24. březen – Den modlitby a postu za zabité misionáře – mučedníky

Připomínka zabitých kněží, řeholníků a laiků, kteří zemřeli při výkonu své misijní služby, se slaví od roku 1993 vždy 24. března jako Den modlitby a postu za misionáře mučedníky.

Toto datum nebylo vybráno náhodně, ale jako smutné výročí zabití Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadoru, který byl 24. března roku 1980 zastřelen přímo u oltáře, když sloužil mši svatou v nemocniční kapli Boží Prozřetelnosti. Datum jeho smrti bylo následně mladými lidmi z Papežských misijních děl zvoleno za den konání Dnu modliteb a postu za zabité misionáře.  

Arcibiskupa Oscara Romera blahořečil papež František 23. 5. 2015 a ve svém listu předsedovi biskupské konference Salvadoru u příležitosti beatifikace napsal: “Mons. Romero budoval mír silou lásky a dosvědčil víru svým životem odevzdaným až do krajnosti. Děkujeme Bohu, že daroval tomuto biskupovi-mučedníkovi schopnost vidět a slyšet utrpení Jeho lidu, zformoval mu srdce, aby jej v Jeho jménu orientoval a osvěcoval až k plnému výrazu křesťanské lásky. Hlas nového blahoslaveného ať nadále dnes zní a připomíná nám, že církev, shromáždění bratří kolem svého Pána, je Boží rodina, kde nemůže být žádné rozdělení. Víra v Ježíše Krista správně chápaná a do posledních důsledků přijatá rodí společenství tvůrců pokoje a solidarity. A k tomu je dnes povolána církev v Salvadoru, v Americe a v celém světě, totiž oplývat milosrdenstvím a stát se kvasem smíření pro společnost. Mons. Romero nás vybízí ke zdravému rozumu a reflexi, k úctě k životu a svornosti. Je nezbytné zřeknout se „násilí meče a nenávisti“ a žít »násilí lásky, které Ježíše přibilo na kříž a které si činí každý, kdo přemáhá svoje sobectví, aby mezi námi nebyly tak kruté nerovnosti. S otcovským srdcem se staral o »chudou většinu« a mocné vyzýval, aby »přetvořily zbraně na pracovní nástroje«“. 

Papež František zdůrazňuje, že se máme stávat hlasem bezbranných, nepatrných, vyděděných a marginalizovaných. Jestli jako lidstvo chceme růst, nesmíme předstírat, že toto pronásledování neexistuje.

Mučedníci jsou ti, kdo posunují církev vpřed, jsou oporou církve, kterou podpořili a podporují dodnes. A dnes je jich víc než v prvních staletích. Odvážím se tvrzení, že církev bez mučedníků je církev bez Ježíše a vyzývám k modlitbě za naše mučedníky a za církve, které nemají svobodu projevu. Oni jsou naší nadějí. Oni, svým mučednictvím, svědectvím, utrpením a obětováním svého života jsou setbou budoucích křesťanů i v dalších církvích.“ 

Každoročně vydává Agentura Fides na počátku roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli v roce předchozím násilně připraveni o život. Jejich jména spolu s dostupnými informacemi o jejich životech si 24. března v Den modlitby a postu za zabité misionáře připomínáme. Tento seznam zahrnuje všechny osoby, které působily v institucích katolické církve a byly násilím zbaveny života, bez ohledu na motiv vraždy.  V loňském roce to bylo 14 kněží, 9 řeholních sester, 4 věřící laici a jeden seminarista, tedy celkem 28 lidí. Více najdete zde

Jak prožít Den modlitby a postu za misionáře – mučedníky? 

Rádi bychom, aby se povědomí o bratřích a sestrách, kteří v naší době podstupují násilnou smrt při hlásání evangelia, rozšířilo co nejvíce, a abychom si hlavně my všichni lépe uvědomili misijní rozměr své vlastní víry.

Křtem se každý z nás stává misionářem, stává se „mučedníkem“ v pravém slova smyslu (řecké „martyr“ = svědek; mučedník), tedy živým svědkem Kristovy lásky a spásonosné síly jeho evangelia. Tento den mohou slavit místní církve na úrovni farních společenství, řeholní komunity a jiná společenství zasvěceného života, společenství mládeže, prostě všichni křesťané, kteří cítí spoluzodpovědnost za šíření Božího království, a chtějí se tedy modlit za misionáře, misionářky a křesťanské komunity žijící v prostředí diskriminace a pronásledování.

Možností, jak se 24. března k této památce připojit, je hned několik:

 • Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
 • V rodinách i v různých společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.
 • Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
 • Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.
 • Zaslat dar ušetřený postem na projekt Papežských misijních děl a tím podpořit práci misionářů.
 • Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.
 • Pomodlit se křížovou cestu.  
 • K oslavám Dne modlitby a postu za misionáře – mučedníky můžete použít:
  • biografické údaje a okolnosti smrti o zabitých misionářích v loňském roce najdete zde
  • křížovou cestu připravenou na toto téma: Křížovou cestu misionářů mučedníků, Křížovou cestu pro malé misionáře (k dispozici v Národní kanceláři PMD), Misijní křížovou cestu (všechny jsou  ke stažení v příloze pod článkem)