Generální shromáždění PMD – Řím 2016

Ve dnech 30. – 4. června 2016 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl. Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 116 zemí všech kontinentů. Shromáždění zahájil prezident PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa, který řekl: “PMD mají opodstatnění pouze tehdy, pokud si žárlivě zachovají svou specifičnost: animaci, formaci a spolupráci s místními církvemi. Nejsme jednou z mnoha dobročinných agentur, které shromažďují finanční prostředky pro rozvíjející se země. To co charakterizuje naši službu, je na prvním místě evangelizace”. Arcibiskup Rugambwa také zdůraznil sté výročí jednoho ze čtyř Papežských misijních děl – Papežské misijní unie (PMU), která byla založena z iniciativy blahoslaveného Paolo Manny a podtrhl nutnost její reformy.

Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Fernando Filoni, se ve své odpolední promluvě k národním ředitelům věnoval Papežské misijní unii a hlavním úkolům PMD: „Neměli bychom se bát naléhavé potřeby reformovat Papežskou misijní unii, a tím dát nový impuls také dalším třem Papežským misijním dílům”. A vysvětlil: “Církve s dlouhou křesťanskou tradicí mají dnes potíže s dostatečným nadšením a zájmem o hlásání evangelia v zemích a církvích za hranicemi svého státu. Na druhé straně se zdá, že mladé církve jsou v této době příliš zaujaty vlastním vnitřním uspořádáním. My všichni, věřící i duchovní, zápasíme se současnými kulturními, hospodářskými a náboženskými výzvami. Je pro nás stále obtížnější cítit se připraveni a dostatečně silní k tomu, vyjít do existenčních a územních periferií, které nás zavádí daleko za hranice obvyklých sociologických a ekonomických standardů.”

V úvodní studijní části se účastníci rozdělili do několika skupin, ve kterých si předávali zkušenosti a navzájem se inspirovali prací ve svých národních kancelářích a diskutovali o strategii podpory světové misijní solidarity. Prezentovali způsoby své činnosti, pomůcky a tiskoviny. Českou republiku zde zastupoval Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl.

Ve středu 1. 6. 2016 navštívili všichni národní ředitelé PMD a pracovníci Kongregace pro evangelizaci národů Ducento, místo nedaleko Neapole, kde je pohřben zakladatel Papežské misijní unie blahoslavený P. Paolo Manna a u jeho hrobu společně slavili Eucharistii.

V druhé organizační části byly projednány aktuální přehledy činnosti PMD za minulý rok a finanční výhledy na rok letošní. Přednesli je příslušní generální sekretáři následovně: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Ryszard Szmydki, OMI; za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Fernando Domingues, MCCI; za Papežské misijní dílo dětí Dr. Baptistine Ralamboarison, za Papežskou misijní unii P. Fabrizio Meroni, PIME. Pozornost byla také věnována revizi Stanov PMD.

V pátek 3. června 2016 bylo letošní Generální shromáždění PMD zakončeno závěrečnou řečí a večerní mší celebrovanou Mons. Protase Rugambwou.

I letos přivítal národní ředitele Papežských misijních děl na sobotní audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce papež František a mimo jiné jim řekl: „Bl. Paolo Manna velmi dobře pochopil, že formace a výchova ke službě církvi a jejímu vrozenému misijnímu poslání je cíl, který se týká veškerého svatého Božího lidu, v různosti jeho životních stavů a služebných úřadů.“ Papež František pokračoval: “Chce to mystiku. Musí růst náš zápal pro hlásání evangelia. Obávám se – a chci se vám s tím svěřit – že vaše dílo se zakládá na dokonalé organizaci, ale chybí mu zanícení. Tutéž práci může odvést nějaká nevládní organizace – ale to vy přece nejste! Misijní unie, která nehoří nadšením, k ničemu není. Misijní dílo bez mystiky je zbytečné. Vaše misijní unie dnes potřebuje právě toto – mystiku světců a mučedníků. Trvalá práce na misijní formaci, kterou máte konat, nesmí být jenom intelektuálním kurzem, nýbrž má být součástí této vlny misijního zápalu, který se sytí mučednickým svědectvím.“

Národní ředitel Leoš Halbrštát vyřídil papeži Františkovi pozdravy od českých misionářů a dětí z PMDD a ujištění o jejich modlitbách a přivezl pro věřící z ČR povzbuzení do další misijní práce.

Řím 1 Řím 2 Řím 4 Řím 3 Řím 5 Řím 6 Řím 7 Řím 8 Řím 9 Řím 10 Řím 11 Řím 12 Řím 13 Řím 14 Řím 16 Řím 19 Řím 18 Řím 20 Řím 21 Řím 22 Řím 23 Řím 24 Řím 25 Řím 26 Řím 27 Řím 28 Řím 29 Řím 31 Řím 32 Řím 33