Pomoc dětem v misiích v roce 2017

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou, vážnými nemocemi atd.

Zdroje finanční pomoci pro Dílo dětí

V České republice veškeré dary na toto dílo pochází od malých i velkých dárců a z tradičních dobročinných aktivit PMDD jako je Jeden dárek navíc®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® a Pohled pro misie®. Na pomoc dětem přispívá i výtěžek z Misijního kalendáře. Velký výchovný význam mají také týdenní úspory dětí v rámci Misijního bonbónku.

Na projekty Papežského misijního díla dětí přispějete, pokud uvedete variabilní symbol číslo 40.

Projekty Díla dětí podporované z ČR v roce 2017

V roce 2017 jsme financovali 69 projektů ve 13 zemích celkovou částkou ve výši téměř 345 tisíc dolarů. Pomoc se týkala skoro 120 tisíc dětí. Co konkrétně bylo v jednotlivých zemích podpořeno, naleznete v přehledu níže.

Afrika

Keňa

Diecéze: Eldoret

 • stavba dívčí koleje – nevýhodné postavení dívek a žen v místní společnosti
 • náklady na materiál a práci
 • zajištění křesťanské formace
 • nákup materiálů, knih – cíl: zvýšit morálku a předat základní křesťanské informace

Celkový počet podpořených dětí: 50 100

 

Diecéze: Machakos

 • pokračování programů křesťanské formace
 • nákup učebnic a školních pomůcek na výuku i náboženství
 • zajištění programů křesťanské formace
 • jednodenní workshop s evangelizací a stravováním určený dětem a mladistvým

Celkový počet podpořených dětí: 1 400

 

Arcidiecéze: Mombasa

 • zajištění soběstačnosti dětského domova
 • náklady na pořízení vodní nádrže a drůbeže
 • zajištění základních potřeb pro děti ve slumech
 • zajištění základních potřeb – potraviny, oblečení, hygienické a toaletní potřeby, léky
 • zajištění soběstačnosti rehabilitačního centra

Celkový počet podpořených dětí: 309

Malawi

Diecéze: Mzuzu

 • podpora osiřelých a dětí v nouzi
 • nákup potravin, školních materiálů, přístřešků; zakoupení zemědělských vstupů na hospodaření
 • zajištění lékařské i domácí péče a laboratorních rozborů krve pro děti osiřelé a nemocné z důvodu pandemie HIV / AIDS; provoz terénní kliniky, která nemocné děti vyhledává

Celkový počet podpořených dětí: 740

 

Diecéze: Mangochi

 • nákup 2000 pytlů kukuřice pro hladovějící a podvyživené děti, doprava a logistika do postižené oblasti

Celkový počet podpořených dětí: 2 000

Tanzánie

Arcidiecéze: Songea

 • zajištění základních potravin, léků, zajištění léčby a oblečení pro chudé děti, z nichž některé jsou sirotky
 • programy duchovní formace – nákup Biblí, modlitebních knih, katechismů a růženců; organizování setkání a kongresů

Podpořených dětí: 3 750

 

Diecéze: Kondoa

 • zajištění jídla, léků a učebních materiálů pro chudé děti rolníků

Podpořených dětí: 700

 

Diecéze: Iringa

 • zajištění stravování, ubytování, léků a základní léčby chudým, osiřelým a nemocným dětem, z nichž mnohé jsou HIV/AIDS pozitivní

Podpořených dětí: 10

 

Diecéze: Mbeya

 • nákup léků pro nemocnice, zdravotní střediska a dispensária v diecézi (celkem 10 zařízení)
  oblast je sužována malárií, nutné nakoupit léky pro děti

Podpořených dětí: 50 000

Uganda

Diecéze: Jinja

 • zajištění přístupu k pitné vodě v 10 ZŠ – náklady na nákup 10 nádrží na vodu, dopravu a instalaci
  projekt chrání děti před nemocemi, které se přenášejí závadnou vodou

Celkový počet podpořených dětí: 7 000

 

Diecéze: Lira

 • provoz, údržba a renovace domova pro opuštěné děti žijící na ulici, sirotky a děti nakažené HIV/AIDS
 • pomoc dětem v nouzi a dětem vyhnaným z domova, sirotkům z důvodu HIV/AIDS nebo z důvodu
 • psychických problémů matek způsobených dlouholetými válkami
 • pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídlo, oblečení, školní a toaletní potřeby, doprava

