Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2016

Na slavnost Letnic bylo zveřejněno papežské poselství ke Světovému dni misií, který je každoročně připomínán v měsíci říjnu. Publikaci svého poselství oznámil papež František během nedělní promluvy před modlitbou Regina Caeli. Světový den misií připadá letos na 23. října a bude to již 90. ročník připomínky této nejcharakterističtější činnosti církve, jak ji v roce 1926 ustanovil papež Pius XI.

Letošní papežské poselství nese název Misionářská církev, svědkyně milosrdenství. Petrův nástupce v kontextu probíhajícího Svatého roku definuje misie ad gentes jako „velké a nezměrné dílo duchovního i tělesného milosrdenství“.

Papež František píše: „Církev se ujímá péče o ty, kdo neznají evangelium, protože si přeje, aby všichni byli spaseni a zakusili Pánovu lásku.“

Papež František zdůrazňuje, že misijní poslání mají všichni věřící a připomíná, že je dnes realizováno nejenom kněžími, řeholnicemi a řeholníky, ale také laiky a celými rodinami. Právě „rodiny – čteme v poselství – rozumějí nezřídka lépe problémům lidí a dovedou jim vhodně a často překvapivým způsobem čelit. Pozorností k životu a výraznou péčí spíše o lidi než o struktury vytvářejí s využitím všech lidských a duchovních zdrojů harmonii, vztahy, pokoj, solidaritu, dialog, spolupráci a bratrství, a to jak na poli meziosobních vztahů, tak na širším poli sociálního a kulturního života, zejména péčí o ty, kdo se nacházejí v nouzi.“

V poselství dále stojí: „Církev lze definovat jako matku také vůči těm, kdo jednoho dne uvěří v Krista. Kéž svatý lid Boží nadále plní mateřskou službu milosrdenství, které pomáhá potkat a milovat Pána těm, kdo jej dosud nepoznali. Víra je totiž Boží dar a nikoli plod proselytismu. Roste však díky víře a dobročinné lásce hlasatelů evangelia, kteří dosvědčují Krista.

Papež František dále zdůraznil „právo každého lidu i kultury obdržet poselství spásy, která je Božím darem pro všechny,“ a rovněž „moc evangelia přinášet radost, smíření, spravedlnost a pokoj“ do situací nespravedlnosti, válek a krizí.
V závěru Petrův nástupce vybízí všechny „diecéze, farnosti, řeholní komunity, církevní sdružení a hnutí celého světa, aby podporovaly ty křesťanské obce, které jsou v nouzi, a dodaly tak sílu evangelnímu zvěstování.“

Srí Lanka A Srí Lanka B kena2014_IMG_4255