Mapa pomoci české církve

Papežská misijní díla v ČR se zapojila do podpůrné akce „zmapování“ všech projektů české církve na pomoc potřebným ve světě.

Na webových stránkách www.cirkev.cz byla spuštěna nová aplikaci nazvaná „Mapa pomoci ve světě“. Zde jsou na jednom místě v mapě označeny barevnými body všechny podporující a misijní aktivity nejen Papežských misijních děl, ale i Charity ČR, Likvidace lepry či jednotlivých řádů a řeholních společenství české katolické církve. Pomocí odkazů se lze snadno dostat na webové stránky jednotlivých projektů. Zároveň stránky slouží jako rozcestník pro ty, kdo hledají podrobné a ucelené informace o aktivitách české církve v zahraničí.

Papežská misijní díla jsou zde zastoupena žlutou barvou. Po „rozkliknutí“ žluté značky s názvem Papežská misijní díla se dostanete na webovou stránku cirkev.cz, kde se lze blíže seznámit s organizací PMD. Žlutý bod na jednotlivých místech mapy podrobněji upřesní druh pomoci a projektu s odkazem na stránky missio.cz, kde je projekt podrobně popsán.

Jak je na mapě názorně vidět, pomoc PMD je soustředěna do 8 vybraných zemí – Bangladéš, Srí Lanka, Papua – Nová Guinea, Guayana, Surinam, Keňa, Uganda, Zambie. Ve 22 diecézích  a 32 projektech se PMD zaměřují na podporu vzdělávání, podpoře křesťanské víry, sociální a zdravotní péče v chudých oblastech.

  • Podpora vzdělávání zahrnuje stavbu, provoz nebo opravu škol, dětských domovů, sirotčinců, center pro děti z ulice a center pro děti týrané a zneužívané. Nákup školních pomůcek a uniforem pro sirotky, výstavba tříd pro střední školu a chlapeckého internátu, nákup a doprava učebních materiálů do odlehlých farních škol.
  • V rámci sociální a zdravotní péče se organizace věnuje např. dětem na ulici, sociálně slabým rodinám nebo nemocným. Papežská misijní díla poskytují základní životní potřeby pro opuštěné děti a sirotky, vzdělání a křesťanskou formaci pro neslyšící, umělou výživa pro matky s AIDS, potraviny a zdravotní péče pro chudé děti
  • Dále se PMD věnuje podpoře křesťanské víry. Stavbě kostelů a farních center, podpoře misionářů a katechetů nebo formaci bohoslovců. Oprava a stavba kostelů, misijních domů a domu pro řeholnice, výukové programy pro laické misionáře, podpora katechetistů, formace duchovních i laiků,

Mapa zatím obsahuje údaje shromážděné za rok 2013. Každým rokem se budou data aktualizovat a doplňovat. Mapa pomoci zároveň může přispět k lepší orientaci dárců, která církevní organizace působí za hranicemi ČR a jakým způsobem, a tím pádem i motivuje k rozhodnutí, kam přispívat.

Webové stránky www.Wikipedia.cz mají pro význam slova „mapy“ napsáno: „Mapu můžeme označit za model reálného světa, v žádném případě není dokonalým obrazem naší reality. Nelze na ní nalézt vše, ale naopak může znázornit i jevy, které nejsme jinak schopni vnímat. Skutečnost může potlačit i zdůraznit.“ Budeme rádi, když se i prostřednictvím této mapy zdůrazní situace lidí v zemích třetího světa a důležitost misijní pomoci.