Příspěvky se štítkem Misijní neděle

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2016

Misijní církev jako svědek milosrdenství

Drazí bratři a sestry,

mimořádný Svatý rok milosrdenství, který církev prožívá, vrhá specifické světlo i na Světový den misií 2016. Vyzývá nás, abychom hleděli na misii ad gentes jako na nesmírné dílo duchovního i tělesného milosrdenství. Při letošním Dni misií jsme totiž všichni vyzýváni, abychom „vycházeli ven“ jako učedníci misionáři a aby každý z nás dával do služby své talenty, svou kreativitu, svou moudrost a zkušenost pro přinášení poselství o Boží něze a slitovnosti celé lidské rodině. Díky svému misijnímu poslání se církev stará o ty, kdo neznají evangelium, protože si přeje, aby všichni byli spaseni a dospěli k tomu, že budou zakoušet Pánovu lásku. „Posláním církve je zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem evangelia“ (bula Misericordiae Vultus,12) a hlásat ho ve všech koutech země tak, aby proniklo ke všem ženám, mužům, mladým i dětem.

Milosrdenství způsobuje v Otcově srdci vnitřní radost při setkání s každým lidským tvorem. On se od počátku s láskou obrací i k těm nejkřehčím, neboť jeho velikost a moc se odhaluje právě ve schopnosti ztotožnit se s malými, vyloučenými a utlačovanými (srov. Dt 4,31; Žal 86,15; 103,8; 111,4). On je Bůh laskavý, pozorný a věrný; staví se do blízkosti toho, kdo je v nouzi, aby byl blízký všem, především chudým. S něhou vstupuje do lidského života, právě tak, jako by to učinil otec nebo matka v životě svých dětí (srov. Jer 31,20). Výraz používaný v Bibli pro milosrdenství je odkazem na mateřské lůno, tedy na matčinu lásku k dětem, jež ona bude milovat stále a za všech okolností, ať se stane cokoli, protože děti jsou plodem jejího lůna. To je i podstatným aspektem lásky, jakou Bůh chová ke všem svým dětem a především k příslušníkům lidu, jemuž dal zrod a který chce šlechtit a vychovávat; před jeho křehkostmi a nevěrnostmi se Boží nitro dojímá a plane soucitem (srov. Oz 11,8). On je přece milosrdný ke všem, jeho láska patří všem národům a jeho něha se rozšiřuje na všechny tvory (srov. Žal 145,8-9).

Milosrdenství nachází svůj nejvyšší a dokonalý projev ve vtěleném Slově. Ježíš odhaluje tvář Otce bohatého na milosrdenství, „mluví o něm a vysvětluje ho v příkladech a podobenstvích, ale především ho sám v sobě ztělesňuje a svou vlastní osobností vyjadřuje“ (JAN PAVEL II., Enc. Dives in misericordia, 2). Když přijímáme Ježíše v evangeliu a ve svátostech a následujeme ho, působením Ducha Svatého se můžeme stávat milosrdnými jako náš Nebeský Otec, můžeme se naučit milovat tak, jako nás miluje On, a učinit ze svého života nezištný dar na znamení jeho dobroty (srov. bula Misericordiae Vultus, 3). Církev jako první je uprostřed lidstva společenstvím žijícím z Kristova milosrdenství; stále si uvědomuje, že On na ni hledí jako na vyvolenou díky své milosrdné lásce a z této lásky ona přijímá způsob svého konání. Žije z ní a dává ji poznávat národům při ohleduplném dialogu se všemi kulturami a s každým náboženským přesvědčením.

Jako tomu bylo v prvních dobách života církve, svědky této milosrdné lásky jsou mnozí mužové a ženy každého věku a v každé situaci. Výmluvným znamením mateřské Boží lásky ve světě misií je značná a rostoucí přítomnost žen vedle mužů. Laičky i zasvěcené ženy a dnes i nemálo rodin v různých formách uskutečňují své misijní povolání – od přímého hlásání evangelia až po charitativní službu. Vedle evangelizačního a svátostného konání misionářů jsou ženy a rodiny těmi, kdo mnohdy vhodněji chápou problémy lidí a dokážou jim čelit náležitým a často nevídaným způsobem: péčí o život, mimořádnou pozorností zaměřenou spíše na lidi než na struktury a využíváním všech lidských a duchovních zdrojů při budování harmonie, vztahů, míru, solidarity, dialogu, spolupráce a bratrství, ať už v oblasti osobní, nebo na širším poli společenského a kulturního života a zvláště v péči o chudé.

Na mnoha místech začíná evangelizace výchovnou činností, jíž misijní dílo věnuje své úsilí a čas jako milosrdný vinař z evangelia (srov. Lk 13,7-9; Jan 15,1) a trpělivě očekává plody po letech pomalé formace; tak se utvářejí lidé schopní evangelizovat a přinášet evangelium tam, kde by se uskutečnění něčeho takového nečekalo. Církev lze označit jako „matku“ i pro ty, kdo mohou zítra dospět k víře v Krista. Toužebně si přeji, aby se svatý Boží lid cvičil v mateřské službě milosrdenství, jež tolik napomáhá k tomu, aby se s Pánem setkaly a zamilovaly si ho i národy, které ho dosud neznají. Víra je totiž Božím darem a nikoli plodem prozelytismu; avšak roste díky víře a lásce evangelizátorů, kteří jsou Kristovými svědky. Kráčet po cestách tohoto světa znamená pro Ježíšovy učedníky mít lásku, jež neměří, ale spíše se snaží mít ke všem míru lásky Pánovy. Hlásáme ten největší a nejkrásnější dar, který nám On dal – jeho život a jeho lásku.