Celkový počet podpořených dětí: 53

 

Diecéze: Fort Portal

 • vybudování 4 učeben pro MŠ – náklady na materiál a práci
 • nyní se děti učí v kůlně nebo pod stromy
 • důležité vzdělávání a předávání křesťanských hodnot dětem

Celkový počet podpořených dětí: 189

 

Diecéze: Kabale

 • podpora sirotků, nemocných, podvyživených a ohrožených dětí
 • naléhavá potřeba z důvodu kritické úrovně onemocnění HIV/AIDS
 • pomoc s placením školného, uniforem, školních pomůcek, učebnic a knih

Celkový počet podpořených dětí: 500

Zambie

Diecéze: Chipata

 • renovace 2 učeben v ZŠ v Lumezi
 • výdaje na materiál, práci a dopravu materiálu + pořízení vybavení (stoly, tabule)
 • renovace sníží problém nedostatečných kapacit pro výuku
 • rekonstrukce učeben a nábytku v ZŠ Minga
 • výdaje na materiál a práci – rekonstrukce budovy, elektroinstalace, opravy stolů
 • Misijní nemocnice pro děti nemocné HIV/AIDS
 • stravování, léky a další potřeby
 • podpora vzdělávání osiřelých dětí
 • výdaje na uniformy, knihy, školní poplatky
 • péče o postižené děti
 • stravování, školní a zdravotní potřeby, zajištění rehabilitační péče

Celkový počet podpořených dětí: 1 528

 

Arcidiecéze: Lusaka

 • programy bezpečí a ochrany dětí
 • náklady na překlad příruček do jazyku nyanja, příprava workshopů pro učitele a děti – cíl: podpořit vzdělání a informovanost dětí o jejich základních právech (vzniklo z iniciativy kapucínů)
 • program zdravotní péče a vzdělávání
 • zajištění stravování, školních materiálů, léků, dopravy, oblečení a dezinfekčních prostředků – cíl: předcházet odchodu dětí ze škol, zvýšit jejich úroveň vzdělání
 • výživový program pro sirotky a zranitelné děti
 • poskytování doplňující výživy – silná podvýživa ohrožuje děti na zdraví i životě

Celkový počet podpořených dětí: 1 550

Asie

Bangladéš

Diecéze: Mymensingh

 • jídlo a výživové programy pro děti domorodců – z důvodu velké chudoby jsou ohroženy podvýživou a smrtelnými nemocemi
 • provoz 4 dětských internátů
 • výdaje na stravu, školné, léky, ubytování – rodiče jsou negramotní a velmi chudí – nemohou zajistit dětem ani jídlo, ani vzdělání

Celkový počet podpořených dětí: 12 246

 

Diecéze: Rajshani

 • podpora pro osiřelé a opuštěné děti
 • strava, léky, školné, školní uniformy, oblečení, sport, exkurze – mnoho sirotků a opuštěných dětí trpí podvýživou a závažnými chorobami

Celkový počet podpořených dětí: 420

Arcidiecéze: Dhaka

 • zajištění provozu sirotčince
 • strava, léky, školné, ložní prádlo, mzdy, údržba

Celkový počet podpořených dětí: 150

Filipíny

Diecéze: Bacolod

 • základní péče o sirotky a chudé děti – ubytování, zdravotní péče, potraviny, duchovní služba, vzdělávání, sociální služby
 • podpora vzdělávání velmi chudých dětí

Celkový počet podpořených dětí: 210

 

Diecéze: San Pablo

 • celková podpora dětí v nouzi – vzdělání, jídlo, vysokokalorická strava pro podvyživené děti, lékařská péče, léky, školné, pomůcky
 • náklady na vzdělání a ochranu těchto dětí

Celkový počet podpořených dětí: 945

 

Arcidiecéze: Manila

 • výživový program pro podvyživené děti – náklady na jídlo a základní léky na 6 měsíců
 • celková podpora dětí v nouzi – doplňková výživa, školní potřeby, uniformy, pomůcky; školné, knihy, lékařská péče, uniformy, jídlo, hygiena
 • etická a křesťanská formace; zdravotní výchova s důrazem na výživu a ekologii

Celkový počet podpořených dětí: 890

 

