V roce 2017 dárci věnovali na projekty PMD téměř 32 milionů

Papežská misijní díla pomáhají potřebným lidem v chudých zemích při šíření víry, podpoře kněžských povolání a jsou nablízku dětem v nouzi. V roce 2017 dárci přispěli na činnost PMD částkou ve výši téměř 32 milionů Kč.

Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV) pomáhá misijním diecézím na cestě k samostatnosti. V roce 2017 věřící darovali na ŠV při sbírce na Misijní neděli 16 087 tis. Kč. Finanční pomoc zaslaná do misií z ČR ve výši 14 157 tis. Kč podpořila 37 projektů v sedmi různých diecézích v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Srí Lance a Paraguayi.

Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) se zaměřuje na formaci seminaristů, noviců a novicek v misiích. Na SPA přispívají jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti jak modlitbou, tak finančně. Během roku 2017 věnovali dárci v České republice na pomoc SPA 5 271 tis. Kč. V roce 2017 jsme podpořili částkou 4 122 tis. Kč celkem 1033 studentů – seminaristů v pěti diecézích v Zambii, Ugandě, Tanzánii a Keni prostřednictvím pěti projektů.

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) formuje děti k zájmu o misie (v ČR prostřednictvím Misijních klubek) a finančně podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí v misiích. V ČR pocházejí dary na PMDD od jednotlivých dárců a z tradičních dobročinných aktivit jako je Jeden dárek navíc®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® a Pohled pro misie®. V roce 2017 dosáhly přijaté dary 10 450 tis. Kč. V roce 2017 jsme v misiích částkou ve výši 8 659 tis. Kč financovali 69 projektů PMDD ve 36 diecézích v třinácti zemích (Papua-Nová Guinea, Uganda, Zambie, Keňa, Malawi, Tanzanie, Guyana, Paraguay, Sýrie, Bangladéš, Myanmar, Srí Lanka a Filipíny), čímž jsme podpořili 145 829 dětí. Pomoc směřovala dětem nejčastěji na péči nemocné HIV/AIDS, na zdravotní péči, na podvyživené, na jídlo, oblečení a školní potřeby, na dětské domovy pro opuštěné, sirotky a děti z ulice, na rehabilitační centra, na výstavbu škol a školek.

Výtěžky tradičních dobročinných aktivit PMD v roce 2017

Významným zdrojem finančních darů na PMDD jsou tradiční dobročinné aktivity, jak již bylo zmíněno výše. V roce 2017 lidé věnovali 884 tisíc na Misijní koláč®, 981 tisíc se vybralo díky Misijnímu jarmarku®, Jeden dárek navíc® vynesl projektu v Ugandě 196 tisíc, prostřednictvím Pohledu pro misie® dárci přispěli částkou 129 tisíc Kč.

 

Podrobné informace k jednotlivým projektům naleznete ve výroční zprávě. Můžete si ji objednat v papírové podobě zde nebo si ji prolistovat v odkazu níže.