Příspěvky se štítkem Paraguay

Missio magazín – únor 2022

Uganda je úrodná země, které se ne nadarmo přezdívá „perla Afriky“. Krátký dokument v úvodu pořadu představí nejen krásy, ale i současné výzvy této prezidentské republiky. Pozvání k postní almužně se zakladatelkou Pauline Jaricot nás zavede do vzdálené misie sester minoritek v Paraguay. Život komunity přiblíží telefonický rozhovor se sestrou Agátou Žídkovou. Smutnou bilanci zabitých misionářů v roce 2021 přinese výroční statistika Agentury Fides. Co znamená slovo „církev“ vysvětlí maminka malému Františkovi v animované rubrice pro děti s názvem „Můžu se zeptat“. Pořadem provází moderátorka Kateřina Rýznarová.

Premiéra pořadu je v neděli 27. února ve 20.50 na televizi Noe.

Další termíny vysílání: úterý 1. 3. v 17:30, sobota 5. 3. v 23:40, čtvrtek 3. 3. v 7:00, čtvrtek 24. 3. 22:00.

Přejeme Vám pěkné chvíle s Missio magazínem!

Dopis z misií – poděkování z Paraguaye

Pokoj a dobro!

Milí dobrodinci,

moc Vás zdravíme z naší misie v Paraguayi a chtěly bychom Vám srdečně poděkovat za Vaši štědrou pomoc. V minulém roce 2021 jsme díky Vám a Vašim darům mohly pomoci mnoha lidem. Uvádíme některé příklady, jak byly Vaše dary použity:

 

Práce s dětmi:

 – Nechaly jsme postavit pevné stoly a lavice v osadě Rosa Mistica, které nám slouží při katechezi, doučování, jídle,  apod.

– Zorganizovaly jsme dva prázdninové „tábory“ (jeden v Centru, druhý v Mistice), svátek Tří králů, Den dětí, Novénu v Mistice

– Pořídily jsme materiály:

  • na aktivity s dětmi, nakoupily potraviny na svačiny, popř. na vaření obědů
  • pro děti do školy (protože jsou potřeba i pro on-line výuku)
  • materiál pro kroužek „nanduti“ (pro děvčata – podobné výrobě krajek)

 

Podpora rodin:

– Podpora na splátku domků (našich bývalých dobrovolníků, kteří už mají rodiny)

– Pomoc při opravě domku (žena s dcerou a babičkou, které neměly kde bydlet)

– Podpora při dlouhé nemoci matky (koupě pračky a ledničky)

– Nákup léků

– Koupě mříže na okno (proti zlodějům pro rodinu, kterou opakovaně vykradli)

– Podpora rodiny postiženého chlapce Ramona

– Rozdávání jídla a oblečení potřebným

– Pomoc konkrétním rodinám, kterým jste zaslali svou pomoc

 

Pomoc seniorům bydlícím v našem Centru (takový malý „Domov důchodců“ pro opuštěné staré lidi)

– Příležitostně jim darujeme potraviny, zdravotní materiál, oblečení

– Pomáháme s odvozem do nemocnice

– Navštěvujeme je a pomáháme zprostředkovat „duchovní služby“

 

Další:

– Zajišťujeme kuchařku pro Centrum (denně se vaří okolo 40-ti obědů)

– Podporujeme finančně ženy, které nemají práci a pomáhají nám v Centru

– Podporujeme děvčata, která hledají své povolání (ubytování, cestovné, jídlo)

– Zajišťujeme odvoz nemocných k lékaři a do nemocnice

 

Na rok 2022 plánujeme další nové aktivity pro děti. Také budeme finančně podporovat naši učitelku, co doučuje děti. A když Pán Bůh dá, začneme se stavbou exercičního domu, který na tomto poutním místě velmi chybí.

 

PŘEJEME VÁM HODNĚ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ A ZNOVU VÁS UJIŠŤUJEME O SVÉ VDĚČNOSTI A SVÝCH MODLITBÁCH ZA VÁS.

Vaše sestry františkánky z Paraguaye

 

Činnost sester františkánek můžete podpořit také mešními intencemi.

 

Fotografie ze života v Paraguayi v roce 2021

Misijní postní modlitba – s Pauline Jaricot

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám opět nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity spojené s  dobrým skutkem.