Každý národ a každá kultura má právo přijmout poselství o spáse, která je Božím darem pro všechny. Když vezmeme v úvahu tolik nespravedlností, válek a humanitárních krizí, jež dnes čekají na své řešení, je to tím potřebnější. Misionáři vědí ze své zkušenosti, že evangelium odpuštění a milosrdenství může přinášet radost a smíření, spravedlnost a mír. Příkaz evangelia „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20) není vyčerpán, ale naopak nás všechny zavazuje, abychom za současné situace a při všech dnešních výzvách cítili své povolání nově „vyjít ven“ jako misionáři, jak jsem naznačil i v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium: „Každý křesťan a každé společenství budou rozlišovat, jakou cestu od nich Pán žádá, nicméně všichni jsme pozváni přijmout toto povolání – vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia“ (20).

Právě na letošní svatý rok připadá 90. výročí Světového dne misií vyhlášeného Papežským dílem pro šíření víry a schváleného papežem Piem XI. v roce 1926. Proto považuji za vhodné připomenout moudrá doporučení svých předchůdců, kteří stanovili, aby ve prospěch tohoto Díla byly věnovány všechny sbírky, které budou shromážděny po celém světě každou diecézí, farností, řeholní komunitou, církevním sdružením a hnutím pro podporu křesťanských společenství, jež potřebují pomoc, aby se dodala síla hlásání evangelia až do posledních končin země. Ani dnes se neobejdeme bez tohoto gesta církevního společenství pro misie. Neuzavírejme si srdce svými částečnými starostmi, ale rozšiřme ho na horizonty celého lidstva.

Nejsvětější Panno Maria, vznešený obraze spaseného lidstva, vzore pro misie v církvi, nauč všechny, muže, ženy i rodiny, aby všude vytvářeli a chránili živou a tajemnou přítomnost zmrtvýchvstalého Pána, který obnovuje a naplňuje radostným milosrdenstvím vztahy mezi lidmi, kulturami a národy.

FRANTIŠEK

Ve Vatikánu 15. května 2016, slavnost Seslání Ducha Svatého

 

misijni-nedele-2016

Dopis národního ředitele PMD ke Světovému dni misií 2016

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.

Již za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle. V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 90 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa.

Každý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit radost Božího království. Misijní neděle má tuto skutečnost připomenout a pomoci nám toto povolání rozvíjet. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oživení víry. A papež František zdůrazňuje, abychom se stále více stávali společenstvím misionářů, kteří jsou plni porozumění, mají široké srdce a radostnou tvář.

Mohu to z vlastní zkušenosti potvrdit například z poslední cesty do Bangladéše, kde jsme na každém kroku zažívali opravdovou radost a štěstí z žité víry prostých lidí. Viděli jsme jejich vděčnost za pomoc, která se jim prostřednictvím štědrosti dárců z naší země dostává. Díky podpoře např. vzdělání místních lidí, se jim stále více otvírají možnosti lepšího života a jednou přijde čas, kdy nejen sami podporu potřebovat nebudou, ale budou moci svou podporu nabízet tam, kde bude potřeba.

Papež František v jedné ze svých promluv řekl, že: „ církev nepotřebuje byrokraty a pilné funkcionáře, nýbrž nadšené misionáře, stravované horlivostí nést všem útěšné Ježíšovo slovo a Jeho milost. To je oheň Ducha svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme nebo mu nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlažnou církvi, která nebude schopna dávat život, protože bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany.“

Proto vás pro následující sbírku Misijní neděle prosím, otevřete svá srdce a umožněte svým darem podpořit strádající bratry a sestry.

Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o Božím království v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Svěřme naše snažení Marii, Matce Misionáře světa.

