90. výročí Misijní neděle 23. 10. 2016

Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
Misijní most modlitby
K vytvoření společného Misijního mostu modlitby jste zváni v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.
Jak se připravit na Misijní neděli?
Národní kancelář PMD pro vás připravila řadu námětů, kterými lze slavení Misijní neděle obohatit. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. K dispozici je též poselství Sv. otce k Misijní neděli a dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli. V mnoha farnostech se kromě účasti na mši svaté na Misijní neděli již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, uskutečňují adorace za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmark® a Misijní koláč®. Zkušenosti ukazují, že tyto aktivity přispívají k oživení farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá.
Modlitba misijního růžence
Misijní charakter a mariánský charakter měsíce října lze vhodně spojit – kreativním způsobem můžete zapojit i děti, které si např. samy vyrobí růžence nebo jeden velký společný, který může v misijním měsíci říjnu putovat po farnosti, nebo do nakresleného velkého růžence na nástěnce v kostele mohou děti dopisovat či malovat své prosby.
Obohacení misijní liturgie
Přímluvy – za potřeby celého světa, za obrácení a naplnění misijního poslání každého z nás, za misijní úmysly v naší diecézi, vikariátu (děkanátu), farnosti, poděkování za všechny, kteří nám přinesli a předali poklad víry.
Umístit dopředu na viditelné místo mapu světa a k ní připevnit přímluvy za jednotlivé kontinenty – prosby o vyřešení největších těžkostí jejich obyvatel.
Po přečtení dopisu národního ředitele PMD k Misijní neděli (dopis se čte týden předem) lze vyzvat věřící, aby přinesli na Misijní neděli dary do obětního průvodu, kterými by symbolicky chtěli vyjádřit solidaritu s obyvateli misijních zemí. Mohou to být např. dary
misijního světa, prostředky pro zmírnění těžké situace lidí, povzbuzení ve víře, dárky pro radost apod.
Na závěr bohoslužby rozdejte přinesené dary nemocným, trpícím, osamělým, dětem…
Závěrečné požehnání lze využít k připomenutí, že jsme posláni do světa šířit víru a vyzvat věřící ke konkrétní misijní akci, např. navštívit nemocné, opuštěné seniory apod.
V bohoslužbách pro děti lze navíc využít těchto podnětů:
Děti mohou přede mší svatou na Misijní neděli pomoci vyzdobit kostel tak, aby si uvědomily pestrost kontinentů. Použít můžete obrázky světců-misionářů, vlajky různých zemí, připravit nástěnku o misiích apod.
Obohatit hudbu při liturgii o prvky typické pro jiné kontinenty (bubínky, tanec).
Děti si mohou připravit dárky pro lidi ně- kterého kontinentu a k tomu si vyrobí oděv typický pro vybraný kontinent, ve kterém svůj dar v obětním průvodu přinesou.
Adorace
Vybrat vhodný biblický text, promyslet situaci ve vaší farnosti a diecézi z hlediska plnění misijního poslání církve.
Děkování za dar víry.
Přímluvná modlitba za církev, misie, mír, misionáře.
Založení misijní skupinky
Měsíc říjen může být vhodnou příležitostí k pravidelnému aktivnímu zapojení jednotlivců či skupinek všech věkových kategorií do aktivit PMD, kterými jsou míněny:
Adorace pro misie
Dárcovství
Misijní klub
Misijní růže
Misijní unie
pro děti: Misijní klubko a účast v programu misijní výchovy dětí MOST.
Misijní nástěnka může obsahovat:
dopis národního ředitele PMD a plakát k Misijní neděli
informace o tom, jak se zapojit do pravidelných misijních aktivit PMD
ukázky z propagačních a metodických materiálů PMD (Misijní kalendář, zářijové číslo časopisu Duha, program misijní výchovy dětí MOST)
zprávy z misií a dopisy misionářů
kresby dětí s misijní tematikou, fotografie z uskutečněných akcí (např. Misijního dne dětí, účasti dětí z farnosti na Misijním kongresu, z Misijního koláče® apod.)
poselství Sv. otce k Misijní neděli
Děkujeme za spolupráci a přejeme požehnané prožití Misijní neděle!
Potřebné materiály vám rádi zprostředkují pracovníci Národní kanceláře PMD. Inspiraci na misijní výzdobu naleznete také na webových stránkách www.missio.cz
a facebooku PMD https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

img_7034-nahledmisie-rk-2jarmarkvyzdova

modlitba

ch-ned-15

IMG_0327rk-ruz