Příspěvky se štítkem administrativa

Vánoce 2021 a PF 2022

“Narodilo se dítě. Narození je vždycky zdrojem naděje, rozpukem života a příslibem budoucnosti. A tímto Dítětem je Ježíš, který se „narodil nám“, pro nás bez omezení, privilegií a exkluzivity. Dítě, které Panna Maria přivedla na svět v Betlémě, se narodilo pro všechny: je „dítětem“, které Bůh daroval celé lidské rodině.

Díky tomuto Dítěti se můžeme všichni skutečně nazývat bratři: z každého kontinentu, jakéhokoli jazyka, jakékoli kultury, se svými identitami i rozdíly, přece jsme všichni bratři a sestry.

Každý člověk je můj bratr. V každém vidím odlesk Boží tváře a v trpících objevuji Pána, který mne žádá o pomoc. 

Ježíš se narodil ve stáji, ale byl zahrnut láskou Panny Marie i svatého Josefa. Boží Syn tělesným narozením posvětil manželskou lásku. Myslím nyní na rodiny, které jsou nuceny setrvat  v odloučení anebo být zavřené doma. Pro všechny ať jsou Vánoce příležitostí objevit v rodině kolébku života a víry, místo laskavé přívětivosti, dialogu, odpuštění, bratrské solidarity, sdílené radosti a pramene pokoje pro celé lidstvo.”

(papež František)

Ten, který se narodil v Betlémě , je znamením Boží lásky k člověku. On se sklání k těm, kteří touží po uzdravení a odpuštění. Zároveň nás vybízí, abychom i my byli pozorní a laskaví k druhým.

Drazí přátelé misií,

děkujeme za Vaši přízeň v roce 2021, za Vaše modlitby a dary nejpotřebnějším v misiích!

Krásné a radostné vánoční svátky

a v novém roce 2022 mnoho Božího požehnání

přejí

Leoš Halbrštát, národní ředitel
a pracovníci Papežských misijních děl v České republice

 

Vánoce 2020 a PF 2021

“Díky tomuto Dítěti můžeme Boha oslovovat „Otče“, „Tati“. Ježíš je jednorozený, nikdo jiný než On nezná Otce. On však přišel na svět právě proto, aby tvář nebeského Otce zjevil. A tak se, díky tomuto Dítěti, můžeme všichni skutečně nazývat bratři: z každého kontinentu, jakéhokoli jazyka, jakékoli kultury, se svými identitami i rozdíly, přece jsme všichni bratři a sestry.” (papež František)

“Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
(Jan 1,1-5)
Nesme Ježíšovo SVĚTLO společně do celého světa, ke všem národům a všem lidem!
Drazí,
děkujeme ze srdce za Vaši přízeň v roce 2020, za Vaše modlitby a dary pro nejpotřebnější v misiích!
Těšíme se na další spolupráci
a přejeme rok 2021 naplněný Božím požehnáním, láskou a pokojem!
Leoš Halbrštát, národní ředitel
a pracovníci Národní kanceláře Papežských misijních děl v České republice

 

Nové číslo Misijního zpravodaje

MZ19

Vyšel nový Misijní zpravodaj! V devatenáctém čísle informačního časopisu Papežských misijních děl Vám nabízíme aktuality a dopisy z misií, ohlédnutí za návštěvou papeže Františka na Kubě a v USA, rozhovor s novým diecézním ředitelem PMD v ostravsko-opavské diecézi, vzpomínku na Misijní neděli, informaci o nových misijních materiálech, biblické zamyšlení a pozvánky na plánované aktivity. Přinášíme i historický pohled na život v Beninu uprostřed rovníkové Afriky z roku 1913. Nechybí poselství a informace k letošnímu Svatému roku Milosrdenství, který zahájil papež František 8. 12. 2015.

Našim členům dorazí Misijní zpravodaj do schránky, všichni ostatní si ho mohou prohlédnout zde.

Ať se všem čtenářům líbí!

Misie nejsou nástrojem, nýbrž východiskem i cílem církve

Papež František přijal 3. 12. 2015 účastníky plenárního zasedání Kongregace pro evangelizaci národů, kteří se v těchto dnech zabývali stavem missio ad gentes. Svatý otec po nedávné apoštolské cestě do Afriky ocenil působení církve na tomto kontinentu. Jak řekl, církev se v Africe díky mnoha anonymním milosrdným Samaritánům zasluhuje o veliké dílo lásky a lidské podpory. Misie, dodal papež, proměňuje, obnovuje a posiluje víru i křesťanský život. Není pouhým nástrojem církve, nýbrž jejím výchozím a cílovým bodem.