Ze srdce Vám žehná

Leoš Halbrštát

národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

k-poselstvi-nr

90. výročí Misijní neděle 23. 10. 2016

Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
Misijní most modlitby
K vytvoření společného Misijního mostu modlitby jste zváni v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.
Jak se připravit na Misijní neděli?
Národní kancelář PMD pro vás připravila řadu námětů, kterými lze slavení Misijní neděle obohatit. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. K dispozici je též poselství Sv. otce k Misijní neděli a dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli. V mnoha farnostech se kromě účasti na mši svaté na Misijní neděli již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, uskutečňují adorace za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmark® a Misijní koláč®. Zkušenosti ukazují, že tyto aktivity přispívají k oživení farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá.
Modlitba misijního růžence
Misijní charakter a mariánský charakter měsíce října lze vhodně spojit – kreativním způsobem můžete zapojit i děti, které si např. samy vyrobí růžence nebo jeden velký společný, který může v misijním měsíci říjnu putovat po farnosti, nebo do nakresleného velkého růžence na nástěnce v kostele mohou děti dopisovat či malovat své prosby.
Obohacení misijní liturgie
Přímluvy – za potřeby celého světa, za obrácení a naplnění misijního poslání každého z nás, za misijní úmysly v naší diecézi, vikariátu (děkanátu), farnosti, poděkování za všechny, kteří nám přinesli a předali poklad víry.
Umístit dopředu na viditelné místo mapu světa a k ní připevnit přímluvy za jednotlivé kontinenty – prosby o vyřešení největších těžkostí jejich obyvatel.
Po přečtení dopisu národního ředitele PMD k Misijní neděli (dopis se čte týden předem) lze vyzvat věřící, aby přinesli na Misijní neděli dary do obětního průvodu, kterými by symbolicky chtěli vyjádřit solidaritu s obyvateli misijních zemí. Mohou to být např. dary
misijního světa, prostředky pro zmírnění těžké situace lidí, povzbuzení ve víře, dárky pro radost apod.
Na závěr bohoslužby rozdejte přinesené dary nemocným, trpícím, osamělým, dětem…
Závěrečné požehnání lze využít k připomenutí, že jsme posláni do světa šířit víru a vyzvat věřící ke konkrétní misijní akci, např. navštívit nemocné, opuštěné seniory apod.
V bohoslužbách pro děti lze navíc využít těchto podnětů:
Děti mohou přede mší svatou na Misijní neděli pomoci vyzdobit kostel tak, aby si uvědomily pestrost kontinentů. Použít můžete obrázky světců-misionářů, vlajky různých zemí, připravit nástěnku o misiích apod.
Obohatit hudbu při liturgii o prvky typické pro jiné kontinenty (bubínky, tanec).
Děti si mohou připravit dárky pro lidi ně- kterého kontinentu a k tomu si vyrobí oděv typický pro vybraný kontinent, ve kterém svůj dar v obětním průvodu přinesou.
Adorace
Vybrat vhodný biblický text, promyslet situaci ve vaší farnosti a diecézi z hlediska plnění misijního poslání církve.
Děkování za dar víry.
Přímluvná modlitba za církev, misie, mír, misionáře.
Založení misijní skupinky
Měsíc říjen může být vhodnou příležitostí k pravidelnému aktivnímu zapojení jednotlivců či skupinek všech věkových kategorií do aktivit PMD, kterými jsou míněny:
Adorace pro misie
Dárcovství
Misijní klub
Misijní růže
Misijní unie
pro děti: Misijní klubko a účast v programu misijní výchovy dětí MOST.
Misijní nástěnka může obsahovat:
dopis národního ředitele PMD a plakát k Misijní neděli
informace o tom, jak se zapojit do pravidelných misijních aktivit PMD
ukázky z propagačních a metodických materiálů PMD (Misijní kalendář, zářijové číslo časopisu Duha, program misijní výchovy dětí MOST)
zprávy z misií a dopisy misionářů
kresby dětí s misijní tematikou, fotografie z uskutečněných akcí (např. Misijního dne dětí, účasti dětí z farnosti na Misijním kongresu, z Misijního koláče® apod.)
poselství Sv. otce k Misijní neděli
Děkujeme za spolupráci a přejeme požehnané prožití Misijní neděle!
Potřebné materiály vám rádi zprostředkují pracovníci Národní kanceláře PMD. Inspiraci na misijní výzdobu naleznete také na webových stránkách www.missio.cz
a facebooku PMD https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

img_7034-nahledmisie-rk-2jarmarkvyzdova

modlitba

ch-ned-15

IMG_0327rk-ruz

Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli 2015

“Víra bez skutků je mrtvá.“ (Jak 2, 26)

Předposlední neděli v říjnu se slavila  Misijní neděle. V tento den modliteb za misie, stejně tak jako po celém světě, i u nás většina kostelů ožila dětmi v kostýmech a barvami Papežských misijních děl. Velmi si vážíme lidí, kterým není lhostejný život druhých a pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost. Zejména vaším prostřednictvím ožívá naše víra a naše země je obohacena touto štědrostí.

Děkujeme všem farnostem, Misijním klubkům i jednotlivcům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav Misijní neděle.

Děkujeme za dary, bez ohledu na jejich formu.

Děkujeme za Vaše společné modlitby za misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence.

Děkujeme za vaše ohlasy a fotografie oslav z různých koutů Čech a Moravy.

Děkujeme, že podporujete Papežská misijní díla, která spojují Vaši pomoc se šířením víry v rámci Kongregace pro evangelizaci národů.

Bůh Vám žehnej.

Leoš Halbrštát

národní ředitel PMD

Oslavy Misijní neděle 2015 ve světě

Rádi bychom Vám ukázali alespoň několik střípků ze slavení Misijní neděle ve světě, při které papež František kanonizoval rodiče patronky misií sv.Terezie z Lisieux.

 

Itálie – Vatikán

V neděli 18. 10. 2015 dopoledne na Svatopetrském náměstí papež František zapsal do seznamu svatých čtyři světce: francouzský manželský pár Ludvíka a Zélii Martinovy (1823-1894; 1831-1877), rodiče sv. Terezie z Lisieux; dále italského faráře o. Vincenza Grossiho (1845-1917) a španělskou řeholní sestru Marii Isabel Salvat Romerovou, řádovým jménem Maria od Neposkvrněného početí (1926-1998).
V  homilii papež František mimo jiné řekl:

“Svatí manželé Louis Martin a Maria Zelia Guérin žili křesťanskou službu v rodině a den za dnem vytvářeli prostředí plné víry a lásky. Z tohoto klimatu vzešla povolání jejich dcer, mezi nimiž je svatá Terezie od Dítěte Ježíše. Zářivé svědectví těchto nových svatých ať nás podněcuje k vytrvalosti na cestě radostné služby bratřím s důvěrou v pomoc Boží a v mateřskou ochranu Mariinu. Z nebe ať nad námi bdí a jsou nám oporou svojí mocnou přímluvou.”

cq5dam.web.800.800 cq5dam.web.800.8002 cq5dam.web.800.8003

Zdroj: Rádio Vatikán

Anglie – Skotsko

Papežská misijní díla ve Skotsku začala oslavy Misijní neděle prezentací nově vydaných plakátů a filmu.

mission-sunday111224300_509245562578458_8717467998868749566_o12122721_509242985912049_1982012252561996944_n11878990_489847627851585_1572865643642078529_o

Zdroj: web, facebook

Austrálie

Fotografie ze mše svaté v Parramatta.