Diecéze: Imus

 • poskytnutí pomůcek na vzdělávání, příspěvek na školné a stravné pro děti z MŠ a ZŠ
 • výživové a stipendijní programy pro podvyživené děti – poskytování vysokokalorického jídla jednou denně
 • základy hygieny, zdravotní povědomí; školní potřeby, příspěvky na dopravu a oběd
 • podpora vzdělávání, školní programy pro chudé děti

Celkový počet podpořených dětí: 400

 

Diecéze: Puerto Princesa

 • kompletní péče o děti v sirotčinci – mnoho dětí čelilo před příchodem do sirotčince fyzickému nebo sexuálnímu zneužívání
 • podpora vzdělávání a stravování pro děti z chudinských čtvrtí

Celkový počet podpořených dětí: 78

 

Diecéze: Lipa

 • celková podpora pro děti v nouzi
 • školné, knihy, křesťanská formace, lékařská pomoc a doplňková výživa

Celkový počet podpořených dětí: 1 500

Myanmar

Arcidiecéze: Yangon

 • zajištění stravování a vzdělávání dětem z farnosti
 • podpora velmi chudých dětí – cílem je prostřednictvím vzdělání vymanit děti z chudoby – školné, uniformy, učební pomůcky, exkurze

Celkový počet podpořených dětí: 105

 

Arcidiecéze: Mandalay

 • zajištění provozu 8 klášterních internátů a 3 dispensárií
 • potraviny, toaletní potřeby, léky, učební pomůcky, uniformy, výuka náboženství

Celkový počet podpořených dětí: 285

Srí Lanka

Diecéze: Badula

 • zajištění provozu chlapeckého a dívčího sirotčince a dívčího internátu
 • děti jsou z velmi chudých rodin, bez pomoci by nemohly chodit do školy
 • výživové projekty + zdravotní péče ve venkovských nemocnicích pro podvyživené děti ve velmi chudé a ekonomicky zaostalé oblasti – léky, vitamíny, mléčné výrobky
 • doprava, specializovaná léčba

Celkový počet podpořených dětí: 667

 

Diecéze: Chilaw

 • zajištění provozu sirotčince
 • strava, oblečení, léky, vzdělání, sport, volný čas, údržba sirotčince, platy zaměstnanců
 • kompletní zajištění provozu dětského domova

Celkový počet podpořených dětí: 70

 

Arcidiecéze: Colombo

 • podpora sirotků, opuštěných dětí a dětí z rozpadlých rodin
 • lékařská péče, hygiena, oblečení, vzdělávání, provozní materiál
 • péče o dívky + doprovod a pomoc při probačních a soudních řízeních
 • léčení, motivace k dalšímu životu; strava, oblečení, léky, školní potřeby, prádlo, provoz domova

Celkový počet podpořených dětí: 85

 

Diecéze: Kandy

 • provoz dvou domů pro sirotky a děti z rozbitých a rozvrácených rodin
 • příspěvek na základní lékařskou práci, vzdělání, stravování
 • náboženská a etická výchova

Celkový počet podpořených dětí: 191

Sýrie

Arcidiecéze: Alep, Beroea, Halab Degli Armeni

 • výživový program – zajištění stravy chudým dětem
 • podpora vzdělávání – školní poplatky + nákup generátoru

Celkový počet podpořených dětí: 430

 

Diecéze: Kamichlie degli Armeni

 • 14-denní letní tábory pro děti, které nemají možnost dostat se z válečných zón

Celkový počet podpořených dětí: 300

Amerika

Paraguay

 • školní pomůcky a potřeby a náklady na dopravu pro domorodé děti

Celkový počet podpořených dětí: 400

Guyana

Diecéze: Georgetown

 • péče o dívky – sirotky – zdravotní péče, služby, školní, knihy, křesťanská formace
 • zajištění provozu internátu – strava, zdravotní péče, doprava dětí – rodiče nemají prostředky na placení dopravy dětí do školy, děti tam nechodí – dětská práce
 • provoz dětského sirotčince – strava, oblečení, vzdělání, domácnost, služby, lékařská péče, platy

Celkový počet podpořených dětí: 103

Oceánie

Papua-Nová Guinea

Diecéze: Daru-Kiunga

 • péče o sirotky infikované HIV/AIDS
 • náklady na jídlo, lékařské prohlídky, léky, vzdělávání, oblečení, školné, knihy, hračky, dopravu a základní potřeby

Celkový počet podpořených dětí: 25

Diecéze: Port Moresby

 • výuka náboženství – katechetický program učební materiály, doprav

Celkový počet podpořených dětí: 6 500