V letošním roce se jedná o křížovou cestu, kterou můžeme projít společně s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry, jež bude v květnu 2022 blahořečena. Modlitební aktivita pro letošní rok se nese v duchu slov Jeana Maria Vianneye:

„Dobrotivý Bůh zajišťuje často největší dary v klenotnici nebe porozuměním křížové cestě;
láskou ke zkouškám a utrpení.“

Svatý farář arský byl totiž dlouholetým blízkým přítelem Pauline Jaricot, a byl to také on, kdo ji uvedl do mystiky kříže, když jí vysvětloval, že kdo se pokouší kříži uniknout,  bude  svým břemenem utisknut, ale kdo jej v lásce přijme, déle již netrpí. Pauline tato slova ve svém životě naplnila bezezbytku, takže Jean Maria Vianney o ní později prohlásil: „Znám jednu osobu, která nese těžký kříž a nese ho s velikou láskou. Je to slečna Jaricot.“

Křížová cesta s Pauline Jaricot

Přestože se Pauline narodila do bohaté rodiny, zemřela ve velké chudobě. Ač byla přirozeně marnivá,  během jednoho kázání pochopila, že víc než lidem by se měla snažit zalíbit Bohu. Navzdory nemocem a protivenstvím, které jí po celý život komplikovaly její plány, se zapáleně snažila naplnit vše, k čemu se cítila být povolána. A přestože iniciovala a finančně podporovala mnoho ušlechtilých sociálních i duchovních aktivit, konec života prožila v hanbě, ponížení a zapomenutí. Když umírala, netušila nic o tom, jak velké a celosvětové dílo po sobě ve skutečnosti zanechává a že její dílo i její odkaz přetrvají stovky let…

Nechme se inspirovat jejím životem. Provázet křížovou cestou nás budou úryvky z jejího deníku, který si začala psát na přání svého duchovního otce P. Würtze, vikáře farnosti Saint-Nizier v Lyonu, mezi svým 17. až 20. rokem jako Příběh mého života. Měla si „znovu přečíst svůj život“ a uvědomit si silné okamžiky své existence, rozpoznat Boží působení ve svém životě a zároveň pochopit působení Ducha Božího. Píše ho tedy prakticky na začátku svého bohatého života, ale už se v něm odráží hloubka jejího vztahu k Bohu i podstatné momenty jejího povolání.

Jak se do postní modlitební aktivity zapojit?

Modlit se můžeme sami doma nebo ve společenství, ať už farním nebo ve své rodině, a to až do Neděle Božího milosrdenství 22. dubna 2022, kdy i my jsme jsme vyzýváni k milosrdenství.

 

Využijte k postní kontemplaci text v elektronické podobě.

Máte na výběr mezi stažením pdf souboru, který si můžete případně sami vytisknout

 

 

nebo zvolte jednorázové prohlížení v listovací online podobě

 

Lze si objednat Křížovou cestu i v tištěné podobě

Po přijetí objednávky vám bude poštou zaslána brožurka Křížová cesta s Pauline společně s informacemi o misijním projektu, který je s touto aktivitou spojený. Počet výtisků je však omezený, proto prosíme, abyste dávali přednost spíše elektronické podobě, pokud máte mobilní zařízení, kde lze dokumenty dobře zobrazit.

 

Podpořte dílo Pauline Jaricot

Během postu lze odkládat finanční příspěvky za požitky, které si v této době odřekneme,  a následně je můžeme věnovat na projekty Papežského misijního díla šíření víry, které Pauline před dvěma sty lety založila. Nyní můžete konkrétně podpořit vytvoření zázemí pro paraguayské katechisty, misionáře a farníky, které jim ulehčí jejich evangelizační a pastorační práci. Více informací o aktuálních projektech Díla šíření víry v Paraguayi.

 

Mysleme tedy v postní době na všechny, kteří nemají štěstí na dobré životní podmínky a žijí v neúrodných a chudých oblastech,

a zároveň touží žít křesťanské hodnoty.

Podpořme ty, kdo se statečně snaží nést svůj úděl a nerezignovali na jeho tíhu.

Spojme se společně se svými bratry a sestrami v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 10, do poznámky „Paraguay“

VYPROŠUJEME VÁM POŽEHNANÝ ČAS POSTNÍ DOBY.

 

 

Projekty šíření víry v Paraguayi

  V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám pro období od 2. března do 22. dubna nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, spojené s podporou projektů Papežského misijního díla šíření víry, u jehož zrodu stála mladá francouzská dívka Pauline Jaricot.

Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV)

koordinuje misijní aktivity katolické církve na všech kontinentech a novým diecézím tak pomáhá stávat se soběstačnými. Podílí se na katechetických, vzdělávacích, charitativních a sociálních projektech. Podporuje stavby a opravy kostelů a dalších církevních budov, katechetických a vzdělávacích center, nemocnic, domovů pro přestárlé kněze a řeholníky, a dalších. Z příspěvků tohoto díla se podporují také pastorační a katechetické programy, stejně jako budování zázemí v jednotlivých farnostech.

Podpora pro katechisty, misionáře a křesťanské komunity

Nyní můžete konkrétně podpořit paraguayské katechisty, misionáře a farníky při vytvoření zázemí, které jim ulehčí jejich evangelizační a pastorační práci. Katechista je laik, který svůj život nabídl církvi pro službu v odlehlých misijních oblastech, kde zastupuje chybějícího kněze, a zároveň ostatním věřícím ukazuje, jak naplno žít evangelium. Z příspěvků bude dále financována formace misionářů, nákup biblí a vzdělávacích materiálů, ale také výstavba vodovodního zařízení v paraguayské farnosti Campo-Aceval, které umožní místním lidem zachytávat dešťovou vodu a dělat si tak zásoby na období sucha. Křesťanská komunita se nachází 465 km od Asunciónu a je s okolím spojena nábřežní silnicí, která je po období dešťů a sucha ve velmi špatném stavu. Obyvatelé se věnují práci na farmách, v téměř otrockých podmínkách. Takto žije mnoho většinou domorodých rodin, které musí pro pitnou vodu urazit velké vzdálenosti a dělat si zásobu na dny nouze. V cisterně se uchová letní dešťová voda, která se bude v době sucha přivádět do vesnice potrubím.

Mysleme tedy v postní době na všechny, kteří nemají štěstí na dobré životní podmínky a žijí v neúrodných a chudých oblastech, a zároveň touží žít křesťanské hodnoty.
Podpořme ty, kdo se statečně snaží nést svůj úděl a nerezignovali na jeho tíhu.
Spojme se společně se svými bratry a sestrami v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 10, do poznámky „Paraguay“

Finanční prostředky na projekty tohoto díla pocházejí převážně ze sbírek Misijní neděle, která probíhá vždy předposlední říjnovou neděli ve všech katolických kostelech po celém světě. Na Papežské misijní dílo šíření víry lze přispět i kdykoliv během roku. Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Příjemci pomoci tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství. Druhým významným aspektem je solidarita – při sbírce na Misijní neděli přispívají dle svých možností i chudí lidé a dělí se tak o své málo s dalšími potřebnými.

 

Srdečně za vaši štědrost děkujeme!

Střípky ze života sester františkánek v Paraguayi

Opět po delší době zdravíme z Paraguaye.

Měsíc říjen je měsícem růžencovým a také misijním a nám tady začíná jaro.

Před rokem, 3.10. 2020, v pandemických podmínkách arcibiskup posvětil kostel Božího Milosrdenství (Santuário) a další den zde měl kněžské svěcení místní minorita o. José. Byly to hluboké a historické dny pro toto místo.

13. července se v naší osadě konala pouť k Panně Marii Růži Tajemné, která je patronkou osady. Zde jsme tradičně měli devítidenní novénu (socha putovala po rodinách přes celou osadu – každý den procesím modlíc se růženec a vše zakončeno samozřejmě svačinou).

Celá novéna vyvrcholila slavnou poutní mši svatou, po které o. Marek Duda OFM Conv, který mši sv. předsedal, předal každému medailku P.M. Neposkvrněné, aby je všechny chránila.

