Příspěvky se štítkem ad gentes

Přímluvy k výročí Ad gentes

sdgr                 50. výročí dekretu Ad Gentes

Na 7. prosinec 2015 připadá 50. výročí vyhlášení koncilního dekretu Ad Gentes papežem blahoslaveným Pavlem VI. Tento dokument, který je považován za Magnu Chartu uspořádání a reorganizace nezměrné a platné misijní činnosti církve, si zasluhuje zvláštní pozornosti všech věřících. Na základě výzvy prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, aby si jednotlivé místní církve připomenuly toto výročí, připravila liturgická komise ČBK texty mešních přímluv, které je vhodné použít během bohoslužeb ve výroční den, tedy 7. 12. 2015.

  • Prosme za církev, aby podle Kristova příkazu ve světle Ducha svatého vycházela ke všem národům a vedla je skrze svou službu a své oběti k milosti víry, svobodě a Kristovu pokoji.
  • Prosme za věřící, aby se příkladem svého života i svědectvím svého slova stávali znamením Boží přítomnosti ve světě, odkrývali druhým lidem bohatství církve a probouzeli v nich pravdu a lásku zjevenou Bohem.
  • Prosme za ty, kteří Pána Ježíše neznají. Ať on sám, který je cestou, pravdou a životem, osvěcuje jejich kroky a otevírá jejich srdce pro přijetí Boží lásky.
  • Prosme za pracovníky v misijních oblastech, aby svou modlitbou, službou a nasazením přiváděli ty, kterým slouží, k poznání Boha a jeho oslavě.
  • Prosme za pronásledované křesťany. Ať je Pán posiluje v jejich strádání a promění srdce jejich nepřátel; ať ve spojení s Kristovou obětí na kříži žijí velikonoční nadějí, ve které je bolest a smrt překonána slavným vzkříšením.

 

Dekret Ad Gentes byl důležitým podnětem pro misijní poslání církve

 “Padesáté výročí vydání koncilního dekretu Ad gentes nás vyzývá, abychom znovu četli a meditovali tento dokument, který se stal pro instituty zasvěceného života velkým misijním impulzem. Pro kontemplativní komunity se objevila v novém světle postava sv. Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií, jakožto inspirátorky niterného spojení kontemplativního života s misiemi. Pro mnohé řeholní kongregace aktivního života se misijní touha iniciovaná Druhým vatikánským koncilem uvedla do života díky mimořádné misijní otevřenosti ad gentes, často provázené přijímáním bratří a sester pocházejících ze zemí a kultur, s nimiž se setkali při evangelizaci, takže dnes lze hovořit o širokém mezikulturním charakteru zasvěceného života.”

Z Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií 2015

Celé znění dekretu Ad Gentes najdete ZDE.