Australia

Zdroj: facebook

Paraguay

Fotografie ze mše v bazilice Caacupe, kterou celebroval Mons. Caudio Giménez a kázal Národní ředitel PMD v Paraguay. Při mši svaté připomněl Rok zasvěceného života a 50. výročí vydání Dekretu o misijní činnosti církve Ad Gentes.

10661681_497210947125436_7456982664476625865_o 11057250_497211180458746_8741179135383353966_o 11080474_497211247125406_1388484017091054414_o Paraguay Paraguay2 Paraguay3
Zdroj: facebook

Venezuela

Oslava Misijní neděle v katedrále Caracas, kterou celebroval Hon. Mons. Jesus Gonzalez de Zarate, biskup z Caracasu a misijní výzdoba z jiného kostela ve Venezuele.

Venezuela Venezuela3 Venezuelajpg

Zdroj: faccebook

Slovensko

Ve farnosti Vidina si na Misijní neděli ozdobili oltář a připravili scénku o misionářích. 

12094927_1629022400704425_5006021860642400660_o

Zdroj: web

USA

Při Misijní neděli v Buffalu tančily liturgický tanec vietnamské tanečnice, mši celebroval biskup Richard J. Malone. Otec Sajdak uvedl: “Dnes oslavujeme muže a ženy, kteří pracují zaníceně pro světové misie v 1 150 misijních diecézích.”

20151018 - at World Mission Sunday celebration at Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish. (Patrick McPartland/Staff Photographer) Vietnamese Praise Dancers from Coronation Parish, Buffalo

Vzdělávací den o misiích uspořádala PMD v Bostonu. Mši svatou sloužil kardinál O’Malley a promluvu měl P. David Costello a s. Olga Yaqob .

12030276_1047982548585825_1138574941317464115_o 12031583_1047976285253118_5601922620310170434_o 12108913_1047976351919778_4010083394600287149_n usa USA212045353_1047983021919111_6490152315121713967_o

Pilot photo/ Gregory L. Tracy  Zdroj: web , facebook

Chorvatsko

Oslavy Misijní neděle v Chorvatsku.

12068947_481919075320207_3819894005928851349_o

Argentina

Misijní oslavy v Argentině.

Arg a Arg b Arg c Arg d

Zdroj: facebook

Pákistán

I v zemi, kde jsou pronásledovaní křesťané, se slaví Misijní neděle.

12118858_481921378653310_8104216889288883148_n

Zdroj: facebook, facebook

Další informace naleznete také na našem Facebooku PMD.

Tradiční aktivity PMD na Misijní neděli 2015

Při oslavách Misijní neděle nechyběly tradiční aktivity PMD: Misijní jarmarky®, Misijní koláče® a Misijní štrúdlování®, které přispívají k oživení života našich farností či společenství a jsou významným zdrojem finančních zdrojů na podporu projektů Papežského misijního díla dětí. Tyto aktivity jsou proto v rámci Papežských misijních děl chráněny ochrannou známkou a jejich výtěžek tedy musí být věnován výhradně na PMD, aby byla zajištěna tolik potřebná pomoc potřebným a chudým v misiích.

Všem, kteří takto misiím pomáháte, upřímně děkujeme!

Misijní jarmark® ve Vrbatově Kostelci

Ve farnosti Vrbatův Kostelec v kostele sv. Havla, kde si dnes připomněli výročí posvěcení kostela, se již několik let pořádá na Misijní neděli Misijní jarmark®. Misijní klubko z Prosetína na něm nabídlo letos poprvé i misijní med a výtěžek z této akce 3.025,- Kč podpoří projekty papežských misií. Děkujeme!

Vr K b Vr K e Vr K a

Misijní jarmark® ve Slavkově

Velké díky všem, kteří napekli výborné sušenky a jiné dobroty, přispěli rukodělnými výrobky nebo se jiným způsobem podíleli na dobrém průběhu Misijního jarmarku®. Stejné díky patří samozřejmě také všem štědrým dárcům. Celkem jsme letos utržili 18 664 Kč, peníze posíláme na Papežské misijní dílo dětí. Farnost Slavkov

Zdroj: web

1445263892 1445263952

Misijní štrúdlování® v Pusté Polomi

Na Misijní neděli ve farnosti Pustá Polom proběhla akce Misijní štrúdlování®. Na začátku stála domluva jen pár rodinek, že zkusíme děti zapojit do trochu jiné aktivity pro pomoc druhým. V neděli před misijní akcí měl pan farář promluvu na dětské mši, aby děti pomohly svým maminkám při pečení, strouhání jablek a mytí nádobí. Sami ještě neumí vydělat peníze, aby je mohli darovat potřebným, ale mohou svou aktivitu vložit do přípravy dobroty, a tak svým dílem pomoci potřebným lidem. O Misijní neděli se zabalené balíčky sbíraly před kostelem do připravených krabic a děti je pak v průvodu na začátku mše přinesly před oltář. Na konci mše bylo jídlo požehnáno a děti se ujaly prodeje před kostelem. Sešlo se na naši malou farnost nečekaných 126 balíčků dobrot a děti, i díky svému rozdávajícímu nadšení, vybraly přes 8000,-Kč. Byla to moc milá a požehnaná akce. Posílám pár fotek. Přejeme vše dobré.®

