FB twitter YouTube

Projekty

Papežská misijní díla pomáhají lidem na pěti kontinentech bez ohledu na jejich náboženství, rasu, pohlaví nebo sociální původ. Zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, podporují péči o chudé, slabé a opuštěné, respektují jejich důstojnost.

Projekty Papežských misijních děl – missio:

VS 10
Podpora základní světové misijní činnosti Církve

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY podporuje misijní katolické diecéze na jejich cestě k samostatnosti. Koordinuje misijní aktivity, zajišťuje katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, podporuje formaci a činnost katechistů, domovy pro staré lidi, realizuje stavby a opravy kostelů, klášterů, far a pastoračních center.

VS 30
Podpora bohoslovců v misiích

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA posílá svou pomoc do bohosloveckých seminářů v misijních zemích, podporuje studium seminaristů, formační pracovníky v seminářích, řeholní novice a novicky. Dále hradí například nutné opravy a stavby učeben, kaplí, dormitorií, knihoven, apod.

VS 40
Pomoc dětem v misiích

Projekt v rámci PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ se zaměřuje na všeobecnou, komplexní a systematickou pomoc chudým dětem v misijních oblastech podle potřeb konkrétní diecéze či misijní oblasti. Ze získaných prostředků jsou hrazeny např. léky, ošacení, školní pomůcky, stavby či opravy potřebných budov a center na pomoc trpícím dětem.

VS 41
Záchrana dětí trpících hladem

Projekt v rámci PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ zajišťuje nutriční programy nejchudším a podvyživeným dětem v misích. Podporuje nákup a distribuci potravin, mléka, vitamínů, sledování vývoje podvyživených dětí.

VS 42
Péče o děti postižené AIDS

Projekt v rámci PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ zahrnuje komplexní péči o děti nakažené virem HIV nebo postižené nemoci AIDS. Tyto děti jsou v zemích třetího světa mnohdy sirotky nebo ponechány bez potřebné péče. Podle místní situace, možnosti a potřeb je v rámci projektu hrazena např. lékařská péče, výživa, ošacení, vzdělání a křesťanská formace, stavby nebo opravy příslušných center pomoci, preventivní a osvětové programy.

VS 43
Zajištění zdravotní péče dětem v misiích

Projekt v rámci PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ je zaměřen na odbornou zdravotní péči pro děti v misijních zemích. Financuje lékařské prohlídky, léčebné výdaje, očkování, doplňkovou stravu a vitamíny, sítě proti hmyzu, provoz a vybavení zdravotních středisek pro malé pacienty, stavby a opravy zdravotních zařízení, nemocnic nebo jejich částí.

VS 44
Pomoc dětem v Africe

Projekt v rámci PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ se zaměřuje na všeobecnou pomoc chudým dětem v Africe. Z jeho prostředků jsou hrazeny sociální a formační projekty, nákup potravin a léků, ošacení, školní uniformy a další potřebné materiály. Patří sem také péče o oběti násilí a katastrof, ochrana před únosy, problematika dětských vojáků apod.

VS 440
Záchrana misijních sirotků

Projekt PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ je zaměřen na záchranu, vzdělání a formaci sirotků v misijních zemích. Dětem, jejichž jeden nebo oba rodiče zemřeli v důsledků války, nemocí, vysoké kriminality nebo které byly rodiči opuštěny, je poskytnuta komplexní péče v dětských domovech a sirotčincích. Cílem programu je připravit takto trpící děti na budoucí zaměstnání, běžný život a začlenění se do společnosti, poskytnout jim potřebné duchovní a odborné zázemí.

VS 540
Podpora vzdělání dětí

Projekt PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ financuje zajištění školního a předškolního vzdělávání, stavby a opravy různých typů škol, nákup lavic a vybavení, knih a učebních pomůcek, školních uniforem pro chudé děti. V návaznosti na místní potřeby a situaci se stará např. o financování platů pro učitele a pedagogy, zajištění pitné vody, hygienického a sanitárního zázemí.

VS 321
Mešní intence misionářům.

Projekt zajišťuje spravedlivou a spolehlivou distribuci mešních intencí kněžím v chudých zemích třetího světa. (Mešní intence či stipendium je dar, který věřící dává prostřednictvím kněze církvi na to, aby užitky mše sv. směřovaly k dárcově úmyslu - intenci. Mešní stipendium v žádném případě nevyjadřuje cenu mše svaté.) Skrze takto získané prostředky následně mohou kněží adresně podpořit jednotlivé projekty, osoby či rodiny v nejrůznějších drobných výdajích: léky, studium, pohonné hmoty, nákup potravin, oprava domu apod. Vzhledem k tomu, že z důvodu velké bídy místní kněží v chudých misijních diecézích často nedostávají žádný plat, slouží také mešní intence k tomu, aby si tito lidé měli z čeho zaplatit jídlo a další nejnutnější osobní věci.

VS 999
Papežská misijní díla (MISSIO) – necháváte rozhodnutí na PMD
Kdo se rozhodne pro tento způsob podpory, nechává rozhodnutí o konkrétním užití finančního daru na vedení Národní kanceláře Papežských misijních děl v ČR. Takto přijaté dary jsou vždy podle aktuálních potřeb rozdělovány na některé z výše uvedených projektů. Tohoto typu pomoci využívají ti, kterým záleží na dobrém využití darovaných finančních prostředků, ale zjišťování konkrétních a aktuálních potřeb ponechají na kanceláři PMD.

Bližší informace:

Naše pomoc světovým misiím Naše pomoc bohoslovcům Naše pomoc dětem
Podpora celosvětově O našich projektech Obecně o podpoře

 

Pomáhat skrze Papežská misijní díla můžete i Vy…

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio