Finance

 1. Jsou dary věnované na Papežská misijní díla odpočitatelné ze základu pro výpočet daně?
 2. Komu a jak často posíláte daňové potvrzení za přijaté dary?
 3. Může potvrzení o přijatém daru uplatnit jiná osoba, než která dar zaslala?
 4. Když při posílání daru uvedu své rodné číslo, dostanu od Vás automaticky potvrzení o přijatém daru?
 5. Mohu dostat potvrzení o přijatém daru, když na Misijní neděli přispěji v kostele do sbírky?
 6. K čemu slouží členské číslo a jak ho získám?
 7. Může dar zaslat nečlen?
 8. Proč je dobré se přihlašovat k Dárcovství?
 9. K čemu se přihlášením k Dárcovství zavazuji?
 10. Na jaké účely je možno finančně přispět?
 11. Je možné přispět na více účelů (variabilních symbolů) jednou částkou?
 12. Jak získám jistotu a zpětnou vazbu, že můj finanční dar na účet PMD přišel?
 13. Kolik stojí vámi nabízené misijní materiály?
 14. Existuje nějaká kontrola hospodaření PMD?
 15. Jaké údaje musím při posílání daru vyplnit?

 

 

1. Jsou dary věnované na Papežská misijní díla odpočitatelné ze základu pro výpočet daně?

Ano, kromě částek zaslaných na mešní intence misionářům (VS 321).
 

2. Komu a jak často posíláte daňové potvrzení za přijaté dary?

Potvrzení pro možnost odpočtu hodnoty daru ze základu daně z příjmu fyzických (právnických) osob posíláme tomu, kdo si o ně požádá. Pro identifikaci daru potřebujeme znát celou adresu dárce, částku, datum a způsob odeslání (převodem z účtu číslo, složenkou, vkladem na účet nebo předáním v hotovosti). Nejlepší způsob je přihlásit se jako dárce misií a požadavek na zasílání potvrzení si zatrhnout v přihlášce. Pokud si dárce nepřeje jinak, potvrzení pak zasíláme vždy na začátku každého kalendářního roku za všechny dary přijaté v předchozím roce.
 

3. Může potvrzení o přijatém daru uplatnit jiná osoba, než která dar zaslala?

Potvrzení vystavujeme přímo tomu, kdo je uveden jako dárce. Jestliže chce potvrzení někdo jiný, je potřeba, aby se i on k nám přihlásil jako dárce a zasílal dary pod svým členským číslem.
 

4. Když při posílání daru uvedu své rodné číslo, dostanu od Vás automaticky potvrzení o přijatém daru?

Ne. Nemáme přístup k evidenci rodných čísel, tzn. že na základě rodného čísla nebudeme mít k dispozici žádné údaje, díky kterým bychom Vás mohli kontaktovat.
 

5. Mohu dostat potvrzení o přijatém daru, když na Misijní neděli přispěji v kostele do sbírky?

Dárce, kteří chtějí zaslat potvrzení o přijatém daru, prosíme, aby svůj dar poslali přímo na účet PMD a do kanceláře PMD nahlásili svoji adresu, datum odeslání daru, částku a číslo účtu, případně se přihlásili do Dárcovství, aby mohli dostat svoje členské číslo.
 

6. K čemu slouží členské číslo a jak ho získám?

Členské číslo identifikuje dárce. V případě zasílání darů se uvádí jako specifický symbol pro snadné rozpoznání, od koho dar je. Členské číslo dostává každý náš přihlášený člen.
 

7. Může dar zaslat nečlen?

Ano, samozřejmě dar může zaslat kdokoli, i nečlen. Pro naši pravidelnou a vzájemnou komunikaci a orientaci v přijatých darech je pro nás však lepší, když dárce známe a můžeme ho v případě potřeby kontaktovat.
 

8. Proč je dobré se přihlašovat k Dárcovství?

Výhodou členství je snazší identifikace dárce a naše zpětná vazba (informace o přijetí daru). Za dary (kromě VS 321) můžeme členům také automaticky vystavovat potvrzení o přijetí daru. Každý člen od nás navíc 2x ročně dostává Misijní zpravodaj a za všechny živé i zemřelé členy a dobrodince PMD je v každý den v 17 h sloužena ve vatikánské bazilice sv. Petra mše svatá.
 

