FB twitter YouTube

Modlitby dětí na každý den

poPondělí
„Děkuji Ti, Otče, že jsi tyto věci skryl  před moudrými a chytrými, a odhalil  jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)

Ježíši, Ty jsi naše radost. Vždycky jsi byl a zůstáváš nejlepším kamarádem dětí.  Důvěřuješ nám, otvíráš nám tajemství svého království, považuješ nás za nejlepší.  Děkujeme Ti. Ty, Pane, víš, jak je v našem světě těžké pochopit, co nám říkáš, a podle toho žít. Pomoz nám přijmout lásku Nebeského Tatínka, kterou jsi lidem ukázal.  Učiň nás takovými, jako jsi Ty, misionáři pokoje, odpuštění, bratrství a zdarma darované lásky. Otevři naše srdce problémům druhých lidí.  Chceme Ti pomoci vytvořit nový svět. Amen.
Závazek: Dnes se pomodlím za všechny pokřtěné,  aby prožívali svou víru s radostí a vděčností.

utÚterý
„Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané.  Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho  prosíte.“ (Mt 6,7-8)

Marie, naše Matko, Ty jsi vždycky věřila dětem a učinila jsi je posly Ježíšovy lásky k lidstvu. Přijmi radosti, bolesti a naděje dětí světa. Otevři jejich srdce k prožívání lásky, pokoje a bratrství. Provázej životy maličkých, slabých a odmítaných s Tvou mateřskou něhou. Veď všechny děti světa po cestách naděje, kde září světlo Evangelia. Amen.
Závazek: Dnes se pomodlím jedno tajemství růžence, a svěřím tak Marii děti celého světa.

stStředa
„Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, tím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí.“ (Lk 11,13)

Ježíši, bratře všech, Tvá láska k maličkým je nekonečná. Proto Ti dnes svěřuji: děti veselé a děti smutné, děti šťastné i ty v utrpení, děti nasycené a ty, jež mají hlad, děti zdravé a děti nemocné, děti, které si hrají a ty, jež střílí ze zbraní, děti, které studují a ty, jež pracují, děti poslušné a ty, které zlobí. Pohlédni s láskou na děti, jež se modlí, i na ty, které Tě neznají, na děti, jež chodí do školy, i děti nevzdělané, na děti, jejichž rodina drží pohromadě, i na ty, které trpí rozchodem svých rodičů, na děti, jež mají nádherný domov, i na ty, které žijí na ulici, na všechny děti dobré vůle, jež Ti chtějí pomoci vytvořit nový svět. Amen
Závazek: Dnes věnuji svůj čas někomu, kdo je osamělý, nemocný nebo starý.

ctvČtvrtek
„Až budu v nebi, spustím na zem déšť růží.“ (sv. Terezie)

Ježíši, příteli maličkých, děkuji Ti, protože Tys zažehl v srdci malé Terezie velkou lásku, stejnou jako je láska apoštolů a misionářů. Prosím Tě, abys znovu učinil v každém dítěti zázrak této lásky, která nás zavede k Bohu a zachraňuje tento svět. Naplň každý mladý život živou vírou, upřímnou láskou a zářivou nadějí. Učiň nás misionáři, jako malou Terezku. I my chceme o Tobě vyprávět mnoha dětem, které Tě neznají.V této chvíli se zavazujeme milovat Tě tak, jako Ty miluješ nás. Amen.
Závazek: Tak, jako malá Terezka, dnes budu všechno dělat s velkou láskou a přispěji k záchraně světa.

paPátek
„A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi.“ (Jan 14,13)

Ježíši, náš Spasiteli, kříž, jenž jsi přijal, za nás nesl tíhu všech utrpení světa. Dej, ať všechny misijní děti mohou poznat, jak chodit v Tvé blízkosti a sdílet těžkou práci, utrpení a starosti našich bratří a sester, velikých i malých. Učiň nás samaritány naděje v tomto světě, jenž stále ještě nezná Tvou lásku. Přijmi utrpení maličkých a otevři lidstvu nové cesty přátelství, pokoje a přijetí. Amen.
Závazek: S radostí přijmu malá utrpení, která mě potkají dnešní den.

soSobota
„Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ (Lk 11,9)

Matko Boží, svět potřebuje Ježíše. Dej, aby nikomu nechybělo světlo Jeho Evangelia, síla Jeho odpuštění, jistota Jeho lásky, naděje Jeho pokoje, chléb Slova, voda, jež dává věčný život. Prosíme Tě o více lásky pro všechny děti světa a laskavý pohled pro toto lidstvo, které Tvůj Syn tolik miluje a za něž dal svůj život. Amen.
Závazek: Dnes se pomodlím jedno tajemství růžence a svěřím Marii děti světa.

neNeděle
„Dej tedy, Pane, svým služebníkům, aby Tvoje slovo hlásali s veškerou odvahou, a Ty přitom zasahuj svou mocí, aby se skrze jméno Tvého svatého služebníka Ježíše dála uzdravení a znamení a divy.“ (Sk 4,29-30)

Ježíši, Tvé zmrtvýchvstání je konečným vítězstvím nad temnotou zla. Dej, ať všechny děti světa mohou poznat Tebe, Ježíši, který jsi zvítězil nad smrtí, a mají účast na radosti z Tvých Velikonoc. Vysvoboď svět ze všech oblastí stínu a nech své světlo zmrtvýchvstání jasně zářit do všech koutů země. Učiň nás novými apoštoly, plnými odvahy, nositeli naděje, připravenými oznámit všem tu radostnou zprávu o Tvé lásce.
Závazek: Dnes navštívím člověka, který je smutný nebo nemocný, a budu se mu snažit udělat radost.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio