Poselství papeže Františka Papežským misijním dílům na Generální shromáždění v Lyonu

Papež František: Misie je zápalem víry, která se nespokojuje sama se sebou
Papež František zaslal poselství Papežským misijním dílům, která se sešla na Generálním shromáždění v Lyonu, kde bude příští neděli kardinál Tagle slavit beatifikační liturgii Pauline Jaricot, zakladatelky Díla šíření víry. Misijní obrácení církve není proselytismus, ale svědectví, píše papež.
Pauline Jaricot s oblibou říkávala, že církev je ze své podstaty misionářská, a proto má každý pokřtěný člověk poslání; či spíše sám je posláním. Pomáhat životu za tohoto vědomí je první službou Papežských misijních děl, připomíná papež účastníkům Generálního shromáždění, které začalo v pondělí a potrvá až do 23. května. Přibližně 120 národních ředitelů Papežských misijních děl a jejich předseda Mons. Giampietro Dal Toso se rozhodli ke shromáždění v Lyonu u příležitosti sobotního blahořečení Pauline Jaricot, která před 200 lety založila jedno ze čtyř Papežských misijních děl – Dílo šíření víry. Beatifikačnímu obřadu bude předsedat kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
Pauline bylo 23 let, když toto dílo založila, aby podpořila misijní činnost církve. O několik let později podnítila vznik Živého růžence, sdružení věnovaného modlitbě a sdílení obětí. Pocházela ze zámožné rodiny, ale zemřela v chudobě: jejím blahořečením, vyzdvihuje papež, církev dosvědčuje, že dokázala nashromáždit poklady v nebi. Tyto poklady pocházejí z odvahy sebedarování a odhalují tajemství života, který vlastníme jen tehdy, když jej darujeme, a opětovně nacházíme, pokud ho ztratíme.
Letošní výročí Papežských misijní děl
Letos, dodává František ve svém poselství, si však také připomínáme sté výročí povýšení Díla šíření víry, spolu s Dílem dětí a Dílem svatého Petra apoštola, na papežská. Na letošní rok rovněž připadá 150. výročí narození zakladatele Papežské misijní unie, blahoslaveného Paola Manny. Tato výročí, vysvětluje papež, jsou součástí oslav 400. výročí Kongregace De Propaganda Fide, s níž jsou Papežská misijní díla úzce spojena a s níž spolupracují při podpoře církví na územích svěřených tomuto dikasteriu, zřízenému k podpoře a koordinaci šíření evangelia v dosud neznámých zemích.
Církev a evangelizace
Papež zdůrazňuje, že evangelizační úsilí v církvi nikdy neselhalo a vždy zůstává jejím základním dynamismem. Proto vysvětluje, že podle apoštolské konstituce Praedicate evangelium o reformě římské kurie má nové dikasterium pro evangelizaci (někdejší Kongregace pro nauku víry spolu s Papežskou radou pro novou evangelizaci) převzít zvláštní úlohu, jímž je podpora misijního obrácení církve, které není proselytismem, ale svědectvím: znamená to vycházet ze sebe, abychom svým životem hlásali bezplatnou a spásonosnou lásku Boha k nám všem, kteří jsme povoláni být bratry a sestrami.
Misionářská konverze
Ve svém poselství pak František vyzdvihuje tři aspekty, které díky působení Ducha svatého přispěly k šíření evangelia v dějinách Papežských misijních děl: misionářské obrácení, modlitbu a konkrétnost lásky. K prvnímu z nich upřesňuje, že kvalita misie závisí na tom, nakolik vycházíme sami ze sebe, nesoustředíme se na svůj život, ale na Ježíše, který přišel, aby sloužil, a nikoli aby si nechal sloužit. Příkladem je Pauline Jaricot, která se snažila ztotožnit se svým Pánem i skrze utrpení, kterým procházela, aby v každém člověku zažehla plamen jeho lásky. V tom spočívá zdroj poslání, poznamenává papež, v horlivosti víry, která se nespokojuje sama se sebou, nýbrž která se skrze obrácení den za dnem připodobňuje Bohu, aby se skrze ni na cesty tohoto světa vylévalo Boží milosrdenství.
Modlitba
Pokud jde o modlitbu, František vyzdvihuje, že je první formou misie. Není tudíž náhodou, že Pauline doprovodila Dílo šíření víry Živým růžencem, jako by chtěla zdůraznit, že misie začíná modlitbou a bez ní se nemůže uskutečnit. Pánův Duch nás totiž předchází a umožňuje všechny naše dobré skutky: primát má vždy Jeho milost. V opačném případě by se misie stala marným během.
Konkrétnost charity
A konečně třetí hledisko: materiální pomoc, konkrétnost charity. Pauline Jaricot se opírala o zmíněnou modlitební síť a zároveň uvedla do života sbírku darů ve velkém měřítku i tvůrčí formě a doprovodila ji informacemi o životě a činnosti misionářů. Příspěvky mnoha prostých lidí byly pro dějiny misií prozřetelnostní, poukazuje papež.
Po stopách Pauline Jaricot
Papež své poselství uzavírá přáním, aby Papežská misijní díla kráčela ve stopách velké misionářky Pauline Jaricot a inspirovala se její konkrétní vírou, odvahou a velkorysou tvořivostí.