tak pohodlné. Jedna věc, které jsem si také všiml, bylo to, že děti jsou vedeny ke katolické víře od raného věku. To je jistě ohromné, protože naplňují Kristova slova ,,Nechte maličké přijít ke mně.“ Dle mého je to dobré, abychom udrželi naši církev živou.

Poselství lidem z České republiky je díky za to, co děláte pro církev v Zambii, zvláště za podporu, kterou nám dáváte skrze česká Papežská misijní díla. Dalším poselstvím je udržovat mír, kterému se těšíte, a modlit se za Zambii, protože 24. října 2014 budeme oslavovat 50 let míru v Zambii.“

Benson Benny Phiri

„Chtěl bych se podělit o své zážitky z návštěvy v České republice. I přes dlouhé hodiny cestování to byl pěkný moment sdílení evangelijních hodnot jako lidé z jedné rodiny. Po příjezdu do České republiky jsem se cítil jako doma a vítaný díky pohostinnosti, které se mi dostalo. Na všech místech, která jsem navštívil, byli lidé hodní, otevření a společenští v tom, že byli ochotní podělit se o své příběhy a více než ochotní naslouchat mým zkušenostem, zvláště z Afriky a konkrétně ze Zambie, i přes jazykovou bariéru. Nejvíce vzpomínaným dnem je třetí den, kdy jsem navštívil baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Byl jsem pohnutý a dojatý množstvím lidí, kteří žíznili po Božím slově. Jak byli všichni duchovně naladěni, byl to okamžik duchovního růstu, prozření a povzbuzení na mé cestě ke kněžskému povolání.

Rád bych dal najevo svou srdečnou vděčnost všem, kteří se zapojili do příprav této návštěvy, těm, kteří přispěli duchovně, fyzicky a materiálně. Mé poselství těmto lidem z Česka je, že mají pokračovat ve stejném duchu – chovat se jako rodina ke každému, jak Ježíš řekl v Janově evangeliu 17:22, cituji: ,,slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno“, konec citátu. Ukázali jste svou jednotnost, tu jednotu hlásanou Ježíšem, kéž vám všemohoucí Bůh hojně žehná. Celkově mé zážitky byly plodné nad očekávání. Modlete se za mě, jako se já modlím za vás.“

Cedrik Kaluba Mweshi

Pobyt v České republice bude žít v mých vzpomínkách. Lidé z České republiky mě prostě hodně překvapovali. Jsou to dobří lidé, schopní vycházet dobře s ostatními, velmi přívětiví, štědří, lidé dobré vůle, příjemně se s nimi žije. Jediný problém je jazyková bariéra. Kdybychom mohli jeden druhému rozumět, bývalo by to bylo ještě lepší než takhle. Líbila se mi všechna setkání, zvlášť když se malé děti zapojily do vyptávání. Fakt, že lidé zůstávali i po mši, na mně zanechalo dobrý dojem z toho, jak se zajímali o všechno, co my děláme. Událost ze 4. července 2014 na Velehradě byla pro mě jedním z nejlepších okamžiků v České republice.

Mé poselství lidem z České republiky je, aby pokračovali v tom, jak jsou dobří, a Bůh je odmění jeho vlastním způsobem. Ať stále mají požehnání, aby mohli pokračovat v dobré práci, kterou dělají pro církev. To je jeden ze způsobů evangelizace, starat se o Boží lid, pomáhat potřebným a velebit Ho a já věřím, že toto všechno se děje. Buďte si jisti naší modlitbou, dokud zůstáváme v tomto partnerství, a také prosíme o vaše modlitby, abychom mohli zůstat jedna rodina v jednom křtu našeho Pána Ježíše Krista.“

Chota Clinton C.

Měl jsem mnoho obav, když jsem jel do České republiky, protože mají jinou kulturu, obyvatelstvo, jídlo, jazyk a počasí. K mému překvapení jsem se těšil ze skvělé pohostinnosti, které se nám dostalo. Je to moc hodný lid. Jídlo bylo super a počasí pro mě bylo příznivé. Líbila se mi velká víra, kterou jsem v Česku viděl. Lidé to se svou vírou myslí vážně. Je to mírumilovná země. Jediná věc, která mě držela zpátky, byl jazyk. Nemohl jsem s nimi účinně komunikovat na takové té osobní úrovni.

