FB twitter YouTube

Den PMDD

V misijním měsíci říjnu roku 2005 ustavila Česká biskupská konference 1. červen Dnem Papežského misijního díla dětí. Samozřejmě, že lze datum oslav s ohledem na místní podmínky přizpůsobit a případně zvolit nejbližší vhodný termín. Tento svátek slaví děti i v jiných zemích, i když ne vždy 1. června. Máme tedy možnost připravit zajímavý a pestrý program, do kterého se kromě dětí zapojených v Misijním klubku či jiných aktivitách PMDD mohou zapojit i všichni ostatní zájemci.

V České republice byl tento den vybrán hned z několika důvodů. Je shodný s datem Mezinárodního dne dětí. Pro děti je tento den slavnostní ve škole, doma, pamatuje na něj ve svém vysílání televize i rozhlas. Jsou pořádány hry, soutěže, výlety i akce pro děti. Toho všeho lze využít a navíc přidat misijní aspekt.

1. červen je dnem blízkým prvnímu svatému přijímání dětí ve farnostech. Připomeňte při této příležitosti dětem, že když přijímají tak úžasný dar, živého Pána Ježíše, má být jejich radostnou misijní povinností se o tento dar dělit a myslet i na ty, kteří ještě Ježíše neznají. Je zvykem, že právě děti přistupující poprvé ke svátosti oltářní jsou s velkou pozorností vedeny i v misijních zásadách (modlitbě, oběti, solidaritě a tvořivosti ve vztahu k druhým). V mnohých zemích děti např. přináší v obětním průvodu své našetřené úspory, které během přípravy na 1. sv. přijímání spořily pro PMDD s úmyslem pomoci dětem, které ještě Ježíše neznají. Za připomenutí stojí i příklad sv. Terezie z Lisieux. Při nedělních procházkách ráda dávala z tatínkových rukou almužnu chudým lidem, které potkávali. Když jí bylo 6 let, jeden chudý muž nechtěl její dar přijmout. Vzpomněla si na něho i za 5 let, v den svého 1. sv. přijímání, jak tehdy v modlitbě slíbila. Terezka, nynější patronka misií, se stala členkou Misijního díla dětí ve svých 9 letech.

Dávnou tradicí je i to, že rodiče přihlašují své děti do Misijního klubka hned v den jejich křtu. Vědí, že jejich dítě se tak „hmatatelně“ stává jedním z celosvětového společenství Božích dětí, jedním z dětí, kterému ostatní děti světa pomáhají, stává se součástí světové rodiny dětí, která se za sebe vzájemně modlí a přimlouvá u nebeského Otce.

Den PMDD je vhodnou příležitostí pro zhodnocení uplynulého školního roku a ocenění práce dětí ve prospěch druhých. Je v blízkosti letních prázdnin, může být jakousi předzvěstí misijního prázdninového tábora, který ze zážitků a aktivit tohoto dne může vycházet. V tento den lze slavnostním a veřejným způsobem přijímat nové členy do Misijního klubka a zapojovat je tak do aktivit PMDD. Hymna a modlitba Díla dětí, misijní šátky a trička, vlastnoručně vyrobená vlajka s názvem, který si děti pro Klubko samy vyberou atd., to vše obohacuje život místního společenství (farnosti, družiny,…), zvláště když jsou děti přijímány do Klubka veřejně (např. při mši sv.) a jako opravdoví misionáři se zapojují do potřebné pomoci a apoštolátu.

Na již proběhlé dny PMDD, které jsou slaveny zároveň s Misijní poutí, se můžete podívat zde.

Náměty pro oslavu Dne Papežského misijního díla dětí

Vše lze upravit podle místních zvyklostí, možností pořadatelů, věku zúčastněných dětí, potřeb a zkušeností společenství. Jak slavit?

  • zapojit děti do modlitebních aktivit: mše svatá s misijními prvky,  adorace s postupným zapalováním svící za všechny kontinenty, modlitba misijního růžence nebo křížové cesty, pouť ke kapličce, nacvičit scénky na téma biblických misijních příběhů
  • využít oslavy mezinárodního dne dětí a dát jim po důkladné dohodě s pořadateli misijního ducha, připravit misijní karneval, naučit děti tance, písně a hry z kontinentů
  • pozvat misionáře, který strávil nějaký čas na misiích, případně pozvat řeholníky a kněze z Asie, Latinské Ameriky nebo Afriky, kteří jsou na  „misiích“ v naší zemi
  • použít video o některé misijní zemi, případně z návštěvy dětí z misijních území u nás
  • uspořádat den her a soutěží vztahujících se ke konkrétní zemi, s níž děti během dne seznámíme využít nabídky Katalogu misijních materiálů (filmy, Duha, výstavy…)
  • vybrat jeden světadíl a vytvořit hry připomínající život v onom světadílu
  • misijní výstava – život dětí na misiích – využít již existujících materiálů PMD v ČR
  • připravit soutěž o sv. misionářích, patronech kontinentů – z 5 poschoďového misijního dortu nabídnout potřebným – natrhat kytici v misijních barvách a podarovat nemocné
  • uspořádat Den PMD dětí na úrovni farní, vikariátní (děkanátní), diecézní, národní
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio