Bl. Paolo Manna a význam Papežské misijní unie

16. ledna 1872 se narodil v Avellino zakladatel Papežské misijní unie (PMU)  Paolo Manna

V květnu roku 1894 byl Paolo Manna v Miláně vysvěcen na kněze, poté působil 12 let jako misionář v Barmě. Misijní unii pro kněze a řeholníky založil v říjnu roku 1916, zemřel 15. září 1952. V listopadu roku 2001 papež Jan Pavel II. P. Paola Mannu prohlásil za blahoslaveného.

Jeho podrobný životopis najdete zde

Sv. Jan XXIII. o Papežské misijní unii (PMU), kterou Paolo Manna založil, řekl: „PMU dává život všem ostatním Dílům.“

A papež Pavel VI. v apoštolském dopise Graves et Increscentes zdůraznil: „Papežská misijní unie je duší ostatních misijních děl a jako Kristus má být nazván prvním misionářem, tak všichni kněží v síle přijatého kněžství mají být misionáři.“

Desetitisíce kněží a řeholníků na celém světě jsou dnes členy Misijní unie. Nejdůležitějším vývojovým krokem bylo připojení laiků k Unii. Na valném shromáždění v květnu 1983 poukázal generální sekretář na to, že se Unie postupně rozšířila do širších kruhů a přichází dnes do styku s „novými kategoriemi osob, pocházejícími z laického stavu. Jsou to katecheti, členové farních a diecézních rad, ti mužové a ženy, laici, kteří dostávají od církevních úřadů pověření vykonávat určité „funkce“. Proto je více než správné přijmout také je do Papežské misijní unie.“

O Papežské misijní unii najdete více informací i možnosti přihlášení na těchto adresách:
https://www.missio.cz/…/misijni-unie-dava-zivot-vsem-ostatn…/
http://old.missio.cz/pmd/historie/papezska-misijni-unie-pmu/

“Čím více usilujeme o společné dobro odpovídající skutečným potřebám našich bližních, tím účinněji je milujeme.”
(Benedikt XVI.)

Zakladatel PMU Paolo Mannapapež a řeholniceKatechetémissiobohoslovci Zambie