Moje poselství lidu v Česku je, že si máme pamatovat, že jsme jedna rodina skrze jeden křest, který jsme dostali, přestože pocházíme z různých zemí s různými dary. Společně jako jeden dosáhneme velkých věcí. Zvěčněme náš vztah. Spasení je pro nás všechny. Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách. Moje návštěva v České republice byla důkazem, že semínka zasetá misionáři v Zambii docela nedávno, rostou. Děkuji vám, že pomáháte semináři sv. Dominika.“

Harrison Cosmas Banda

Shledával jsem celou návštěvu v České republice naplňující, byl jsem spokojený se všemi aktivitami, s tím, jak byly organizované a jak lidé vyjadřovali svou radost, když nás viděli. Další věc, která mě nejvíc zaujala, bylo vřelé přijetí, pohostinnost a prozíravost tří společenství sester, které jsme navštívili a kde jsme byli ubytovaní v Kroměříži. To bylo vyjádřením lásky bez podmínek a za hranice, křesťanského způsobu života. Byl jsem také dojatý způsobem víry lidí v Česku, každý kout ve městech, které jsme navštívili, měl buď sochu světce nebo Ježíše. Zdá se, že křesťanství je v tamních lidech hluboce zakořeněné.

Poselství, které mám pro lid z České republiky, je, ať je nesklátí vlna sekularizmu, která odřízla mnoho částí světa a zvláště Evropy, ať jsou silní ve víře v Boha. Pak bude vztah vytvořený mezi zambijskou církví a tou v České republice silný. Pokračujme ve vzájemné duchovní, morální, materiální a finanční podpoře. Kéž Bůh žehná České republice.“

Gerald Daka

„Co jsme se na cestě naučili? Zjistili jsme, že katolická církev je jasně univerzální. Přišli jsme z neznámého malého města Lusaka v Zambii, byli jsme pohlceni novou rodinou víry. Bylo úžasné vidět, kolik lidí věnovalo své prostředky k tomu, aby se výlet vydařil, duchovní, věřící i světští lidé. Dali nám ubytování, velmi dobré jídlo a každému z nás zajistili výbornou dopravu každičký den našeho pobytu. Zvláštní poděkování patří řeholním sestrám, které nás ubytovávaly nejdelší dobu a s velkou láskou. Den odjezdu byl tak zasmušilý, když se všechny seřadily, aby nám daly sbohem… slzy stékaly dolů po tvářích. Co můžeme udělat, abychom se odvděčili? Jen Bůh je může odměnit.

Naučili jsme se, že jeden druhého můžeme v otázkách víry obohatit. Také jsme se učili obřadnému způsobu modlitby, který v Zambii, kde je tančící kostel, tak potřebujeme. Oceňujeme těžkou práci vykonanou PMD v České republice. Dříve jsme prostě jen obdrželi obvyklý příspěvek, aniž bychom věděli, odkud přišel, nebo jak byl vybrán. Když vidíme těžkou práci, kterou do toho ředitel PMD vložil těch pár dnů, kdy jsme tam byli, tak si toho více ceníme. Jsem rád, že jsme se zapojili do vybírání těch stejných příspěvků, a bohoslovci dosvědčí svým přátelům, že musíme brát vzdělání vážně, protože tamti lidé venku to taky berou vážně.“

Fr. Dennis Phiri

Návštěva P. Bernarda Makadani Zulu v České republice

Zveme Vás všechny na besedy, mše svaté a jiné misijní akce se vzácným hostem – Národním ředitelem Papežských misijních děl (PMD) v Zambii P. Bernardem Makadani Zulu.

Nově také v Havlíčkově Brodě

Čtvrtek 21. května v 18.00 mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Mši svatou bude sloužit host ze Zambie P. Bernard Makadani Zulu.

V následujících dnech můžete hosta potkat na dalších místech České republiky. Více zde.