9. K čemu se přihlášením k Dárcovství zavazuji?

Dárce se nemusí zavazovat k žádné konkrétní částce, intervalu ani době, po kterou bude dary zasílat. Záleží zcela na jeho možnostech a rozhodnutí.
 

10. Na jaké účely je možno finančně přispět?

Prostřednictvím Papežských misijních děl je možné podpořit projekty PMD šíření víry, PMD sv. Petra apoštola a PMD dětí.
K určení účelu slouží variabilní symboly – ty najdete na našich stránkách, na složenkách či se Vám nabídnou při vyplnění daru on-line. Pokud chce dárce nechat rozhodnutí o určení účelu daru na Národní kanceláři, ať jako variabilní symbol uvede číslo 999. Děkujeme.
 

11. Je možné přispět na více účelů (variabilních symbolů) jednou částkou?

Upřednostňujeme, když nám každý dar přijde samostatně pod konkrétním variabilním symbolem.
Je však dobré dary příliš nedělit na menší částky, protože s tím mohou souviset větší poplatky a administrativní náročnost. Ideální je vybrat si jeden účel. Kdo chce být pravidelným dárcem a přispívat na více účelů, může si zadat několik trvalých příkazů a u každého z nich určit frekvenci plateb tak, aby např. každý měsíc odešla z jeho účtu jedna platba pod určeným variabilním symbolem.
 

12. Jak získám jistotu a zpětnou vazbu, že můj finanční dar na účet PMD přišel?

Našim dárcům se snažíme zasílat děkovné dopisy 2x ročně a Misijním klubkům 3x ročně. Potvrzení o přijatém daru pro daňové účely vystavujeme obvykle 1x ročně souhrnně za všechny dary přijaté v předchozím kalendářním roce.
Některé dary však nejsme schopni identifikovat nebo na dárce nemáme kontakt. Důvodů je více:
– dar přijde z neznámého čísla účtu bez uvedení specifického symbolu (členského čísla)
– u darů od nečlenů chybí jméno a adresa, případně jsou tyto údaje nečitelné nebo neúplné
– nesouhlasí nahlášené údaje s údaji při poslání daru (jiná částka – týká se hlavně skupin, které organizují misijní akce, chybně uvedené členské číslo, jiné číslo účtu, odlišná adresa, změna příjmení)
Jestliže si někdo chce ověřit, zda nám jeho dar došel v pořádku, dříve než od nás dostane zprávu, ať se s námi spojí. Rádi dar dohledáme a potvrdíme. Pro dohledávání poslaných darů je pro obě strany nejjednodušší, když se dárce přihlásí k Dárcovství a své členské číslo využívá jako specifický symbol.
 

13. Kolik stojí vámi nabízené misijní materiály?

Všechny naše misijní materiály jsou neprodejné, neuvádíme tedy jejich cenu. Výrobu materiálů hradíme z vlastních prostředků PMD, neboť prostřednictvím materiálů chceme informovat o situaci v misiích a přiblížit zájemcům způsob pomoci. Naše činnost je zcela závislá na štědrosti dárců, které se nám daří získávat i skrze misijní materiály. Díky vzájemné spolupráci a finanční podpoře tak můžeme přispět ke zmírňování extrémní bídy, záchraně životů a šíření víry v misijních oblastech světa.
 

14. Existuje nějaká kontrola hospodaření PMD?

Ano. Každoročně se výsledky hospodaření posílají na odpovídající mezinárodní generální sekretariáty PMD do Říma. Finanční zprávu musí navíc vždy prověřit a podepsat nezávislý auditor. Jsme standardní nestátní neziskovou organizací, jejíž hospodaření podléhá českým zákonům a kontrole ze strany finančního úřadu.

15. Jaké údaje musím při posílání daru vyplnit?

Bližší informace viz finanční dary.