 

 

 

 

 

Pandemie poznamenala (jako všude) i naši činnost s dětmi. Poněvadž děti nemohly přicházet k nám, my jezdíme o to víc za nimi. Už skoro dva roky nemohly pořádně do školy, tak máme dny doučování (v tom nám pomáhá jedna místní učitelka v důchodu). Starší děti chodí už do Centra se učit a mladší se učí v osadě. Za pomoci místních jsme v osadě udělali stoly, aby mohly děti psát, kreslit, jíst atd. O učení se začali zajímat také dospělí z osady, kteří se chtějí  učit a dodělat si základní vzdělání. Jedním z našich cílů je, aby během doby učení maminky uvařily společně oběd pro děti. Momentálně sháníme velké hrnce a potraviny na vaření. Jednou týdně mají děti katechezi, můžou si pohrát s dovezenými hračkami a na závěr nemůže chybět svačina.

V Centru jsme také otevřeli kurz Ňanduti (vyšívání typické pro zdejší kraj).

Tolik jen několik střípků z našeho života tady na místě Božího Milosrdenství v Aregua.

Děkujeme všem za veškerou podporu – jak modlitební tak ekonomickou či jinou. Moc si veškeré pomoci vážíme a jsme si plně vědomi, že bez vaší pomoci bychom nemohli a nezvládli dělat to, co děláme. PÁN BŮH VÁM TO VŠE ODPLATÍ a my se za vás (dobrodince) denně při ranní mši svaté modlíme a vyprošujeme vše potřebné.

Ještě na závěr – byl u nás na pastorační návštěvě arcibiskup a mimo jiné nás povzbudil ke stavbě exercičního domu, který je zde velmi potřebný (lidé přijíždí za „duchovním pokladem“, který tu nalézají a nemáme kde je ubytovat). Tak jsme v kontaktu s architektem, který dělá plán stavby a cenu první etapy. Začínáme s velkou důvěrou v Boží prozřetelnost. Tak vás také prosíme o vaši podporu.

Vděčné sestry františkánky minoritky opavské – misionářky v Paraguay

Speciál Missio interview o situaci kolem COVID-19 v misiích

Zvláštní vydání květnového Missio magazínu se věnuje situaci kolem pandemie koronaviru v misijních zemích. Virtuálními hosty v Missio interview jsou P. Jiří Brabec z Mexika, salesián P. Jaroslav Vracovský z Mongolska, sr. Agáta Žídková z františkánské misie v Paraguay a misionář oblát P. Karel Mec z afrického Zimbabwe. Hovoří národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, moderuje Kateřina Rýznarová.

Rozhovor je součástí květnového Missio magazínu na Televizi Noe, celý pořad můžete zhlédnout ve videoarchivu.

Více informací o Misijním fondu solidarity KORONA.

Missio magazín – květen 2020

Zvláštní vydání květnového Missio magazínu se bude věnovat situaci kolem koronaviru v misijních zemích. Hosty v Missio interview budou P. Jiří Brabec z Mexika, salesián P. Jaroslav Vracovský z Mongolska, sr. Agáta Žídková z františkánské misie v Paraguay a misionář oblát P. Karel Mec z afrického Zimbabwe. Hovořit bude i národní ředitel PMD Leoš Halbrštát. Obrázky dětí vykreslí život sv. Klementa Maria Hofbauera v rubrice Svatý misionář. Projekt měsíce nás zavede do Velkého semináře St. Matthias Mulumba Tindinyo v diecézi Eldoret v Keni.

Sledujte květnový Missio magazín na Televizi Noe! Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Termíny vysílání:

Neděle    3. 5.    20:05   PREMIÉRA
Úterý       5. 5.     7:50
Čtvrtek    7. 5.   12:50
Sobota     9. 5.    0:10
Přejeme Vám příjemné chvíle s květnovým Missio magazínem!

P. Leoš Ryška: Všude na světě lidé mají hlad po Bohu | Missio interview

Paraguay je podle statistik z 90 % katolická země. Přitom se potýká s obrovskou kriminalitou a nefunkční rodinou. V zemi působí řada misionářů, z Česka zde pomáhají sestry františkánky, se kterými natáčel Leoš Ryška, salesiánský kněz, kameraman, režisér a ředitel Televize Noe. O svých zážitcích, zkušenostech i příbězích z bohaté historie tvorby pro TV Noe i Papežská misijní díla se podělí s moderátorkou Kateřinou Rýznarovou.

Pořad Missio interview je součástí Missio magazínů vysílaných na TV Noe. Videoarchiv pořadu naleznete zde.
Navštivte také naše Misijní kino.