Za rodinky z farnosti Martina, Věrka, Petra, Barča

P1230119 P1230120 P1230121 P1230122

Misijní koláč® v Lysé nad Labem

Mnoho rodin se zapojilo do akce Misijní koláč®, který jsme pak po mši svaté u východu z kostela dávali lidem. Zájemci si mohli sladkosti i odnést domů, měli jsme tácky a sáčky. Někteří říkali, že to zanesou  babičkám do domovů důchodců. Byla to úžasná atmosféra. Děti šířily naprosto nakažlivě svou radost a já jsem moc ráda, že jsme se tím nadšením mohli nakazit od nich i my. Když jsme začali počítat peníze, dcera poznamenala „to zachráníme hodně životů“. Vybralo se překvapivých 7.003,- Kč. Přispěly i některé děti ze svého skromného kapesného a mají tak velký obdiv! Když si vezmeme, že podle údajů PMD pomůže sto korun zachránit jedno dítě na půl roku z největší bídy, tak jen tímto Misijním koláčem® jsme pomohli dvěma dětem od narození až do 17 let. Anebo také 35 dětem na rok. Děti poznamenaly, že 35 dětí je lepší, a že za rok zase vybereme.
Kateřina Š.

klubeme se misijni hemzeni pripravit, pozoor ptaci perspekttiva

Misijní štrúdlování® v Plasích

Jako každý rok i letos proběhlo ve farnosti Plasy nedaleko Plzně tradiční Misijní štrúdlování®. Následovalo po dětské mši, která se konala na Misijní neděli 18. 10. 2015. O. Vlastimil Kadlec (OMI) dokázal dětem hravou formou vysvětlit, že pomáhat druhým a hlavně chudým, je dobré a potřebné. Pak už následovala na faře klasická dražba štrúdlů, buchet, koláčů a dalších dobrot (slaných i sladkých).

Miriam Svobodová

12139917_1012099288811607_373063270421292494_o 12140170_1012099538811582_4870033129324644586_o

 

 

 

 

Misijní jarmark® v Sudoměřicích

Plným kostelem se nesla písnička MOST, kterou zazpívaly děti z misijního klubka. Za tento výkon byly odměněny potleskem, a tak mohla být oslava Misijní neděle radostnější. Výzdobu kostela letos doplnila zapůjčená Misijní výstava – Zambie. Prohlídkou se každý mohl zamyslet nad starostmi i radostmi této krásné země a zároveň se zaposlouchat do Zambijských chval. Před kostelem proběhl Misijní jarmark®, do kterého farníci věnovali krásné výrobky i dobroty. Výtěžek činil 12.425,- Kč. Tato částka bude zaslána na PMD na podporu misií.

Kateřina Janečková

12112100_725793084219628_7857729174002137153_n 12144682_725793524219584_5839664988370867246_n12087798_1823764034516789_7212687809284591604_o 12094905_1823765774516615_3425882447240534980_o 12138514_1823764401183419_1995693911618543453_o

 

 

 

Misijní jarmark® v Prachaticích

Dne 18. 10. 2015 se na Misijní neděli v Prachaticích konal po mši svaté Misijní jarmark®. Dívky v tričkách Papežských misijních děl nabízely misijní materiály.

Další příspěvky z farností najdete v rubrice Proběhlé akce

Bohaté informace a ohlasy spojené s Misijní nedělí naleznete také na Facebooku PMD.

Oslavy Misijní neděle 2015

S církví na celém světě jsme oslavili Světový den misií, které připravuje Papežské misijní dílo šíření víry. Přinášíme Vám zprávy a fotografie z diecézi Čech a Moravy, jak nám je zaslali zástupci farností, Misijních klubek, společenství či jednotlivců.

MISIJNÍ MOST MODLITBY

Misijní most modlitby ve Vlčnově

Misijní víkend zahájily děti z farnosti Vlčnov společnou modlitbou růžence za jednotu a pokoj ve světě. V sobotu připravovaly sladké překvapení pro všechny farníky na Misijní neděli, aby sobě i druhým ukázaly, že musíme vždy myslet na druhé.
Foto: Martina Mošťková      Zdroj: Člověk a víra

20151016-183324-misie mamoimg1186 20151017-105523-misie mamoimg1222 20151018-101054-misie mamoimg1320

20151018-101828-misie mamoimg137120151018-104846-misie mamoimg1433

Misijní most modlitby v Dolní Dobrouči

V předvečer Misijní neděle jsme u nás ve farnosti připravili noční putování k Horákově kapli, což je malá kaple v lese za vsí vzdálená asi dva kilometry. Vyšli jsme o půl osmé, děti měly lucerničky a cestou jsme se modlili růženec světla, přičemž každý desátek byl věnován na konkrétní úmysl za misie. Během cesty jsme i zpívali a zpěvem jsme také modlitbu zakončili v kapličce. Pan farář (P. Ján Kubis) nám na závěr udělil požehnání, dětem jsme rozdali nový časopis Duha, dospělým misijní zápalky. Někteří pak chvíli ještě setrvali v modlitbě.

