Zikomo kwambiri – Velmi Vám děkujeme…

… ohlédnutí a poděkování všem, kteří pomohli uskutečnit návštěvu bohoslovců Ze Zambie v ČR.

Začátkem loňských letních prázdnin jsme se v různých koutech Čech a Moravy mohli setkat se zajímavými hosty z Afriky. Otec Jiří Šlégr pozval do České republiky Národního ředitele Papežských misijních děl (PMD) v Zambii, P. Bernarda Makadani Zulu společně s rektorem Fr. Dennisem Phiri a 6 bohoslovci jmenovitě: Benjamin Mwanza, Cosmas Harrison Banda, Cedrick Mweshi, Benson Benny Phiri, Gerald Daka, Clinton Chota ze semináře sv. Dominika v Lusace.

Bohoslovci jsou členy místní seminární scholy “Scora Cantorum”, která je jako jedna ze dvou seminářů v Zambii podporována Papežskými misijními díly z České Republiky. Pro dárce z naší vlasti, kteří skrze PMD podporují pomoc chudým bohoslovcům v Africe a zvláště v zambijském semináři sv. Dominika, byla tato návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání a nejen pro ně.

Během 11 denní návštěvy při různých besedách, bohoslužbách a setkáních vyprávěli o životě v Zambii, zpívali a hráli na typické africké nástroje. Hosté z Afriky se účastnili celkem 16 bohoslužeb, najeli přes 2 000 km. Pohostinnost hostitelů zajistila přes 330 jídel a 100 noclehů. Řada nadšených podporovatelů papežských misií uspořádala tradiční akce PMD: Misijní koláč® a Misijní jarmark®.

Navštívená místa a samotnou atmosféru setkání se zambijskými seminaristy, rektorem a ředitelem PMD v létě 2014 si lze připomenout díky unikátnímu cestovnímu deníku 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.

Poselství bohoslovců dárcům a všem lidem z České Republiky:

Celkově jsem nacházel naplnění skoro ve všech aktivitách, které se konaly, když jsem byl v Česku. Nejvíce mě zaujalo gesto farářů, které projevili při předávání sbírky (tj. obětování) do misijní truhly. To je něco, co by většina kněží nebyla ochotná udělat. Další věc, která mě zasáhla u srdce, byla připravenost sester (tj. v Praze, Kroměříži a na Velehradě) nás ubytovat a nabídnout nám vše potřebné. To ukazuje pravé křesťanské pouto mezi námi. Byl jsem také ohromen, když mi řekli, že zvony dostaly jména svatých. To je u nás doma neslýchané, protože nikdo by nevěnoval pozornost zvonu takovým způsobem. Další věc, která mě zaujala, byla koherence jednotlivých částí programu. Děkuji vám, Missio z České republiky, za vše, co jste pro nás udělali.

Mé poselství lidem z České republiky je, že pokračujeme ve společné práci pro slávu Boží. Pokračujeme v pojímání katolické víry. Ať vás nikdy neomrzí charitativní práce a zvláště pomoc misijním dílům v jejich rozkvětu. Děkuji vám mnohokrát za pomoc semináři sv. Dominika v Zambii. Mimořádně na vás apeluji, abyste pokračovali ve své podpoře, protože se těšíme, že v blízké době budeme moci do sv. Dominika přidat třicet nebo více lůžek. Doufejme, že partnerství, které jsme započali, bude mít dlouhého trvání.“

Benjamin Mwanza

Návštěva v České republice mi otevřela oči v duchovním úřadě, na který se připravuji. Abych začal, co se mi líbilo nejvíce, byla pohostinnost lidí, které jsme potkali na všech místech, které jsme navštívili. České jídlo bylo příjemné a postele, do kterých jsme mohli složit hlavy, byly stejně tak pohodlné. Jedna věc, které jsem si také všiml, bylo to, že děti jsou vedeny ke katolické víře od raného věku. To je jistě ohromné, protože naplňují Kristova slova ,,Nechte maličké přijít ke mně.“ Dle mého je to dobré, abychom udrželi naši církev živou.

Poselství lidem z České republiky je díky za to, co děláte pro církev v Zambii, zvláště za podporu, kterou nám dáváte skrze česká Papežská misijní díla. Dalším poselstvím je udržovat mír, kterému se těšíte, a modlit se za Zambii, protože 24. října 2014 budeme oslavovat 50 let míru v Zambii.“

Benson Benny Phiri

„Chtěl bych se podělit o své zážitky z návštěvy v České republice. I přes dlouhé hodiny cestování to byl pěkný moment sdílení evangelijních hodnot jako lidé z jedné rodiny. Po příjezdu do České republiky jsem se cítil jako doma a vítaný díky pohostinnosti, které se mi dostalo. Na všech místech, která jsem navštívil, byli lidé hodní, otevření a společenští v tom, že byli ochotní podělit se o své příběhy a více než ochotní naslouchat mým zkušenostem, zvláště z Afriky a konkrétně ze Zambie, i přes jazykovou bariéru. Nejvíce vzpomínaným dnem je třetí den, kdy jsem navštívil baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Byl jsem pohnutý a dojatý množstvím lidí, kteří žíznili po Božím slově. Jak byli všichni duchovně naladěni, byl to okamžik duchovního růstu, prozření a povzbuzení na mé cestě ke kněžskému povolání.

