100. výročí založení Misijní unie

„Kdo jiný než kněz by měl mít větší zájem o šíření evangelia, jehož služebníkem je; kdo jiný než on by měl pečovat o rozvoj misií…klíč k misijním problémům je v rukou kněží, a tkví v tom, že jedině oni mohou a ve skutečnosti mají inspirovat, šířit a vést velké misijní hnutí mezi věřícími. Z tohoto velkého důvodu je potřebné sjednotit a zorganizovat síly kněží, a když se tyto síly dají pořádně do činnosti, budou novým a nejmocnějším faktorem v evangelizování světa,“ prohlásil papež Benedikt XV., když  schvaloval Misijní unii pro kněze a řeholníky.

23. října 1916 ji založil italský misionář bl. Paolo Manna s úmyslem dát do služeb církve organizované úsilí kněží, aby se křesťanům vštěpil živější zájem o širší a účinnější spolupráci v pomoci misiím: „Nebyly ustanoveny dva druhy kněží – misionáři a diecézní kněží; jedni aby šli mezi nevěrce, a ti druzí aby sloužili věřícím; jedni, aby hlásali víru a ti druzí, aby ji uchovávali. Úkolem každého kněze jsou obě povinnosti.“  Cílem jeho práce tedy nebylo pouze hlásat růst víry ve světě a pomáhat misionářům modlitbami a milodary, ale především hlásat nutnost rozšíření církve o více misionářů.

O 40 let později, konkrétně 28. října 1956, pak Misijní unii Pius XII. udělil papežský statut: „Misijní unii jsme pozvedli na hodnost papežského díla, aby nikdo nemohl pochybovat o tom, jak vysoko si jí vážíme a jaký význam klademe jejímu rozvoji.“

Členy PMU mohou být kněží, řeholníci a řeholnice, včetně kandidátů kněžského a řeholního života, stejně jako členové zasvěceného života a sekulárních institutů. Otevřená je také laikům, kterým byla biskupem svěřena kanonická misie, zástupcům katolických spolků a hnutí, a členům pastoračních a ekonomických rad farností. Ti všichni prostřednictvím svého členství a prohlubováním misijního ducha mohou účinně přispívat k podpoře misijního povědomí ve svých společenstvích. Zároveň mají přímou účast na papežských misiích a denně je za ně sloužena po celém světě mše svatá. Při dodržení obvyklých podmínek mohou až 6x ročně získat plnomocné odpustky. Jejich závazkem však je, aby se za misie modlili, aby prohlubovali svou misijní formaci a probouzeli u pokřtěných lidí zodpovědnost za misijní poslání církve.

Čím konkrétně může člen Misijní unii přispívat?

  • aktivní účastí ve svém farním nebo řeholním společenství
  • misijní osvětou – přípravou či podílením se na aktivitách pro děti, duchovní obnově nebo modlitebním setkání s  misijním zaměřením
  • podílením se na misijní výchově dětí v rodinách i ve společenství
  • pořádáním besed, představení misijní činnosti církve, navazováním kontaktů s misionáři
  • modlitbou misijního růžence
  • propagací Papežských misijních děl

Jak se mohu přihlásit?

Kontaktujte národní kancelář PMD, kde vám bude uděleno členské číslo (které slouží i jako specifický symbol při posílání darů) a obdržíte další potřebné informace. Více informací naleznete také zde: https://www.missio.cz/clenstvi/misijni-unie/

pmu_skladacka_titulka_webpmu_skladacka_web