“Sekularizovaný svět sice přijímá evangelní hodnoty jakými jsou láska, spravedlnost, pokoj a střídmost, ale už se nestaví tak ochotně k Ježíši Kristu. Nepovažuje ho za Mesiáše, ani za Božího Syna, nanejvýš snad za osvíceného člověka, čímž odděluje poselství od Posla, dar od Dárce. V této rozklížené situaci je misie mezi národy hybatelem i obzorem víry. Je životně důležité, aby v přítomné chvíli „církev vycházela zvěstovat evangelium všem, na všech místech, při každé příležitosti, neprodleně, bez zdráhání a beze strachu“ (Evangelii gaudium, 23)“

Misie není lidskou aktivitou, nýbrž silou schopnou vnitřně proměnit církev – a to ještě dříve než národy a kultury. Každá farnost je misijním působištěm, aby Duch svatý mohl proměnit návykové věřící v učedníky, nemilující učedníky v misionáře, vytrhnout je ze strachu a uzavřenosti a nasměrovat je až na kraj světa.

“Za Pavlem a Barnabášem nestál žádný misionářský úřad. A přesto hlásali Boží slovo, založili několik společenství a prolili krev za evangelium. Postupem času se projevila nutnost zvláštního pojítka mezi nově založenými církvemi a univerzální církví. (…) Dnes je zřejmé, že v této dějinné fázi nestačí „pouhá administrativa. Osvojme si ve všech částech světa „trvalý misijní stav“, který je pro nás vzorem. (Evangelii gaudium, 25)“

V závěru papež poznamenal, že misijní hlásání začíná vydávat své plody.

“Dokazuje to skutečnost, že mladé církve dokážou dávat a nejenom dostávat. Jsou ochotny přenechat vlastní kněze sesterským církvím v rámci jednoho státu či kontinentu, ale také slouží potřebným církvím v jiných oblastech světa. Spolupráce se nevyvíjí pouze po ose sever-jih. Nastává zde opačný pohyb, který navrací dobro, obdržené od prvních misionářů. A zároveň je to známka dosažené zralosti.“

Řekl papež Kongregaci pro evangelizaci národů v den liturgické památky jednoho z patronů misií, sv. Františka Xaverského.

Zdroj: Rádio Vaticana

Kongregace šíření víry 5Kongregace šíření víry 3Kongreagce šíření víry 2Kongregace šíření víry 1

 

Národní rada Papežských misijních děl 7. 9. – 9. 9. 2015

Od pondělí 7. 9.  do středy 9. 9. 2015 se v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně uskuteční pravidelné 28. pracovní jednání Národní rady Papežských misijních děl (PMD). Přítomní diecézní ředitelé PMD českých a moravských diecézí budou hodnotit misijní činnost v jim svěřených oblastech za uplynulý půlrok. Na programu budou nové a aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě a plánování činnosti na rok 2016 ve čtyřech odvětvích PMD – Papežském misijním díle dětí, Misijním díle sv. Petra apoštola a s ním spojené celosvětové pomoci bohoslovcům v misijních zemích, Papežském misijním díle šíření víry a Misijní unii. Program budou doprovázet společné modlitby a mše svaté.

Objednejte si misijní materiál přes nový webový katalog

Na webových stránkách http://old.missio.cz/katalog-materialu/ připravila Papežská misijní díla novou podobu Katalogu misijních materiálů s možností objednávání přes „nákupní košík“. V nabídce je široká škála misijních materiálů, díky nimž se dozvíte zajímavé informace z misií a získáte inspiraci pro misijní výchovu dětí. Materiály můžete využít při misijních akcích nebo jako vhodný dárek pro své blízké.

Nový webový katalog přehledně seznamuje se všemi misijními materiály a usnadňuje výběr a objednávání jednotlivých položek vložením do „košíku“. Po závěrečném doplnění základních údajů o objednavateli, jako e-mail, telefon a korespondenční adresa, nákupní košík navrhne výši daru, kterým po odeslání objednávky a po převzetí materiálů může objednavatel-dárce přispět na projekty podporované Papežskými misijními díly.

Skončilo 27. jednání Národní rady PMD

V  sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově mlýně skončilo ve středu dne 15. dubna 2015 třídenní zasedání v pořadí již 27. Národní Rady PMD. Ředitelé jednotlivých diecézí Čech a Moravy byli seznámeni s aktuálními misijními projekty a sami představili svou činnost v uplynulém období. Poprvé se jednání účastnil nový zástupce za ostravsko-opavskou diecézi trvalý jáhen Mgr. Antonín Glogar, který vystřídal Mgr. Naďu Pavliskovou. Na programu rady byly jako vždy společné modlitby a bohoslužby, při nichž se přítomní modlili na misijní úmysly papeže Františka a barevná symbolika připomínala jednotlivé kontinenty.

