Členství v PMD

Členstvím v PMD nám skrze modlitbu a finanční dary pomáháte naplňovat všeobecné misijní poslání církve, a tím podporujete mladé církve a chudé lidi v misiích. Pokud se rozhodujete stát se podporovatelem misií a zároveň členem Papežských misijních děl, máme pro Vás tyto souhrnné informace, co členství přináší a jak nakládáme s osobními údaji, které nám vyplněním přihlášky poskytujete.

Přihlášení do členských aktivit

Přihlášení do některé z členských aktivit (Dárcovství, Misijní růže, Misijní klub, Misijní klubko, Adorace pro misie, Misijní unie) znamená, že se přihlášený zároveň stává členem Papežských misijních děl.  Přihlásit se může jakýkoliv člověk dobré vůle, který souhlasí s posláním a zásadami PMD a chce podporovat misijní činnost.

Přihlásit se je možné skrze vyplnění přihlášky na webu PMD nebo zasláním vyplněné papírové přihlášky na adresu Národní kanceláře. Každý dospělý zájemce se může přihlásit do více členských aktivit.

Přijetí za člena

Po přijetí přihlášky Národní kanceláří se stáváte členy PMD. O přijetí Vás budeme písemně informovat a zároveň Vám přidělíme členské číslo. Pokud se rozhodnete poslat finanční dar PMD, použijte toto členské číslo jako specifický symbol.

Výhody členství

  • Stáváte se podporovateli misií a patříte mezi společenství lidí, kteří se modlí za podporu misií i za sebe navzájem
  • Za členy PMD je každý den v 17 hodin sloužena mše svatá ve vatikánské bazilice sv. Petra.
  • 2x ročně od nás zdarma dostanete Misijní zpravodaj. Obsahuje biblické zamyšlení, misijní vzdělávání, zprávy z kontinentů, dopisy ze světa i od našich spolupracovníků v ČR, informace z Misijního klubka, zprávy z uskutečněných akcí, pozvánky aj.
  • Pokud o to požádáte, zašleme Vám vždy na začátku roku souhrnné potvrzení o přijatých darech za minulý rok.

Ukončení členství

Své členství v PMD můžete kdykoliv ukončit telefonicky nebo písemným prohlášením zaslaným na adresu Národní kanceláře. O vyřazení ze společenství členů Vás již nebudeme informovat.

Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje, které nám poskytnete při odeslání přihlášky jsou dále zpracovávány pracovníky Národní kanceláře v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a evropským nařízením GDPR a slouží jako zdroj pro databázi členů PMD. Pomocí těchto údajů a databáze identifikujeme dárce, zasíláme členům Misijní magazín, zasíláme potvrzení o přijatých darech, případně členy kontaktujeme v případě důležitých změn.

Všechny důležité informace o zpracování osobních údajů naleznete na této stránce.