Projekty šíření víry v Paraguayi

  V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám pro období od 2. března do 22. dubna nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, spojené s podporou projektů Papežského misijního díla šíření víry, u jehož zrodu stála mladá francouzská dívka Pauline Jaricot.

Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV)

koordinuje misijní aktivity katolické církve na všech kontinentech a novým diecézím tak pomáhá stávat se soběstačnými. Podílí se na katechetických, vzdělávacích, charitativních a sociálních projektech. Podporuje stavby a opravy kostelů a dalších církevních budov, katechetických a vzdělávacích center, nemocnic, domovů pro přestárlé kněze a řeholníky, a dalších. Z příspěvků tohoto díla se podporují také pastorační a katechetické programy, stejně jako budování zázemí v jednotlivých farnostech.

Podpora pro katechisty, misionáře a křesťanské komunity

Nyní můžete konkrétně podpořit paraguayské katechisty, misionáře a farníky při vytvoření zázemí, které jim ulehčí jejich evangelizační a pastorační práci. Katechista je laik, který svůj život nabídl církvi pro službu v odlehlých misijních oblastech, kde zastupuje chybějícího kněze, a zároveň ostatním věřícím ukazuje, jak naplno žít evangelium. Z příspěvků bude dále financována formace misionářů, nákup biblí a vzdělávacích materiálů, ale také výstavba vodovodního zařízení v paraguayské farnosti Campo-Aceval, které umožní místním lidem zachytávat dešťovou vodu a dělat si tak zásoby na období sucha. Křesťanská komunita se nachází 465 km od Asunciónu a je s okolím spojena nábřežní silnicí, která je po období dešťů a sucha ve velmi špatném stavu. Obyvatelé se věnují práci na farmách, v téměř otrockých podmínkách. Takto žije mnoho většinou domorodých rodin, které musí pro pitnou vodu urazit velké vzdálenosti a dělat si zásobu na dny nouze. V cisterně se uchová letní dešťová voda, která se bude v době sucha přivádět do vesnice potrubím.

Mysleme tedy v postní době na všechny, kteří nemají štěstí na dobré životní podmínky a žijí v neúrodných a chudých oblastech, a zároveň touží žít křesťanské hodnoty.
Podpořme ty, kdo se statečně snaží nést svůj úděl a nerezignovali na jeho tíhu.
Spojme se společně se svými bratry a sestrami v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 10, do poznámky „Paraguay“

Finanční prostředky na projekty tohoto díla pocházejí převážně ze sbírek Misijní neděle, která probíhá vždy předposlední říjnovou neděli ve všech katolických kostelech po celém světě. Na Papežské misijní dílo šíření víry lze přispět i kdykoliv během roku. Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Příjemci pomoci tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství. Druhým významným aspektem je solidarita – při sbírce na Misijní neděli přispívají dle svých možností i chudí lidé a dělí se tak o své málo s dalšími potřebnými.

 

Srdečně za vaši štědrost děkujeme!