SKONČILO GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PMD, Řím, 5. – 10. 5. 2014

Právě dnes končí pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD) organizované Kongregací pro evangelizaci národů. Konalo se v Římě a zúčastnilo se ho na 120 Národních ředitelů PMD ze všech kontinentů. Na jeho úvod vystoupil prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Fernando Filoni. President PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa připomněl, že PMD jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů k udržení vysoké priority misií “ad gentes” v jednotlivých církvích. Citoval slova papeže Františka, že církev nemá být uzavřena sama do sebe. Má mít na zřeteli chudé, obcházet kolem celého světa a jít zvláště na geografická a antropologická předměstí. Máme být radostnými evangelizátory, šťastnými, rozdávajícími radost evangelia všem. Je pro nás velkým povzbuzením, že můžeme pokračovat v misijní spolupráci, pro kterou jsme byli ustanoveni.

V úvodní studijní části se zaměřila pozornost na revizi Stanov PMD. Byla přednesena celá řada podnětů týkajících se např. role a úkolů diecézních a národních ředitelů PMD, využívání moderních technologií, realizace projektů v chudých zemích a definování úkolů i priorit generálních i národních sekretariátů PMD. Aktuální přehled činnosti PMD přednesli příslušní generální sekretáři. Účastníci byli vyzváni, aby s sebou přivezli pokladničky, do kterých děti v rámci Papežského misijního díla dětí v jednotlivých zemích šetří finanční prostředky na pomoc chudým.

Česká národní kancelář na tomto shromáždění představila dvě nová DVD: “Ugandské Velikonoce” a “Oázy Perlového ostrova” ze Srí Lanky. Právě naše filmy mají v rámci celosvětové spolupráce PMD již mnohaletou tradici a je o ně velký zájem. To se potvrdilo i při letošní projekci, kdy o videodokumenty projevili zájem misijní ředitelé z USA, Španělska, Jihoafrické republiky, Malty, Austrálie, Srí Lanky, Ugandy, Polska apod. Je dobré, že můžeme využíváním moderních mediálních technologií přispět k vzájemné misijní světové spolupráci a podpoře trpících ve světě. Protože v brzké době bude na stránkách www.missio.cz spuštěno i misijní kino, přístup k naší misijní videotvorbě bude ještě snazší.

Během shromáždění předal český Národní ředitel PMD svému kolegovi do Srí Lanky několik ztvárnění (sošku a obrázky) Panny Marie z Lanky. Byl to dárek dětí z ČR, které již v minulém roce na celostátní Misijní kongres dětí v Českých Budějovicích tyto dárky pro děti na Srí Lance přinesly. Zavzpomínaly tak na veliké srílanské poutní místo, kde právě místní lidé mají Pannu Marii z Lanky ve veliké úctě.

Jako každý rok i letos se konala audience u Sv. otce. Právě on národním ředitelům a jejich spolupracovníkům řekl: “Apoštolskou exhortací Evangelii gaudium jsem chtěl vybídnout všechny věřící k novému evangelizačnímu období. Také v naší době je poslání ad gentes hybnou silou a projevem dynamismu Církve. Touha evangelizovat “až do končin země“, dosvědčovaná svatými a velkorysými misionáři, pomáhá všem komunitám uskutečňovat pastoraci, která je účinná a míří navenek, pomáhá v obnově struktur i aktivit. Misionářské působení je paradigmatem každého díla v Církvi (srov. Evangelii gaudium, 15). Tato misionářská církev působící v době hlubokých společenských proměn musí být připravena ke konfrontaci s různými kulturami a světonázory, ale především musí být sama vnitřně proměněna osobním vztahem ke Kristu a kontemplací. Zdrojem obnovy je Kristův Duch. On je tím, kdo dává sílu vydat se na misijní cestu i radost z hlásání, aby Kristovo světlo osvítilo ty, kdo je ještě nepoznali nebo je odmítli. Proto se po nás žádá odvaha „dospět na všechny periferie, které potřebují světlo evangelia“ (Evangelii gaudium, 21). Nemohou nás zadržet ani naše slabosti, naše hříchy, ani mnoho jiných překážek kladených svědectví a hlásání evangelia. Církev je ze své přirozenosti misionářská a jako taková klade na první místo službu lásky obrácenou ke všem. Vybízím k přednostní péči o chudé, k udržování otevřených bran církve, aby všichni mohli vejít a nalézt útočiště. Proto se obracím na vás, jako na formátory misijního vědomí místních církví: s trpělivou vytrvalostí pěstujte v lidech misijní spoluzodpovědnost. Lidí hořících nadšením pro Boží království a ochotných vydat se na cestu evangelizace je nesmírně potřeba.” Takto končil papež svou řeč k Národním ředitelům PMD.

Českou republiku v Římě zastupoval Národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr, jenž Sv. otci předal dárek z ČR – knihu s názvem: Jak děti pomáhají Svatému otci a dětem v misiích. Publikace, kterou papež ocenil a s radostí přijal, obsahuje 86 obrázků s misijními citáty, které připravily děti z 19 Misijních klubek, dalších společenství a rodin.

Na základě informací z Generálních sekretariátů PMD se Česká republika řadí mezi první desítku zemí v Evropě, co se týče výše finančních darů na misie. Samozřejmě, že se těžko konkuruje zemím jako je Francie, Španělsko, Anglie, Německo a Itálie, ale již řadu let se díky Bohu misijní povědomí a podpora PMD v našich diecézích drží na dobré úrovni. Vedení PMD v čele se Svatým otcem všem dobrodincům a podporovatelům Papežských misijních děl upřímně děkuje. Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD je denně v 17.00 sloužena ve vatikánské bazilice sv. Petra mše svatá.

kena2014_IMG_6064

kena2014_IMG_6299

Rim2014_IMG_6062

kena2014_IMG_6301

kena2014_IMG_6299

kena2014_IMG_6298

kena2014_IMG_6279

kena2014_IMG_6275

kena2014_IMG_6272

kena2014_IMG_6271

kena2014_IMG_6190

kena2014_IMG_6178

kena2014_IMG_6167

kena2014_IMG_6149

kena2014_IMG_6130

kena2014_IMG_6098

kena2014_IMG_6089

kena2014_IMG_6076

kena2014_IMG_6075

kena2014_IMG_6074

kena2014_IMG_6071

kena2014_IMG_6070

kena2014_IMG_6068

kena2014_IMG_6066