Pomoc do sirotčince v Bangladéši

Již několik let přispívají Papežská misijní díla na projekty ve velmi chudé zemi Bangladéši, která se řadí k nejlidnatějším státům světa. Jeden z těchto projektů je na podporu sirotčince pro dívky Bottomley Home, odkud jsme dostali tento dopis.


Drazí,

plná radosti a vděčnosti vám píši, že jsme obdrželi váš grant na rok 2015. Děti, které přispívají na PMDD jsou opravdovou pomocí pro potřebné v Bangladéši. Určitě náš nebeský Otec požehná tyto děti, a také jejich rodiny, za štědrost a oběti, které přináší.

Sirotčinec Bottomley Home se nachází ve farnosti Tejgaon, která spadá pod arcidiecézi Dhaka. Sirotčinec byl založen v roce 1946. Je jednou z hlavních apoštolských činností v arcidiecézi. Sestry kongregace Panny Marie, královny apoštolů (SMRA), mají na starosti chod sirotčince a ředitelkou je sestra Mary Bijoya.

Bangladéš je rozvojová země, kde i státem zřízené zdravotní zařízení jsou pro chudé lidi finančně nedostupné. Často jsou zdravotní zařízení vzdálená od horských vesnic a kmenových území. Většina předčasných úmrtí je způsobena běžně léčitelnými nemocemi, nebo neošetřenými úrazy. Pokud žena žije sama je často nucena ze strany mužů k prostituci. Často se stává, že i dcery jsou nuceny k tomu samému. Proto jsme zřídili sirotčinec pro děti bez rodičů, pro dcery vdov nebo matek samoživitelek.

Cíl našeho sirotčince je zajistit dětem dostupnou péči. Kromě studií jim zajišťujeme rozumový, psychický, emociální a duševní rozvoj. Dětem zajišťujeme stravu, ubytování, oblečení, základní zdravotní péči, vzdělání a další morální a křesťanskou výchovu. Tímto vším se snaží Bottomley Home naplnit vize, poslání a charisma dětí. Pomoc těmto dětem je závislá na štědrosti dárců a tato potřeba je dlouhodobá.

Sirotčinec přijímá pouze chudé dívky, o kterých se doví od kněží a věřících. Ubytovává dívky od 6 do 18 let. Většina dívek nemá otce, některé jsou bez rodičů a ostatní z rozpadlých rodin, kde matka není schopna zajistit základní potřeby dětí. Většina dívek jsou z nedostupných vesnic a kmenových území.

Dívky nejenom studují, ale i dělají spoustu dalších činností. Některé využívají svého nadání a zpívají při mši svaté, mladší dívky ministrují. Modlitba je nedílnou součástí každodenního rozvrhu. Mnoho lidí žádá dívky, aby se modlily za jejich úmysl jako například narozeniny, výročí úmrtí blízkého, nebo když je někdo nemocný. Když Svatý otec vyzval k modlitbě za mír, dívky se samy rozhodly připojit k papežově modlitbě. Určité dny se i postí, ale záleží na věku dívek.

Dívky jsou členky Papežského misijního díla dětí. Každý měsíc mají setkání, při kterém se čte z Bible, modlí se, vybarvují obrázky a vedou rozhovory jak pomoci těm, kteří se cítí nešťastní. Nemohou pomáhat finančně, ale navštěvují postižené děti v domě Matky Terezy, který je blízko. Hrají si s dětmi a pomáhají se o ně starat. Sestry Matky Terezy vyučují děti ze slumů a naše dívky je učí zpívat.

Zároveň se dívky učí uklízet ložnici, toalety, koupelny a třídy. Velmi nadšeně se starají o předzahrádku u domu a s radostí pomáhají na květinových záhonech a zahradě. Jako v rodině, starší dívky pomáhají mladším s hygienou a oblékáním. Nadané dívky pomáhají doučovat slabší studentky. Když je některá z nich nemocná, ostatní pomáhají o ni pečovat zdravotní sestře.

Milujte se navzájem“ je přikázání, které nám dal Ježíš. Naše dívky prokazují lásku mnoha oběťmi a modlitbou, a tak naplňují toto přikázání.

S vděčností a s modlitbou vás srdečně zdraví

sestra Mary Bijoya SMRA, 

Bangladéš, Dhaka