Rád bych dal najevo svou srdečnou vděčnost všem, kteří se zapojili do příprav této návštěvy, těm, kteří přispěli duchovně, fyzicky a materiálně. Mé poselství těmto lidem z Česka je, že mají pokračovat ve stejném duchu – chovat se jako rodina ke každému, jak Ježíš řekl v Janově evangeliu 17:22, cituji: ,,slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno“, konec citátu. Ukázali jste svou jednotnost, tu jednotu hlásanou Ježíšem, kéž vám všemohoucí Bůh hojně žehná. Celkově mé zážitky byly plodné nad očekávání. Modlete se za mě, jako se já modlím za vás.“

Cedrik Kaluba Mweshi

Pobyt v České republice bude žít v mých vzpomínkách. Lidé z České republiky mě prostě hodně překvapovali. Jsou to dobří lidé, schopní vycházet dobře s ostatními, velmi přívětiví, štědří, lidé dobré vůle, příjemně se s nimi žije. Jediný problém je jazyková bariéra. Kdybychom mohli jeden druhému rozumět, bývalo by to bylo ještě lepší než takhle. Líbila se mi všechna setkání, zvlášť když se malé děti zapojily do vyptávání. Fakt, že lidé zůstávali i po mši, na mně zanechalo dobrý dojem z toho, jak se zajímali o všechno, co my děláme. Událost ze 4. července 2014 na Velehradě byla pro mě jedním z nejlepších okamžiků v České republice.

Mé poselství lidem z České republiky je, aby pokračovali v tom, jak jsou dobří, a Bůh je odmění jeho vlastním způsobem. Ať stále mají požehnání, aby mohli pokračovat v dobré práci, kterou dělají pro církev. To je jeden ze způsobů evangelizace, starat se o Boží lid, pomáhat potřebným a velebit Ho a já věřím, že toto všechno se děje. Buďte si jisti naší modlitbou, dokud zůstáváme v tomto partnerství, a také prosíme o vaše modlitby, abychom mohli zůstat jedna rodina v jednom křtu našeho Pána Ježíše Krista.“

Chota Clinton C.

Měl jsem mnoho obav, když jsem jel do České republiky, protože mají jinou kulturu, obyvatelstvo, jídlo, jazyk a počasí. K mému překvapení jsem se těšil ze skvělé pohostinnosti, které se nám dostalo. Je to moc hodný lid. Jídlo bylo super a počasí pro mě bylo příznivé. Líbila se mi velká víra, kterou jsem v Česku viděl. Lidé to se svou vírou myslí vážně. Je to mírumilovná země. Jediná věc, která mě držela zpátky, byl jazyk. Nemohl jsem s nimi účinně komunikovat na takové té osobní úrovni.

Moje poselství lidu v Česku je, že si máme pamatovat, že jsme jedna rodina skrze jeden křest, který jsme dostali, přestože pocházíme z různých zemí s různými dary. Společně jako jeden dosáhneme velkých věcí. Zvěčněme náš vztah. Spasení je pro nás všechny. Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách. Moje návštěva v České republice byla důkazem, že semínka zasetá misionáři v Zambii docela nedávno, rostou. Děkuji vám, že pomáháte semináři sv. Dominika.“

Harrison Cosmas Banda

Shledával jsem celou návštěvu v České republice naplňující, byl jsem spokojený se všemi aktivitami, s tím, jak byly organizované a jak lidé vyjadřovali svou radost, když nás viděli. Další věc, která mě nejvíc zaujala, bylo vřelé přijetí, pohostinnost a prozíravost tří společenství sester, které jsme navštívili a kde jsme byli ubytovaní v Kroměříži. To bylo vyjádřením lásky bez podmínek a za hranice, křesťanského způsobu života. Byl jsem také dojatý způsobem víry lidí v Česku, každý kout ve městech, které jsme navštívili, měl buď sochu světce nebo Ježíše. Zdá se, že křesťanství je v tamních lidech hluboce zakořeněné.

Poselství, které mám pro lid z České republiky, je, ať je nesklátí vlna sekularizmu, která odřízla mnoho částí světa a zvláště Evropy, ať jsou silní ve víře v Boha. Pak bude vztah vytvořený mezi zambijskou církví a tou v České republice silný. Pokračujme ve vzájemné duchovní, morální, materiální a finanční podpoře. Kéž Bůh žehná České republice.“

Gerald Daka

„Co jsme se na cestě naučili? Zjistili jsme, že katolická církev je jasně univerzální. Přišli jsme z neznámého malého města Lusaka v Zambii, byli jsme pohlceni novou rodinou víry. Bylo úžasné vidět, kolik lidí věnovalo své prostředky k tomu, aby se výlet vydařil, duchovní, věřící i světští lidé. Dali nám ubytování, velmi dobré jídlo a každému z nás zajistili výbornou dopravu každičký den našeho pobytu. Zvláštní poděkování patří řeholním sestrám, které nás ubytovávaly nejdelší dobu a s velkou láskou. Den odjezdu byl tak zasmušilý, když se všechny seřadily, aby nám daly sbohem… slzy stékaly dolů po tvářích. Co můžeme udělat, abychom se odvděčili? Jen Bůh je může odměnit.

Naučili jsme se, že jeden druhého můžeme v otázkách víry obohatit. Také jsme se učili obřadnému způsobu modlitby, který v Zambii, kde je tančící kostel, tak potřebujeme. Oceňujeme těžkou práci vykonanou PMD v České republice. Dříve jsme prostě jen obdrželi obvyklý příspěvek, aniž bychom věděli, odkud přišel, nebo jak byl vybrán. Když vidíme těžkou práci, kterou do toho ředitel PMD vložil těch pár dnů, kdy jsme tam byli, tak si toho více ceníme. Jsem rád, že jsme se zapojili do vybírání těch stejných příspěvků, a bohoslovci dosvědčí svým přátelům, že musíme brát vzdělání vážně, protože tamti lidé venku to taky berou vážně.“

Fr. Dennis Phiri