Kateřina Rýznarová

12030278_725795050886098_7617690303166850151_oDSC05717DSC05731DSC05720DSC05738

Misijní most modlitby v Letohradě – Kunčicích

V Letohradě – Kunčicích uspořádali v sobotu 17. 10. 2015 v kostele sv. Kateřiny Misijní most modlitby, při kterém děti z Misijního klubka postavily MOST (Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí) a všichni se pomodlili misijní růženec za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia na celém světě. Děti zazpívaly mariánské písně i písničky, které doprovodily kreslenými obrázky.

Ku cKu fKu dKu chKu b

Misijní předmostí v Rousínově

Pro Misijní most modlitby je sice vyhrazena sobota před Misijní nedělí, ale děti z rousínovského Misijního klubka Motýlci a jejich příznivci se sešli tentokrát již v pátek. Postaraly se o misijní výzdobu u obětního stolu, ty odvážnější se pustily i do předříkávání misijního růžence zakončeného misijními prosbami. Nestačí misijně mluvit o dalekých zemích, je třeba misijně žít tady a teď. Rousínovské děti tuto pravdu zažívají při tradiční víkendové akci Vítejte na faře.

WP_20151010_009WP_20151016_009

Misijní most modlitby v Perálci

V kostele sv. Jana Křtitele v Perálci uspořádalo Misijní klubko z Proseče Misijní most modlitby. Atmosféru společných modliteb za misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence přinášejí přiložené fotografie.

 

OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE

Misijní neděle v Proseči

2015_rijen_18._0972015_rijen_18._1162015_rijen_18._1202015_rijen_18._2072015_rijen_18._226

 

Misijní neděle v Dolní Dobrouči

IMG_3379IMG_3376IMG_3381IMG_337012138402_725796527552617_2555684711432785804_o

Misijní neděle v Hradci Králové

DSCN9306DSCN9294DSCN9289DSCN9279DSCN9296

Misijní neděle v Javornici

DSCN9249DSCN9224DSCN9239DSCN9241DSCN9212

Misijní neděle v Letohradě – Kunčicích

Ku MN oKu MN hKu MN pKu MN aKu MN e

Misijní neděle ve Vyškově

WP_20151018_006

Misijní neděle v Nebušicích

misijní neděle 18.10.2015 klubko 215 (3)misijní neděle 18.10.2015 klubko 215 (29)misijní neděle 18.10.2015 klubko 215 (32)misijní neděle 18.10.2015 klubko 215 (39)misijní neděle 18.10.2015 klubko 215 (13)

Misijní neděle v Hluku

DSC_0010DSC_0013DSC_0032DSC_0034DSC_0074

Misijní neděle v Kunvaldu

12063660_725792354219701_3617925097560725313_n12115956_725792377553032_9110611626539549690_nKunv dKunv c

Misijní neděle v Plzni

DSCF6077_resizeDSCF6083_resizeDSCF6095_resize

MISIJNÍ NEDĚLE V MÉDIÍCH

Homilii ze mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích, jak ji přenášel ČRo Vltava, si můžete  poslechnout zde.

Na Misijní neděli jste mohli slyšet národního ředitele PMD v pořadu Myšlenka na den vysílaný na rádiu Proglas.

Detailnější popisy oslav a další příspěvky z farností najdete v rubrice Proběhlé akce

Bohaté informace a ohlasy spojené s Misijní nedělí naleznete také na Facebooku PMD.

Dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli 2015

DSC05533Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních děl,

při příležitosti Misijní neděle, kterou budeme slavit příští týden, vás srdečně zdravím.

Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i my, když uvažujeme o misiích.

„Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším úmyslem. Přesto se stává, že je to pro nás jen jedna z mnoha sbírek. Misijní neděle ale není pouze o sbírce. Sbírka je projevem našeho vztahu k misiím. Misijní neděle nás zve k vnitřnímu pohledu do světa potřebných. Nechceme mluvit o chudých z jiných koutů světa, o jejich potřebách, strádání, bídě jen kvůli tomu, abychom vzbudili soucit. Ten vede jen k povrchnímu pohledu. Rád bych Vás o Misijní neděli pozval k pohledu na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni sami nejlépe vidí potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec světa. Narážejí však na překážky, které jsou ale s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany, jen jako nějací sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina. My jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to znamená podpořit je modlitbou, přispět jim svým darem, ale taky se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke křesťanskému životu hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli v Jeho jménu pokřtěni.

Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního postoje, který se projeví podporou misionářů v dalekých zemích i naším zapojením do misie v Českých zemích. Mladík z evangelia Ježíšovo pozvání nepřijal, a proto odešel smutný.

Jako nový národní ředitel Papežských misijních děl bych měl velkou radost, kdybych příští neděli spolu s Vámi mohl nově přijmout Ježíšovo pozvání k účasti na misijním poslání církve. Budu rád, když Papežská misijní díla nebudou vnímána jen jako další nadace, která pomáhá potřebným, ale jako živé společenství těch, kteří chtějí přinášet Krista dnešnímu světu.

Ze srdce Vám žehná

Leoš Halbrštát

národní ředitel PMD

 

Kalendář pro děti “Misijní říjen”

Říjen je měsíc, ve kterém slavíme Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je slavený vždy třetí neděli v říjnu a je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Papežského misijního díla šíření víry.