O Zambii a o působení Papežských misijních děl v Zambii se můžete dozvědět i z našich misijních materiálů. K tomuto tématu vyšlo:

Misijní pexeso – Zambie

Časopis Duha – Zambie

Misijní magazín 32, 33 – Zambie

DVD Zambijský bambo

CD Zambijské chvály

CD Vzkříšení v opravdové Africe

Putovní misijní výstava – Zambie

V misijním kinu můžete zhlédnout filmDennis cesta kněze a mnoho dalšího.

 

 

 

Dopis z Cheshire – Zambie

Zdravíme z Domova Chipata Cheshire v Zambii.

Zvláštní dík patří vám, dobrodincům, kteří stále podporujete náš Domov dotacemi. Jsme PMDD stále vděční za štědrost při poskytování pomoci našemu Domovu. Bez této vaší pomoci bychom nebyli schopní v tomto Domově dosáhnout našich cílů. Díky vašemu přispění naši práci v Domově zvládáme.

Domov Chipata Cheshire je domov, který ubytovává děti s postižením ve věku od 4 do 14 let z celé Východní provincie Zambie a každý rok je v domově okolo 40 dětí. Všechny děti, o které se v domově staráme, jsou bezbranné, zranitelné a některé z nich jsou sirotci. Domov nabízí fyzickou a sociální rehabilitaci, vzdělání, vedení dětem v domově i těm v jeho dosahu, které jsou zařazeny do programu.

Grant, který jsme obdrželi minulý rok, dovolil Domovu nabídnout holistickou (celistvou) funkční rehabilitaci dětem s různými fyzickými postiženími. Provedli jsme chirurgickou operaci u tří chlapců a jedné dívky; poskytli umělou končetinu dvěma chlapcům a pěti dívkám; fyzioterapii pro 33 dětí; zdravotnické zvýšené boty dvěma chlapcům; také jsme měli zákroky a prohlídky. Operace byly u všech čtyř dětí úspěšné, i když dvěma z nich ještě zbývá jednu další operaci podstoupit. Navíc jsme sponzorský příspěvek využili k opravě dětské televizní místnosti, která byla poničena silnými dešti, a udělali jsme celkovou údržbu domu.

Domov má různé programy a aktivity, které pomáhají dětem s rehabilitací. Ty zahrnují duchovní, sociální a fyzické činnosti. Hodnota, která se skrývá za těmito programy, spočívá v tom, že do dětských myslí se už na počátku zakoření pozitivní přístup. Láska a náklonnost jsou středem všech aktivit provozovaných v Domově Cheshire.

Nejsou to výlučně děti, kteří si uvědomí co znamená postižení, ale vztahuje se to také na dospělé, kteří se většinou o tyto děti starají, když opustí Domov Cheshire. Rodiče a opatrovníci jsou vyzýváni k tomu, aby milovali a starali se o tyto děti, stejně jako to dělají u dětí bez postižení.

Přikládáme obrázky odvedené práce. Domov Cheshire je skutečně velmi vděčný všem dárcům za jejich štědrou pomoc a za to, že přispívají k aktivitám Domova, aby se ujistili, že vše probíhá dobře.

Ať vám Bůh štědře oplatí vaši dobrou práci. Budeme vždy chovat v lásce vaši obvyklou přízeň a podporu. Přejeme vám Boží požehnání ve vaší práci.

S pozdravem,

Sr. Petronella Chola Chanda

ředitelka Domova

Velehrad 2014

Video natočil Karel Jan

Publikováno 3. 2. 2015

stručný sestřih z Velehradu

Pozdrav ze Zambie

P. Bernard Makadani Zulu, který na počátku listopadu 2014 navštívil Českou republiku, zaslal pozdrav ve fotografii: školy a nemocnice, které stojí i díky naší pomoci!

Myšlenka na den – P. Bernard Zulu o svobodě

O tom, že svoboda není věc samozřejmá se můžete zaposlouchat v povídání Petra Kroniky a Národního ředitele Papežských misijních děl v Zambii P. Bernarda Makadani Zulu. U příležitosti jeho návštěvy v České republice a výročí pádu komunismu v Československu odvysílalo rádio Proglas v relaci Myšlenka na den tento rozhovor v sobotu 6. prosince 2014. Audiozáznam najdete v archivu stanice Proglas nebo v odkazu zde.

 

IMG_8830 IMG_8901 OLYMPUS DIGITAL CAMERA