V rámci hodnocení činnosti za rok 2014 byly zmíněny aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě. Kvalitní a systematické pomoci se dostalo chudým a trpícím dětem v devíti zemích (Filipíny, Jamajka, Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Bangladéš, Srí Lanka a Papua-Nová Guinea) v celkové výši téměř 8 mil. Kč. S vědomím, že bez kněží nejsou misie možné, pomohla Misijní díla z ČR finančními dary do vybraných seminářů v Zambii, Ugandě a Keni částkou blížící se 4 mil. Kč. Světovou misijní činnost církve zajišťují projekty Díla šíření víry (ŠV), které je podporováno ze sbírek Misijní neděle a od jiných dárců přispívajících na toto Dílo i během roku. V rámci Díla ŠV jsme v roce 2014 přispěli částkou skoro 14,7 mil. Kč do Ugandy, Zambie, Bangladéše a Srí Lanky. Pomoc směřovala na stavbu či opravu kostelů, klášterů, biskupství, far, misijních domů a víceúčelových center. Kromě toho byl financován nákup audiovizuální techniky, oprava střešní krytiny, montáž hasicích přístrojů v klášteře, zajištění chodu diecézí a formace katechistů ve výše jmenovaných zemích.

Na setkání byly prezentovány nové misijní materiály, mezi nimiž je např. DVD Ugandské Velikonoce – představuje video záběry ze Svatého týdne v Ugandě a je vhodné např. pro jednotlivce, farnosti, katechety na II. stupni ZŠ apod. Další novinkou jsou dvě CD s písněmi: Zambijské chvály a Ugandské chvály. Byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností a praktické použití webu www.missio.cz, jehož součástí je např. misijní kino:  http://kino.misijnidila.cz/. Předpremiéru měl zcela nový film „Naděje pro Ugandu“, jenž popisuje situaci v ugandském semináři, kam z ČR na studium bohoslovcům přispíváme. Veřejnost se bude moci v brzké době těšit, že tento unikátní filmový dokument i s bohatými bonusy uvidí právě na již zmiňovaném misijním kině.

Výroční zpráva PMD 2014, která byla radě prezentována a je těsně před vydáním, poukazuje na skutečnost, že za posledních 17 let lidé skrze PMD věnovali misiím přes 383 mil. Kč. Z těchto darů měli např. užitek bohoslovci, děti postižené, zneužívané, unášené, ohrožené a nakažené onemocněním AIDS, sirotci a děti ulice. Realizovaly se stavby a opravy kostelů, kaplí, far a klášterů; podpořily se vzdělávací, sanitární, sociální a život zachraňující projekty. Loňský rok byl zcela výjimečný, protože se na papežské misie u nás sešlo přes 33 mil. Kč, což je o 3 miliony více než za předchozí rok. Naše pomoc odesílaná do misií nás řadí na skvělé 11. místo v Evropě a na 17. pozici v porovnání s celým světem.

V dohledné době bude na webu www.missio.cz spuštěn aktualizovaný katalog misijních materiálů, který přehlednějším způsobem nabídne bohatou škálu téměř pětiset misijních materiálů. Poměrně dobrou zkušenost potvrdili přítomní s programem pro školy „Děti pomáhají dětem” akreditovaným u MŠMT ČR. Za poslední dobu se podařilo uskutečnit asi 22 seminářů pro více než 220 zájemců z řad učitelů, pedagogů a dalších zájemců. Kladně byla hodnocena nedávná misijní cesta na Filipíny a tradiční Horské klubání ve Špindlerově Mlýně pro 120 členů z Misijních klubek. Z plánovaných akcí bylo zmíněno pořádání 6. celostátního Misijního kongresu dětí dne 1. 10. 2016 v Nymburku, účast PMD na Noci kostelů 29. 5. 2015, zastupování ČR na světovém Generální shromáždění PMD v Římě ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2015. Nejbližší událostí, na kterou se všichni mohou těšit, je 13. celostátní Misijní pouť a Den dětí plánovaný na sobotu 13. 6. 2015 do Vranova nad Dyjí.

