13. Národní misijní rada

5. dubna 2018 se v Národní kanceláři v Hradci Králové konala 13. Národní misijní rada. Tato rada se schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK pro Charitu a Rady pro misie. Jeho kancléřem pro konání Národní misijní rady je národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Letošního zasedání se účastnili zástupci Papežských misijních děl, Charity ČR, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Salesiánské asociace Dona Boska, z. s., Řádu menších bratří – františkánů, Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu Sv. Františka a Společenství pomocníků řádu sv. Lazara.

Jednání Národní misijní rady bylo zahájeno mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, po které se účastníci věnovali závěrům a úkolům ze zasedání rady z minulého roku a hodnocením jejich misijních aktivit. Zástupci jednotlivých subjektů představili své projekty a možnosti konkrétní spolupráce a pomoci. Národní ředitel Papežských misijních děl uvedl konkrétní příklady spolupráce s Charitou ČR a představil jednotlivé projekty, na kterých papežské misie pracují s řeholními řády v zahraničí. Zdůraznil důležitost výchovy dětí a mládeže k misijnímu poslání a povzbuzení věřících všech generací k misijní spolupráci vyplývající ze spoluzodpovědnosti každého křesťana za misie.Kladně byla hodnocena práce dětí v Papežském misijním díle dětí sdružujících se v Misijních klubkách.

V druhé části programu se Národní misijní rada věnovala vyhlášení papeže Františka Mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019 ke stému výročí apoštolského listu Maximum illud, který Františkův předchůdce papež Benedikt XV. vydal 30. listopadu 1919. Jádrem této iniciativy, která se týká celé všeobecné církve, bude modlitba, svědectví a zamyšlení nad ústředním významem missio ad gentes jako trvalého stavu, kdy je člověk vyslán konat první evangelizaci (srov. Mt 28,19).

Do práce na přípravě a uskutečnění Mimořádného misijního měsíce jsou přímo zapojena Papežská misijní díla (PMD) společně s celou církví.