3. Baťůžek – Biblická specializace

Milí přátelé a spolupracovníci Papežských misijních děl!

Připravili jsme pro vás biblickou formaci, která je speciálně vytvořena a určena pro děti v Misijních klubkách (MKK) Papežského misijního díla dětí!

Každý měsíc budeme usilovat o hlubší poznání Písma svatého nejen u sebe, ale také u těch, kteří nám byli svěřeni – u dětí. Děti jsou zvláštním způsobem vnímavé na potřeby druhých, proto se také tak usilovně a ochotně zapojují do práce pro Papežská misijní díla.

„Kdo nezná Bibli, nezná Krista.“ To jsou hluboká a pravdivá slova sv. Jeronýma, který měl k Písmu velmi živý a krásný vztah. Být misionářem znamená milovat Ježíše Krista, rozumět Božímu slovu a být jím ozbrojen, protože Boží slovo je ostřejší než každý dvousečný meč a přináší lidem radost, lásku a především pevnou víru a naději.

Proto usilujeme o to, aby si děti vypěstovaly k Písmu osobní vztah, který budou poté předávat dále všude kolem sebe v každodenním životě, během svého „misijního působení“ v různých stavech, situacích, studiu a povoláních.

KONCEPCE BIBLICKÉ FORMACE PRO MISIJNÍ KLUBKA PMD

Každý měsíc ve školním roce bude k dispozici jedna biblická formace.

Protože budeme většinu času pracovat s Biblí, je více než nutné, aby každé z dětí mělo svou vlastní Bibli. Mohou ji třeba dostat od rodičů jako dárek k novému školnímu roku. Pro lepší systematickou práci je vhodné, aby všechny děti měly jeden stejný překlad (nejběžnější je asi ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih) a aby byla Bible skladná, přenosná a dobře čitelná. Pokud se stane a někdo bude mít rozdílný schválený překlad Bible, může to posloužit i jako obohacení a doplnění výkladu příslušného místa v Písmu svatém.

Budeme aktivně s Biblí pracovat i za pomocí různých pomůcek. Děti budou potřebovat pastelky, tužku, pravítko, jeden sešit A5 silný v měkkých či lépe v pevných deskách, který bude sloužit jako misijní biblický deník, kam si budou přepisovat verš měsíce, postřehy, katecheze apod. dle vlastního uvážení.

Děti si na Bibli mohou vyrobit obal s misijními motivy. Verše, které se budou učit, nebo které je osloví, si mohou označovat pastelkami.

V každé části přípravy naleznete pravidelné rubriky: verš pro tento měsíc, hlavní myšlenka, úvodní modlitba, výklad biblického verše, katecheze o Písmu svatém – návrh aktivit, četba Písma svatého, hra, závěrečná modlitba a domácí úkol.

Biblická formace bude tedy každý měsíc začínat veršem z Písma svatého. Vedoucí Misijního klubka tento verš přečte pomalu nahlas, poté vyzve děti, aby ho přečetl někdo z nich (zde se mohou děti pravidelně střídat, může být i rozpis „lektorů“).

Děti si verš zapíší do misijního deníku a doma se ho naučí zpaměti nebo si alespoň zapamatují jeho význam. Po říjnové lekci hledání v Písmu si děti budou samy verše hledat.

Všechny měsíce budou mít tzv. hlavní myšlenku, ke které budou směřovat i ostatní body biblické formace.

Nemusíte pochopitelně splnit všechny body katecheze o Písmu svatém, stačí si vybrat třeba jeden bod a pracovat pouze s ním; Misijní klubka, která se setkávají častěji, mohou během měsíce použít bodů více.

Práce v Misijním klubku záleží zcela na Vás. Je k dispozici stále více materiálů a nabídek, ze kterých si můžete ušít náplň Vašich setkávání přímo na Vaši misionářskou míru. Nevadí tedy, když tento biblický MOST budete kombinovat s našimi dalšími materiály MOST I-IV apod. Může se také stát, že s prací nezačnete na kraji školního roku ale později, v tom případě si můžete následující stránky procházet podle toho, jak se Vám to hodí.

Stručný výklad verše bude volným přechodem mezi veršem samotným a katechezí o Bibli. Katecheze by měla trvat cca 10 minut.

Katecheze o Bibli bude stručnou osnovou pro jednotlivé body, které mají být probrány během setkání MKK. Opatřete si co nejvíce informací o Bibli, sežeňte si různé příručky, brožurky, mapky apod., abyste mohli dětem Písmo svaté co nejlépe přiblížit.

Cílem biblické formace je osvojení si základních vědomostí o Písmu sv. Ty ověří závěrečná zkouška (na tu si chystáme průběžně otázky) ve 3 znalostních stupních, což bude děti „opravňovat“ k používání titulu Misionář – Znalec Bible.

Přejeme Vám úspěšné vykročení a požehnané poznávání přesahujícího tajemství, které Písmo svaté ukrývá. Jsme si jisti, že hlubší znalost Bible přispěje k prohloubení základů víry, dodá inspiraci a posílí tolik potřebné misijní nadšení. Četba Písma sv. přináší radost, ať právě tato radost z Hospodina je i Vaší silou.

Přiložené dokumenty