IMG_3759 IMG_3760 IMG_3761 IMG_3766 IMG_3768 IMG_3772 IMG_3776 IMG_3779

Skončila 10. Národní misijní rada

Od neděle 12. 4. do pondělí 13. 4. 2015 se na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně uskutečnila již 10. Národní misijní rada. Tato rada, která se schází jednou ročně, je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, delegátem ČBK pro misie. Setkání se účastnili zástupci z Papežských misijních děl (PMD), Charity České republiky, Likvidace lepry, Salesiánské asociace Dona Boska, Misijní kongregace služebnic Ducha Svatého, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Společenství pomocníků řádu sv. Lazara a Nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa MATRI.

Na programu byla společná mše svatá. Účastníci se věnovali podnětům k misijním aktivitám, zapojování dobrovolníků, vstupu prvokomunikantů do Papežského misijního díla dětí a přípravě koncepce systematického vzdělávání v misijní oblasti pro řády, kongregace, bohoslovce, mládež apod. Kladně byl hodnocen také dokončený projekt týkající se mapy pomoci, který je prezentovaný na webu církev.cz a ukazuje, kam se z České republiky v rámci katolické církve dostává pomoc do zahraničí. Nemalou část tvoří také přes 130 projektů Papežských misijních děl na pomoc potřebným v 9 zemích (Uganda, Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny a Papua-Nová Guinea).

IMG_3742 IMG_3743 IMG_3745 IMG_3746 IMG_3748 IMG_3749 IMG_3754 IMG_3755 IMG_3756

Do Národní kanceláře PMD nastupuje nový ředitel

Protože Národní ředitele Papežských misijních děl (PMD) jmenuje prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, první informace o novém řediteli pro Českou republiku přišla právě z tohoto místa. Agentura Fides sdělila, že dne 30. května 2014 kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, jmenoval Mgr. Leoše Halbrštáta, trvalého jáhna diecéze Hradec Králové Národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice na období pěti let (01/11/2014 – 31/10/2019).

Mgr. Leoš Halbrštát vystudoval Střední zemědělskou školu v Praze a v letech 1990 – 1994 Teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2009 byl kardinálem Dominikem Dukou vysvěcen na trvalého jáhna a sloužil jako vojenský kaplan v posádkách Chrudim, Pardubice a Hradec Králové. Se svou ženou Bronislavou bydlí ve Slatině nad Zdobnicí v podhůří Orlických hor a vychovávají spolu čtyři děti Bronislavu, Barboru, Benedikta a Bernadetu. Manželka je od roku 2009 pověřena službou Diecézní ředitelky PMD v královéhradecké diecézi.

Na začátku roku 2014 navrhl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál České biskupské konferenci Leoše Halbrštáta jako kandidáta na Národního ředitele PMD v ČR a ten byl k 1. 11. 2014 jmenován. Od sametové revoluce je po P. Zdeňku Čížkovském a P. Jiřím Šlégrovi třetím Národním ředitelem PMD v ČR. Protože dosluhoval závazek u Duchovní služby AČR do 31. 3. 2015, pověřil P. Jiřího Šlégra vedením Národní kanceláře PMD do faktického převzetí funkce. Protože agenda týkající se vedení Národní kanceláře PMD je velmi obsáhlá, bude proces předávání trvat delší dobu. Z tohoto důvodu je v současné době v Národní kanceláři končící i nastupující ředitel PMD.

Ptáme se nového ředitele, s jakým záměrem do funkce nastupuje: „Naskakuji do jedoucího vlaku. Chtěl bych pokračovat a navázat na práci svého předchůdce P. Jiřího Šlégra. Ten za dlouhá léta vedení Národní kanceláře odvedl skvělou práci. Činnost v PMD je úplně odlišná od působení v AČR, ale beru to jako výzvu.“ Řekněte nám jaký je Váš oblíbený citát: „Je od Matky Terezy a to: ,Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.’” Novému Národnímu řediteli PMD přejeme mnoho sil, elánu a hlavně darů Ducha Svatého v práci i soukromém životě.

 

Národní rada Papežských misijních děl 13. 4. – 15. 4. 2015

Od pondělí 13. 4.  do středy 15. 4. se v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně uskuteční pravidelné pracovní jednání Národní rady Papežských misijních děl (PMD). Přítomní diecézní ředitelé PMD českých a moravských diecézí budou hodnotit misijní činnost v jim svěřených oblastech za uplynulý půlrok. Na programu budou též aktuální projekty, kterými PMD v České republice podporují misie ve světě a plánování činnosti na rok 2015 ve čtyřech odvětvích PMD – Papežském misijním díle dětí, Misijním díle sv. Petra apoštola a s ním spojené celosvětové pomoci bohoslovcům v misijních zemích, Papežském misijním díle šíření víry a Misijní unii. Program budou doprovázet společné modlitby a mše svaté.