Během tohoto měsíce se intenzivněji modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým chováním a svou činností a hledáním dobra pro druhého. Povzbuzuje nás k tomu sám papež František ve svém Poselství k Misijní neděli: “Misie je vášnivou láskou k Ježíši Kristu a zároveň vášnivou láskou k lidem. Když setrváváme v modlitbě před Ježíšem ukřižovaným, poznáváme velikost jeho lásky, která nám dává důstojnost a podepírá nás…

Na Misijní neděli se chceme dobře připravit, proto nabízíme pomůcku zaměřenou na malé misionáře či děti z Misijních klubek, kalendář nazvaný Misijní říjen. Můžete si ji vytisknout, děti mohou vybarvovat jednotlivé dny, splněné úkoly zaškrtávat, s rodiči, prarodiči, katechety a vedoucími si povídat o jednotlivých tématech.

Na závěr slova papeže Františka: “Kdo následuje Krista, nemůže se nestát misionářem a ví, že Ježíš jde s ním, mluví s ním, dýchá s ním, pracuje s ním.” Tak se nebojme svědčit a žít evangelium!

Kalendář můžete využít pro práci s dětmi v misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Děti mohou po splnění úkolů vybarvovat jednotlivé dny a daná témata probírat s rodiči, prarodiči, vedoucími a katechety podle svých možností. Kalendář je k dispozici v barevné i černobílé verzi. Přejeme Vám hodně radosti při práci s ním!

 

 

 

 

Přiložené dokumenty

Poselství papeže k Misijní neděli 2015

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií 2015

Drazí bratři a sestry,

Světový den misií 2015 se bude odehrávat na pozadí Roku zasvěceného života, který poskytuje podnět pro modlitby a úvahy. Jestliže totiž každý pokřtěný je povolán k tomu, aby vydával svědectví pro Pána Ježíše a hlásal víru, kterou dostal jako dar, platí to zvláště pro zasvěcenou osobu, protože mezi zasvěceným životem a misií existuje silné pouto. Následování Ježíše, které bylo v církvi určující pro vznik zasvěceného života, odpovídá výzvě vzít na sebe kříž a jít za ním, následovat ho v tom, jak se On odevzdal Otci, v úkonech služby a lásky i ve ztrácení života pro jeho znovunalézání. Protože celý Ježíšův život má misijní povahu, i ti muži a ženy, kteří ho následují více zblízka, přijímají úplně stejnou charakteristiku.

Jelikož misijní dimenze náleží k samotné povaze církve, patří niterně i ke každé formě zasvěceného života a nelze ji zanedbávat bez toho, že by to nezanechávalo prázdnotu, která zdeformuje jeho charisma. Misie není proselytismem anebo pouhou strategií; misie patří ke „gramatice“ víry a je něčím nezbytným pro toho, kdo začne naslouchat hlasu Ducha, jenž člověku našeptává „pojď“ a „jdi“. Kdo následuje Krista, nemůže se nestát misionářem a ví, že Ježíš „jde s ním, mluví s ním, dýchá s ním, pracuje s ním. Cítí, že živý Ježíš je s ním uprostřed misijního úsilí“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium,266).

Misie je vášnivou láskou k Ježíši Kristu a zároveň vášnivou láskou k lidem. Když setrváváme v modlitbě před Ježíšem ukřižovaným, poznáváme velikost jeho lásky, která nám dává důstojnost a podepírá nás; a zároveň vnímáme, že láska vycházející z jeho probodnutého boku se rozšiřuje na všechen Boží lid a na celé lidstvo. Právě v tom rovněž cítíme, že On nás chce používat, aby pronikal stále blíže k milovanému lidu (srov. tamtéž,268) a ke všem, kdo ho hledají s upřímným srdcem. V Ježíšově příkazu „jděte“ jsou přítomné všechny scénáře a stále nové výzvy pro evangelizační poslání církve. V ní jsou všichni povoláni k hlásání evangelia svědectvím života. A zvláště od zasvěcených se požaduje naslouchání hlasu Ducha, který je vyzývá, aby šli vstříc velkým misijním perifériím, mezi národy, k nimž se evangelium ještě nedostalo.

Padesáté výročí vydání koncilního dekretu Ad gentes nás vyzývá, abychom znovu četli a meditovali tento dokument, který se stal pro instituty zasvěceného života velkým misijním impulzem.

Pro kontemplativní komunity se objevila v novém světle postava sv. Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií, jakožto inspirátorky niterného spojení kontemplativního života s misiemi. Pro mnohé řeholní kongregace aktivního života se misijní touha iniciovaná Druhým vatikánským koncilem uvedla do života díky mimořádné misijní otevřenosti ad gentes, často provázené přijímáním bratří a sester pocházejících ze zemí a kultur, s nimiž se setkali při evangelizaci, takže dnes lze hovořit o širokém mezikulturním charakteru zasvěceného života. Právě proto je naléhavě nutné vrátit misijní ideál k jeho centru: k Ježíši Kristu; a k jeho požadavku: úplně se darovat při hlásání evangelia. V tomto směru nemohou existovat kompromisy: ten, kdo díky Boží milosti přijímá misijní poslání, je povolán, aby žil misijního ducha. Pro tyto lidi se hlásání Krista na mnoha perifériích světa stává způsobem, jak žít následování Krista, a je náhradou za mnohé námahy a strádání.

Každá tendence odchýlit se od tohoto povolání, i když je doprovázena šlechetnými pohnutkami spojenými s mnoha pastoračními, církevními nebo humanitárními potřebami, se neslučuje s osobním povoláním od Pána ke službě evangeliu. Vychovatelé v misijních institutech jsou vyzýváni jednak k tomu, aby jasně a poctivě ukazovali tuto životní a pracovní perspektivu, a stejně tak aby byli odborníky na rozpoznávání autentických misijních povolání. Obracím se především na mladé, kteří jsou ještě schopni odvážných svědectví a obětavých činů, jež často jdou proti proudu: nenechte si uloupit sen o skutečné misii, o následování Ježíše, k němuž bude patřit naprosté sebedarování. Ve skrytosti svého svědomí se zeptejte, z jakého důvodu jste se rozhodli pro misijní řeholní život, a svou připravenost pro jeho přijetí poměřujte tím, čím On je: darem lásky pro službu hlásání evangelia; a pamatujte na to, že hlásání evangelia je, spíše než potřebou pro ty, kdo ho ještě neslyšeli, nezbytností pro toho, kdo miluje svého Mistra.

Misie dnes stojí před výzvou respektovat potřeby všech národů, aby mohly vycházet ze svých vlastních kořenů a zachovávat hodnoty svých kultur. Jde o to poznávat a respektovat ostatní tradice a filozofické systémy a každému národu a každé kultuře přiznávat právo na to, aby se za pomoci své vlastní tradice přibližovaly k chápání Božího tajemství a k přijímání Ježíšova evangelia, jež je pro kultury světlem a jejich proměňující silou.

V rámci této komplexní dynamiky si klademe otázku: „Komu se má evangelní zvěst hlásat přednostně?“ Odpověď je jasná a nacházíme ji v samotném evangeliu: jsou to chudí, nepatrní, nemocní, ti, jimiž se často pohrdá a zapomíná se na ně, ti, kdo nemají nic na oplátku (srov. Lk 14,13-14). Evangelizace určená přednostně jim je znakem Království, které přinesl Ježíš: „Mezi naší vírou a chudými je nedělitelné pouto. Nikdy je nenechávejme samotné“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium,48). To musí být jasné především lidem, kteří se rozhodli pro zasvěcený misijní život; slibem chudoby si volí následování Krista v tom, co On upřednostňoval, nikoli ideologicky, ale ztotožněním se s chudými tak jako On a životem v jejich každodenních těžkých existenčních podmínkách, při němž se zříkají uplatňování jakékoli moci, aby se stávali bratry a sestrami těch posledních a přinášeli jim radost evangelia a výraz Boží lásky.

Proto, aby zasvěcení žili křesťanské svědectví a byli znamením Otcovy lásky mezi nejmenšími a chudými, je jejich úkolem napomáhat přítomnosti věřících laiků v misijní službě. Už Druhý vatikánský koncil prohlašoval: „Laici spolupůsobí v evangelizačním díle církve a účastní se jejího spasitelného poslání zároveň jako svědkové i jako živé nástroje“ (Ad gentes,41). Je potřebné, aby se zasvěcení misionáři se stále větší odvahou otevírali těm, kdo jsou připraveni s nimi spolupracovat, aby třeba jen na omezenou dobu získali zkušenost na tomto poli. Jsou to bratři a sestry, kteří si přejí sdílet misijní povolání zasazené do křtu. Misijní domy a struktury jsou přirozeným místem pro jejich přijímání a pro jejich lidskou, duchovní a apoštolskou podporu.

Misijní instituce a díla církve jsou plně ke službě těm, kdo neznají Ježíšovo evangelium. Pro účinné dosahování tohoto cíle mají zapotřebí charismat a misijního úsilí zasvěcených, ale také sami zasvěcení potřebují ke své službě nějakou strukturu; ta je výrazem péče římského biskupa o to, aby byla zaručena koinonia a aby se spolupráce a synergie stávaly integrální součástí misijního svědectví. Ježíš stanovil jednotu učedníků jako podmínku pro to, aby svět uvěřil (srov. Jan 17,21). Taková konvergence není totéž co právnicko-organizační podřízení institucionálním orgánům anebo umrtvení fantazie Ducha, který rodí různost, ale znamená posílení účinnosti evangelního poselství a prosazování oné jednoty úmyslů, jež je rovněž plodem Ducha.

Misijní dílo Petrova nástupce má univerzální apoštolský horizont. K tomu má také zapotřebí mnoha charismat zasvěceného života, aby tak mohlo obsáhnout široký horizont evangelizace a bylo schopno zajišťovat odpovídající přítomnost na hranicích i v dosažených oblastech.

Drazí bratři a sestry, vášní misionáře je evangelium. Svatý Pavel mohl prohlašovat: „Běda mi, kdybych ho nehlásal“ (1 Kor 9,16). Evangelium je pro každého člověka zdrojem radosti, osvobození a spásy. Církev si tento dar uvědomuje, a proto ji nikdy neunaví neustále všem hlásat „to, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli“ (1 Jan 1,1). Posláním služebníků slova – biskupů, kněží, řeholníků i laiků – je uvádět všechny bez výjimky do osobního vztahu s Kristem. Na obrovském poli misijní činnosti církve je každý pokřtěný povolán, aby co nejlépe, podle své osobní situace, prožíval své osobní nasazení. Velkorysou odpověď na univerzální povolání mohou poskytovat zasvěcení muži a zasvěcené ženy prostřednictvím intenzivního života modlitby a spojení s Pánem i svou osobní spásonosnou obětí.

Panně Marii, Matce církve a vzoru misijního života, svěřuji všechny, kdo v každém životním stavu spolupracují při hlásání evangelia ad gentes anebo na vlastním území, a ze srdce uděluji každému apoštolské požehnání.

 FRANTIŠEK

Ve Vatikánu 24. května 2015, na slavnost Seslání Ducha Svatého