FB twitter YouTube

Misijní úmysly 2009

MISIJNÍ ÚMYSLY PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

LEDEN
Za jednotu křesťanů
Aby křesťané různých vyznání, při uvědomění si potřeby nové evangelizace v této době hlubokých proměn, byli ochotni hlásat Boží Slovo a směřovat k plné jednotě všech křesťanů, a tím nabídli důvěryhodnější svědectví evangelia.

ÚNOR
Za podporu míru v Africe
Aby církev v Africe našla přiměřené cesty a způsoby k podpoře usmíření, spravedlnosti a míru podle závěrů Biskupského synodu na II. zvláštním shromáždění pro Afriku.

BŘEZEN
Za jednotu církve v Číně
Aby biskupové, kněží, zasvěcené osoby a laici věrní katolické církvi v Čínské lidové republice se ve světle jim adresovaného listu od papeže Benedikta XVI., odhodlali být znamením a nástrojem jednoty, společenství a míru.

DUBEN
Za křesťany jako znamení naděje pro chudé
Aby křesťané, kteří působí v oblastech, kde jsou životní podmínky chudých, slabých, žen a dětí nejtragičtější, byli znamením naděje, díky jejich odvážnému svědectví Evangeliu solidarity a lásky.

KVĚTEN
Za misijní církev
Aby nově založené katolické církve byly vděčné Pánu za dar víry, připravené podílet se na všeobecné misii církve a nabízely své možnosti k hlásání evangelia na celém světě.

ČERVEN
Za církev v oblastech násilí
Aby církve, které působí v oblastech poznamenaných násilím, byly podporovány láskou a konkrétní blízkostí všech katolíků na světě.

ČERVENEC
Za smíření lidstva
Aby díky svědectví všech věřících v každé zemi světa byla církev semenem a jádrem smíření a sjednocení lidstva v jednu Boží rodinu.

SRPEN
Za křesťany trpící pronásledováním a diskriminací
Aby křesťané, kteří jsou diskriminováni a pronásledováni v mnoha zemích kvůli Kristovu jménu, dosáhli uznání svých lidských práv, rovnoprávnosti a náboženské svobody, aby mohli žít a vyznávat svobodně svou víru.

ZÁŘÍ
Za křesťany v Laosu, Kambodži a Myanmaru
Aby se křesťané v Laosu, Kambodži a Myanmaru, kteří se často potýkají s velkými problémy, nenechali odradit od hlásání evangelia svým bratřím a důvěřovali v sílu Ducha svatého.

ŘÍJEN
Za misijního ducha
Aby všechen Boží lid, kterému Kristus svěřil poslání jít a hlásat evangelium všemu stvoření, obětavě přijal svoji vlastní misionářskou zodpovědnost a považoval ji za nejvyšší službu, kterou může lidstvu nabídnout.

LISTOPAD
Aby Boží jméno přinášelo pokoj
Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím svědectví svého vlastního života a bratrského dialogu jasně ukazovali, že Boží jméno je nositelem pokoje.

PROSINEC
Aby byl Kristus Světlem světa
Aby o Vánocích lidé na zemi poznali Vtělené Slovo jako Světlo, které osvěcuje každého člověka, a aby národy otevřely své dveře Kristu, Spasiteli světa.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio